Hotărârea nr. 175/2020

Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referat de aprobare a primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr. 222/CLM/16.07.2020;

 • - raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 76.672/16.07.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

 • - prevederile art. I, alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt. 1. (1) Se aprobă achiziția publică de servicii juridice de

consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul cu creditoarea ALPHA BANK ROMANIA SA, având ca obiect suspendarea și anularea titlului executoriu care face obiectul cererii de executare silită din dosarul de executare nr. 86/2020.

 • ( 2) Cheltuielile necesare, reprezentând valoarea serviciilor de consultanță, de asistență și de reprezentare vor fi suportate din bugetul local, în limita sumei estimate de 130.000 lei, pentru fond și calea de atac.

Procedura de achiziție publică va fi efectuată de serviciul de specialitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 2. - Se împuternicește președintele de ședință să semneze în numele și pe seama Consiliului Local delegația de reprezentare a persoanei fizice/juridice căreia i se va încredința contractul de achiziție publică prevăzut la art. 1, alin. 1.

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Serviciului Investiții, Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 175

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință. 5                >                                                                              •                                      5                      5                           5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 222/CLM/16.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020

Având în vedere cererea de executare silită formulată de creditoarea Alpha Bank România S.A., în baza titlului executoriu reprezentat de: Bilet la Ordin seria BRDE3AD 0207557 și Bilet la Ordin seria BRDE3AD 0207556, Primăria Municipiului Buzău - UAT Municipiul Buzău, a fost somată prin executor judecătoresc să achite creditoarei suma de 1.151.847,00 Euro reprezentând debit, precum și suma de 73.196,29 lei reprezentând taxe, cheltuieli de executare și onorariu executor judecătoresc.

Referitor la avalizarea, respectiv cesionarea acestor Bilete la Ordin, ce au devenit scadente la data de 29.02.2020, UAT Municipiul Buzău a promovat deja o plângere penală, precum și o acțiune pe latură civilă, împotriva Alpha Bank România S.A.

Justificarea achiziționării acestor servicii propuse prin prezentul proiect de hotărâre rezidă în aceea că, în prezent, activitatea Serviciului Juridic este asigurată de 3 consilieri juridici, care nu dețin experiența necesară în a susține în fața instanței o cauză de o astfel de complexitate și, mai ales, cu o miză atât de mare, raportat la suma care face obiectul creanței, iar plata acestor sume deosebit de mari ar afecta grav bugetul local, cu implicații negative în dezvoltarea orașului.

Nu trebuie trecută cu vederea împrejurarea că funcționarii de la Serviciul Juridic au în lucru un volum relativ mare de dosare aflate pe rolul instanțelor, precum și alte activități curente ale Primăriei.

Situația de fapt de mai sus reprezintă o situație temeinic justificată de a contracta acest serviciu juridic, sens în care consider că în speță sunt incidente dispozițiile art. I, alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012, care prevăd posibilitatea ca:

În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

 • a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale;

 • b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale”.

Prezentul demers este justificat, în concluzie, de urgența asigurării de asistență și reprezentare în această cauză, în care vom solicita suspendarea și anularea formelor de executare silită din dosarul de executare nr. 86/2020, lipsa unui astfel de serviciu putând avea, fără dubiu, un impact negativ asupra instituției, cu consecințe financiare grave, în detrimentul bugetului local și, deci, al cetățenilor Municipiului.

Față de cele de mai sus, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 76.672/16.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020

Analizând proiectul de hotărâre precizez următoarele :

 • - conform prevederilor art. I , alin.(1) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare si subordonare, care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare;

 • - conform prevederilor art. I, alin.(2) din O.U.G. nr. 26/2012, în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale;

 • - în cadrul primăriei municipiului Buzău își desfășoară activitatea 3 consilieri juridici, organigramele primăriei/statele de funcții sunt suspendate prin hotărâri ale instanțelor de judecată.

Având în vedere faptul că serviciile și activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în aceste litigii nu se pot asigura de către avocații care sunt angajați în prezent, acest proiect de hotarâre este necesar și oportun, iar creditele bugetare necesare achiziționării acestor servicii juridice vor fi înregistrate în bugetul local.

Față de cele prezentate mai sus și văzând prevederile legale și reglementările specifice în vigoare, am constatat că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor în vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată de inițiator.

Serviciul Juridic,

Viorel Dima