Hotărârea nr. 169/2020

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău.

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 212/CLM/13.07.2020;

  • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr. 74.424/13.07.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 292, art. 129, alin. (2), lit. b) și c), alin. (4), lit. f), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I.- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău, se modifică și va avea următorul cuprins:

  • După preluare, terenul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea realizării unui hub de mobilitate urbană durabilă, pentru realizarea unei unități de intervenție pentru situații de urgență, precum și pentru înființarea unui Centru al Registrului Auto Român”.

Art.II.- Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău, astfel cum au fost completate prin HCL nr. 217 din 30.07.2019, rămân nemodificate.

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale, Serviciului Juridic și Seviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 169

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 212/CLM/13.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al

statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T.

Buzău

Urmare corespondenței pe care Municipiul Buzău a purtat-o cu Ministerul Afacerilor Interne, prin adresa nr. 4290985/26.01.2018, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 5258/19.02.2018, ni s-a comunicat că ministerul este de acord cu transmiterea imobilului în discuție în administrarea noastră, sens în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău (prin adresa nr. 5912/6308/07.05.2019 a Instituției Prefectului Județului Buzău, s-a constatat că acest act administrativ a fost adoptat cu respectarea competenței materiale și teritoriale a autorității deliberative, precum și a normelor de tehnică legislativă).

În etapa procedurii de adoptare a hotărârii de guvern prin care să se realizeze trecerea terenului în patrimoniul Municipiului, s-a impus completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019, pentru că a fost necesar să se completeze cu mențiunea că acest bun se declară bun de interes public local, precum și cu mențiunea că nerealizarea în termen de 7 ani a investiției pentru care a fost trecut terenul în proprietatea Municipiului Buzău, respectiv înființarea pieței de gross, atrage revenirea de drept a terenului în proprietatea Statului.

Având în vedere că piața de gross va face obiectul unui alt proiect, în altă locație, propun ca terenul care urmează să fie transferat de la Ministerul Afacerilor Interne să fie utilizat pentru realizarea unui hub de mobilitate urbană durabilă, obiectiv care poate fi amplasat pe locația acestui teren, în suprafață de 12,06 hectare, înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău.

Localizarea obiectivului de investiții poate asigura legătura funcțională cu culoarul strategic de mobilitate al municipiului Buzău, reprezentat de str. Unirii și str. Aleea Industriilor, obiectivul de investiții înscriindu-se într-un concept de dezvoltare ce are la bază o gândire integrată proactivă, pentru a acționa în baza principiilor dezvoltării durabile.

Proiectul care urmează să fie realizat pe terenul ce urmează să ne fie transferat face parte din documentele de planificare strategică, ce stabilesc direcții clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, în procesul de îmbunătățire a calității vieții, mediului și economiei locale.

Astfel, Municipiul Buzău urmărește dezvoltarea mobilității urbane, prin:

  • - schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos;

  • - utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare;

  • - utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență;

-reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

În Municipiul Buzău, transportul urban este un factor de influență majoră, fiind marcat de gradul de dezvoltare economică și socială la nivel local. Dezvoltarea municipiului în decursul ultimilor ani, corelată cu lansarea unor obiective productive și de comerț și servicii, au condus la o creștere considerabilă a transportului urban pentru toate categoriile de vehicule.

Creșterea gradului de motorizare, coroborată cu o capacitate limitată a arterelor de circulație care nu mai pot asigura în mod eficient fluența circulației, va accelera atingerea limitei de capacitate în anumite puncte critice ale rețelei de transport.

Luând în considerare necesitățile identificate, Municipiul Buzău și-a propus ca obiectiv strategic dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public în vederea creșterii atractivității acestuia, respectiv în vederea reducerii emisiilor de CO2 (GES). Activitățile întreprinse se vor concentra cu preponderență pe necesitățile identificate la nivelul documentelor strategice SIDU și PMUD și vor viza activități integrate, ce vor conduce la creșterea numărului de călători, a calității și siguranței serviciului public de transport.

Activitățile privind amenajarea hub-ului, corelate cu dezvoltarea transportului ecologic și cu transportul public de călători, cu facilități pentru transferul călătorilor între moduri de transport (urban/extraurban, auto private) în condiții de accesibilitate, confort și siguranță și facilități de parcare este necesar atât pentru creșterea mobilității urbane, cât și în contextul în care parcul care deservește transportul public, atât în municipiul Buzău, cât și pe rutele din județul Buzău, o să crească, prin achiziționarea de material rulant ecologic.

Terenul pentru care se propune schimbarea destinației este, din punct de vedere al localizării, în măsură să asigure legătura funcțională cu culoarul strategic de mobilitate al municipiului Buzău, reprezentat de str. Unirii și str. Aleea Industriilor.

În altă ordine de idei, pe acest teren va fi realizat, pe o suprafață de 2 hectare, un proiect pentru susținerea activității Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, în sensul alocării unei suprafețe de teren pentru crearea logisticii necesare activității specifice de intervenție la situații de urgență.

Astfel se intenționează mutarea detașamentului de pompieri Buzău, subunitate operativă a ISU Buzău, respectiv echipajele, autospecialele cu apă și spumă, modulul SMURD, ambulanțele și autospecialele pentru descarcerare.

Prin această operațiune de mutare se urmărește atât reducerea poluării, dar mai ales scurtarea timpilor de intervenție la dezastre.

Pentru aceste motive a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații -

Nr. 74.424/13.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău

Urmare corespondenței pe care Municipiul Buzău a purtat-o cu Ministerul Afacerilor Interne, prin adresa nr. 4290985/26.01.2018, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 5258/19.02.2018, ni s-a comunicat că ministerul este de acord cu transmiterea imobilului în discuție în administrarea noastră, sens în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău (prin adresa nr. 5912/6308/07.05.2019 a Instituției Prefectului Județului Buzău, s-a constatat că acest act administrativ a fost adoptat cu respectarea competenței materiale și teritoriale a autorității deliberative, precum și a normelor de tehnică legislativă).

În etapa procedurii de adoptare a hotărârii de guvern prin care să se realizeze trecerea terenului în patrimoniul Municipiului, s-a impus completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019, pentru că a fost necesar să se completeze cu mențiunea că acest bun se declară bun de interes public local, precum și cu mențiunea că nerealizarea în termen de 7 ani a investiției pentru care a fost trecut terenul în proprietatea Municipiului Buzău, respectiv înființarea pieței de gross, atrage revenirea de drept a terenului în proprietatea Statului.

Având în vedere că piața de gross va face obiectul unui alt proiect, în altă locație, schimbarea scopului pentru care se realizează acest transfer se impune a fi reținut, operațiune care se realizează prin acest proiect de HCL.

Astfel, se va menționa că terenul care urmează să fie transferat de la Ministerul Afacerilor Interne să fie utilizat pentru realizarea unui hub de mobilitate urbană durabilă, obiectiv care poate fi amplasat pe locația acestui teren, în suprafață de 12,06 hectare, înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău.

De asemenea, având în vedere că se intenționează ca 2 ha din cele 12 ha ale terenului în cauză să fie folosite pentru a crea o facilitate pentru Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, se impune a fi menționat și acest scop.

Față de cele de mai sus, nefiind modificări de fond la HCL prin care s-a solicitat trecerea terenului în patrimoniul UAT, proiectul îndeplinește condițiile legale pentru a fi adoptat.

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza