Hotărârea nr. 174/2020

Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIR MUNICIPAL ȘI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str. General Grigore Baștan, Cazarma 3177, Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău.

Către

în atenția:


Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția MediuluiAGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂUDomnului lonuț Sorin APOSTU - Viceprimar


Referitor la:      documentația dvs. înregistrată la APM Buzău cu nr. 4475/17.03.2020 privind


obținerea Avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal - „Construire cimitir municipal si împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”.


Stimate Domn,

Ca urmare a Notificării dumneavoastră, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 4475/17.03.2020 privind parcurgerea procedurii legislative a P.U.Z „Construire cimitir municipal si împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177” cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Bastan Cazarma 3177 - Lot2, jud. Buzău, vă solicitam următoarele documente:

sa prezentati punctul de vedere al autoritatii de gospodărire a apelor - Administrația Naționala „Apele Romane” - Administrația Bazinala de Apa Buzău - Ialomița,

 • - Notificarea privind realizarea proiectului cu respectarea normelor de igiena, conform art. 16, alin. 4, art. 46-52, 54 din Ord. Nr. 119/2014 actualizat, act ce va fi obtinut din partea Direcției de Sanatate Publica a județului Buzău,

 • - varianta de plan si în format electronic.

Cu deosebită considerație,


Director Executiv


Florin DIAC


Avizat: Șef Serviciu A. A. A., Mirela MARIN/


întocmit:


■SimpnaJLĂUNA/18.03.2020, ora 13:23


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551


Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


Către

în atenția:


Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția MediuluiAGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂUDomnului lonuț Sorin APOSTU - Viceprimar


Referitor la:      documentația dvs. înregistrată la APM Buzău cu nr. 4475/17.03.2020 privind


obținerea Avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal - „Construire cimitir municipal si împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”.


Stimate Domn,

Ca urmare a Notificării dumneavoastră, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 4475/17.03.2020 privind parcurgerea procedurii legislative a P.U.Z „Construire cimitir municipal si împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177” cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Bastan Cazarma 3177 - Lot2, jud. Buzău, vă solicitam următoarele documente:

sa prezentati punctul de vedere al autoritatii de gospodărire a apelor - Administrația Naționala „Apele Romane” - Administrația Bazinala de Apa Buzău - Ialomița,

 • - Notificarea privind realizarea proiectului cu respectarea normelor de igiena, conform art. 16, alin. 4, art. 46-52, 54 din Ord. Nr. 119/2014 actualizat, act ce va fi obtinut din partea Direcției de Sanatate Publica a județului Buzău,

 • - varianta de plan si în format electronic.

Cu deosebită considerație,


Director Executiv


Florin DIAC


Avizat: Șef Serviciu A. A. A., Mirela MARIN/


întocmit:


■SimpnaJLĂUNA/18.03.2020, ora 13:23


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551


Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Nr. .....

Către          U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

în atenția:       Domnului lonuț Sorin APOSTU - Veceprimar

Referitor la:      documentația dvs. înregistrată la APM Buzău cu nr. 4475/17.03.2020 privind

solicitarea avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal - „Construire cimitir municipal și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177".

Stimate domn.

Ca urmare a cererii adresate de dumnevoastră, întregistrată la APM Buzău cu numărul 4475/17.03.2020, în conformitate cu prevederile:

 • - H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

 • - H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

 • - H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, în urma consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit al APM Buzău din data de 14.04.2020 etapa de încadrare, vă facem cunoscută decizia membrilor CSC. și anume:

Planul Urbanistic Zonal - „Construire cimitir municipal și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”, cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Baștan Cazarma 3177 - Lot 2, județul Buzău nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Prin urmare, în calitate de titular al planului aveți următoarele obligații:

1. Să publicați în mass-media și pe propria pagină de internet un anunț privind încadrarea planului în procedura de reglementare, având conținutul de mai jos:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3. Buzău, Cod 120018

E-mail: officefȘ/a/mbz^an, ni.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

ANUNȚ PUBLIC (titular)

.,UAT MUN. BUZĂU, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare a PUZ -„Construire cimitir municipal și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177” pe strada Frasinet prin amenajarea unui spațiu de recreere” cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Baștan Cazarma 3177 - Lot 2, fără evaluare de mediu și fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular UAT MUN. BUZĂU. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului asupra factorilor de mediu și nu prezintă efecte probabile asupra zonei; Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sfanțul Sava de la Buzău, nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului”.

Documentația solicitată se va transmite cu adresa de înaintare, prin secretariatul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.

Anexat la prezenta, vă transmitem Decizia inițială nr. 05/14.04.2020.

Cu deosebită considerație,

Director Executiv^

Florin DIACON U '

Avizat: Șef Serviciu A.A.A.. Mirela MARIN întocmit: Simona PĂUNA / 15.04.2020, ora 09:00


Ministerul Mediului

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU


DECIZIE INIȚIALĂ - PROIECT AL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 05 din data de 14.04.2020

Ca urmare a cererii adresate de U.A.T. BUZĂU prin Apostu lonut Sorin - viceprimar, ci sediul în municipiul Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, înregistrată la APM Buzău cu nr 4475 din data de 17.03.2020, în baza;

 • - H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea uno acte normative, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, ci modificările și completările ulterioare

 • - H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecții Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

 • - H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri ș programe, a OUG. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatele naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare și a Ord. nr. 19/20K pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurile sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

A.P.M. Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comitetului Specia Constituit din data de 14.04.2020 etapa de încadrare, că:

Planul Urbanistic Zonal - „Construire cimitir municipal și împrejmuire la limita de vecinătate imobi 3177” cu amplasamentul în municipiul Buzău, str. Gen. Grigore Baștan Cazarma 3177 - Lot 2, județu Buzău, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată, urmând a fi supu procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei de încadrare în procedura de evaluare strategică di mediu sunt următoarele:

 • - în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinare; efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, planul nu ridic; probleme din punct de vedere al protecției mediului asupra factorilor de mediu și nu prezintă efect probabile asupra zonei;

 • - planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, modificată și completată prin Lege; 49/2011 și nu se supune procedurii de evaluare adecvată;

 • - planul integrează condițiile de mediu, problemele de mediu relevante pentru plan sunt analizate, ia planul nu poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

 • - suprafața afectată de implementarea planului este relativ mică, planul propune trecerea unei suprafeți de 56.900 mp din funcțiunea de teren intravilan, arabil în funcțiunea principală de gospodărire comunal; - cimitir (G), cu următoarele subzone: G1 — subzona pentru inhumare, G2 - subzona pentru construcții Gv - subzona pentru spatii verzi si plantatii de protecție, Gr - construcții aferente echipării edilitare. G< - subzona colectare deșeuri, Gc - circulația carosabila si funcțiunea complementare D - drumuri;

 • - probabilitatea de apariție a efectelor negative asupra mediului este mică;

 • - nu sunt efecte cumulative ale planului cu alte planuri;

 • - planul nu prezintă riscuri asupra sănătății populației sau pentru mediu, titularul obținând Notificare; nr. 1417/24.03.2020, emisă de D.S.P. Buzău sau pentru mediu;

1

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDI ULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

*’ E-mail: office u apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; FaxL0238414551

i i j .          . ....... 7 . _ ..j'------ n----7_______.. .7.zr rm ->n 7 z /Z'vn

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

 • - de asemenea, titularul a obtinut Aviz de gospodărire a apelor nr. 42/07.04.2020, emis de A.B.A Buzău - Ialomița;

 • - pentru înființarea rețelei de utilitati (apa si canalizare), a fost emis Avizul nr. 120/23.03.2020 -Compania de Apa S.A. Buzău;

Aviz de oportunitate nr. 1 /20.01.2020, emis de Primăria municipiului Buzău;

Certificat de Urbanism nr. 47/31.01.2020 emis de Primăria municipiului Buzău;

Caracteristicile planului urbanistic zonal: suprafața totală a zonei de studiu PUZ este de 60.00( mp.

Zonade studiu PUZ este delimitată astfel:

 • • NE cu L = 288,37 m cu proprietari private;

 • • N cu L = 146,10 m cu teren M.Ap.N.;

 • • SV cu L = 555,96 m teren M.Ap.N.;

 • • E cu L = 256,95 m cu zona de locuint a cartierului Micro XIV;

 • • NE cu L = 115,08 m cu Statia de Transformare Buzău Nord a Electrica;

 • • NV cu L = 200,22 m cu domeniu public - drum de exploatare neamenajat.

Parcele cadastrala 61697 a aparținut domeniului public al statului, administrat de Ministerul Apărării naționale si a fost trecut in domeniul public al municipiului Buzău, prin HCL nr 338/16.11.2017 pentru construirea unui cimitir.

Zona studiata prin PUZ are suprafața de 60.000 mp, iar terenul ce a generat PUZ-ul este de 56.990 mp.

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

Destinația terenului

Suprafața (mp)

Procent(%)

S.PUZ - suprafața zonei studiate prin PUZ din care

60.000

100

SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ - teren agricol destinație speciala cf. PUG

56.990

95

Drumuri, platforme parțial amenajate

3100

5

Bilanț teritorial propus:

BILANȚ TERITORIAL

Destinația terenului

Suprafața (mp)

Procent (%)

din G

din S.T.

S.PUZ - suprafața zonei studiate prin PUZ

60.000

100

2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: pfficerijapmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

r/z?                                                 n---.7-------’ /rrm

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

S.T. - SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A

GENERAT PUZ din

care:

56.990

95

G

ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ -CIMITIR

44.600

100

74

G1

Subzonă destinată înhumării

19.600

44

33

G2

Subzonă       pentru       construcții

administrative și servicii aferente

5.500

12

9

Gc

Subzonă aferentă circulației în zona de înhumare, din care:

5.000

11

8

Circulații carosabile

3.600

Circulații pietonale, alei, trotuare

1.400

Gv

Subzonă spații verzi, plantații de protecție și aliniament.

14.500

33

24

Spații plantate în zona de înhumare

5.500

Spații verzi de protecție

9.000

D

Drum de deservire locală cimitir + parcări Din care:

15.400

26

Circulații carosabile

9.500

Circulații pietonale, alei, trotuare

5.900

P.O.T. (suprafața ocupata de cladiri/constructii)

Max. 10%

P.O.T. total (suprafața ocupata cladiri/constructii, amenajari și zona de înhumare)

Max. 75%

C.U.T.

0.12

H max. - pentru tumul clopotniței și turla capelei

cca. 15m

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentare cu apa

La sud-est de zona studiată, exista rețeaua de 110 mm, care asigură apa pentru cartierul Micro XIV, are debitul și presiunea necesare consumatorilor propuși prin PUZ. Alimentarea cu apă a acestora se poate asigura printr-un racord de apă De 63 mm, prevăzut cu cămin de branșament și apometni.

Rețeaua proprie de distribuție a apei va alimenta următoarele subzone funcționale:

 • • Zona administrativă, cu sala de îmbălsămare, vestiare și grupuri sanitare,

 • • zona de înhumare, rețea de apă și hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate.

 • * zona de servicii complementare (sală praznicală cu anexe, spații comerciale, garaj cu atelier și spațiile tehnice), Rețeaua de canalizare

Rețeaua de canalizare municipală existentă este din tuburi de beton cu Dn 200 mm.

Canalizarea incintei preia apele uzate din zona administrativă și zona serviciilor complementare printr-o tubulatură Dn 200 mm care poate fi racordată la canalizarea existentă în partea de sud-est a amplasamentului, într-un cămin de vizitare existent cu adâncimea utilă de 2.7 m;

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE: alimentarea cu gaze naturale se propune a se realiza din conducta publica existenta in zona invecinata. prin intermediul unui branșament.

ENERGIE ELECTRICA: alimentarea cu energie electrica se va face prin branșament la rețeaua LEA din zona.

Obligații ale titularului:

 • - Se vor respecta măsurile impuse în viitoarele avize obținute din partea tuturor autoritatilor prevăzute in Certificatul de urbanism;

 • - Este strict interzisă eliminarea deșeurilor menajere pe malurile sau în albiile cursurilor de apă. Toate tipurile de deșeuri generate vor fi stocate temporar în recipiente adecvate și eliminate prin operatori autorizați;

 • - Utilajele care se vor folosi și materialele rezultate nu se vor depozita în zona de protecție a cursurilor de apă:

 • - Schimburile de ulei și alimentarea cu carburanți a utilajelor se vor realiza în zone special amenajate;

 • - Dacă se vor efectua lucrări și construcții se vor obține actele de reglementare din punct de vedere al protecției mediului conform Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dacă se vor efectua lucrări și construcții pe ape sau în legătură cu apele se vor obține actele de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor conform Legii Apelor nr. 107/1996. cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMGA nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor;

 • - Să sesizeze autoritățile pentru protecția mediului despre accidente sau activități care afectează ecosistemele existente în zonă, conform prevederilor art. 69. lit 1) din OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare:

 • - Să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii, conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

1»/            v                                       ---- ST Trti     ’ s f^^s\

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Informarea și participarea publicului:

Anunțurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul “Opinia” din data de 10.03.2020 si 16.03.2020.

Documentația de susținere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toate durata derulării procedurii de reglementare la sediul APM Buzău și la adresa titularului;

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observații din partea publicului.

- în conformitate cu prevederile art. 12 aii. (2) din H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, publicul poate formuk comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris la A.P.M. Buzău. îr termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare e impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizk etapei de încadrare.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvemamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

Director Executiv, Flofin DIÂCONU 17 '      < v

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații.              <X_/           întocmit,

biolog Mirela MARIN                                  ecolog Simona PĂUNA

n__

ROMÂNIA Județul Buzău Primăria Municipiului Buzău


PRIMĂRIA =l|


Ca urmare a cererii adresate de către U.A.T. municipiul Buzău, Piața Daciei,nr.1,din municipiul Buzău, județul Buzău, înregistrat^ baza certificatului de urbanism nr.779/22.08.2019și în confor Legea nr. 350/2001-actualizată-privind amenajarea teritorj completările ulterioare, se emite:


AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr.1 din 20.01.2020

Pentru elaborarea Pianului Urbanistic Zonal pentru „Construire cimitir municipal”situat în intravilanul municipiului Buzău,str. General Grigore Baștan,Cazarma 3177-LOT 2 generat de terenul in suprafața de 56.991 mp.

cu respectarea următoarelor condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este5,74 ha și se află conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 235/2009și prelungit ca valabilitate prin H.C.L. nr.255/2019 în U.T.R. nr.24 si 25, are destinația stabilita prin D.U.A.T-

DS - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

Urmare a numeroaselor solicitări venite din partea populației, au fost efectuate studii statistice (anii:2017,2018, 2019), cu privire la numărul anual de decese și locurile libere de înhumare aferente,în cimitirele existente din Municipiul Buzău.

Astfel s-a constatat o criză acută în ceea ce privește numărul deceselor (în anul 2019 un nr. de 1971 certificate de deces, înregistrate) raportat la locurile de înhumare (la începutul anului 2018 mai erau doar 655 locuri disponibile în cimitire), lucru care a determinat factorii decidenți din Primăria Municipiului Buzău,respectiv Primarul municipiului împreună cu Consiliul Local Municipal,să găsească soluții în rezovarea acestei situații prin indentificarea unui teren,în vederea construirii unui nou „cimitir municipal” care să satisfacă în următorii ani solicitările/nevoile cetățenilor municipiului.

Terenul a fost obținut și trecut din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale îndomeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local Municipal Buzău, potrivit Act Administrativ nr.37853/13.12.2019 emis de Consiliul Local Municipal; act administrativ H.G.nr.834/24.10.2018 emis de GuvernuIRomaniei, H.C.L. nr.338/16.11.2017.

în contextul celor enunțate mai sus,se impune elaborarea documentației de urbanism, Plan Urbanistic Zonal, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, în baza unui Aviz de oportunitate, în conformitate cu cerințele Legii 350/2001,actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul - în vederea stabilirii de reglementări noi cu privire la: regimul de construire, zonificarea funcțională a terenului, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei,organizarea

rețelei stradale și capacitățile de transport admise,asigurarea accesului și parcajelor,dotările de interes public necesare, utilitățile,măsuri de protecția mediului și de sănătatea populației etc.

Terenul aferent viitorului cimitir, este situat în intravilan, categoria de folosință arabil și are o suprafață de 56.991 mp, conform C.F.nr.61697, nr.cad.61697 și este, proprietatea municipiului Buzău.

Suprafața zonei studiate prin documentația tehnica PUZ va fi de 5,74Ha conform anexă la C.U. nr.779/2019

Terenul care a generat PUZ, are următoarele vecinătăți:

Nord - nr. cad.62497

Nord-Est - nr. cad. 17513,16652 si nr. cad. 5765S.C.EIectricaS.A.statia trafo Buzău Nord

Nord-Vest- drum de exploatare neamenajat

Sud - Est - zona de locuit a cartierului Micro 14;

Sud-Vest-nr. cad. 61612 si 61696

 • 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării:

Scopul întocmirii P.U.Z.-lui este în principal de modificarea funcțiunii prevăzute în P.U.G. respectiv aceea de„zona destinație specială” în zona de gospodărie comunală „cimitir”și identificarea tuturor problemelor rezultate și propuneri de rezolvare a acestora.

 • a) ZONA FUNCȚIONALĂ CONFORM P.U.G.:DS-ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

 • b) ZONA FUNCȚIONALĂ CONFORM P.U.Z. : ZONA PENTRU

GOSPODĂRIECOMUNALĂ -CIMITIR,organizată în subzonele:

Subzonă pentru înhumare;

subzonă pentru administrativa și servicii;

subzonă pentru spațiu verde și plantații de protecție;

subzonă pentru circulații, parcări și acces;

 • 3. Indicatori urbanistici obliqatoriipropuși prin P.U.Z.:

P.O.T.maxim propus 60%

C.U.T. maxim propus 0,6

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

Se vor institui retrageri obligatorii de la limitele parcelei cu respectareaLegii Cimitirelor nr. 102/2014 și Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014,actualizat.

Funcțiunea propusă nu este poluantă, amplasamentul aflându-se la marginea localității, la o distanță rezonabilă de zona de locuit, prin urmare nu prezintă probleme de integrare(în zona existând mai multe cimitire),dar conform Legii Cimitirelor nu se pot amplasa funcțiuni care necesita protecție (zone de locuit, zone de odihnă și recreere, instituții social culturale unități sanitare sau de învățământ) mai aproape de 100 m de un cimitir, definit ca „spațiu situat în intravilanul sau extravilanul localității, care a fost, este sau va fi destinat înhumării”.

Alte funcțiuni admise în intravilan (care nu necesită protecție), cum ar fi producție și depozitare,servicii diverse ,etc.. pot ocupa loturile vecine cimitirelor.

Numărul de parcari va fi stabilit conform legislației in vigoare.

Utilitățile zonei se vor asigura din rețelele publice existente.

Deși în prezent accesul la parcelă se face pe drumul de exploatare marginal stației trafo Buzău Nord din B-dul Stadionului,care prin amenajarea sa presupune costuri mari,

se va propune amenajarea accesului la terenul cimitirului prin racordarea la trama stradală aferentă cartierului Micro XIV- adiacent străzii General Griqore Baștan și B-dului Stadionului,

5. Capacitățile de transport admise:

Pentru rezolvarea capacității de transport, se vor respecta prevederile Ordonanței nr. 43/1997 actualizată, privind regimul drumurilor în vederea eliminării blocajelor în special urmare a unor situații de urgență.

6.Acorduri / avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru

P.U.Z.:

Se vor obține la faza P.U.Z. următoarele avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale,

Telekom, sănătatea populației,punctul de vedere/actuladminstrativ al autorității competente pentru protecția mediului,Direcția de Cultura, Culte si PatrimoniuBuzau, Consiliul Judetean Buzău.

/.Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

Respectarea Ordinului nr.2701/30.dec.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, H.C.L. 65/2011 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Costurile aferente realizării PUZ-ului sunt suportate de inițiator, UAT Municipiul Buzău.

Costurile privind asigurarea utilităților, împrejmuirea terenului și investiția propriu-zisă, revin deasemenea, inițiatorului PUZ, UAT Municipiul Buzău.

Documentația de urbanism va fi semnată de persoană cu drept de semnătură R.U.R., achitându-se și taxa pentru exercitare drept de semnătură R.U.R. de 300 euro, în lei la cursul zilei.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.779 din 22.08.2019 emis de Primăria municipiului Buzău.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de

ArhitectSef


Arh. VictorJTflea


Sef Serviciu S.U.D.U. ing.Criștt'haStoicescu

întocmit, Dumitru ^Daniela


Administrația naxionaia ArtLt rumâni:

J                   5

Administrația Bazinală de Apă BUZĂU-IALOM IȚA


ISO 9001Nr. DjyC&O<2020


AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr.41 din 0^-^ 2020

privind: PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE

BASTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU J                       ’                                     ’               ’                                                                                         ’              5


Cod cadastral; XII -1.082.00.00.00.0 - Râul Buau

L.DATE GENERALE

Solicitantul avizului:

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

Mun. Buzău, Str. Piața Daciei, nr.1, Județul Buzău

cod fiscal; 4233874

Tel/fax; 0238/726.092; Email:veronel.rosu@primariabuzau.ro

Titularul si beneficiarul

de investiție ■

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

Mun. Buzău, Str. Piața Daciei, nr.1, Județul Buzău

cod fiscal; 4233874

Tel/fax: 0238/726.092; Email;veronel.rosu@primariabuzau.ro

Proiectantul general:

S.C. RAL CONCEPT S.R.L. - BIROU DE ARHITECTURĂ Șl URBANISM

Municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. C2, et.8, ap.23, județul Buzău

Teh0238/720.253; Email:mcmarh@gmail.com

Proiectant de specialitate:

S.C. ALMAWATER PROIECT S.R.L.

Telef on:O744/563.O85; email: office@alma-water.ro

Amplasament ■

In intravilan, pe teritoriul administrativ al Municipiului Buzău, Bazinul hidrografic Buzău;

Situația juridică a terenului:

Domeniul public al statului

Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița

Cod Fiscal: RD237061B9/D1.01.2007

Cod IBAN: RO57 FREZ 1665 02201X01 1198

Adresa; str. Bucegi nr. 20 bis c.p. 120208 Buzău

Centrala tel. +40 238 725 446; +40 238 725 447; +40 238 725 448 fax +40 238 725 450

Dispecerat tel. / fax +40 238 427 237 email dispecer@daib.rowater.ro

Cabinet Director tel. +40 238 725 449

 • II .CAR ACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE:

Terenul care a generat acest Plan Urbanistic Zonal aparține domeniului public al Municipiului Buzău, preluat din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, prin; HCL nr. 338 din 16.11.2017, HG 834 din 24.10.2018, act administrativ nr. 37853 din 13.12.2019 emis de Consliul Local Municipal.

Amplasamentul se află în partea de vest a municipiului, aproape de limita actuală a intravilanului, în UTR 24 și 25, în zonă cu destinație specială, la marginea zonei de locuit a cartierului Micro XIV, între un teren M.Ap.N. și o zonă de proprietăți private. Unele din aceste terenuri sunt traversate de multe rețele de medie și înaltă tensiune, care impun restricții severe de construire.

Parcela cadastrală cu nr. 61697, în suprafață de 5,699 ha, are dimensiunile și vecinătățile următoare:

 • - NE cu L=288,37 m cu proprietăți private (nr. cad. 16652 și 17513).

 • - N cu L=146,10 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 62497).

SV ci 1=555,96 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 61612 și 61696).

E cu L=256,95 m cu zona de locuit a cartierului micro XIV.

 • - NE cu L=115,08 m cu Stația de Transformare Buzău Nord a Electrica (nr.cad. 5765).

 • - NV cu L= 200,22 m cu domeniu public - drum de exploatare neamenajat.

Din punct de vedere geologic, Câmpiei Romane îi corespunde - in adâncime mare unitate structurala, cunoscuta sub denumirea de Platforma Moesica.

Depozitele care aflorează sau care au fost interceptate prin foraje în zona cercetată și în împrejurimi aparțin Cuaternarului, grupâdu-se astfel;

 • - depozite pleistocen - inferioare (alcătuite din pietrișuri, nisipuri, argile siltice);

 • - depozite pleistocen mediu - superior (depozite loessoide),

 • - depozite pleistocen superioare - (depozitele terasei de 8 -10 m, depozitele terasei de 15 - 20 m, depozitele terasei de 40 m);

 • - depozite holocen - inferioare (terasa de 2 - 5 m)

 • - depozitele holocen-superiore (depozitele luncilor, ale conurilor de dejecție).

Rețeaua hidrografica este marcata de râul Buzău.

Parcela generatoare PUZ, nu este vecină cu nici un drum public, deci este necesar a se propune trasee și variante de acces din Aleea Prieteniei, cca 115 m distanță la SE de teren, printre blocurile P+4.

Strada de acces la cimitire va fi de categoria a lll-a, de tip fundătură, cu rond de întoarcere la poarta cimitirului militar.

 • III .NECESITATEA $1 OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

întrucât mai există cca 600 locuri disponibile în cimitirele din Buzău, în timp ce, în ultimii 5 ani, serviciul de stare civilă al primăriei a eliberat, în medie, 1900 de certificate de deces pe an, este necesara înființării tj^nOt^Bitire.

\t>'

,. ă VIZAT SPRE Ji

întocmirea unui PUZ este obligatorie, pentru justificarea unei intervenții urbanistice, care nu se înscrie în prevederile PUG-ului aprobat. Obiectul lucrării de față este modificarea funcțiunii prevăzută în PUG pentru parcela respectivă (cazarma 3177, lot 2, nr.cad. 61697), din „zonă specială” în „zonă de gospodărire comunală - cimitir”.

Modificarea destinației terenului, identificat ca propice pentru această funcțiune încă în urmă cu câțiva ani, când UAT Buzău a întreprins demersurile prin care, în 2017, s-a obținut transferul acestuia (NC 61697 cu S = 5,699 ha), prin Hotărâre de Guvern, de la Ministerul Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu scopul precizat și obligatoriu de a se construi un cimitir.

PUG Buzău prevede pentru această parcelă „zonă specială”, întrucât la data întocmirii, ea aparținea M.Ap.N. Din acest motiv, pentru schimbarea destinației sale, a fost necesară întocmirea unui PUZ.

 • IV . DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE:

Zona studiată este, conform înregistrării în cadastru, teren agricol, arabil și nu a fost niciodată construit.

Parcela cadastrală 61697 a aparținut domeniului public al statului, administrat de Ministerul Apărării Naționale și a fost trecut în domeniul public al municipiului Buzău, prin HOL 338/16.11.2017, cu aprobarea Guvernului României și obligativitatea construirii aici a unui cimitir.

Terenul care a generat acest Plan Urbanistic Zonal aparține domeniului public al Municipiului Buzău, conform HCL nr. 338 din 16.11.2017.

HCL 338 mai stipulează o condiție a M.Ap.N, care se referă la asumarea, din partea municipalității, de a asigura accesul dinspre Micro XIV și utilitățile urbane parcelei 62497, aparținând tot M.Ap.N, destinate construirii unui alt cimitir, pentru militari. Dacă prevederile HCL nu se aplică în 3 ani, actul de cedare al terenului își pierde valabilitatea, iar acesta revine la M.Ap.N.

 • V .ELEMENTE DE CORELARE ȘL COORDONARE

Elementele de corelare si coordonare sunt:

 • - Certificat de Urbanism nr. 47/31.01.2020 emis de Primăria municipiului Buzău;

 • - Aviz de oportunitate nr.1/20.01.2020, emis de Primăria municipiului Buzău;

 • - Aviz nr.120/23.03.2020, emis de Compania de Apa S.A. Buzău;

 • - Adresa nr. 4564/18.03.2020 emisa de APM Buzău.

 • - Anunț publicat intr-un ziar local si informare publica afisata la sediul Primăriei Municipiului Buzău.

Conform STAS 4273, constructiiile propuse, se incadreaza in categoria construcțiilor hidrotehnice avand clasa de importanta IV, categoria de importanta 3 (construcții definitive, permanente).

Urmare solicitării si documentației tehnice înaintate cu adresa FN/2020, înregistrate la Administrația Bazinala de Apa Buzău - Ialomița la nr. 5007/2020, in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările si completările ulterioare, al O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale “Apele Romane" modificata si completata cu O.U.G. nr. 73 / 2005, aprobate prin Legile nr. 404 / 2003 si 400 / 2005 si ale Ordinului nr. 828/2019 al ministrului apelor si pădurilor privind procedura si competentele de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodărire a apelor, se emite;

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

privind investiția; PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BASTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

care, conform documentației, prevede;

I. Organizarea architectural urbanistica:

Zona studiata prin PUZ are suprafața de 60.000mp iar terenul ce a generat PUZ-ul 56.900mp.

Bilanț teritorial existent;

BILANȚ TERITORIAL

Destinația terenului

Suprafața (mp)

Procent (%)

din

G

din

S.T.

S.PUZ - suprafața zonei studiate prin PUZ

60.000

100

S.T. - SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ din care;

56.990

95

G

ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

- CIMITIR

44.600

100

74
BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

Destinația terenului

Suprafața (mp)

Procent (%)

S.PUZ- suprafața zonei studiate prin PUZ din care

60.000

100

SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ -teren agricol destinație speciala cf. PUG

56.990

95

Drumuri, platforme parțial amenajate

3100

5

Bilanț teritorial propus;

G1

Subzonă destinată înhumării

19.600

44

33

G2

Subzonă pentru construcții administrative și servicii aferente

5.500

12

9

Gc

Subzonă aferentă circulației în zona de înhumare, din care:

5.000

11

8

Circulații carosabile

3.600

Circulații pietonale, alei, trotuare

1.400

Gv

Subzonă spații verzi, plantații de protecție și aliniament.

14.500

33

24

Spații plantate în zona de înhumare

5.500

Spații verzi de protecție

9.000

H_____

D

Drum de deservire locală cimitir + parcări

Din care;

15.400

26

Circulații carosabile

9.500

Circulații pietonale, alei, trotuare

5.900

_

P.O.T. (suprafața ocupata de cladiri/constructii)

Max. 10%

P.O.T. total (suprafața ocupata cladiri/constructii, amenajari și zona de înhumare)

Max. 75%

C.U.T.

0.12

H max. - pentru turnul clopotniței și turla capelei

cca15m

Funcțiunea principală propusa este;

G - gospodăriRe comunală - CIMITIR, cu următoarele subzone:

G1 - SUBzona pentru înhumare

G2 - SUBZONA PENTRU CONSTRUCȚII (capelă, clopotniță, administrație, săli de priveghi, sevicii specifice, sală praznicală, grupuri sanitare, vestiare personal, garaje, spații tehnice)

Gv - SUBZONA PENTRU SPAȚII VERZI Șl PLANTAȚII DE PROTECȚIE

Gr - SUBZONA CONSTRUCȚII AFERENTE ECHIPĂRII EDILITARE - post DE transformare


Gd - SUBZONA colectare deșeuri

Gc - SUBZONA AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR CAROSABILE DIN INCINTĂ

Funcțiunea complementară este:

D - DRUMURI (circulații carosabile, parcări și circulații pietonale, trotuare de acces)

Zona de înhumare a fost împărțită în 8 cvartale, separate de circulații carosabile de 4 m lățime și înconjurate de arbori și spațiu verde de 2 m lățime. Din cauza formei neregulate a terenului, cvartalele conțin minim 40 și maxim 400 de locuri duble, grupate în parcele de câte 80 -100 locuri și separate de alei pietonale de 2 m lățime.

 • 0 parcelă este împărțită, la rândul ei, în 2 - 4 loturi, separate de alei pietonale de 1,2 m. Fiecare lot poate avea între 20 si 25 locuri duble, între morminte, distanta fiind de 60 cm.

Cu acest sistem de divizare au fost obținute cca 1960 locuri duble, adică 3920 locuri de înhumare individuale. Având în vedere că înhumarea se poate face și pe două nivele, capacitatea maximă a acestui cimitir este de 7.840 locuri individuale.

Subzona pentru construcții a fost împărțită în două:

 • - Capela, turnul clopotniței, administrația cu birouri, vestiare personal de întreținere, grupuri sanitare, sală de îmbălsămare, săli de priveghi, într-o incintă împrejmuită, adiacentă zonei de înhumare.

Clădirile care adăpostesc celelalte funcțiuni necesare, cum sunt magazinul pentru coșciuge și alte produse specifice, garajul / atelier pentru mașinile mortuare și sala praznicală, cu anexele ei (oficiu bucătărie, vestiare personal, grupuri sanitare pentru clienți și personal, cameră tehnică), într-o zonă neîmprejmuită, ușor accesibilă din străzile propuse și vecină cu intrarea în cimitir și cu zona verde de protecție.

Dotările hidroedilitare

Alimentare cu apa

La sud-est de zona studiată, exista rețeaua de 110 mm, care asigură apa pentru cartierul Micro XIV, are debitul și presiunea necesare consumatorilor propuși prin PUZ. Alimentarea cu apă a acestora se poate asigura printr-un racord de apă De 63 mm, prevăzut cu cămin de branșament și apometru.

Rețeaua proprie de distribuție a apei va alimenta următoarele subzone funcționale:

 • • Zona administrativă, cu sala de îmbălsămare, vestiare și grupuri sanitare,

 • • zona de înhumare, rețea de apă și hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate.

 • • zona de servicii complementare (sală praznicală cu anexe, spații comerciale, garaj cu atelier și spațiile tehnice),

Rețeaua de canalizare

Rețeaua de canalizare municipală existentă este din tuburi de beton cu Dn 200 mm.

Canalizarea incintei preia apele uzate din zona administrativă și zona serviciilor complementare printr-o tubulatură Dn 200 mm care poate fi racordată la canalizarea existentă în partea de sud-est a amplasamentului, într-un cămin de vizitare existent cu adâncimea utilă de 2,7 m:

Apararea împotriva inundațiilor: -

Interdicții de construire: -

AVIZUL SE EMITE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CONDIȚII:

 • - Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării si obținerii si a celorlalte avize si acorduri prevăzute de legislație.

-Avizul se emite in vederea avizării Planului Urbanistic Zonal in vederea construirii UNUI CIMITIR MUNICIPAL, amplasat in MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.

 • - Pe tot parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate masurile si se vor realiza lucrările necesare pentru prevenirea si protecția poluării apelor subterane si de suprafața.

-Beneficiarul are obligația realizării a doua foraje de monitorizare a apelor subterane, amonte si aval, pe direcția de curgere a acestora.

 • - Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage răspunderea civila sau penala, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 • - Un exemplar din documentație, stampilat si semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, împreuna cu un exemplar din aviz.

 • - Răspunderea privind datele, calculele și piesele desenate, încorporate în documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, revine integral beneficiarului si elaboratorului documentației, respectiv Primăria Municipiului Buzău si S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L.


  Sef Serviciu A.A.,


  ANISFft,


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

ROMANIA

JUDEȚUL BUZĂU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU Nr.W^^xiin

1. IUL 2020

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de U.A.T. Municipiul Buzău, prin primar Constantin Toma, cu sediul/domiciliul în județul Buzău, municipiul Buzău, Piața Daciei, nr. 1, înregistrată la nr. 9493 din data de 30.06.2020.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

Nr. 10 dln^ WL ” pentru Planul urbanistic zonal „CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL ȘI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177"

generat de imobilul situat în județul Buzău, municipiul Buzău, intravilan, str. Gen. Grigore Baștan CAZARMA 3177 - LOT2, nr. cad. 61697

Inițiator: U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

Proiectant: B.A.U. RAL CONCEPT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în PUZ:

Zona studiată P.U.Z. este amplasată în intravilanul municipiului Buzău, având următoarele vecinătăți: la Nord - Est: proprietăți private, la Nord și Sud-Vest: - teren aparținând M.Ap.N., la Est - zonă locuințe, la Nord-Est: Stația de transformare Buzău Nord aparținând Electrica S.A., la Nord-Vest: drum de exploatare.

Suprafața studiată în P.U.Z.: 60.000 mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

 • - regim de construire: -

 • - funcțiuni predominante: zonă cu destinație specială

 • - Hmax= -

 • - POT max= -

 • - CUT max= -

 • - retragerea minimă față de aliniament= -

 • - retrageri minime față de limitele laterale= -

 • - retrageri minime față de limitele posterioare= -

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

 • - funcțiuni predominante:

 • - Zonă gospodărie comunală - cimitir:

P.O.T .propus max —75°/o, C.U.T.propus max — 0,12, Regim de înălțime P+l

 • - retragerea minimă față de aliniament: conform regulament PUZ

 • - retrageri minime față de limitele laterale: conform regulament PUZ

 • - retrageri minime față de limita posterioară: conform regulament PUZ

 • - circulații și accese: accesul în incintă se va asigura din str. Aleea Prieteniei, prin realizarea unei străzi de acces de categoria a III-a, tip fundătură.

 • - echiparea tehnico-edilitară:

 • - alimentarea cu apă: se va realiza prin racordarea la sistemul de alimentare cu apă existent în zonă

 • - canalizare: se va realiza prin racordarea la sistemul de canalizare municipal

 • - alimentarea cu energie electrică: se va face prin racordarea la rețeaua electrică existentă în zonă

 • - alimentarea cu gaze: se va face prin racordarea la rețeaua de gaze existentă în zonă

 • - deșeuri: se vor depozita în zonele de precolectare selectivă prevăzute în PUZ

în urma consultării membrilor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia. La emiterea Autorizației de construire se va respecta avizul Ministerului Apărării Naționale.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 47 din 31.01.2020 emis de Primăria municipiului Buzău.


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BUZĂU

Str. G-ral GRIGORE BASTAN, Nr. 3, Operator date: 34133 Tel: (0238)725690/1, (0238)721901, Fax (0238)721539, E-mail:medprev@dspbz.ro; direconomic@dspbz.ro

Cod fiscal 11287265

Nr. 1417/24.03.2020

NOTIFICARE

Având in vedere cererea înregistrata la Direcția de Sanatate Publica Buzău cu nr. 1417/04.03.2020, înaintata de către D-nul Apostu lonut Sorin, identificat cu CI, seria X.Z, nr. 777444 in calitate de viceprimar la UAT Municipiul Buzău cu sediul in Municipiul Buzău, Str. Piața Daciei, Nr. 1, Județul Buzău.

In baza Legii 95/2006 modificata privind Reforma in Domeniul Sanatatii a O.M.S. 1078/2010 referitor la funcționarea Direcției de Sanatate Publica precum si in temeiul Ordinului Ministrului Sanatatii Nr 1030/20.09.2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru funcționarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populației;

In baza referatului de evaluare nr. 181 din data de 24.03.2020 intocmit de către Ilie lonut as. pr. de igiena la Direcția de Sanatate Publica Buzău, se certifica prin prezentul inscris ca:

Obiectivul “CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL SI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177”. Faza PUZ

Adresa obiectivului: Municipiul Buzău, Str. G-ral Grigore Bastan CAZARMA 3177-LOT 2, Județul Buzău.

Profilul activitatii: "Construire cimitir uman“.

Beneficiar: UAT Municipiul Buzău

Proiectul prezentat respecta normele de igiena si recomandările privind mediul de viata al populației, conform Ord. M.S. 119/2014, actualizat, art. 54, H.GNr. 741/2016, art. 22, 23, 28.

DIRECTOR EXECUTIV, Jr. UNGUREANU CRIN 115 A

MEDIC PRIMAR IGIENA. Dr. DOROBANTU ELENA

2xSDEE

5? Muntenia Nord


Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău

Str. Mareșal Al. Averescu nr. 3,120257, Buzău, lud. Buzău

Tels +4 0238 405 701

Fa»+40238 405 704

www.dlstributie-energte.ro

CUI: 14533682

R.C;J10/170/2002

Cod operator date cu caracter personal: 18014


SDEE BUZĂU

Nr. 30880 / 23.03.2020

Către,

UAT MUNICIPIUL BUZĂU,PIAȚA DACIEI,NR.1,BUZĂU,

Referitor la: Eliberare AVIZ DE PRINCIPIU

Urmare solicitării dvs., înregistrata la SDEE Buzău cu nr. 24057/03.03.2020 privind proiectul de CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL din municipiul Buzău, strada GENERAL GRIGORE BASTAN.NR.2, CAZARMA 3177,LOT.2,MICRO 14 cu nr. cadastral 61697, va comunicam acordul de principiul al SDEE Buzău in vederea Planului Urbanistic Zonal.

Atenționam ca pe amplasamentul propus se afla cabluri electrice proprietate a SDEE Buzău, iar prezentul acord nu tine loc de aviz de amplasament pentru obținerea autorizației de construire a obiectivului. Acesta se va elibera la solicitarea dvs., in urma depunerii documentației tehnice necesare.

Director,Sef SAR, ing. Danut RUSTIN

“Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - prelucrează datele dumneavoastră personale potrivit notificării nr. 18014, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopul realizării activitatii de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice. Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Va putcti exercita drepturile de acces, de intervenție si de opoziție in condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa pe adresa societarii din Ploiești, str. Marasesti nr. 44, jud. Prahova"

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Extras de cont

'V BANCA ROMÂNEASCĂ

Mcmhfâ a     tui jw»! îlanl of <«tm«


de la 01/iulie/2020 la 02/iulie/2020

Client IBAN nr. cont moneda alias


RAL CONCEPT

RO86BRMA0100010069300000

100014682110

RON

t anzactîî la 01 /iulie/2020
Sold inițial

4.058,74

Data operării

Data tranzacției

Operație, descriere, nr. document

Sume creditate (Incasari)

Sume debitate (Plati/Comisioane)

01/iulie/2020

01/iulie/2020

COMISION TRANSFER CREDIT INTER, REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMANIA R012TREZ70020F305000XXXX ; AC-RON147009580; REFNO FT20183684418250;

5,00

01/iulie/2020

01/iulie/2020

TRANSFER CREDIT INTERBANCAR IB. REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMANIA R012TREZ70020F305000XXXX ; REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN

ROMANIA STR.T.ARGHEZI 21, ET.6, SECT. 2, BU CURESTI TARIF DREPT,

SEMNĂTURĂ PT. PUZ CIMIT IR MUNICIP.MICRO XIV BUZĂU, 6 HA; REFNO

1.453,00

FT20183684418250;

Totali rulaj

0,00

1.458,00

Sold final

2.600,74

https://ib.brom.ro/iBankWeb/accounts/Switch.do?id=scc1200000014223939&dt=1&start=20200701&end=20200702

1/1


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Birou de Arhitectură și UrbanismRAL CONCEPTsrl

J10/2963/94, CUI RO 6676797, BUZAU, Bulevardul Unirii Sud, bl.C2, et.8, ap.23.

arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU - mobil 0724.319.993, e-mail: mcmarh@gmail.com

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE

 • 1. Date de recunoaștere a documentației

 • • Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.

 • • Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul în PIAȚA DACIEI NR.1, prin viceprimar IONUȚ SORIN APOSTU

 • • Elaborator: BIROU DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „RAL CONCEPT” SRL, str. Unirii, bl.C2, et. 8, ap. 23, Buzău, prin arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU, tel. 0724.319.993.

 • 2. Scopul și obiectivele PUZ

  Scopul și oportunitatea elaborării PUZ

  Necesitatea înființării unui cimitir public în Buzău nu mai trebuie argumentată. De mai mulți ani există o uriașă presiune din partea locuitorilor, pentru obținerea de locuri de veci. Compartimentul de stare civilă din Primăria Buzău a eliberat, în ultimii 5 ani, în medie 1920 certificate de deces pe an.

Conform evidențelor parohiale, în 2018 mai erau 655 locuri disponibile în cimitirele din Buzău. Comparând locurile disponibile cu numărul de decese anual rezultă un raport de 1/3, ceea ce înseamnă că majoritatea înhumărilor se face pe locuri deja ocupate, sau în morminte de familie, ori tranzacționate pe piața privată.

În acest sens UAT Buzău a întreprins demersurile prin care, în anul 2017, s-a obținut transferul acestui treren (NC 61697 cu S = 5,74 ha), de la Ministerul Apărării Naționale, prin Hotărâre de Guvern, în domeniul public al Municipiului Buzău, pentru construirea unui cimitir.

Scopul întocmirii PUZ este de modificare a funcțiunii prevăzută în PUG pentru parcela respectivă (cazarma 3177, lot 2, nr.cad. 61697), din „zonă specială” în „zonă de gospodărie comunală - cimitir”, identificarea problemelor de echipare a zonei și propuneri de rezolvare a acestora.

Obiectivele PUZ

 • • Stabilirea funcțiunilor și zonificarea / subzonificarea parcelelor din zona de studiu.

 • • Identificarea problemelor de infrastructură și echipare, propunerea de soluții de rezolvare ale acestora.

 • • Stabilirea de reglementări urbanistice și edilitare și formularea unui regulament local de construire, care se va constitui în baza de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru obiectivele și obiectele din zona studiată prin PUZ.

 • 3. Prezentarea amplasamentului

  Statutul juridic al terenului

  Terenul, care a generat acest Plan Urbanistic Zonal, aparține domeniului public al Municipiului Buzau, conform HCL nr. 338 din 16.11.2017 și a fost preluat din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, cu destinație precizată și condiționată, de înființare a unui cimitir municipal. Dacă acest lucru nu se întâmplă în 3 ani, actul de cedare al terenului își pierde valabilitatea, iar acesta revine la M.Ap.N.

La N amplasamentul se învecinează cu parcela cu n.c. 62497 aparținând tot M.Ap.N. și pe care se dorește înființarea unui cimitir militar. In legătură cu această intenție, în HCL 338 mai este stipulată o condiție a M.Ap.N, care se referă la asumarea, din partea municipalității, de a asigura accesul și utilitățile urbane acestei parcele, destinate cimitirului militar.

Parcela cadastrală cu nr. 61697, în suprafață de 5,74 ha, are dimensiunile și vecinătățile conform extrasului de carte funciară și planului topografic anexat:

 • • NE   - 244,31 + 44,06 = 288,37 m cu proprietăți private (nr. cad. 16652 și 17513).

 • • N    - 146,10 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 62497).

 • • SV   - 258,39 + 297,57 = 555,96 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 61612 și 61696).

 • • E    - 10,75 + 7,70 + 75,18 + 46,08 + 41,15 + 33,41 + 42,68 = 256,95 m cu zona

de locuit a cartierului micro XIV.

 • • NE   - 115,08 m cu Stația de Transformare Buzău Nord a Electrica (nr.cad. 5765).

 • • NV   - 200,22 m cu domeniu public - drum de exploatare neamenajat.

Topografia.

Amplasamentul se află într-o zonă cu topografie aproximativ netedă și orizontală.

În prezent, accesul la parcelă este posibil dinspre Bulevardul Stadionului, aflat la NE, pe lângă stația electrică, pe un drum de exploatare neamenajat, lat de 4 m, marginal Stației de Transformare.

 • 4. Prezentarea operațiunii propuse, indicatori

Operațiunea urbanistică propusă este de schimbare a funcțiunii în zona de interes, rezolvarea circulației, a accesului și aducerea utilităților, atât la cimitirul municipal propus, cât și la viitorul cimitir militar preconizat în vecinătate, conform art. 3, alin. 2 din HCL 338 din 16.11.2017, prin care s-a aprobat transferul de teren de la Ministerul Apărării la Municipiul Buzău.

Propunem ca limita zonei studiate, în cadrul căreia să putem formula reglementări, să cuprindă, pe lângă parcela generatoare PUZ și zona adiacentă drumului de exploatare de la NV, până la intersecția cu Bulevardul Stadionului, teren necesar creerii unei străzi cu două benzi, pentru asigurarea accesului principal dintr-o stradă de circulație majoră. Deasemenea, a fost introdusă în zona de studiu și o suprafață de cca 500 mp, necesară creerii unui acces secundar din cartierul Micro XIV, mai simplu de realizat într-o primă etapă, nefiind necesare exproprieri. Suprafața zonei studiate are cca 6 ha, fiind necesară completarea suportului topografic.

Indicii de ocupare propuși pentru parcela cadastrală 61697, cu funcțiunea generală de gospodărie comunală, se vor încadra în limita: POTmax.= 50%, CUTmax.= 0,6. În calcul a fost considerată și suprafața ocupată de locurile de înhumare.

Se vor institui retrageri obligatorii de la limitele parcelei, ținând cont de avizele ce se vor solicita prin avizul de oportunitate. Limita zonei de înhumare, a fost propusă la 100 m de zona de locuit, reprezentată de Cartierul Micro XIV, conform prevederii Legii Cimitirelor nr. 102/2019.

Celelalte funcțiuni adiacente, cum sunt construcțiile cu funcțiuni specifice: sală pentru îmbălsămare, săli de priveghi, capelă, administrație, garaj pentru mașini mortuare, sală de mese pentru pomenirea morților, magazin și atelier coșciuge și alte produse specifice seviciilor funerare, își găsesc locul într-o zonă care nu se supune prevederilor Legii Cimitirelor nr. 102/2019 și OMS 119/2014 actualizat 2018.

La limita cimitirului spre cartierul de blocuri, a fost propusă o zonă verde tampon, ce poate fi amenajată ca spațiu de reculegere.

 • 5. Modul de integrare în localitate, consecințe la nivelul UTR

Amplasamentul se află la marginea localității, oarecum departe de zona de locuit, situat între un teren M.Ap.N. folosit pentru instrucție și o zonă de proprietăți private, încă neorganizată prin PUZ, traversată de multe linii electrice aeriene de medie și înaltă tensiune, care impun restricții severe de construire.

Mai mult, în zonă mai există 6 cimitire, atât pe strada Veteranilor cât și pe centura municipiului: „Sf. Andrei”, „Sfânta Vineri”, „Sfinții Constantin și Elena”, Cimitirul Romano-catolic și încă două cimitire private. Prin urmare, funcțiunea, în sine, nu prezintă probleme de integrare.

Funcțiunea propusă nu este poluantă, decât pentru eventualele foraje/fântâni pentru alimentarea cu apă potabilă, care s-ar afla la o distanță mai mică de 100 m de limita de înhumare.

Însă, conform unei legi apărută recent (Legea cimitirelor nr.102/2019), nu se pot amplasa funcțiunile protejate enumerate, mai aproape de 100 m de un cimitir, definit ca „spațiul situat în intravilanul sau extravilanul localității, care a fost, este sau va fi destinat înhumării”.

Zonele protejate, definite în lege, sunt: „zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihnă și recreere, instituțiile social-culturale, unitățile sanitare și unitățile de învățământ”.

Alte funcțiuni, admise în intravilan, cum ar fi producție și depozitare, servicii diverse ș.a, pot ocupa loturile vecine cimitirelor.

În zona studiată prin PUZ se vor prevedea zone și subzone funcționale, după cum urmează:

ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ _ 57.400 mp.

 • • Subzona pentru înhumare (cimitir propriu zis);

 • • Subzona pentru servicii;

 • • Subzona pentru circulații;

 • • Subzona pentru plantații de protecție.

Apreciem că această intervenție nu are consecințe negative la nivelul localității, dimpotrivă rezolvă pentru o perioadă de timp problema actuală a lipsei locurilor de înhumare la nivelul municipiului.

 • 6. Utilitățile zonei studiate prin PUZ se pot asigura astfel:

 • • Apa - DIN REȚEAUA MUNICIPALĂ, PRIN EXTINDEREA ACESTEIA PÂNĂ LA AMPLASAMENT - soluție Compania de Apă.

 • • Canal - RACORD LA REȚEAUA DE CANALIZARE MUNICIPALĂ ÎN ZONA BLOCURILOR DE LA EST DE AMPLASAMENT - soluție Compania de Apă.

 • • Gaze - EXTINDERE RETEA DE GAZE DE JOASĂ PRESIUNE - soluție DISTRIGAZ SUD (ENGIE).

 • • Energie electrică - DIN RETEAUA PUBLICA, PRIN EXTINDEREA ACESTEIA -soluție ELECTRICA S.A.

 • • Energie termică - CENTRALA TERMICA PROPRIE CU GAZE DIN REȚEA.

 • 7. Costuri

Toate costurile legate de elaborarea și avizarea PUZ revin inițiatorului, UAT MUNICIPIUL BUZĂU.

Costurile privind asigurarea utilităților, împrejmuirea terenului și investiția propriu zisă, revin, deasemenea, inițiatorului PUZ, UAT MUNICIPIUL BUZĂU.

Întocmit, arh. Mihai Cristian MIRONESCU

Birou de Arhitectură și UrbanismRAL CONCEPTsrl

J10/2963/94, CUI RO 6676797, BUZAU, Bulevardul Unirii Sud, bl.C2, et.8, ap.23.

arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU - mobil 0724.319.993, e-mail: mcmarh@gmail.com

PLAN URBANISTIC ZONAL

NR. PROIECT:

DENUMIREA:

FAZA:

VOLUM:

374 / 2019

PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.

PUZ

PIESE SCRISE + DESENATE

BENEFICIAR:

ȘEF PROIECT:

UAT MUNICIPIUL BUZAU, PIAȚA DACIEI NR.1, BUZĂU

Arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU

... IUNIE 2020 ...

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: PUZ

PLAN URBANiSTiC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MiCRO XiV, STR. GENERAL GRiGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNiCiPiUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

COLECTIV ELABORATOR

arhitect

Mihai Cristian MIRONESCU

arhitect

Elena MĂCIUCĂ

arhitect

Cosmin Leonard IACOBONI

Inginer Ion MATRAGOCIU

Inginer

Laurențiu PODOREANU

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: PUZ

PLAN URBANiSTiC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MiCRO XiV, STR. GENERAL GRiGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNiCiPiUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

BORDEROU GENERAL _ PIESE SCRISE SI DESENATE

A. PIESE SCRISE

 • • FOAIE DE CAPĂT

 • • COLECTIV ELABORATOR

 • • BORDEROU GENERAL

 • VOLUMUL 1 _ MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2. Obiectul lucrării

  • 1.3. Surse documentare, baza topografică

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 2.1. Evoluția zonei

  • 2.2. Încadrarea în localitate + 3.2. Prevederi ale PUG

  • 2.3. Elemente ale cadrului natural + 3.3. Valorificarea cadrului natural

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

 • 2.4. Circulația + 3.4. Modernizarea circulației

 • 2.5. Ocuparea terenurilor + 3.5. Zonificare funcțională -reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

 • 2.6. Echipare edilitară + 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

 • 2.7. Probleme de mediu + 3.7. Protecția mediului

 • 2.8. Opțiuni ale populației + 3.8. Obiective de utilitate publică

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: PUZ

PLAN URBANiSTiC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MiCRO XiV, STR. GENERAL GRiGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNiCiPiUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

VOLUMUL 2 _ REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul RLU

 • 2. Baza legală a elaborării.

 • 3. Domeniul de aplicare

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

 • G. ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: PUZ

PLAN URBANiSTiC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MiCRO XiV, STR. GENERAL GRiGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNiCiPiUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

B. PIESE DESENATE

INCADRARE ÎN ZONĂ ȘI ÎN PUG

%

- 1

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Sc. 1:1000

- 2

REGLEMENTARI URBANISTICE _ ZONIFICARE

Sc. 1:1000

- 3

REGLEMENTĂRI _ ECHIPARE EDILITARA

SC. 1:1000

- 4

TIPUL DE PROPRIETATE AL TERENURILOR ȘI CIRCULAȚIA LOR

SC. 1:1000

- 5

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

PROPUNERE DE MOBILARE

SC. 1:500

- 6

PERSPECTIVE 3D PROPUNERE MOBILARE

- 7

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: PUZ

PLAN URBANiSTiC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MiCRO XiV, STR. GENERAL GRiGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNiCiPiUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Date de recunoaștere a documentației

   Denumirea lucrării:

   PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.

 • Beneficiar :

UAT MUNICIPIUL BUZĂU, PIAȚA DACIEI, NR. 1, BUZĂU

 • Proiectantul general:

SC RAL CONCEPT SRL, reprezentată prin

arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU, tel. 0724.319.993

 • Colaboratori:

1_ SC TETA CONS SRL, suport topografic,

Reprezentată prin ing. LUCIAN STRATONE, tel. 0722.577.780.

2_ SC REAL COM SRL, referat geotehnic,

Reprezentată prin ing. LAURA JIPA, tel. 0751.208.186.

 • Data elaborării: FEBRUARIE 2020

 • 1.2. Cadrul legal

 • • Legea 50/1991 republicată în 2004.

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.

 • • Legea administrației publice locale nr. 69/1991 republicată.

 • • Legea 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor.

 • • Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • • Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare nr. 7/1996.

 • • Legea 10/1995 republicată privind calitatea în construcții.

 • • Legea 137/1995 republicată privind protecția mediului.

 • • Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor.

 • • Legea apelor 107/1996.

 • • Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

 • • Legea privind zonele protejate nr. 5/2000.

 • • Legea nr. 96/1995 privind achizițiile publice.

 • • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

 • • Legea cimitirelor nr.102/2019

 • • Ordinul M.S. 119/2014 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind modul de viață al populației

 • • HGR nr. 525/1996 modificată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

 • • H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

 • • Codul civil.

 • • Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT 176/N/2000

 • 1.3. Obiectul lucrării

Întocmirea unui PUZ este obligatorie, pentru justificarea unei intervenții urbanistice, care nu se înscrie în prevederile PUG-ului aprobat. Obiectul lucrării de față este modificarea funcțiunii prevăzută în PUG pentru parcela respectivă (cazarma 3177, lot 2, nr.cad. 61697), din „zonă specială” în „zonă de gospodărire comunală - cimitir”.

Terenul care a generat acest Plan Urbanistic Zonal aparține domeniului public al Municipiului Buzău, preluat din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, prin: HCL nr. 338 din 16.11.2017, HG 834 din 24.10.2018, act administrativ nr. 37853 din 13.12.2019 emis de Consliul Local Municipal.

Obiectivul prezentei documentații este stabilirea reglementărilor specifice teritoriului P.U.Z. prin:

 • - grade de protecție,

 • - restricții și permisivități de intervenție și

 • - categorii de intervenții încurajate de autoritățile locale în scopul susținerii interesului public, care să orienteze dezvoltarea urbanistică a teritoriului P.U.Z. și pregătirea procesului de investiții compatibile cu caracterul general al zonei.

 • Solicitări ale temei program

Modificarea destinației terenului, identificat ca propice pentru această funcțiune încă în urmă cu câțiva ani, când UAT Buzău a întreprins demersurile prin care, în 2017, s-a obținut transferul acestuia (NC 61697 cu S = 5,699 ha), prin Hotărâre de Guvern, de la Ministerul Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu scopul precizat și obligatoriu de a se construi un cimitir.

Organizarea infrastructurii de transport auto, pentru asigurarea accesului la teren.

Identificarea modului de asigurare a utilităților necesare funcționării obiectivului.

Crearea premizelor legale, necesare transferurilor de terenuri, din proprietate privată în proprietate publică, pentru a permite crearea infrastructurii de transport.

Tema de proiectare prevede, pe lângă asigurarea unui număr cât mai mare de locuri de înhumare, amplasarea unor construcții destinate funcțiunilor complementare și specifice: capelă, turnul clopotniței, administrație, sală pentru îmbălsămare, camere pentru priveghi, spații comerciale pentru produse specifice funerariilor, sală praznicală cu anexele necesare, vestiare și grupuri sanitare, atât pentru personal cât și pentru public, garaj pentru 3 mașini cu atelier, spații tehnice, etc.

 • Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată

PUG Buzău prevede pentru această parcelă „zonă specială”, întrucât la data întocmirii, ea aparținea M.Ap.N. Din acest motiv, pentru schimbarea destinației sale, a fost necesară întocmirea unui PUZ.

 • 1.4. Surse documentare

  Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior PUZ:

  - PUG MUNICIPIUL BUZĂU, elaborat în 2009 de «PROIECT BUZĂU» SA.

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ:

 • - STUDIU TOPOGRAFIC, întocmit de «TETA CONS» SRL.

 • - STUDIU GEOTEHNIC, întocmit de «REAL COM» SRL.

 • - STUDIU DE CIRCULAȚIE AUTO ȘI PIETONAL

 • Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei: - NU SUNT.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII +

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 2.1. Evoluția zonei

Zona studiată este, conform înregistrării în cadastru, teren agricol, arabil și nu a fost niciodată construit.

Parcela cadastrală 61697 a aparținut domeniului public al statului, administrat de Ministerul Apărării Naționale și a fost trecut în domeniul public al municipiului Buzău, prin HCL 338 / 16.11.2017, cu aprobarea Guvernului României și obligativitatea construirii aici a unui cimitir.

 • 2.2. Încadrarea în localitate +

  3.2. Prevederi ale PUG

  Amplasamentul se află în partea de vest a municipiului, aproape de limita actuală a intravilanului, în UTR 24 și 25, în zonă cu destinație specială, la marginea zonei de locuit a cartierului Micro XIV, între un teren M.Ap.N. și o zonă de proprietăți private. Unele din aceste terenuri sunt traversate de multe rețele de medie și înaltă tensiune, care impun restricții severe de construire.

În zonă mai există 6 cimitire, atât pe strada Veteranilor cât și pe centura municipiului: „Sf. Andrei”, „Sfânta Vineri”, „Sfinții Constantin și Elena”, Cimitirul Romano-catolic și încă două cimitire private. Prin urmare, funcțiunea, în sine, nu prezintă probleme de integrare.

Parcela cadastrală cu nr. 61697, în suprafață de 5,699 ha, are dimensiunile și vecinătățile conform extrasului de carte funciară și planului topografic anexat:

 • • NE   - 244,31 + 44,06 = 288,37 m cu proprietăți private (nr. cad. 16652 și 17513).

 • • N    - 146,10 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 62497).

 • • SV   - 258,39 + 297,57 = 555,96 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 61612 și 61696).

 • • E    - 10,75 + 7,70 + 75,18 + 46,08 + 41,15 + 33,41 + 42,68 = 256,95 m cu zona

de locuit a cartierului micro XIV.

 • • NE   - 115,08 m cu Stația de Transformare Buzău Nord a Electrica (nr.cad. 5765).

 • • NV   - 200,22 m cu domeniu public - drum de exploatare neamenajat.

PUG Buzău prevede, pentru parcela în cauză, destinația de „zonă specială”, fără alte reglementări, iar pentru proprietățile private vecine, posibilitatea amplasării de locuințe, cu interdicție de construire până la elaborarea unui PUZ, care să stabilească detalii în această privință. Până în 2017, când UAT Buzău a întreprins demersurile și a obținut transferul acestui teren din administrarea M.Ap.N. în administrarea municipiului, nu fusese declarată nici o intenție de construire în vecinătate.

Terenul care a generat acest Plan Urbanistic Zonal aparține domeniului public al Municipiului Buzău, conform HCL nr. 338 din 16.11.2017.

HCL 338 mai stipulează o condiție a M.Ap.N, care se referă la asumarea, din partea municipalității, de a asigura accesul dinspre Micro XIV și utilitățile urbane parcelei 62497, aparținând tot M.Ap.N, destinate construirii unui alt cimitir, pentru militari. Dacă prevederile HCL nu se aplică în 3 ani, actul de cedare al terenului își pierde valabilitatea, iar acesta revine la M.Ap.N.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural - relief, climă, rețea hidrografică, condiții geotehnice, riscuri naturale +

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Cadrul geografic în care este așezat municipiul Buzău este identificat în partea înaltă a Câmpiei Române, în subunitatea denumită Câmpia de divagare Buzău - Călmățui și care împreună cu Câmpia Buzău - Siret formează Câmpia Română de Est.

Litologic, zona se caracterizează printr-o varietate de faciesuri specifice conului de dejecție al râului Buzău, cu stratificație încrucișată, depuneri sub formă de lentile de diferite dimensiuni, din argile prăfoase, prafuri nisipoase, nisipuri, cu grosimi de 3 - 8 m, de vârstă cuaternară (Holocen). Acestea sunt urmate, până la adâncimi de cca 30 m, de depunerile grosiere ale râului Buzău, constituite din pietriș, nisip grosier și bolovăniș.

Hidrologic, râul Buzău alimentează nivelul freatic, fapt ce a condus la formarea unui bazin subteran apreciabil ca dimensiuni. În zona studiată, nivelul apei sbterane se află situat la adâncimi mai mari de 8-10 m, cantonat în depozitele aluvionare grosiere ale râului Buzău.

Clima este continentală, de stepă și silvostepă, zona fiind supusă frecvent vânturilor din direcția NE. Temperaturile medii sunt: pentru luna iulie +220C, pentru luna ianuarie -20C, iar media anuală este +100C.

Precipitațiile în zonă sunt neregulate, cu ani secetoși, dar și cu ani ploioși, în care se produc viituri și inundații, cu o medie anuală în jur de 700 - 900 mm/an. Vara, ploile sunt însoțite de grindină.

Câmpia Bărăganului este adesea măturată de vânturi puternice, predominant fiind crivățul, ce bate pe direcția NE-SV, adică dinspre oraș spre câmp și care provoacă depuneri masive de zăpadă, în iernile cu precipitații bogate. Bat, deasemenea, vânturi cu caracter de foen, care coboară în zonă după ce au traversat Carpații de Curbură.

Topografia locului este relativ netedă și orizontală, cu mici denivelări locale.

Terenul studiat este orizontal și stabil, nu este supus fenomenelor de eroziune, nu este inundabil. Singurul risc natural major al amplasamentului este seismicitatea ridicată, zona fiind afectată de cutremurele de pământ cu epicentrul în munții Vrancei.

Sarcini climatice și seismice. Sarcina dată de vânt - Gv = 0,5 kN/mp. Sarcina dată de zăpadă - Gz = 2,0 kN/mp. Adâncimea de îngheț 0,85 - 0,90 m. Perimetrul face parte din zona de intensitate macroseismică B, are ag = 0,35g și perioada de colț Tc = 1,5 sec.

Sondajele geotehnice efectuate pe amplasament au relevat următoarea stratificație: 0,00 - 1,40/2,20 m = argile prăfoase contractile;

1,40 - 2,90 m

= praf argilos nisipos gălbui cu CaCO3;

= nisip prăfos gălbui ;

= nisip grosier cu pietriș.


2,70 - 3,50 m

3,40 - 5,00 m

încadrarea în categoria geotehnică s-a făcut conform Normativ NP074/2014 și este II, risc geotehnic moderat, cu 11 puncte.

Valoarea recomandată a presiunii convenționale, pe stratul de argilă contractilă cafeniu-negricioasă, este 2,0 - 2,3 daN/cmp, conform NP 112-2014, anexa D.

Apa freatică nu a fost întâlnită în forajele executate până la adâncimea de 5,00 m.

Din informațiile generale, ea se află cantonată în straturile de bază la peste 10 m adâncime, astfel că nu influențează negativ caracteristicile geomecanice ale terenului la cota de fundare.

În zona studiată, nu există elemente ale cadrului natural, care să poată fi valorificate, din punct de vedere urbanistic.

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Recomandări ale studiului geotehnic:

Se va ține seama de faptul că pământurile pe care se fundează construcțiile sunt argile contractile.

Se vor efectua studii geotehnice detaliate pentru fiecare obiect ce se va construi, pentru stabilirea celor mai bune măsuri de proiectare a fundațiilor.

 • 2.4. Circulația +

  3.4. Modernizarea circulației

  Circulația existentă în zona de vest a municipiului, în vecinătatea lotului generator PUZ, se oprește la distanțe cuprinse între 115 și 340 m față de amplasament. Rețeaua de străzi ce deservesc această zonă a municipiului este constituită din:

Bulevardul Stadionului, artera de categoria II-a a cartierului Micro XIV, la 220 m NE de limita cadastrală 61697. Are patru benzi de circulație, două pe sens, separate de spațiu verde, direcția SE-NV. Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare bună.

Șoseaua de Centură - DN2 / E85, drum din categoria expres, pe direcția SV-NE, la cca 320 m NV de amplasament. Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare foarte bună.

Strada Veteranilor, categoria a III-a, la 220 m NE de teren, are două benzi de circulație și face legătura, pe direcția SE-NV, între B-dul Stadionului și Șoseaua de Centură (DN2). Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare mediocră - necesită reparații.

Strada Bazalt, categoria a III-a, tot la 220 m distanță pe direcția NE, are două benzi de circulație și face legătura pe direcția SV-NE între b-dul Stadionului și str.

Transilvaniei. Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare foarte bună.

Aleea Prieteniei, împreună cu alte străzi din cartierul Micro XIV, deasemenea de categoria a III-a, cu două benzi de circulație pe direcția NE-SV, aflată la cca 115 m SE de amplasament. Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare mediocră - necesită reparații.

La intersecția bd. Stadionului, str. Veteranilor și str. Bazalt se află capătul liniilor de autobuz 5, 7 și 8, care fac legătura cu restul orașului, la cca 220 m distanță de limita amplasamentului rezervat pentru cimitir.

Parcela generatoare PUZ, nu este vecină cu nici un drum public, deci este necesar a se propune trasee și variante de acces. Există trei trasee posibile, din care cel puțin unul trebuie executat imediat, pentru derularea investiției:

 • 1) Din Aleea Prieteniei, cca 115 m distanță la SE de teren, printre blocurile P+4. Varianta nu necesită exproprieri, se poate executa imediat, traseul fiind pe terenuri aparținând domeniului public.

 • 2) Din bd. Stadionului, capătul liniilor de autobuz, pe lângă stația electrică, cca 220 m distanță, la NE de limita terenului. Varianta necesită exproprieri. Punerea în practică durează și este luată în considerare doar pentru o etapă ulterioară, pentru faptul că accesul principal la un cimitir trebuie să se facă dintr-o circulație majoră a orașului.

 • 3) Din Șoseaua de Centură, aflată la cca 340 m distanță spre NV de amplasament. Varianta nu este de actualitate, din mai multe motive:

 • - terenul pe care se poate executa aparține M.Ap.N. și administrația locală nu poate reglementa terenuri cu destinație specială;

 • - rezolvarea intersecției necesită aviz și autorizație de la CNAIR (procedură de durată) - nu prezintă interes pentru cimitir, deoarece accesul trebuie să fie dinspre oraș, nu dinspre centură.

Prin urmare, propunerea de acces la Cimitirul Municipal Micro XIV este varianta 1), care se poate realiza imediat și este agreată și de beneficiar.

Ea va fi însoțită de crearea și amenajarea unui traseu pietonal și pentru biciclete de la capătul liniilor de autobuz, pe lângă stația electrică. Terenul pentru acest traseu are lățimea de 4 m, aparține domeniului public și nu necesită exproprieri.

Strada de acces la cimitire va fi de categoria a III-a, de tip fundătură, cu rond de întoarcere la poarta cimitirului militar. Având două benzi de circulație de 3 m (lățime a carosabilului de 6 m) și trotuare pietonale pe ambele părți, strada primește și parcări la bordură pe o parte, unele în lungul străzii altele perpendiculare pe ax. Această alcătuire este funcțională pentru traficul prognozat de apariția celor două cimitire, având în vedere că strada nu va deservi alte funcțiuni.

Zonele de parcare însoțesc împrejmuirea cimitirului, pe latura cu strada, din care se prevăd 4 accese (cca 42 locuri), dar și clădirile propuse la intrare: spații comerciale cu produse de profil (cca 16 locuri), sala praznicală (cca 50 locuri).

Transportul public de persoane din municipiu satisface într-o bună măsură nevoia de mobilitate a locuitorilor. Totuși, apariția acestei funcțiuni noi, atât de izolate, impune introducerea unei linii noi de microbuz, care să ajungă la porțile ambelor cimitire.

În interiorul cimitirului s-au prevăzut circulații carosabile cu lățimea de 4 m, necesare accesului mașinilor mortuare, pentru evacuarea deșeurilor, introducerea materialelor de construcții ș.a. Acestea împart cimitirul în cvartale, în interiorul cărora se prevăd alei pieto-nale cu lățimi de 2,0 m, care delimitează parcele cu 4 loturi și de 1,2 m, care delimitează loturi cu 25-30 morminte duble.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor +

  3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  Parcela denumită „cazarma 3177, lot 2”, având nr. cad. 61697, este teren agricol, arabil și nu a fost niciodată construit.

Una din categoriile de intervenție a fost zonificarea funcțională a terenurilor din zona studiată, destinate a fi construite, amenajate, sau plantate cu vegetație de diverse tipuri.

Funcțiunea principală este:

 • G - GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - CIMITIR, cu următoarele subzone:

o G1 - SUBZONA PENTRU ÎNHUMARE

o G2 - SUBZONA PENTRU CONSTRUCȚII (capelă, clopotniță, administrație, săli de priveghi, sevicii specifice, sală praznicală, grupuri sanitare, vestiare personal, garaje, spații tehnice)

o Gv - SUBZONA PENTRU SPAȚII VERZI ȘI PLANTAȚII DE PROTECȚIE

o Gd - SUBZONA COLECTARE DEȘEURI

o Gc - SUBZONA AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR CAROSABILE DIN INCINTĂ Funcțiunea complementară este:

 • D - DRUMURI (circulații carosabile, parcări și circulații pietonale, trotuare de acces)

Conform Legii cimitirelor nr.102 / 2019, distanța funcțiunilor protejate față de un cimitir, definit ca spațiul situat în intravilanul sau extravilanul localității, care a fost, este, sau va fi destinat înhumării”, este de 100 m și ea a fost trasată în planșa de reglementări urbanistice. Funcțiunile protejate, definite în lege, sunt: „zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihnă și recreere, instituțiile social-culturale, unitățile sanitare și unitățile de învățământ”. Prin urmare, aceste funcțiuni nu se vor putea amplasa în viitor în zona de protecție față de cimitir.

S-a stabilit limita edificabilului, prin indicarea retragerilor de la limitele parcelei, atât a construcțiilor cât și a locurilor de înhumare.

S-a reglementat regimul de înălțime al construcțiilor la maxim P+1 și Hmax = 15 m pentru turla capelei și turnul clopotniței.

S-au prevăzut împrejmuiri atât pentru parcela generatoare, cât și pentru zona de înhumare, care determină distanțe de protecție 100 m conform Legii Cimitirelor.

Pentru a obține cât mai multe locuri de înhumare, am ocupat cu subzona G1 toată suprafața de teren aflată dincolo de limita de protecție de 100 m. Astfel, am separat zona de înhumare de restul activităților specifice, care se desfășoară în clădiri și pentru care nu sunt specificate restricții în nici o lege sau act normativ.

Zona de înhumare a fost împărțită în 8 cvartale, separate de circulații carosabile de 4 m lățime și înconjurate de arbori și spațiu verde de 2 m lățime. Din cauza formei neregulate a terenului, cvartalele conțin minim 40 și maxim 400 de locuri duble, grupate în parcele de câte 80 - 100 locuri și separate de alei pietonale de 2 m lățime.

O parcelă este împărțită, la rândul ei, în 2 - 4 loturi , separate de alei pietonale de 1,2 m. Fiecare lot poate avea între 20 și 25 locuri duble, între morminte, distanța fiind de 60 cm.

Subzona pentru construcții a fost și ea împărțită în două:

 • 1) Capela, turnul clopotniței, administrația cu birouri, vestiare pentru personalul de întreținere, garajul - atelier pentru mașinile mortuare, grupuri sanitare, sală de îmbălsămare, săli de priveghi, spații tehnice, într-o incintă împrejmuită, adiacentă zonei de înhumare, aflată la 45 m de blocurile din apropiere (această distanță trebuie să fie minim 20 m conform DSP).

 • 2) Clădirile care adăpostesc celelalte funcțiuni necesare, cum sunt magazinul pentru coșciuge și alte produse specifice și corpul cu sălile praznicale și anexele (oficiu bucătărie, vestiare personal, grupuri sanitare pentru clienți și personal, cameră tehnică), într-o zonă neîmprejmuită, ușor accesibilă din străzile propuse și vecină cu intrarea în cimitir și cu zona verde de protecție.

  BILANȚ TERITORIAL

  Destinația terenului

  Suprafata (mp)

  Procent (%)

  din G

  din S.T.

  S.PUZ - suprafața zonei studiate prin PUZ

  60.000

  100

  S.T. - suprafața TERENULUI CARE A GENERAT PUZ din care:

  56.990

  95

  g

  ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - CIMITIR

  44.600

  100

  74

  gi

  Subzonă destinată înhumării

  19.600

  44

  33

  G2

  Subzonă pentru construcții administrative și servicii aferente

  5.500

  12

  9

  Gc

  Subzonă aferentă circulației în zona de înhumare, din care:

  5.000

  11

  8

  Circulații carosabile

  3.600

  Circulații pietonale, alei, trotuare

  1.400

  Gv

  Subzonă spații verzi, plantații de protecție și aliniament.

  14.500

  33

  24

  Spații plantate în zona de înhumare

  5.500

  Spații verzi de protecție

  9.000

  d

  Drum de deservire locală cimitir + parcări

  Din care:

  15.400

  26

  Circulații carosabile

  9.500

  Circulații pietonale, alei, trotuare

  5.900

INDICATORI URBANISTICI

TIPUL DE OCUPARE

S (mp)

% din S.T.

S.T. SUPRAFAȚA TEREN CARE A GENERAT P.U.Z.

56.990

100%

S.G. - Suprafața cimitir

44.600

78,26%

CLĂDIRI / CONSTRUCȚII

5.500

9,65%

ZONA DE ÎNHUMARE

19.600

34,39%

AMENAJĂRI (drumuri, parcaje)

5.000

8,78%

SPAȚII VERZI - SPAȚII LIBERE

14.500

25,44%

D. - Drum de deservire locală cimitir + parcări în S.T.

12.390

21,74%

P.O.T. (suprafata ocupata de cladiri/constructii)

Max. 10%

P.O.T. total (suprafata ocupata cladiri/constructii, amenajari și zona de înhumare)

Max. 75%

C.U.T.

0.12

H max. - pentru turnul clopotniței și turla capelei

cca 15m

 • 2.6. Echipare edilitară +

  3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  Parcela care a generat PUZ-ul nu beneficiază, în prezent, de nici o utilitate publică.

a_ ALIMENTAREA CU APĂ

La sud-est de zona studiată, lângă blocul 7, rețeaua de 110 mm, care asigură apa pentru cartierul Micro XIV, are debitul și presiunea necesare consumatorilor propuși prin PUZ. Alimentarea cu apă a acestora se poate asigura printr-un racord de apă De 63 mm, prevăzut cu cămin de branșament și apometru.

Rețeaua proprie de distribuție a apei va alimenta următoarele subzone funcționale:

 • • Zona administrativă, cu sala de îmbălsămare, vestiare și grupuri sanitare,

 • • Zona de înhumare, rețea de apă și hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate.

 • • Zona de servicii complementare (sală praznicală cu anexe, spații comerciale, garaj cu atelier și spațiile tehnice),

Stabilirea necesarului de apă se va face la faza următoare, când se va dimensiona și branșamentul.

b_ CANALIZAREA

Lângă blocul 7, rețeaua de canalizare municipală existentă este din tuburi de beton cu Dn 200 mm.

Canalizarea incintei preia apele uzate din zona administrativă și zona serviciilor complementare printr-o tubulatură Dn 200 mm care poate fi racordată la canalizarea existentă în partea de sud-est a amplasamentului, într-un cămin de vizitare existent cu adâncimea utilă de 2,7 m;

c_ ALIMENTAREA CU GAZE

Obiectivul propus necesită alimentare cu gaze pentru oficiul sălii praznicale și centralele termice ce vor asigura necesarul de căldură construcțiilor. Soluția de extindere a rețelei de gaze de joasă presiune aparține furnizorului de gaze, DISTRIGAZ SUD (ENGIE).

d_ ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru obiectivul propus se estimeaza o putere de cca 80/40 kW. Consumatorii sunt formați din instalațiile interioare ale viitoarelor construcții și iluminatul exterior al incintei, inclusiv iluminatul drumului propus a se executa, adiacent amplasamentului, care va permite accesul spre viitorul cimitir militar. Lungimea rețelelor se estimează a fi de aprox. 2500m.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului propus se poate face, în principiu, prin următoarele soluții:

 • • prin branșament de joasă tensiune din rețelele existente în zonă;

 • • prin branșament de joasă tensiune dintr-un post trafo existent în zonă, posibile surse fiind (în ordinea apropierii de amplasament) PT0079 - Liceul cu Program Sportiv, PT0080 - Bloc 29 și PT0099 - Bloc 27E;

 • • prin post trafo propriu, racordat în PA80 (amplasat în aceeași construcție cu

PT0080)

Se remarcă existența, în partea de NE a amplasamentului, a Stației de Transformare 110/20/6kV Buzău-Nord. De asemenea, în extremitatea nordică, o LEA 20kV, pozată pe stâlpi metalici, traversează amplasamentul, și pentru care s-a marcat zona de protecție.

După definitivarea zonei studiate, beneficiarul va comanda furnizorului întocmirea unui studiu de soluție, apoi firme de specialitate vor întocmi documentația și vor executa lucrările pentru alimentarea cu energie electrică.

 • 2.7. Probleme de mediu +

 • 3.7. Protecția mediului

Zone supuse riscurilor naturale și antropice

Terenul studiat este orizontal și stabil, nu este supus fenomenelor de eroziune, nu este inundabil. Singurul risc natural al amplasamentului este reprezentat de seismicitatea ridicată, zona fiind afectată de cutremurele de pământ cu epicentrul în munții Vrancei.

La proiectarea construcțiilor se va ține cont de sarcinile climatice și seismice specifice zonei.

 • Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

FACTORI DE MEDIU APA SUBTERANĂ ȘI SOL / SUBSOL

În faza de utilizare, descompunerea cadavrelor înhumate, care nu poate fi eliminată. Motiv pentru care, prin lege, este instituită zona de protecție în jurul cimitirului, cu raza de 100 m. Adâncimea destul de mare a apei subterane (peste 10 m) și straturile filtrante existente deasupra, conduc la concluzia că aceasta nu va fi infestată de materia organică descompusă. Totuși, în raza de protecție de 100 m se recomandă a nu se folosi pentru băut apa din fântâni sau foraje de mică adâncime.

Masuri generale, de ordin conceptual, pentru protejarea apei subterane, a solului și subsolului

 • • Prevederea cabinelor ecologice vidanjabile in cadrul organizarii de santier;

 • • Utilizarea de recipienti conformi pentru depozitarea tuturor categoriilor de deseuri produse în timpul execuției;

 • • Depozitarea adecvată a pamantului excavat si a solului vegetal decopertat si gestionarea corespunzatoare a acestora;

 • • Împrejmuirea si demarcarea organizarii de santier;

 • • Reducerea la minim a suprafetei ocupate de organizarea de santier.

 • • Spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor de constructie in faza de executie;

 • • Conform avizului de la Direcția Apelor, beneficiarul va executa două foraje de monitoriare a apei freatice, unul în amonte și altul în aval față de direcția de curgere a apei subterane.

FACTOR DE MEDIU AER

Funcțiunea nu este generatoare de poluanți pentru aer.

Masuri generale, de ordin conceptual, pentru protejarea aerului

 • • Prevederea perdelei vegetale si a spatiilor plantate în interiorul amplasamentului.

Epurarea apelor

Nu este cazul

Eliminarea deșeurilor

Deșeurile menajere se elimină prin trei metode: reciclare / refolosire, distrugere prin ardere în spații special amenajate și prin depozitare controlată, ecologică, conformă cu normele specifice în domeniu.

Scopul folosirii celor trei metode este de a reduce cantitățile de deșeuri menajere depozitate ecologic, de a crește cantitatea de deșeuri reciclate și refolosite, reducând impactul negativ asupra mediului.

În cadrul cimitirului au fost prevăzute zone de precolectare selectivă a deșeurilor solide, atât cele din zona de înhumare cât și cele produse de funcțiunile complementare.

Recuperarea terenurilor degradate - Nu este cazul în zona studiată prin PUZ.

 • <* Organizarea sistemelor de spații verzi

În zona studiată, se propun plantații de protecție, spații verzi plantate cu gazon, arbuști și arbori, în fâșii înguste de 3 m, perimetrale zonei de înhumare, sau de 2 m în jurul cvartalurilor, dar și mai late, de cca 20 - 35 m între zona de gospodărie comunală și blocurile de locuit.

Plantațiile ocupă minim 25% din suprafața terenului amenajat.

.

Delimitarea zonelor protejate

În zonă nu există valori de patrimoniu natural sau construit care să necesite instituirea unui regim de protecție.

Zona de locuit este cea care trebuie protejată, conform Legii cimitirelor 102/2019. Aceasta se află la 100 m de zona de înhumare, care va fi împrejmuită separat de incinta cimitirului.

 • <* Refacere peisagistică și reabilitare urbană

Nu este cazul, zona fiind teren arabil până la momentul actual.

Prin amenajare și plantare conform propunerilor, zona va fi, de acum încolo o prezență peisagistică deloc neglijabilă.

 • 2.8. Opțiuni ale populației +

  3.8. Obiective de utilitate publică

  Rezultatul consultării populației va fi înserat în etapa următoare, odată cu introducerea condițiilor impuse de avizatori.

PUZ-ul a fost generat de un obiectiv de importanță majoră pentru municipiul Buzău.

Din evidențele parohiale, mai există cca 600 locuri disponibile în cimitirele din Buzău, în timp ce, în ultimii 5 ani, serviciul de stare civilă al primăriei a eliberat, în medie, 1900 de certificate de deces pe an. Aceste cifre privind necesitatea înființării unor noi cimitire, reflectă indirect opțiunea populației referitor la investiția promovată ulterior aprobării PUZ.

Zona studiată în PUZ, cu S = 6,0 ha, cuprinde următoarele obiective de utilitate publică:

DOMENII

CATEGORIA DE INTERES LOCAL

DIMENSIUNI

SUPRAFAȚĂ TEREN’

LUNGIME

INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE

- ADMINISTRAȚIE, SERVICII FUNERARE, CAPELĂ, săli De PRIVEGHI, SERVICIU DE ÎMBĂLSĂMARE, SĂLI PRAZNICALE

O

5.500 mp

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

- CIMITIR (ZONA DE ÎNHUMARE)

O

19.600 mp

CĂI DE COMUNICAȚIE

- DRUMURI PUBLICE DE ACCES, PARCĂRI

O

15.400 mp

REȚELE DE UTILITĂȚI PUBLICE

 • - REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ

 • - REȚELE DE CANALIZARE

 • - caNalizare APE PLUVIALE

 • - REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC

O

700 ml

200 ml

800 ml

2.500 ml

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Amplasamentul se află într-o zonă în care mai sunt 6 cimitire, suficient de departe de zona locuită și poziționat corect față de vântul dominant, care bate pe direcția NE-SV, dinspre oraș spre cimitir și mai departe spre câmp.

După aprobare, PUZ devine baza legală a inițierii investițiilor publice prevăzute.

Întocmit,

Arh. Mihai Cristian MIRONESCU

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: PUZ

PLAN URBANiSTiC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MiCRO XiV, STR. GENERAL GRiGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNiCiPiUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

REGULAMENT AFERENT P.U.Z.

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul RLU

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentație cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții), sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale, după aprobarea sa de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii 453/2001.

Modificarea RLU aprobat se poate face numai în condițiile în care modificările nu contravin Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale PUZ și implicit ale RLU se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

 • 2. Baza legală a elaborării.

 • • Legea 50/1991 republicată în 2004.

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.

 • • Legea administrației publice locale nr. 69/1991 republicată.

 • • Legea 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor.

 • • Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • • Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare nr. 7/1996.

 • • Legea 10/1995 republicată privind calitatea în construcții.

 • • Legea 137/1995 modificată și republicată privind protecția mediului.

 • • Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor.

 • • Legea apelor 107/1996.

 • • Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

 • • Legea privind zonele protejate nr. 5/2000.

 • • Legea cimitirelor nr.102 / 2019.

 • • HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

 • • H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

 • • Codul civil.

 • • OMS nr. 119/2014 actualizat pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 • • Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT 176/N/2000

 • 3. Domeniul de aplicare

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

 • • Zona nu prezintă valori de patrimoniu natural sau construit, astfel integritatea mediului nu are de suferit.

 • • Autorizarea și executarea construcțiilor vor avea în vedere păstrarea calității mediului înconjurător și al echilibrului ecologic.

 • 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.

 • • Toate categoriile de construcții pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

 • • Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.

 • • Aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. Zona studiată cuprinde doar terenuri aparținând domeniului public.

 • • În interiorul parcelei, construcțiile vor fi amplasate izolat, păstrând față de limitele laterale ale acesteia, distanțe minime conform Codului civil.

 • • Nu se admit construcții pe hotar.

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

 • • Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării accesului la drumurile publice și a accesului pietonal. Caracteristicile acestor accese trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară.

 • • Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de energie electrică și la rețelele ce se vor executa de apă și canalizare.

 • • Rețele publice de drumuri, apă și canalizare se realizează de către consiliul local și sunt proprietate publică a UAT.

 • • Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, indiferent de modul de finanțare și de administratorul acestora.

 • 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor, înălțimea și aspectul exterior al construcțiilor.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor este P sau P+1.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca indicii de ocupare a terenului să nu depășească limita maximă stabilită prin PUZ.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri.

 • • Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi sau plantate în interiorul parcelei, fiind obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 mp de teren liber.

 • • Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori a spațiului verde de aliniament aferent circulațiilor carosabile.

 • • Împrejmuirile vor fi opace pe toate laturile, cu înălțimea minimă de 2,0 m și maximă de 2,5 m.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

 • 11. Zone și subzone funcționale

Terenul studiat prin PUZ, a fost împărțit în două zone funcționale, una principală și una complementară, conform cerințelor, prima subdivizată la rândul ei în subzone ce sunt puse în evidență, prin hașuri și culori, în planșa REGLEMENTĂRI - ZONIFICARE:

Funcțiunea principală este:

 • G - GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - CIMITIR, cu următoarele subzone:

o G1 - SUBZONA PENTRU ÎNHUMARE

o G2 - SUBZONA PENTRU CONSTRUCȚII (capelă, clopotniță, administrație, săli de priveghi, servicii specifice, sală praznicală, grupuri sanitare, vestiare personal, garaje, spații tehnice)

o Gv - SUBZONA PENTRU SPAȚII VERZI ȘI PLANTAȚII DE PROTECȚIE

o Gd - SUBZONA COLECTARE DEȘEURI

o Gc - SUBZONA AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR CAROSABILE DIN INCINTĂ

Funcțiunea complementară este:

D - DRUMURI (circulații carosabile, parcări și circulații pietonale, trotuare de acces)

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONELOR FUNCȚIONALE

  SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

  ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • - G1 - înhumarea cadavrelor în morminte individuale sau de familie (duble), cu borduri sau împrejmuiri și monumente, separate de spații libere de max. 60 cm, grupate în parcele de 25 - 30 locuri duble, separate de alei pietonale de min. 1,2 m și cvartaluri cu maxim 5 parcele, care nu vor depăși 300 locuri de veci, definite de circulații carosabile și spații verzi de aliniament.

 • - G2 - activități administrative și funerare: îmbălsămare, priveghi, comerț cu produse specifice, slujbe religioase, praznice.

 • - Gv - spații plantate de protecție a vecinătăților și a zonei administrative.

 • - Gr - activități de echipare edilitară.

 • - Gd - activitate de depozitare temporară și colectare a deșeurilor.

 • - Gc - circulații de întreținere și legătură între subzone, trasee subterane sau aeriene ale rețelelor de echipare edilitară.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - G1 - Depozitare temporară deșeuri, condiționat de prevederea unor containere.

 • - G2 - Depozitare temporară deșeuri reciclabile, cu condiția folosirii de containere special prevăzute.

 • - Gv - Conducte și cabluri subterane ale echipării edilitare, rețeaua de hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate. Condiționarea se referă la menținerea suprafeței înierbate nemodificată.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - G1, G2, Gv, Gd, Gc - Se interzice amplasarea oricăror alte servicii, funcțiuni, sau clădiri, care nu au legătură cu activitatea de gospodărie comunală, sau care nu sunt prevăzute prin PUZ.

 • - Gv - Orice fel de construcții, care ar diminua suprafața de spațiu plantat.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • - PUZ nu propune divizarea în parcele mai mici a terenului care l-a generat. Forma și dimensiunile sunt cele din cartea funciară.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • - Practic, nu există un aliniament, definit ca limita dintre domeniul public și cel privat, întrucât nu există domeniu privat.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - Terenul care se amenajează ca cimitir și se îngrădește este înconjurat de domeniu public: zonă specială la N și SV, drumuri de acces la NE și NV, zona publică a blocului 7 din Micro XIV la SE. Retragerea edificabilului pe latura SE spre blocuri este generoasă, între 20 și 35 m și separată de acestea prin plantații înalte de protecție pe toată lățimea. Pe celelalte laturi, retragerea minimă impusă va de 6 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • - G1, Gv, Gr, Gd și Gc - nu se amplasează clădiri.

 • - G2 - Distanța între clădiri va fi dictată de funcționalitate, la funcțiunea în cauză nu se pune problema umbririi reciproce.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

 • - G1 - Se vor asigura trasee pentru mașina mortuară, accesul în incintă va fi controlat.

 • - G2 - Se vor asigura accese carosabile și parcări, atât pentru clienți cât și de serviciu, în vecinătatea fiecărei clădiri amplasate în această subzonă.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - G1, G2, Gc - Staționarea vehiculelor, atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații cât și în timpul exploatării, se va face în interiorul incintei sau în parcările amenajate, pe laturile de acces fiind prevazute spații de circulație, parcare și întoarcere.

 • - D - zona destinată circulației publice, exterioară cimitirului propriu-zis, a fost prevăzută cu parcări: paralele cu bordura (32 locuri), perpendiculare la bordură (56 locuri), de serviciu / aprovizionare (14 locuri), pentru autobuz de mici dimensiuni ce va deservi cimitirul.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

 • - G2 - Înălțimea clădirilor se limitează la un regim de înălțime parter, în principiu, iar pentru turlele capelei și clopotniței, nu mai mult de 15 m.

 • - celelalte zone nu au clădiri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - G2 - Volumele construite vor fi simple, în concordanță cu funcțiunea, arhitectura tipică, tradițională și de inspiratie românească, conform temei de proiectare.

 • - Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • - G1 - Subzona va fi alimentată cu apă din rețeaua de incintă.

 • - G2 - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele de apă și canalizare din incintă.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

 • - Gv - Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general.

 • - Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot perimetrul incintei.

 • - Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu arbori și arbuști.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 • - Împrejmuirile vor fi opace pe toate laturile, cu înălțimi de minim 2.0 m și maxim 2,5 m și vor fi dublate cu un gard viu.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

 • - POT max.cu clădiri = 10%.     - POT max.tot.(clădiri+circulații+morminte) = 75%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

 • - CUT max.cu clădiri = 0,12.

Întocmit,

Arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE FUNDAMENTARE A SOLICITĂRII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

PENTRU

„PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE

CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD.

61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

Beneficiar:

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

Persoana de contact:

Sef serviciu achiziții publice

Turcoman Aurelia, tel: 0723.658.477

- martie 2020 -

.MINISTERUL APELOR Șl PĂDURILOR

COMISIA DE ATESTARE

în conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor și ale Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 584/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, emite prezentul

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 18 pentru

Instituția publică/privată ALMA VVATER PROIECT S.R.L. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului Bacău cu nr. J4720/20I3. având C.l .1. 32058434, cu sediul în județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mioriței, Nr. 88. Sc. D, Et. P, Ap. 4, ce îndeplinește condițiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 5842017 (regulament) și are competența tehnică și profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

b) întocmirea studiilor hidrogeologice:

d) elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizufui/autorizației de gospodărire a apelor.

Prezentul certificat a fost emis la data de 19 iulie 2017 având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de 19 iulie 2020.

SECRETAR DEXIAI

[bilă, exemplare, egal valabile.

Exemplarul nr. 1 din 2


Cod fiscal: 32058434, Nr.R.C.: J4/720/2013

Telefon: 0744.563.085

E-mail: office@alma-water.ro

Cuprins

CAP. 1. DATE GENERALE

 • 1.1 .Denumirea obiectivului și adresa

 • 1.2 .Beneficiarul investiției

 • 1.3 .Proiectantul general

 • 1.4. Proiectant de specialitate

 • 1.5. Localizarea obiectivului

 • 1.6. Regimul de funcționare

 • 1.7. încadrarea in clasa de importanta

 • 1.8. Date referitoare la ariile naturale protejate

CAP. 2. CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASAMENT

CAP. 3. SCOPUL INVESTIȚIEI ȘI ELEMENTE DE COORDONARE

 • 3.1. Necesitatea si oportunitatea investiției

 • 3.2. Acte emise anterior

CAP. 4. PREVEDERI SPECIFICE INVESTIȚIEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ

AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR

 • 4.1. Situația actuala.............

 • 4.2. Descrierea lucrărilor proiectate

 • 4.2.1. Organizarea arhitectural urbanistica

 • 4.2.2. Dotarile hidroedilitare

 • 4.2.3. Apararea impotriva inundațiilor

 • 4.2.3. Interdicții definitive de construire

Cod fiscal: 32058434, Nr.R.C.: J4/720/2013

Telefon: 0744.563.085

E-mail: office@alma-water.ro

CAP. 1. DATE GENERALE

l.l.Denumirea obiectivului și adresa

Denumirea lucrării: „PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.

 • 1.2.Beneficiarul investiției

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

 • - Adresa:Str. Piața Daciei, nr.l, Mun. Buzău, Jud. Buzău

 • - Tel/fax: 0238726092

 • - Cont: R067TREZ24A705000710130X, Trezoreria Buzău

-Cod fiscal:4233874

 • - reprezentant legal: Primar Toma Constantin

 • 1.3. Proiectantul general

SC RAL CONCEPT SRL - BIROU DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

 • -Adresa: Bd. Unirii, bl. C2, et.8, ap.23

-CUL6676797, J10/2963/1994

-Tel:0238/720253

-Email :mcmarh@gmail.com

 • 1.4. Proiectant de specialitate

S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L.

-Cod fiscal: 32058434, Nr.R.C.: J4/720/2013

-Telefon: 0744.563.085;

-e-mail: office@alma-water.ro

-Website: www.alma-water.ro

Cod fiscal: 32058434, Nr.R.C.: J4/720/2013

Telefon: 0744.563.085

E-mail: officeiffialma-water.ro

 • 1.5. Localizarea obiectivului

Terenul care a generat acest Plan Urbanistic Zonal aparține domeniului public al Municipiului Buzău, preluat din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, prin: HCL nr. 338 din 16.11.2017, HG 834 din 24.10.2018, act administrativ nr. 37853 din 13.12.2019 emis de Consliul Local Municipal.

Amplasamentul se află în partea de vest a municipiului, aproape de limita actuală a intravilanului, în UTR 24 și 25, în zonă cu destinație specială, la marginea zonei de locuit a cartierului Micro XIV, între un teren M.Ap.N. și o zonă de proprietăți private. Unele din aceste terenuri sunt traversate de multe rețele de medie și înaltă tensiune, care impun restricții severe de construire.

In zonă mai există 6 cimitire, atât pe strada Veteranilor cât și pe centura municipiului: „Sf. Andrei”, „Sfânta Vineri”, „Sfinții Constantin și Elena”, Cimitirul Romano-catolic și încă două cimitire private. Prin urmare, funcțiunea, în sine, nu prezintă probleme de integrare.

Parcela cadastrală cu nr. 61697, în suprafață de 5,699 ha, are dimensiunile și vecinătățile conform extrasului de carte funciară și planului topografic anexat: - NE cu L=288,37 m cu proprietăți private (nr. cad. 16652 și 17513).

 • - N cu L=146,10 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 62497).

 • - SV ci L=555,96 m cu teren M.Ap.N. (nr.cad. 61612 și 61696).

 • - E cu L=256,95 m cu zona de locuit a cartierului micro XIV.

 • - NE cu L=115,08 m cu Stația de Transformare Buzău Nord a Electrica (nr.cad. 5765).

 • - NV cu L= 200,22 m cu domeniu public - drum de exploatare neamenajat. Bazinul hidrorafic: XII -1.082.00.00.0, Bazinul hidrografic Buzău.

Cursul de apă: râul Buzău.

 • 1.6. Regimul de funcționare

Permanenent.

 • 1.7. încadrarea in clasa de importanta

Conform STAS 4273, constructiiile propuse, se incadreaza in categoria construcțiilor hidrotehnice avand clasa de importanta IV, categoria de importanta 3 (construcții definitive, permanente).

 • 1.8. Date referitoare la ariile naturale protejate

Amplasamentul propiectului propus nu intra sub incidența OUG nr.28/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.49/2011, este in afara SCI Lunca Buzăului.

CAP. 2. CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASAMENT

Sub aspect geomorfologic, zona municipiului Buzău este situata la sud-est de zona colinara a Subcarpaților Buzăului, în cadrul unei subunități a Câmpiei Române respectiv Câmpia de subsidență a Buzăului și reprezintă o arie de acumulare recentă, cuatemară, neomogenă ca geneză și structură, constituită prin îngemănarea conurilor aluvionare ale râurilor Buzău și Nișcov.

Teritoriul aparține climei temperat-continentale, ca de altfel suprafața întregului județ Buzău.

Din punct de vedere geologic, Câmpiei Romane îi corespunde - in adâncime mare unitate structurala, cunoscuta sub denumirea de Platforma Moesica.

Depozitele care aflorează sau care au fost interceptate prin foraje în zona cercetată și în împrejurimi aparțin Cuaternarului, grupâdu-se astfel:

- depozite pleistocen - inferioare (alcătuite din pietrișuri, nisipuri, argile siltice); - depozite pleistocen mediu - superior (depozite loessoide),

 • - depozite pleistocen superioare - (depozitele terasei de 8 - 10 m, depozitele terasei de 15 - 20 m, depozitele terasei de 40 m);

 • - depozite holocen - inferioare (terasa de 2 - 5 m)

 • - depozitele holocen-superiore (depozitele luncilor, ale conurilor de dejecție). l.Stratele de Cândești, de vârstă pleistocen inferioară (qpi) sunt reprezentate prin sedimente acumulate intr-un sistem de vaste conuri aluviale, alcătuite din pietrișuri, bolovănișuri și nisipuri, cu intercalați! de argile. Granulometria devine din ce în ce mai fină din zona colinară spre câmpie, odată cu afundarea sub depozite mai recente.

 • 2. Complexul mamos a fost atribuit Pleistocenului mediu (qpa) și este alcătuit din nisipuri, argile nisipoase, argile carbonatice sau argile negre. Sporadic, în interiorul formațiunii se întâlnesc intercalați! de nisipuri și pietrișuri. Culoarea

Cod fiscal: 32058434, Nr.R.C: J4/720/2013

Telefon: 0744.563.085

E-mail: office@alma-water.ro

este gălbuie sau cenușie. Argilele nisipoase au culoare cenușiu-verzuie, iar argilele carbonatice, de culoare cenușiu-albicioasă.

 • 3. Depozitele loessoide (Pleistocen mediu - superior) (qp2+a) acoperă diverși termeni, începând cu Stratele de Cândești și sunt reprezentate prin nisipurui fine, prăfoase, gălbui, cu concrețiuni calcaroase.

 • 4. Depozitele teraselor vechi și înalte, de vârstă pleistocen superioară (qps) s-au acumulat în special în partea de vest a Platformei Moesice. în general, depozitele acestor terase sunt alcătuite din nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri.

 • 5. Depozitele holocene (qh) sunt reprezentate prin acumulările aluviale (argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase, nisipuri și pietrișuri) din lunca Buzăului, holocen inferioare (qhi) precum și ale terasei joase (nisipuri, pietrișuri, bolovănișuri), având altitudinea relativă de 2-5 m, de vârstă holocen superioare (qh2).

Principalul curs de apa din zona este râul Buzău.

Sondajele geotehnice efectuate pe amplasament au relevat următoarea stratificație:

= argile prăfoase contractile;

= praf argilos nisipos gălbui cu CaCO3;

= nisip prăfos gălbui;

= nisip grosier cu pietriș.


 • - 0,00-1,40/2,20 m

 • - 1,40-2,90 m

 • - 2,70-3,50 m

 • - 3,40-5,00 m

Apa freatică nu a fost întâlnită în forajele executate până la adâncimea de 5,00 m.

Recomandări ale studiului geotehnic:

 • - Se va ține seama de faptul că pământurile pe care se fundează construcțiile sunt argile contractile.

 • - Se vor efectua studii geotehnice detaliate pentru fiecare obiect ce se va construi, pentru stabilirea celor mai bune măsuri de proiectare a fundațiilor.

Din informațiile generale primul strat freatic este cantonat în straturile de bază la peste 10 m adâncime.

CAP. 3. SCOPUL INVESTIȚIEI ȘI ELEMENTE DE COORDONARE

 • 3.1. Necesitatea si oportunitatea investiției

Din evidențele parohiale, mai există cca 600 locuri disponibile în cimitirele din Buzău, în timp ce, în ultimii 5 ani, serviciul de stare civilă al primăriei a eliberat, în medie, 1900 de certificate de deces pe an. Aceste cifre privind necesitatea înființării unor noi cimitire, reflectă indirect opțiunea populației referitor la investiția promovată prin PUZ.

întocmirea unui PUZ este obligatorie, pentru justificarea unei intervenții urbanistice, care nu se înscrie în prevederile PUG-ului aprobat. Obiectul lucrării de față este modificarea funcțiunii prevăzută în PUG pentru parcela respectivă (cazarma 3177, lot 2, nr.cad. 61697), din „zonă specială” în „zonă de gospodărire comunală - cimitir”.

Modificarea destinației terenului, identificat ca propice pentru această funcțiune încă în urmă cu câțiva ani, când UAT Buzău a întreprins demersurile prin care, în 2017, s-a obținut transferul acestuia (NC 61697 cu S = 5,699 ha), prin Hotărâre de Guvern, de la Ministerul Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu scopul precizat și obligatoriu de a se construi un cimitir.

PUG Buzău prevede pentru această parcelă „zonă specială”, întrucât la data întocmirii, ea aparținea M.Ap.N. Din acest motiv, pentru schimbarea destinației sale, a fost necesară întocmirea unui PUZ.

 • 3.2. Acte emise anterior

 • - Certificat de Urbanism nr. 47/31.01.2020 emis de Primăria municipiului Buzău;

 • - Aviz de oportunitate nr. 1/20.01.2020;

 • - Aviz nr. 120/23.03.2020, emis de Compania de Apa S.A. Buzău;

  Alma Water Proiect


  mediul pe care ti-l dorești


 • - Adresa nr. 4564/18.03.2020 emisa de APM Buzău.

 • 3.3. Coordonatorul hidroedilitar de zonă

A.N. „Apele Române” - Administrația Bazinala de Apa Buzau-Ialomita-Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău.

CAP. 4. PREVEDERI SPECIFICE INVESTIȚIEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A

APELOR

4.1.Situația actuala

Zona studiată este, conform înregistrării în cadastru, teren agricol, arabil și nu a fost niciodată construit.

Parcela cadastrală 61697 a aparținut domeniului public al statului, administrat de Ministerul Apărării Naționale și a fost trecut în domeniul public al municipiului Buzău, prin HCL 338 / 16.11.2017, cu aprobarea Guvernului României și obligativitatea construirii aici a unui cimitir.

Terenul care a generat acest Plan Urbanistic Zonal aparține domeniului public al Municipiului Buzău, conform HCL nr. 338 din 16.11.2017.

HCL 338 mai stipulează o condiție a M.Ap.N, care se referă la asumarea, din partea municipalității, de a asigura accesul dinspre Micro XIV și utilitățile urbane parcelei 62497, aparținând tot M.Ap.N, destinate construirii unui alt cimitir, pentru militari. Dacă prevederile HCL nu se aplică în 3 ani, actul de cedare al terenului își pierde valabilitatea, iar acesta revine la M.Ap.N.

 • 4.2. Descrierea lucrărilor proiectate

Funcțiunea principală propusa este:

G - GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - CIMITIR, cu următoarele subzone:

G1 - SUBZONA PENTRU ÎNHUMARE

G2 - SUBZONA PENTRU CONSTRUCȚII (capelă, clopotniță, administrație, săli de priveghi, sevicii specifice, sală praznicală, grupuri sanitare, vestiare personal, garaje, spații tehnice)

Gv - SUBZONA PENTRU SPAȚII VERZI ȘI PLANTAȚII DE PROTECȚIE

Gr - SUBZONA CONSTRUCȚII AFERENTE ECHIPĂRII EDILITARE -POST DE TRANSFORMARE

Gd - SUBZONA COLECTARE DEȘEURI

Gc - SUBZONA AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR CAROSABILE DIN INCINTĂ

Funcțiunea complementară este:

D - DRUMURI (circulații carosabile, parcări și circulații pietonale, trotuare de acces)

Zona de înhumare a fost împărțită în 8 cvartale, separate de circulații carosabile de 4 m lățime și înconjurate de arbori și spațiu verde de 2 m lățime. Din cauza formei neregulate a terenului, cvartalele conțin minim 40 și maxim 400 de locuri duble, grupate în parcele de câte 80-100 locuri și separate de alei pietonale de 2 m lățime.

O parcelă este împărțită, la rândul ei, în 2 - 4 loturi , separate de alei pietonale de 1,2 m. Fiecare lot poate avea între 20 și 25 locuri duble, între morminte, distanța fiind de 60 cm.

Cu acest sistem de divizare au fost obținute cca 1960 locuri duble, adică 3920 locuri de înhumare individuale. Având în vedere că înhumarea se poate face și pe două nivele, capacitatea maximă a acestui cimitir este de 7.840 locuri individuale.

Subzona pentru construcții a fost împărțită în două:

 • - Capela, tumul clopotniței, administrația cu birouri, vestiare personal de întreținere, grupuri sanitare, sală de îmbălsămare, săli de priveghi, într-o incintă împrejmuită, adiacentă zonei de înhumare.

 • - Clădirile care adăpostesc celelalte funcțiuni necesare, cum sunt magazinul pentru coșciuge și alte produse specifice, garajul / atelier pentru mașinile mortuare și sala praznicală, cu anexele ei (oficiu bucătărie, vestiare

Cod fiscal: 32058434, Nr.R.G: J4/720/2013

Telefon: 0744.563.085

E-mail: office@alma-water.ro

personal, grupuri sanitare pentru clienți și personal, cameră tehnică), într-o zonă neîmprejmuită, ușor accesibilă din străzile propuse și vecină cu intrarea în cimitir și cu zona verde de protecție.

4.2.1. Organizarea arhitectural urbanistica

Zona studiata prin PUZ are suprafața de 60000mp iar terenul ce a generat PUZ-ul 56900mp.

BILANȚ TERITORIAL

Destinația terenului

Suprafața (mp)

Procent (%)

din

G

din

S.T.

S.PUZ - suprafața zonei studiate prin PUZ

60.000

100

S.T. - SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A

GENERAT PUZ din care:

56.990

95

G

ZONĂ    DE    GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

- CIMITIR

44.600

100

74

G1

Subzonă destinată înhumării

19.600

44

33

G2

Subzonă pentru construcții administrative și servicii aferente

5.500

12

9

Gc

Subzonă aferentă circulației în zona de înhumare, din care:

5.000

11

8

Circulații carosabile

3.600

Circulații pietonale, alei, trotuare

1.400

Gv

Subzonă spații verzi, plantații de protecție și aliniament.

14.500

33

24

Spații plantate în zona de înhumare

5.500

Spații verzi de protecție

9.000

D

Drum de deservire locală cimitir + parcări

Din care:

15.400

26

Circulații carosabile

9.500

Circulații pietonale, alei, trotuare

5.900

P.O.T. (suprafața ocupata de cladiri/constructii)

Max. 10%

P.O.T. total (suprafața ocupata cladiri/constructii, amenajari și zona de înhumare)

Max. 75%

C.U.T.

0.12

H max. - pentru turnul clopotniței și turla capelei

cca 15m

4.2.2.Dotarile hidroedilitare

Alimentare cu apa

La sud-est de zona studiată, lângă blocul 7, rețeaua de 110 mm, care asigură apa pentru cartierul Micro XIV, are debitul și presiunea necesare consumatorilor propuși prin PUZ. Alimentarea cu apă a acestora se poate asigura printr-un racord de apă De 63 mm, prevăzut cu cămin de branșament și apometru.

Rețeaua proprie de distribuție a apei va alimenta următoarele subzone funcționale:

Zona administrativă, cu sala de îmbălsămare, vestiare și grupuri sanitare, zona de înhumare, rețea de apă și hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate.

zona de servicii complementare (sală praznicală cu anexe, spații comerciale, garaj cu atelier și spațiile tehnice),

Stabilirea necesarului de apă se va face la faza următoare, când se va dimensiona și branșamentul.

Rețeaua de canalizare

Lângă blocul 7, rețeaua de canalizare municipală existentă este din tuburi de beton cu Dn 200 mm.

Canalizarea incintei preia apele uzate din zona administrativă și zona serviciilor complementare printr-o tubulatură Dn 200 mm care poate fi racordată la canalizarea existentă în partea de sud-est a amplasamentului, într-un cămin de vizitare existent cu adâncimea utilă de 2,7 m;

Rețeaua exterioara de alimentare cu energie electrica

In vecinătatea amplasamentului există o stație de transformare 110/20 kV și mai multe LEA de 20 kV.

Alimentarea obiectivului necesită un branșament nou la rețelele de distribuție a energiei electrice din zonă.

Rețeaua de joasă tensiune din incintă va alimenta zona administrativă, clădirile cu funcțiuni complementare, instalația de iluminat public și a incintei cimitirului.

Soluția de alimentare cu energie electrică va fi stabilită de furnizor, prin societatea de distribuție, la momentul solicitării.

Rețeaua de gaze

Obiectivul propus necesită alimentare cu gaze pentru oficiul sălii praznicale și centralele termice ce vor asigura necesarul de căldură construcțiilor. Soluția de extindere a rețelei de gaze de joasă presiune aparține furnizorului de gaze, DISTRIGAZ SUD (EON). Circulația rutiera

Circulația existentă în zona de vest a municipiului, în vecinătatea lotului generator PUZ, se oprește la distanțe cuprinse între 115 și 340 m față de amplasament. Rețeaua de străzi ce deservesc această zonă a municipiului este constituită din:

 • - Bulevardul Stadionului, artera de categoria Il-a a cartierului Micro XIV, la 220 m NE de limita cadastrală 61697. Are patru benzi de circulație, două pe sens, separate de spațiu verde, direcția SE-NV. îmbrăcăminte beton asfaltic, stare bună.

Șoseaua de Centură - DN2 / E85, drum din categoria expres, pe direcția SV-NE, la cca 320 m NV de amplasament. îmbrăcăminte beton asfaltic, stare foarte bună.

Strada Veteranilor, categoria a IlI-a, la 220 m NE de teren, are două benzi de circulație și face legătura, pe direcția SE-NV, între B-dul Stadionului și Șoseaua de Centură (DN2). îmbrăcăminte beton asfaltic, stare mediocră - necesită reparații.

Strada Bazalt, categoria a IlI-a, tot la 220 m distanță pe direcția NE, are două benzi de circulație și face legătura pe direcția SV-NE între b-dul Stadionului și str. Transilvaniei. îmbrăcăminte beton asfaltic, stare foarte bună.

Aleea Prieteniei, împreună cu alte străzi din cartierul Micro XIV, deasemenea de categoria a IlI-a, cu două benzi de circulație pe direcția NE-SV, aflată la cca 115 m SE de amplasament. îmbrăcăminte beton asfaltic, stare mediocră -necesită reparații.

La intersecția bd. Stadionului, str. Veteranilor și str. Bazalt se află capătul liniilor de autobuz 5, 7 și 8, care fac legătura cu restul orașului, la cca 220 m distanță de limita amplasamentului rezervat pentru cimitir.

Parcela generatoare PUZ, nu este vecină cu nici un drum public, deci este necesar a se propune trasee și variante de acces din Aleea Prieteniei, cca 115 m distanță la SE de teren, printre blocurile P+4.

Varianta nu necesită exproprieri, se poate executa imediat, traseul fiind pe terenuri aparținând domeniului public.

Ea va fi însoțită de crearea și amenajarea unui traseu pietonal și pentru biciclete de la capul liniilor de autobuz, pe lângă stația electrică. Terenul pentru acest traseu are lățimea de 4 m, aparține domeniului public și nu necesită exproprieri.

Strada de acces la cimitire va fi de categoria a IlI-a, de tip fundătură, cu rond de întoarcere la poarta cimitirului militar. Având două benzi de circulație de 3 m (lățime a carosabilului de 6 m) și trotuare pietonale pe ambele părți, strada primește și parcări la bordură pe o parte, unele în lungul străzii altele perpendiculare pe ax. Această alcătuire este funcțională pentru traficul prognozat de apariția celor două cimitire, având în vedere că strada nu va deservi alte funcțiuni.

Zonele de parcare însoțesc împrejmuirea cimitirului, pe latura cu strada, din care se prevăd 4 accese (cca 42 locuri), dar și clădirile propuse la intrare: spații comerciale cu produse de profil (cca 16 locuri), sala praznicală (cca 50 locuri).

Transportul public de persoane din municipiu satisface într-o bună măsură nevoia de mobilitate a locuitorilor. Totuși, apariția acestei funcțiuni noi, atât de izolate, impune introdu-cerea unei linii noi de microbuz, care să ajungă la porțile ambelor cimitire.

în interiorul cimitirului s-au prevăzut circulații carosabile cu lățimea de 4 m, necesare accesului mașinilor mortuare, pentru evacuarea deșeurilor, introducerea materialelor de construcții ș.a. Acestea împart cimitirul în cvartale, în interiorul cărora se prevăd alei pieto-nale cu lățimi de 2,0 m, care delimitează parcele cu 4 loturi și de 1,2 m, care delimitează loturi cu 25-30 morminte duble.

 • 4.2.3. Apararea împotriva inundațiilor

Pentru debitul cu probabilitatea de depășire de 1%, harta de hazard si risc la inundatii, ce poate fi consultata pe site-ul ANAR, prezintă amplasamentul studiat in afara zonei inundabile a cursurilor de apa.

 • 4.2.3. Interdicții definitive de construire

Conform Legii cimitirelor nr.102 / 2019, distanța funcțiunilor protejate față de un cimitir, definit ca „spațiul situat în intravilanul sau extravilanul


Cod fiscal: 32058434, Nr.R.C.: J4/720/2013

Telefon: 0744.563.085

E-mail: office'g'alma-water.ro

localității, care a fost, este, sau va fi destinat înhumării”, este de 100 m și ea a fost trasată în planșa de reglementări urbanistice. Funcțiunile protejate, definite în lege, sunt: „zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihnă și recreere, instituțiile social-culturale, unitățile sanitare și unitățile de învățământ”. Prin urmare, aceste funcțiuni nu se vor putea amplasa în viitor în zona de protecție față de cimitir.

Zona de locuit este cea care trebuie protejată, conform Legii cimitirelor 102/2019. Aceasta se află la 100 m de zona de înhumare, care va fi împrejmuită separat de incinta cimitirului.

Se vor respecta distantele prevăzute in Regulamentului Local de Urbanism, anexat.

BENEFICIAR,

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂUÎNTOCMIT,

S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L.

Chimist Florina Banu

From:

OFFICE@ALMA-WATER.RO

Sent: To:

Friday, April 3, 2020 11:36 AM

Octavian Dragulin; octavian_76@yahoo.com

Subject:

BILANȚURI

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

Destinația terenului

Suprafața (mp)

Procent (%)

S.PUZ - suprafața zonei studiate prin PUZ din care

60.000

100

SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ -teren agricol destinație speciala cf. PUG

56.990

95

Drumuri, platforme parțial amenajate

3100

5

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Destinația terenului

Suprafața (mp)

Procent (%)

din G

din S.T.

S.PUZ - suprafața zonei studiate prin PUZ

60.000

100

S.T. - SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ din care:

56.990

95

G

ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - CIMITIR

44.600

100

74

G1

Subzonă destinată înhumării

19.600

44

33

G2

Subzonă pentru construcții administrative și servicii aferente

5.500

12

9

Gc

Subzonă aferentă circulației în zona de înhumare, din care:

5.000

11

8

Circulații carosabile

3.600

Circulații pietonale, alei, trotuare

1.400

Gv

Subzonă spații verzi, plantații de protecție și aliniament.

14.500

33

24

Spații plantate în zona de înhumare

5.500

Spații verzi de protecție

9.000

D

Drum de deservire locală cimitir + parcări Din care:

15.400

26

Circulații carosabile

9.500

Circulații pietonale, alei, trotuare

5.900

From:

OFF!CE@ALMA-WATER.RO

Sent:

To:

Friday, April 3, 2020 9:44 AM

Octavian Dragulin; octavian_76@yahoo.com

Subject:

coordonate

Coordonate zona stuaicta P.u.Z. = 'imita numcr cadcotrci 61697

inventar de coordonate Sistem Stereo 1970

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi | laturi î

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

407795.122

640493.266

288.366

2

407596.930

640702.730

200.224

3

407747.246

640834.997

115.075

4

407671.320

640921.470

42.683

5

407636.790

640896.380

33.405

6

407654.150

640867.640

41.146

7

407619.520

640845.620

46.075

8

407576.130

640830.120

75.185

9

407504.070

640808.670

7.694

10

407498.130

640803.780

10.754

11

407488.040

640800.060

297.572

12

407624.710

640535730

258.390

13

407801.524

640347.310

146.096

Suprafața

— 5.6991 ha

Cu stima,


din r<


BANI! Florina Stefania

Director

Fel: +(40) 744 563 085

E-mail: offke@alma-water.ro

Website: www.alma-water.ro

Consultanta si servicii in domeniul gospodăririi apelor si protecției mediului

Birou de Arhitectură și UrbanismRAL CONCEPTsrl

J10/2963/94, CUI RO 6676797, BUZAU, Bulevardul Unirii Sud, bl.C2, et.8, ap.23.

arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU - mobil 0724.319.993, e-mail: mcmarh@gmail.com

PLAN URBANISTIC ZONAL

NR. PROIECT:

DENUMIREA:

FAZA:

VOLUM:

374 / 2019

PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.

STUDIU DE CIRCULAȚIE AUTO ȘI PIETONALĂ

STUDII DE FUNDAMENTARE

PIESE SCRISE + DESENATE

BENEFICIAR:

ȘEF PROIECT:

UAT MUNICIPIUL BUZAU, PIAȚA DACIEI NR.1, BUZĂU

Arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU

^FEBRUARIE 2020 ...

Birou de Arhitectură și UrbanismRAL CONCEPTsrl

J10/2963/94, CUI RO 6676797, BUZAU, Bulevardul Unirii Sud, bl.C2, et.8, ap.23.

arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU - mobil 0724.319.993, e-mail: mcmarh@gmail.com________

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: STUDII DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

STUDIU DE CIRCULAȚIE AUTO ȘI PIETONALĂ

COLECTIV ELABORATOR

arhitect Mihai Cristian MIRONESCU

arhitect

Cosmin Leonard IACOBONI

Birou de Arhitectură și UrbanismRAL CONCEPTsrl

J10/2963/94, CUI RO 6676797, BUZAU, Bulevardul Unirii Sud, bl.C2, et.8, ap.23.

arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU - mobil 0724.319.993, e-mail: mcmarh@gmail.com___________

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: STUDII DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE

BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

STUDIU DE CIRCULAȚIE AUTO ȘI PIETONALĂ

CONȚINUT

 • I. PIESE SCRISE

MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere

  • 1.2. Obiectul lucrării

  • 1.3. Surse de documentare

 • 2. GENERALITĂȚI

  • 2.1. Încadrarea în teritoriu

  • 2.2. Referiri ale studiului de circulație privind teritoriul

  • 2.3. Descrierea proiectului

 • 3. ANALIZA CRITICĂ A CIRCULAȚIEI EXISTENTE - DIAGNOZĂ

  • 3.1. Zonele generatoare și polarizatoare de trafic

  • 3.2. Caracteristicile rețelei de străzi

  • 3.3. Caracteristicile transportului de personae

  • 3.4. Amenajările pentru circulația pietonilor și a bicicliștilor

  • 3.5. Disfuncționalități

 • 4. PROGNOZA CIRCULAȚIEI

  • 4.1. Rețeaua stradală principală

 • 5. STRUCTURA, DIMENSIONAREA și ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CIRCULAȚIE -TERAPIA CIRCULAȚIEI

  • 5.1. Alcătuirea structurii de circulație

  • 5.2. Dimensionarea și organizarea rețelei de transport în comun

  • 5.3. Dimensionarea și organizarea circulației în interiorul obiectivului

 • 6. PRIORITĂȚI

 • II. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de încadrare în zonă, disfuncționalități

  2.


Propuneri circulație

Birou de Arhitectură și UrbanismRAL CONCEPTsrl

J10/2963/94, CUI RO 6676797, BUZAU, Bulevardul Unirii Sud, bl.C2, et.8, ap.23.

arh. MIHAI CRISTIAN MIRONESCU - mobil 0724.319.993, e-mail: mcmarh@gmail.com________

PROIECT: 374 / 2019 - FAZA: STUDII DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR. CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUD. BUZĂU.

STUDIU DE CIRCULAȚIE AUTO ȘI PIETONALĂ

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere

Denumirea lucrării: STUDIU DE CIRCULAȚIE aferent PUZ privind CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL, MICRO XIV, STR. GENERAL GRIGORE BAȘTAN NR.2, CAZARMA 3177, LOT 2, NR.CAD. 61697, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

Beneficiar:

UAT MUNICIPIUL BUZĂU

Proiectant:

B.A.U. RAL CONCEPT SRL

Data elaborării:

ianuarie 2020

1.2. Obiectul lucrării

Studiul de circulație aferent PUZ, stabilește obiectivele și acțiunile de dezvoltare ale căilor de comunicație la nivelul zonei studiate pentru următorii 10 ani.

În conținutul documentației se vor regăsi tratate următoarele aspecte ale traficului din zonă :

DIAGNOZA CIRCULAȚIEI

PROGNOZA CIRCULAȚIEI

TERAPIA CIRCULAȚIEI

 • PRIORITĂȚI

În urma studiului și a propunerilor de soluționare a categoriilor de probleme menționate, materialul are ca obiective:

 • - asigurarea accesului auto și pietonal în incinta Cimitirului Municipal Micro XIV și a Cimitirului Militar

 • - asigurarea unui număr suficient de locuri de parcare impus prin tema de proiect și funcțiune.

rezolvarea eventualelor disfuncții identificate în teritoriul studiat

 • 1.3. Surse de documentare

  Întocmirea studiului s-a efectuat cu aplicarea următoarelor normative tehnice:

  - C 242/1993 - “Normativul de elaborare a studiilor de circulație din localități și teritoriul de influență”

 • - Ordin AND20/2001 indicativ DD506/2001- “Instrucțiunile tehnice pentru recensăminte, măsuratori, sondaje și anchete de circulație în localități și teritoriul de influență”

 • - STAS 10795/1-1995 - “Metode de investigare a circulației”

 • - P132/1993 - “Normativul pentru proiectarea parcajelor”

 • - Ordinul nr. 49/1998 - “Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane”

 • - STAS 2900-89 - “Lățimea drumurilor”

 • - Ordinul nr. 44/1998 - “Norme tehnice privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător”

 • - Ordinul nr. 45/1998 -“Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor”

 • - Ordinul nr. 46/1998 - “Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”

 • - SR7348/2001 - “Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacității de circulație”

 • - Standarde de proiectare pentru lucrările de străzi, intersecții, trotuare, piste de bicicliști, profiluri caracteristice de artere urbane (cuprinse în clasa de STAS 10144/1,2,3,4,5) precum și alte standarde privind căile de comunicații.

Legislația generală:

 • - Legea 350 / 2001 - “Privind amenajarea teritoriului și urbanismul”

 • - Ordonanța nr. 43/1997 - “Regimul juridic al drumurilor”

 • - Legea nr. 50/1991 republicată - “Privind autorizarea construcțiilor”

 • - HGR 525/1996 de aprobarea a Regulamentului General de Urbanism;

Studii și proiecte anterioare

 • - P.U.G. Municipiul Buzău;

 • - Strategia de dezvoltare a județului Buzău

 • 2. GENERALITĂȚI

Într-o primă etapă s-au definit obiectivele studiului, s-au selectat strategiile de atingere a acestor obiective precum si datele necesare. S-au colectat date socio-economice și de utilizare a terenurilor. Documentarea a urmărit aspecte legate de transportul rutier, transportul în comun, circulația pietonală și a bicicliștilor și asigurarea accesului.

 • 2.1. Încadrarea în teritoriu

Municipiul Buzău este situat în zona centrală a județului, pe malul drept al râului Buzău, determinat de coordonatele 45°09" latitudine nordică, și 25°5" longitudine estică, ocupând o suprafață totală de 81,3 km2. Se află la confluența dintre drumul european E85 / DN2, ce leagă sudul continentului cu zona de nord și drumul național DN10 ce unește Transilvania cu porturile dunărene și litoralul Mării Negre.

Zona din municipiul Buzău, care a fost analizată în cadrul studiului de circulații aferent PUZ, este definită și deservită de: Bulevardul Stadionului, Șoseaua de Centură - DN2 / E85, Strada Veteranilor, Strada Bazalt, Aleea Prieteniei.

 • 2.2. Referiri ale studiului de circulație privind teritoriul

Elaborarea studiului de circulație nu poate fi independent de cadrul zonal în care este amplasat.

Din punct de vedere al reglementărilor urbanistice, zona studiată face parte din UTR 24 și 25 conform PUG municipiul Buzău. Aceste unități au următoarele caracteristici:

 • Funcțiuni cuprinse în cele două UTR: zonă de locuit, zonă mixtă, zonă pentru unități de depozitare și producție, zonă pentru instituții publice și servicii de interes general, zonă pentru gospodărie comunală (sunt 6 cimitire în apropiere), zonă specială, zonă pentru circulații, zonă pentru parcuri și spații verzi.

 • parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,50 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilitati motorii.

 • staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei;

Parcela generatoare, în PUG „zonă specială”, se află pe un câmp, în mijlocul unei mari suprafețe de teren fără nici un drum public amenajat. Toată zona vecină în partea de nord, până la centură, este cu interdicție de construire până la elaborare PUZ.

Circulația existentă în zona de vest a municipiului se oprește la distanțe cuprinse între 115 și 340 m față de amplasament.

 • 2.3. Descrierea proiectului

În cadrul studiului s-a analizat rețeaua de căi de comunicații din zonă, din punct de vedere al fluxurilor majore de circulație, intensitatea traficului auto și pietonal, transportul în comun și disfuncționalitățile constatate. După analiza aspectelor enumerate mai sus s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea circulației și rezolvarea disfuncționalităților constatate.

 • 3. ANALIZA CIRCULAȚIEI EXISTENTE - DIAGNOZA

  • 3.1. Zonele generatoare și polarizatoare de trafic

La nivelul zonei studiate, principalele surse generatoare de trafic auto și pietonal o reprezinta Fabrica de Bere URSUS, stațiile de distribuție carburanți de la capătul bulevardului Stadionului și de pe centura ocolitoare, zonele de unități de producție și depozitare de pe strada Bazalt, cele 6 cimitire de pe str. Veteranilor și DN2 / E85, cartierul Micro XIV aflat la SE, cu locuitorii și dotările de învățământ de toate gradele, comerciale, unități sanitare ș.a.

 • 3.2. Caracteristicile rețelei de străzi

Bulevardul Stadionului, artera de categoria II-a a cartierului Micro XIV, la 220 m NE de limita cadastrală 61697. Are patru benzi de circulație, câte două de 3,5 m pe sens, separate de spațiu verde, direcția SE-NV. Este prevăzut cu trotuar de 4m și spațiu verde la bordură pe partea stângă (SV) și trotuar de 2m pe partea dreaptă (NE), are îmbrăcăminte din beton asfaltic, în stare bună. Trafic auto ridicat, se parchează pe trotuar, îngreunând circulația pietonilor.

 • Șoseaua de Centură - DN2 / E85, drum din categoria expres, cu carosabil de 5,5 m pe sens (3,5+2) și acostamente de 70 cm, pe direcția SV-NE, la cca 320 m NV de amplasament. Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare foarte bună. Trafic auto ridicat.

Strada Veteranilor, categoria a III-a, la 220 m NE de teren, are două benzi de circulație de 3,5 m, trotuar de 2 m pe partea NE, fără spații verzi (pe toată lungimea delimitează cimitire existente). Lipsă trotuar pe partea SV. Face legătura, pe direcția SE-NV, între Bd Stadionului și Șoseaua de Centură (DN2 / E85). Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare mediocră necesită reparații. Trafic auto mediu, se parchează pe partea stângă, în parcări improvizate.

Strada Bazalt, categoria a III-a, tot la 220 m distanță pe direcția NE, are două benzi de circulație, câte una pe sens, cu trotuare de 5 m și 2 m și face legătura pe direcția SV-NE între b-dul Stadionului și str. Transilvaniei. Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare foarte bună. Trafic auto ridicat, se parchează pe trotuare, îngreunând circulația pietonilor.

Aleea Prieteniei, împreună cu alte străzi din cartierul Micro XIV, deasemenea de categoria a III-a, cu două benzi de circulație de 3 m (una pe sens) și trotuare de 1,5 m pe direcția NE-SV, la 115 m SE de amplasament. Îmbrăcăminte beton asfaltic, stare mediocră - necesită reparații. Trafic auto mediu, se parchează pe trotuare, îngreunând circulația pietonilor.

Principala disfuncționalitate privind zona studiată este că parcela nu beneficiază de acces din drumurile publice existente, deci este necesar a se propune trasee și variante de acces.

A doua disfuncționalitate constatată pe strazile studiate este parcarea autovehiculelor pe trotuare, ocupandu-le parțial sau în totalitate, sau mult prea apropape, ori pe trecerea de pietoni. Acest fapt poate conduce la accidente în care sunt implicați pietoni care sunt nevoiți să circule pe carosabil în același timp cu autovehicule. Deși sunt prezente semne care interzic oprirea sau staționarea autoturismelor pe străzile studiate, acestea nu sunt respectate, cel mai probabil, din cauza insuficienței locurilor de parcare amenajate.

 • 3.3. Caracteristicile transportului de persoane

Zona de vest a municipiului (cartier Micro XIV) beneficiază de prezența a trei linii de transport public de persoane, liniile 5, 7 și 8, care fac legătura cu parcul Crâng, zona centrală, gara de călători Buzău, cartierele Broșteni și Dorobanți, până la podul Vadu Pașii peste râul Buzău. Toate aceste linii au capătul în apropiere de stația electrică din zonă, dar departe de amplasamentele viitoarelor cimitire (cca 400 m până la intrarea în cimitirul municipal și cca 700 m până la cimitirul militar).

 • 3.4. Amenajările pentru circulația pietonilor și bicicliștilor

Circulația pietonală se desfășoară în condiții bune de siguranță pe B-dul Stadionului și Str. Bazalt, unde sunt amenajate trotuare generoase cu latimi de 2, 4 și 5m și beneficiază de dotări tehnice adecvate pentru circulația pietonală. Sunt amenajate treceri de pietoni semnalizate, prevăzute cu rampe pentru persoanele cu dizabilități.

Pe Aleea Prieteniei, deși există trotuare amenajate, acestea sunt ocupate de autovehicule staționate parțial sau în întregime pe trotuare, situație generată de neconcordanța între numărul de autoturisme și numărul locurilor de parcare amenajate. Acest fapt obligă de multe ori ca circulația pietonilor să nu se mai desfășoare pe trotuare ci pe carosabil, lucru care poate conduce la accidente rutiere în care sunt implicati pietoni.

Strada Veteranilor are trotuar doar pe partea dreaptă, de-a lungul cimitirelor Sf. Andrei și Sf. Vineri.

În zonă nu există trasee amenajate pentru biciclete.

 • 3.5. DISFUNCȚIONALITĂȚI

În urma analizei traficului existent, a transportului în comun și a rețelei de căi de comunicații s-au identificat următoarele disfuncționalități:

 • 1) Parcela generatoare nu beneficiază de acces din drumurile publice existente, atât carosabil cât și pietonal, este departe de acestea, deci este necesar a se propune trasee și variante de acces la cele două cimitire preconizate pentru zonă, Municipal și Militar.

