Hotărârea nr. 173/2020

Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 218/CLM/14.07.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 75.453/14.07.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - extras de carte funciară nr. 78740/13.07.2020;

 • - calcul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2020 - Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” înregistrat sub nr. 74.770/13.07.2020;

 • - prevederile art. 879, alin. (2), art. 880 din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 23, lit. e, art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a și alin. 3 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 354, alin. (1) și (2), art. 355, art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă dezlipirea imobilului - teren în suprafață măsurată de 128.939,00 m.p., proprietate privată a Municipiului Buzău, carte funciară/nr. cadastral 62116, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39, în două loturi, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire prevăzută în anexa nr. 1, astfel:

 • a) Lotul 1, teren în suprafață de 110.511,00 m.p., având valoarea estimată de 1.878.687,00 lei, prevăzut în anexa nr. 2;

 • b) Lotul 2, teren în suprafață de 18.428,00 m.p. având valoarea estimată de 313.276,00 lei, prevăzut în anexa nr. 3.

 • Art.2. - Anexele nr. 1, 2 și 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.3. - Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze actul autentic de dezlipire a terenului ce face obiectul prezentei hotărâri.

 • Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Patrimoniu și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 9                                               9                  9

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 173

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU

 • - PRIMAR -

Nr. 218/CLM/14.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39

Potrivit art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are atribuții de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale.

Pentru refuncționalizarea zonei aflate în Tarlaua 39, este necesară realizarea operațiunii notariale de dezlipire a imobilului - teren cu număr cadastral 62116 în două loturi.

Luând în considerare cadrul legal aplicabil în materie, în speță prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a) și alin. 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, propun aprobarea dezlipirii imobilului - teren, proprietatea municipiului Buzău în suprafață de 128.939,00  m.p., situat în

municipiul Buzău, Tarlaua 39, având numărul cadastral 62116, după cum urmează:

 • a) Lotul 1, teren în suprafață de 110.511,00 m.p;

 • b) Lotul 2, teren în suprafață de 18.428,00 m.p.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -

Nr. 75.453/14.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39

Pentru refuncționalizarea zonei aflate în Tarlaua 39, este necesară realizarea operațiunii notariale de dezlipire a imobilului - teren cu număr cadastral 62116 în două loturi.

Luând în considerare cadrul legal aplicabil în materie, în speță prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a) și alin. 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, propunem aprobarea dezlipirii imobilului - teren, proprietatea municipiului Buzău în suprafață de 128.939,00m.p., situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39, având numărul cadastral 62116, după cum urmează:

 • a) Lotul 1, teren în suprafață de 110.511,00 m.p;

 • b) Lotul 2, teren în suprafață de 18.428,00 m.p.

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

ȘEF SERVICIU,

Rodica Cuza                                   Întocmit,

Emilia- Izabela Lungu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații

Nr. 74.770/13.07.2020

CALCUL ESTIMATIV CONFORM ” GHID 2020 - STUDIU DE PIATA CARE CONTINE VALORI INFORMATIVE CONSEMNATE PE PIATA IMOBILIARA SPECIFICA ANULUI PRECEDENT JUDETUL BUZAU - PENTRU UZUL NOTARILOR PUBLICI ”- PENTRU DOUA TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL BUZAU, TARLAUA 19

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, terenurile arabile intravilane situate în Tarlaua 39 se încadrează în zona D.

Evaluarea estimativă s-a făcut Conform Ghidului 2020 în care valoarea de piață minimă a terenurilor arabile aflate în zona D este 17 lei/m.p., rezultând:

 • a) Lot 1, teren în suprafață de 110.511,00 m.p., având valoarea estimată de

1.878.687,00 lei;

 • b) Lot 2, teren în suprafață de 18.428,00 m.p., având valoarea estimată de

313.276,00 lei.

Evaluarea s-a făcut în vederea dezlipirii imobilului, înscrierii în cartea funciară a municipiului și operarea modificărilor în inventarul domeniului public.

ȘEF SERVICIU

Rodica Cuza


Întocmit,

Emilia- Izabela Lungu