Hotărârea nr. 170/2020

Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 1.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 1

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău nr. 4849/10.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 44.229/16.04.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 214/CLM/14.07.2020;

 • - raportul comun înregistrat la nr. 74.889/14.07.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații și al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - referatul Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Buzău înregistrat la nr. 74.043/13.07.2020 prin care se propune declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - calcul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2020 - Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” înregistrat sub nr. 74.046/13.07.2020;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (1) și (4), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 • A rt. 1.- Se aprobă declararea ca bunuri de uz și de interes public local a următoarelor terenuri:

 • a) teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 4.374,00 m.p. situat în municipiul Buzău, intersecția Gară CFR Buzău.

Terenul este identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul are valoarea estimată de 2.729.376, 00 lei;

 • b) teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 542,00 m.p. situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683.

Terenul este identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul are valoarea estimată de 149.050, 00 lei;

 • c) teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 6.530,00 m.p. situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.).

Terenul este identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul are valoarea estimată de 457.100, 00 lei.

 • Ar t.2.- Consiliul Local al municipiului Buzău își însușește valorile prevăzute la art. 1.

 • Ar t.3.- Primarul Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Buzău, Direcției Finanțe Publice Locale și Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 170

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier local Aurel Stănculea nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

 • - PRIMAR -

Nr. 214/CLM/14.07.2020

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 1

Prin Hotărârea nr. 147/2020 au fost revocate Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 307/21.10.2019, nr. 374/12.12.2020 și nr. 19/30.01.2020. Revocarea s-a făcut ca urmare a adresei Instituției Prefectului nr. 4.849 din 10.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 43.665 din 14.04.2020 prin care s-a comunicat că, în perioada august 2019 - februarie 2020, mai multe acte administrative (hotărâri de consiliu) au fost adoptate cu încălcarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prin referatul înregistrat la nr. 74.043/2020 Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Buzău a propus declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local.

Având în vedere acest referat, propun declararea ca bunuri de uz și de interes public local a următoarelor terenuri:

 • a) teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 4.374,00 m.p. situat în municipiul Buzău, intersecția Gară CFR Buzău, teren rămas neînscris în cartea funciară a U.A.T. Buzău în urma înscrierii bulevardelor Republicii, Gării și 1 Decembrie 1918;

 • b) teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 542,00 m.p. situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683;

 • c) teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 6.530,00 m.p. situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.).

Terenurile nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -

-Serviciul Juridic -

Nr. 74.889/14.07.2020

RAPORT COMUN

la proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 1

În conformitate cu prevederile art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 din ordonanță, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea nr. 147/2020 au fost revocate Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 307/21.10.2019, nr. 374/12.12.2020 și nr. 19/30.01.2020. Revocarea s-a făcut ca urmare a adresei Instituției Prefectului nr. 4.849 din 10.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 43.665 din 14.04.2020 prin care s-a comunicat că, în perioada august 2019 - februarie 2020, mai multe acte administrative (hotărâri de consiliu) au fost adoptate cu încălcarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prin referatul înregistrat la nr. 74.043/2020 Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Buzău a propus declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local.

La pct. 3,7 și 8 din acest referat s-a propus declararea ca bunuri de uz public a următoarelor terenuri:

 • a) teren în suprafață de 4.374,00 m.p. situat în municipiul Buzău, intersecția Gară CFR Buzău, teren rămas neînscris în cartea funciară a U.A.T. Buzău în urma înscrierii bulevardelor Republicii, Gării și 1 Decembrie 1918;

 • b) teren în suprafață de 542,00 m.p. situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683;

 • c) teren în suprafață de 6.530,00 m.p. situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.).

Terenurile nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

În anexa nr. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 sunt prevăzute următoarele bunuri : drumurile comunale, vicinale și străzile, piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele de agrement, lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean,rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile,

construcțiile și terenurile aferente, terenurile și clădirile în care își desfășoară activi tatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea, locuințele sociale, statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național,bogățiile de interes public ale subsolului, dacă prin natura lor sau prin declarația legii nu sunt de interes public național, terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat, cimitirele orășenești și comunale, porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public național sau județean, ansamblurile și siturile istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național sau județean, porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național sau județean, digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național sau județean.

Cele 3 terenuri propuse de comisie se încadrează în lista bunurilor prevăzute în anexa nr. 4.

Prin definiție bunurile de uz public sunt bunurile la care au acces toți membrii comunității (ex. drumuri, piețe, parcuri, etc) iar bunurile de interes public sunt bunurile care deși nu sunt accesibile uzului public, sunt afectate funcționării serviciilor publice (ex. clădirile instituțiilor publice) sau sunt destinate să realizeze în mod direct un interes național sau local.

Față de cele de mai sus propunem declararea acestor terenuri ca bunuri de uz public local.

În acest scop s-a elaborat proiectul de hotărâre anexat, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații, Șef Serviciu

Serviciul Juridic,

Șef Serviciu, Viorel Dima


Rodica Cuza

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații

Nr. 74.046/13.07.2020

Calcul estimativ teren intravilan conform ”Ghid 2020 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru trei terenuri situate în municipiul Buzău

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se estimează valoarea de inventar pentru :

 • a) terenul situat în municipiul Buzău, intersecția Gară CFR Buzău

Evaluarea terenului s-a făcut Conform Ghidului 2020 în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona A - periferic este 624 lei/m.p., rezultând pentru terenul în suprafață de 4.374,00 m.p. o valoare estimată de :

4.374,00 m.p. x 624,00 lei/m.p. = 2.729.376,00 lei

 • b) terenul situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683

Evaluarea terenului s-a făcut Conform Ghidului 2020 în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona B este 275,00 lei/m.p., rezultând pentru terenul în suprafață de 542,00 m.p. o valoare estimată de :

542,00 m.p. x 275,00 lei/m.p. = 149.050,00 lei

 • c) terenul situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.)

Evaluarea terenului s-a făcut Conform Ghidului 2020 în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona D este 70,00 lei/m.p., rezultând pentru terenul în suprafață de 6.530,00 m.p. o valoare estimată de :

6.530,00 m.p. x 70,00 lei/m.p. = 457.100,00 lei

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza