Hotărârea nr. 168/2020

Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 199/CLM/03.07.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 71.384/03.07.2020 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Con-siliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Poliției Rutiere nr. 71.880/06.07.2020;

 • - prevederile art. 128, alin. 1, lit. d din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - adresa nr. 71.895 din 07.07.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, c și d, alin. 4, lit. c, alin. 7, lit. s, art. 139, alin. 3, lit. c, și g, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I.- Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al Municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019, după cum urmează:

Art.1 - Se aprobă modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, Anexă la Hotărârea nr. 49/06.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, după cum urmează:

Art. 23 (1) În parcările cu tarifare progresivă se stabilesc următoarele tarife:

 • - 07,00 - 16,30 (de luni până vineri): tarifare progresivă, în funcție de

durata ocupării locului de parcare, conform următorului program tarifar:

 • > pentru 1 oră se taxează cu 2 lei;

 • > pentru 2 ore se taxează cu 5 lei;

 • > pentru mai mult de 2 ore: se adaugă câte 5 lei pentru fiecare oră de staționare;

 • > sâmbăta, duminica și sărbătorile legale - gratuit, cu excepția parcărilor în care este implementat controlul accesului cu sisteme de barieră;

 • (2) Toate locurile de parcare pot fi ocupate de persoane fizice care au domiciliul sau reședința în zona de tarifare progresivă, inclusiv cele rezervate, în intervalul orar 16:30 - 07:00, de luni până vineri, contra achitării unui abonament.

 • (3) Se instituie următoarele categorii de abonamente pentru zona de tarifare progresivă, cu excepția parcărilor în care accesul se face prin sisteme de barieră:

 • I. În intervalul orar 07:00 - 16:30 (de luni până vineri):

 • a) Abonamente pentru instituții/companii, cu rezervarea locului de parcare, în fața sediului social sau al punctului de lucru: 200 lei/lună. Această categorie de abonamente nu poate depăși procentul de 15% din capacitatea parcării publice. Se atribuie nominal cu identificarea autovehicului care beneficiază de el. Dispozitivul de rezervare va fi furnizat de operator conform art. 25, alin. (2) și (3).

 • b) Abonamente pentru institutii/companii, fara rezervarea locului de parcare, daca persoana juridica are sediul social sau punctul de lucru in limita distantei de 50 de metri fata de parcarea cu tarifare progresiva. Aceasta categorie de abonamente va fi valabila pe toata zona de parcare cu tarifare progresiva. Se atribuie nominal cu identificarea autovehicului care beneficiaza de el.

 • c) Abonamente pentru institutiile/companiile prevazute in Anexa 7 la Regulamentul de organizare si functionare a sistemul de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau. Aceasta categorie de abonamente va fi valabila doar in fata institutiei respective, vor fi semnalizate prin indicator rutier cu precizarea numarului de locuri rezervate si vopsea pe carosabil si se vor atribui catre institutia respectiva fara nominalizarea autovehiculului.

 • II. In intervalul orar 16:30 - 07:00 (de luni pana vineri) si sambata si duminica (24h din 24):

 • a) Abonamente riverani/rezidenti, doar persoane fizice, fara rezervarea locului de parcare, valabile in intervalul orar 16,30-07,00 si sambata si duminica 24h din 24) - 90 lei/an.

Art.2 - Se aprobă modificarea art. 24 din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau, Anexa la Hotararea nr. 49/06.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, dupa cum urmeaza:

Art. 24 (1) Taxa de parcare pentru parcările cu tarifare progresivă se plătește utilizând automatul de taxare în cazul parcărilor cu control al accesului sau utilizând automatul de taxare, aplicatia e-parking sau SMS/casier în cazul parcărilor fără controlul accesului.

 • (2) In cazul platii utilizand SMS, la taxele de la art. 23 si art. 28 se vor adauga comisioanele operatorilor.

Art.3 - Se aprobă modificarea art. 26 alin.(1) din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau, Anexa la Hotararea nr. 49/06.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, dupa cum urmeaza:

Art. 26(1) În parcările cu tarifare progresiva fără controlul accesului, se pot elibera abonamente pentru riverani/rezidenti - persoane fizice, fără rezervarea locului de parcare, valabile doar în intervalul orar 16,30 - 07,00 (de luni pana vineri) si sambata si duminica (24h din 24), cu achitarea tarifului de 90 lei/an.

Art.4 - Se aprobă modificarea art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau, Anexa la Hotararea nr. 49/06.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, dupa cum urmează:

Art. 28 În parcările cu tarif fix se stabilesc următoarele tarife:

 • - 07,00 - 16,30 - tarifare uniformă, indiferent de durata ocupării

locului de parcare, conform următorului program tarifar - 2 lei/ora, de luni pana vineri. Sambata si duminica gratuit, pentru parcarile cu tarifare fixa care nu au fost atribuite ca parcari de resedinta, numerotate si semnalizate corespunzator cu indicatoare rutiere.

 • - 16,30 - 07,00 de luni pana vineri si sambata si duminica 24h din 24:

locul de parcare poate fi atribuit ca loc de parcare pentru resedinta (domiciliu), va fi tarifat conform dispozitiilor specifice prevazute in Regulament si va fi semnalizat prin indicatoare rutiere si numerotat.

 • - Abonamente pentru institutii/companii (fara rezervarea locului de parcare în intervalul 07,00 - 16,30 de luni pana vineri): 200 lei/lună.

Art.5 - Se aprobă modificarea art. 53 alin.(1) din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau, Anexa la Hotararea nr. 49/06.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, dupa cum urmeaza:

Art.53 - (1) În cazul în care numărul de cereri ale persoanelor cu domiciliu/reședința în imobilele arondate parcărilor de reședința amenajate este mai mic sau egal cu numărul locurilor de parcare, la cerere, se poate atribui în mod gratuit pentru folosință câte un loc de parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav posesoare de autoturisme sau reprezentantului legal al acestora a cărei calitate va fi dovedită cu documente. In conditiile in care pentru acelasi loc de parcare opteaza doua persoane incadrate in grad de handicap, prioritatea la acordare se va stabili in ordinea depunerii cererilor.

Art.6 - Dispozițiile art. 63 alin.(3) își încetează aplicabilitatea.

Art.7 - Se aprobă modificarea ANEXEI 6 la Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau, care va avea următorul conținut:

ANEXA 6 la Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau

T A R I F E SI TAXE

1. APLICABILE IN PARCARILE CU TARIFARE PROGRESIVA

a) Pentru plata la parcometru, casier, prin sms, sistem e-ticketing sau alte modalitati (excepție abonament):

 • - 07,00 - 16,30 (de luni pana vineri): tarifare progresivă, în functie de

durata ocupării locului de parcare, conform următorului program tarifar:

 • > pentru 1 oră se taxează cu 2 lei;

 • > pentru 2 ore se taxează cu 5 lei;

 • > pentru mai mult de 2 ore: se adaugă câte 5 lei pentru fiecare oră de staționare;

 • > sâmbăta, duminica și sărbătorile legale - gratuit, cu excepția parcărilor în care este implementat controlul accesului cu sisteme de barieră;

 • b) Abonamente (cu exceptia parcarilor in care este impelementat controlul accesului cu sisteme de bariera):

 • I. In intervalul orar 07:00 - 16:30 (de luni pana vineri):

 • - Abonamente pentru institutii/companii, cu rezervarea locului de parcare, in fata sediului social sau al punctului de lucru: 200 lei/lună. Aceasta categorie de abonamente nu pot depasi procentul de 15% din capacitatea parcarii publice. Se atribuie nominal cu identificarea autovehicului care beneficiaza de el. Dispozitivul de rezervare va fi furnizat de operator conform art. 25 alin.(2) si (3).

 • - Abonamente pentru institutii/companii, fara rezervarea locului de parcare, daca persoana juridica are sediul social sau punctul de lucru in limita distantei de 50 de metri fata de parcarea cu tarifare progresiva. Aceasta categorie de abonamente va fi valabila pe toata zona de parcare cu tarifare progresiva. Se atribuie nominal cu identificarea autovehicului care beneficiaza de el.

 • - Abonamente pentru institutiile/companiile prevazute in Anexa 7 la Regulamentul de organizare si functionare a sistemul de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau. Aceasta categorie de abonamente va fi valabila doar in fata institutiei respective, vor fi semnalizate prin indicator rutier cu precizarea numarului de locuri rezervate si vopsea pe carosabil si se vor atribui catre institutia respectiva fara nominalizarea autovehiculului.

 • II. In intervalul orar 16:30 - 07:00 (de luni pana vineri) si sambata si duminica (24h din 24):

 • - Abonamente riverani/rezidenti, doar persoane fizice, fara rezervarea locului de parcare, valabile in intervalul orar 16,30-07,00 de luni pana vineri si sambata si duminica 24h din 24) - 90 lei/an.

 • 2. APLICABILE IN PARCARILE CU TARIFARE FIXA

 • a) Pentru plata prin sms sau aplicatie mobila (exceptie abonament):

 • -  07,00 - 16,30 - tarifare uniformă, indiferent de durata ocupării

locului de parcare, conform următorului program tarifar - 2 lei/ora, de luni pana vineri. Sambata si duminica gratuit, doar daca nu se ocupa un loc de parcare semnalizat ca fiind de resedinta.

 • b) Abonamente:

 • - 16,30 - 07,00 de luni pana vineri si sambata si duminica 24h din 24:

locul de parcare va fi atribuit ca loc de parcare pentru resedinta (domiciliu), va fi tarifat conform dispozitiilor specifice prevazute in Regulament si va fi semnalizat prin indicatoare rutiere si numerotat.

 • - Abonamente pentru institutii/companii (fara rezervarea locului de parcare în intervalul 07,00 - 16,30 de luni pana vineri): 200 lei/lună.

 • 3. APLICABILE IN PARCARILE DE RESEDINTA (DOMICILIU)

 • 16,30 - 07,00 (de luni pana vineri) si 07,00 - 07,00 (de sambata pana luni): 90 lei/an;

 • 4. APLICABILE PENTRU OPERATIUNEA DE BLOCARE-DEBLOCARE

 • a) 70 de lei pentru autovehiculele deblocate pe loc;

 • b) 100 lei pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egala cu 3,5 tone;

 • c) 200 lei pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;

 • d) 200 de lei pentru autovehiculele eliberate la cerere, in intervalul orar 21:00 - 07:00 de luni pana duminica;

Tariful se datoreaza cumulat, pentru fiecare 24 de ore in care vehiculul este blocat, calculate de la data si ora blocarii.

Toate tarifele din prezenta anexa includ TVA.

Pentru plata cu SMS la tarifele mentionate mai sus se adauga comisioanele operatorilor.

Art.6 - Se aprobă modificarea ANEXEI 1 la Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau, care va avea următorul conținut:

ANEXA 1 la Regulamentul de organizare si funcționare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau

PARCARI CU TARIFARE PROGRESIVA

Locație

Nr. locuri parcare

Str. Arh.Petre Antonescu zona hotel “Coroana”

20

Str. Arh.Petre Antonescu, zona Tribunalul Buzau

27

Str. George Emil Palade, zona bloc C1

20

Str.Sf. Sava Gotul, zona Primăriei municipiului Buzău

18

Str. Sf. Sava Gotul, zona Bank Post

38

Str. Sf. Sava Gotul, zona parcare Administratia Finantelor Publice

22

Str. Constantin Garoflid

25

Str. Traian Savulescu, zona AFP Buzau

20

Str. Sf. Sava de la Buzau, zona APM

40

Aleea Trandafirilor, zona Parc Sf. Îngeri

90

Str. Ostrovului (tronson Al. Trandafirilor - Independentei)

52

Str. Independentei (tronson Tunel - Ostrovului)

30

Str. Clementei

45

Str. Independentei, zona Pietei “Stan Săraru”

46

Str. Lt. Ion Godeanu, zona Pietei “Stan Săraru”

34

Str. Piata Teatrului (inclusiv locuri TAXI)

52

Bd. Maresal Averescu (parcare Complex Crang, inclusiv locuri TAXI)

30

Str. George Emil Palade (tronson Independentei -Victoriei)

91

Bd. Unirii (Calea Eroilor - rond Aurora Mall)

786

Str. Ostrovului (tronson Tribunal - Obor)

93

Str. Constantin Giurescu (fost Tunel)

14

Str. Ion Băiesu (tronson str. G.E. Palade - str. Napoca)

149

Str. Bistritei (tronsonul Ion Băiesu-Victoriei)

42

Str. Crizantemelor (tronson Bistritei - George Emil Palade)

18

Bd. Garii (parcare adiacenta Colegiul Hasdeu)

13

Str. Napoca (parcare de reședința)

43

Str. Grivitei

15

Str. Oltetului

35

Str. Ana Ipătescu

28

Str. Av. Mircea T. Badulescu

45

Bd. Industriilor, zona târgului “Drăgaica”

144

Str. Spiru Haret (tronson bd. Balcescu si str. Patriei)

15

Str. Stan Sararu (tronson Lt.Ion Godeanu si Colonel Ion Buzoianu)

107

TOTAL

2.282

Art. II.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte și Direcției Poliției Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 168

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. c, și g, coroborat cu art. 5, lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 199/CLM/03.06.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

Având în vedere doleanțele cetățenilor privind modalitatea de tarifare și rezervare a locurilor de parcare din zonele de parcare cu tarif progresiv, s-a impus modificarea în regim de urgență a HCL nr. 49/06.03.2019, în sensul arătat în prezentul proiect de hotărâre.

Anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma și conținutul prezentat.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Direcția Tehnică

Nr. 71.384/03.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

În vederea simplificării soluțiilor privind alocarea locurilor de parcare în zonele de parcare cu tarif progresiv, ținând cont de solicitările cetățenilor, a fost propus prezentul proiect de hotărâre, care răspunde exigențelor de legalitate și oportunitate.

Având în vedere faptul că Poliția municipiului Buzău, prin adresa nr. 781327/06.07.2020, a comunicat aviz negativ pentru amenajarea unui spațiu destinat parcării autovehiculelor pe strada Chiristigii invocând prevederile art. 144 din H.G. nr. 1391/2006 privind regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 și anume faptul că în zonă funcționează sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și unitatea militară Serviciul Român de Informații, din ANEXA 1 la Regulamentul de organizare si funcționare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau -” PARCARI CU TARIFARE PROGRESIVA” - a fost retrasă poziția ”strada Chiristigii (zona IPJ) cu 35 locuri de parcare”.

Director executiv, Ileana Bănucu