 • 2) Parcarea autovehiculelor pe trotuarele unor străzi, ocupandu-le parțial sau în totalitate.

 • 3) Lipsa traseelor pentru biciclete.

 • 4) Stațiile de autobuz sunt departe de amplasament și nu oferă adăpost împotriva intemperiilor.

 • 4. PROGNOZA CIRCULAȚIEI

  • 4.1. Rețeaua stradală

Rețeaua stradală se va dezvolta în funcție de o serie de factori determinanți, relații de intercondi-ționare și condiții locale de tipul: evoluția fondului construit, creșterea economică a orașului, etc. Pentru zona PUZ, traficul nu poate avea o evoluție crescătoare în timp, pentru că străzile propuse deservesc doar cimitirele.

Pentru ca zona studiată prin PUZ să fie racordată la trama stradală a municipiului Buzău, se propun trei trasee posibile, din care cel puțin unul trebuie executat imediat, pentru derularea investiției:

 • 1) Din Aleea Prieteniei, cca 115 m distanță la SE de teren, printre blocurile P+4. Varianta nu necesită exproprieri, se poate executa imediat, traseul fiind pe terenuri aparținând domeniului public.

 • 2) Din B-dul Stadionului, capătul liniilor de autobuz, pe lângă stația electrică, cca 220 m distanță, la NE de limita terenului. Varianta necesită exproprieri. Punerea în practică durează și este luată în considerare doar pentru o etapă ulterioară, pentru faptul că accesul principal la un cimitir ar trebui să se facă dintr-o circulație majoră a orașului.

 • 3) Din Șoseaua de Centură, aflată la cca 340 m distanță spre NV de amplasament.

Varianta nu este de actualitate, din mai multe motive:

 • - terenul pe care se poate executa aparține M.Ap.N. și administrația locală nu poate reglementa terenuri cu destinație specială;

 • - rezolvarea intersecției necesită aviz și autorizație de la CNAIR (procedură de durată)

 • - nu prezintă interes imediat pentru cimitir, deoarece accesul trebuie să fie dinspre oraș, nu dinspre centură.

Prin urmare, propunerea de acces la Cimitirul Municipal Micro XIV și Cimitirul Militar este varianta 1), care se poate realiza imediat și este agreată și de beneficiar. Ea va fi însoțită de crearea și amenajarea unui traseu pietonal și pentru biciclete de la capătul liniilor de autobuz, pe lângă stația electrică. Terenul pentru acest traseu are lățimea de 4 m, aparține domeniului public și nu necesită exproprieri.

 • 5. STRUCTURA, DIMENSIONAREA ȘI ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CIRCULAȚII - TERAPIA CIRCULAȚIEI

  • 5.1. Alcătuirea structurii rețelei de străzi

Strada de acces la cimitire va fi de categoria a III-a, de tip fundătură cu rond de întoarcere la poarta cimitirului militar. Având două benzi de circulație de 3 m (lățime a carosabilului de 6 m) și trotuare pietonale pe ambele părți, strada primește și parcări la bordură pe o parte, unele în lungul străzii altele perpendiculare pe ax. Această alcătuire este funcțională pentru traficul prognozat de apariția celor două cimitire, având în vedere că strada nu va deservi alte funcțiuni.

Zonele de parcare însoțesc împrejmuirea cimitirului, pe latura cu strada din care se prevăd 4 accese (cca 42 locuri), dar și clădirile propuse la intrare : spații comerciale cu produse de profil (cca 16 locuri), sala praznicală (cca 40 locuri).

 • 5.2. Dimensionarea și organizarea rețelei de transport persoane

Transportul public de persoane din municipiu satisface într-o bună măsură nevoia de mobilitate a locuitorilor. Totuși, apariția acestei funcțiuni noi atât de izolate, impune introducerea unei linii noi de microbuz, care să ajungă la porțile ambelor cimitire.

 • 5.3. Dimensionarea și organizarea circulației în interiorul obiectivului

În interiorul cimitirului se propun circulații carosabile cu lățimea de 4 m, necesare accesului mașinilor mortuare, pentru evacuarea deșeurilor, introducerea materialelor de construcții ș.a. Acestea împart cimitirul în cvartale, în interiorul cărora se prevăd alei pietonale cu lățimi de 2,0 m, care delimitează parcele cu 4 loturi și de 1,2 m, care delimitează loturi cu 25-30 morminte duble.

 • 6. PRIORITĂȚI

Fără infrastructura de circulație, investiția nu poate funcționa, prin urmare totul trebuie pus în operă în ordinea prevăzută în proiectul de execuție.

Proiectarea și construirea străzii de acces la cele două cimitire.

Executarea aleilor carosabile din interiorul cimitirului.

Amenajarea traseului pietonal care face legătura cu capătul liniilor de transport în comun.

Întocmit,

Arh. Mihai Cristian Mironescu

SC REAL COM S.R.L BUZĂU

STR. UNIRII BL. 13A, AP.7, CU! 14191091 TEL. 0751 208 186


STUDIU SEOTEHNIC


CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAI CONFORM HCL NR Î38/2017 str. Gen. Grigore Bastan f Cazarma 3177-lot 2 mun. Byzay; Județul Buzău

BENEFICIAR: UÂT MUNICIPIUL BUZĂU

ÎNTOCMIT:


Ing. LAURAJIPA


Oct..2019

STUDIU GEOTEHNIC

I.INTRODUCERE

1.1 Scopul lucrărilor executate

Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit in vederea cunoașterii naturii terenului.comportarea acestuia din punct de vedere geotehnic și stabilirea posibilităților de fundare pentru obiect: "Construire Cimitir Municipal conform HCL nr 338/2017 "situat pe str. Gen. Grigore Bastan , Cazarma 3177-lot 2, mun. BuzauBuzău, Județul Buzău beneficiar: MUNICIPIUL BUZĂU

1.2Amplasamentul lucrării

Amplasamentul studiat se afla situat in partea sud-vestica a mun. Buzău Terenul se prezintă orizontal, stabil si nu este construit.

2.CONSIDERATII GENERALE

Orașul Buzău s-a dezvoltat pe malul drept al râului cu același nume, in zona unde acesta paraseste terasele inalte intrând in zona de ses.

Geomorfologic - geneza teritoriului pe care s-a construit așezarea este simpla si din punct de vedere geologic este de data recenta , varsta fiind Cuaternar. Râul se varsa in Iacul, Ploiocen ce se întindea pe actualul teritoriu al Câmpiei Romane pana la limita dealurilor subcarpatice , gura de varsare fiind atunci situata intre Vernesti si teritoriul orașului de astazi. Pe măsură ce lacul Pliocen se retrăgea către sud-sud-est, râul isi sapa propria albie prin sedimentele ramase după retragerea lacului Jar ieșirea din zona 1

teraselor inalte este cunoscuta drept conul de dejecție a! râului Buzău. După retragerea lacului Pliocen, noua configurație morfologica este de natura unei câmpii majore denumita Campia Romana ,care incepe chiar de la limita dealurilor subcarpaatice si se intinde pana la sud si est pana la Dunăre . Astfel, mun. Buzău , teritorial aparține subunității denumita Campia de divagare Buzău- Calmatui si care impreuna cu Campia Buzău - Șiret ce se afla in partea stanga a Buzăului formează Campia Romana de est.

Din punct de vedere litologîc zona se caracterizează printr-o varietate de faciesuri specifice formațiunilor de con de dejecție, cu stratificatie incrucisata ,de cele mai multe ori stratul fiind inlocuit de depuneri sub forma unor lentile de diferite dimensiuni cum ar fi: argile prăfoase, prafuri nisipoase, cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m de vârstă cuaternară (Holocen). Acestea sunt urmate în adâncime, până la adâncimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale râului Buzău constituite din pietriș, nisip grosier si bolovănis. In continuare până la adâncimi de 200 m apar stratele de Cândesti, de vârstă Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip, pietriș si bolovănis cu intercalatii argiloase.

Hidrologic

Principalul curs de apa din zonă este râul Buzău care alimentează nivelul freatic și care în timpuri geologice, dar și în prezent a condus la formarea unui bazin subteran apreciabil ca dimensiuni pe care îl alimentează permanent, alături de precipitațiile care cad în zona.

In zona studiata, nivelul apei subterane se afla situat la adâncimi mai mari de 8,00-10,00m, cantonat in depozitele aluvionare grosiere ale r. Buzău, cu excepția zonei cercetate cu forajul F3 unde apa subterana a fost intalnita la adancimea de 3,50m de la TN. .

2.2 Clima

Clima jud. Buzău, la fel ca in toata tara, este temperat-continentalâ. Temperaturile maxime se înregistrează in luna iulie, pana la 37°C, in timp ce temperaturile minime se înregistrează in februarie -26°C.

Subcarpatii Curburii au un climat de dealuri joase (in depresiuni) si de dealuri inalte (la altitudini mai mari), fiind încadrați in sectorul cu nuanța de ariditate.

In aceasta zona bat vânturi cu caracter de foen, care descind in aceasta zona după ce au traversat Carpatii de Curbura.

Valorile medii ale temperaturii anuale oscilează in funcție de configurația reliefului. Temperaturile medii anuale mai ridicate sunt specifice numai depresiunilor si bazinelor subcarpatice situate pe vai largi. Astfel, in dealurile subcarpatice, temperatura medie anuala este de -6-8°C, iar in zona muntoasa de -12-26°C.

Precipitațiile au caracter neuniform, existând atat ani ploiosi, in care se produc viituri si inundatii, cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este: in zona de dealuri si Subcarpati, 700-1000 mm/an, iar in munți >1000 mm/an.

2.3 încărcări date de vânt si zapada

Conform CR 1-1-3 din 2012, „Valori caracteristice ale presiunii de referința a vântului, mediata pe 10 minute, avand 50 ani interval mediu de recurenta (2% probabilitate anuala de depășire)”, amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona unde presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10 m deasupra terenului, este pdin.v = 0,50 kN/m2 (fig. 3).

Conform CR 1-1-4 - 2012, „Romania - Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zapada de sol, s0>k”, amplasamentul se incadreaza intr-o zona cu s0,k = 2,0 kN/m?.

Fsg.6. Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu !MR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Perioada de control (colț) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiata, perioada de colț are valoarea Tc- 1.6 sec.

Hidrologic

Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit la data efectuării forajelor (oct..2019), pana la adancimea de 5,00 m de la T.N..acesta aflandu -se la adâncimi mai mari de 10,00m cantonat în depunerile aluvionare grosiere ale conului de dejecție a râului Buzău.

2.4 Adâncimea de inghet - Conform STAS 6054-77 „Zonarea teritoriului României după adancimea maxima de inghet”, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0°C la adancimea de 0,85-0,90 m.

2.5 Seismicitate

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, are o valoare ag - 0,35g.

 • 5. CATEGORIA GEOTEHNICA

Având in vedere prevederile normativului NP074/2014, categoria geotehnica in care se incadreaza amplasamentul cercetat este II, deci cu risc geoîehnic moderat, punctajele fiind următoarele:

Factori avuti m vedere

Csîegioroo

Condițiile de teren

Terenuri medii

3

Apa subterana

Lucrări fara epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanta

Normala

3

Vecinătăți

Fara risc

1

Zona seismica de calcul

ag = 0.35 g

3

TOTAL

11 pynctei

sNota : Categoria de importanta a construcției va fi definitivata de proiectantul de specialitate

 • 6. ANALIZA CAPACITATII PORTANTE

Capacitatea portanta reprezintă acea mărime maximă a unei presiuni exterioare care poate fi transmisa terenului de fundare, tasarea rezultata fiind admisibila pentru construcție (tasarea preluata de construcție in condiții de siguranța).

Presiunea convenționala

Presiunea convenționala joacă rolul de capacitate portantă a terenului de fundare. Ea se determina pe baza naturii litologice a rocilor din terenul de fundare si pe proprietățile fizice ale acestora.

Valoarea recomandata a presiunii convenționale, la adâncimea de fundare de 1,00 m de la TN, pe stratul de argila cafeniu-negricioasa cu proprietăți contractiler este de 2,00 -2,30 daN/cmp pentru sarcini fundamentale având lățimea tălpii fundației de 1,00 m, conform NP 112-2014, Anexa D.

 • 7. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Amplasamentul studiat se afla situat in partea sud -vestica a Mun. Buzău, jud. Buzău.

Terenul se prezintă orizontal .stabil si nu este construit.

încadrarea în categoria geotehnica s-a făcut Normativ NP074/2014 si este II - risc geoîehnic moderat - acumulând 11 puncte.

Litologic, terenul este constituit la partea superioară din argile cafeniu-negricioase contractile umpluturi cu grosimi mari , sub care se găsesc depuneri aluvionare, fine .specifice conului de dejecție al râului Buzău, constituite din argile cafeniu-negricioase , prafuri argiloase nisipoase si nisipuri fine care stau orizontal si stabil pe orizontul aluvionar grosier constituit din pietriș cu nisip, intalnit incepând cu adancimea de 4,00 -4,10 m la T.N, pana la adancimea de 5,00m ,unde forajele au fost oprite.

Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit la data efectuării forajelor (oct.2019),.ln pana la adancimea de 5,00m de la TN astfel ca nu influențează negativ caracteristicile geomecanice ale terenului la cota de fundare sau in vecinătatea acesteia si nu reduce valoarea factorului de stabilitate in cazul producerii unui seism cu valoarea de vârf a accelerației pentru cutremure ag=0,35 g caracteristic zonei studiate

Din punct de vedere al stabilitatii, precizăm că terenul se prezintă in condiții maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte fenomene geologice care sa pună in pericol stabilitatea obiectivului proiectat.

Având in vedere caracteristicile terenului de fundare si ale construcțiilor, se recomanda întocmirea de studii geotehnice de detaliu pentru fiecare obiect ce se va construi, pentru a stabili cele mai bune măsuri de proiectare a fundațiilor în vederea menținerii stabilității construcției si terenului

ÎNTOCMIT,

Ing. LAURA JIPA


Acest document este valabil doar cu semnătură in original

.£►>    ©    .M         =*■ ©

& bi bl          bo

o © o    o o

©i

© o

Adâncime foraj

pi   ^  © M       ©

©   ©  bl  bl      4 00

©  © © ©    © ©

Cota absoluta foraj

©

Nivel ape subterane

ih

e\\

o

1

J

I

1

Litoiogia

negricioasa, contractila Argila prafoasa cafenie cu CaCO3, contractila Praf argilos nisipos gălbui, cu CaCO3 Nisip prafos gălbui Nisip grosier cu elem. de pietriș Pietriș cu nisip grosier

5

Argila prafoasa

Denumirea stratului STAS 1243-88 STAS 1917-73


Numărul si felul probelor

Ol    ©    ©     M    -J.

©   00   ©    ©   ©

©   ©  ©   ©   ©

-J

3

Cota probei

O 6>  °

00

Bolov./pietris

>2.00 mm

Granulometrie

ț,ț           f(’>

.JS      W     ■£>       ©      _x

O

Nisip

0.05-2.00 mm

M     Oi

0>      ©     @>

«uxA

©

Praf

0.005-0.05 mm

e   M

m     gj

■■X

Argila

<0.005 mm

M

OLP 09P

Coeficient de neuniformitate U n

—X ©

%

M

Umiditate naturala cf. STAS 1913/1-82

—X

Wi

%

Limita de curgere

Plasticitate STAS 1913/4-86

Ol

Wf %

Limita de framantare

<=*> ©

•a

Indice de plasticitate

«X

o"

Indice de consistenta

—X 00

yn [kN/ m3]

Greutatea volumica in stare naturala

Structura STAS 1913/4-86

—X

<D

yu [kN/ m3]

Greutatea volumica in stare uscata

M ©

ă? 5

Porozitate

IM

fi;

Indice de porozitate

N3 N3

Sr %

Grad de saturație


N5 ©

E [daN/ cm2]

Modul de deformare

bo

S    <

Coeficient de compresiune

M UI

im3 [cm/

m]

Tasare suplimentara la umezire

M ©

ep2 'cm/m]

Tasare specifica

Unghi de frecare interna

M 00

o Ti

Coeziune

©

Cv %

Contracție volumica STAS 1913/12-88

© r-»

O r—, __________r;__________

Presiune de umflare

QTAQ -IQ'll/IO.fia

©

% / in

Umflare libera

STAS 1913/12-88


LABORATOR GEOTEHNIC                       FISA COMPLEXA FORAJ 1                         Data execuției forajului: oct. 2019

___________________LUCRAREA: SG - Construire Cimitir Municipal cf. HCL NR. 338/2017,str. Grigore Bastan. cazarma 3177-lot 2 mun.Buzau, jud. Buzău________


Acest document este valabil doar cu semnătură in original ÎNTOCMIT, Ing. Laura^lPA

■jV   P P M     P  O

c©  m      ie   o

o  o © ©    ©  o

—k

Adâncime foraj

p     p M M    p

O           C© M     i©

O  © O O O   O

M

Cota absoluta foraj

60

Nivel ape subterane

i:

. ..

‘W

Îs

±L

i

©

© ?

r

b

Litologia

Argila prafoasa negricioasa, contractila Argila prafoasa cafenie cu CaCO3, contractila Praf argilos nisipos gălbui, cu CaC03 Nisip prafos gălbui Nisip grosier cu elem.

de pietriș Pietriș cu nisip grosier

CJi

Denumirea stratului STAS 1243-88 STAS 1917-73

Oi                M

e>

Numărul si felul probelor

p   p   P   P   -*■

©   60   O    ©   ©

O   ©  ©   ©   ©

S

Cota probei

ro

W C

«=*» hâ

co

Bolov./pietris

>2.00 mm

Granulometrie

M     ea    ©>     m

©      09     ©      .'>

©

Nisip

0.05-2.00 mm

M

co            m

«=L

O

Praf

0.005-0.05 mm

ts,       W

W     00    O

Argila

<0.005 mm

M

PIP 09P

Coeficient de neuniformitate U n

c—?S

60

W %

Umiditate naturala cf. STAS 1913/1-82

—X

4^

Wi

%

Limita de curgere

Plasticitate STAS 1913/4-86

—k Ol

Wf %

Limita de framantare

—X

O)

•o

Indice de plasticitate

—X

o"

Indice de consistenta

00

Yn [kN/ m3]

Greutatea volumica in stare naturala

Structura STAS 1913/4-86

-X

CD

Țu [kN/ m3]

Greutatea volumica in stare uscata

K> ©

£ =

Porozitate

N3

CD

Indice de porozitate

N3 i\s

Sr %

Grad de saturație

N>

60

E [daN/ cm2]

Modul de deformare

Indici de compresiune STAS 8942/1-89

oFg &

B <

Coeficient de compresiune

N>

CF!

im3 [cm/

m]

Tasare suplimentara la umezire

W

ep2 cm/m]

Tasare specifica

Unghi de frecare interna

Rezistenta la taiere STAS 3842/2-82

M CO

c [daN/ cm2]

Coeziune

M

%

A0

Contracție volumica STAS 1913/12-88

Ca> —O—

Pu [dah im2]

Presiune de umflare

<5TAQ iai-V1CLRft

Ui ! %

Umflare libera

STAS 1913/12-88


LABORATOR GEOTEHN1C                        FISA COMPLEXA FORAJ 2                          Date execu,iei foraJului: oct- 2019

LUCRAREA: SG - Construire Cimitir Municipal cf. HCL NR. 338/2017,str. Grigore Bastan, cazarma 3177-iot 2 mun.Buzău, jud. Buzău