Hotărârea nr. 165/2020

Hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • - raportul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 195/CLM/26.06.2020;

 • - raportul nr. 68371/26.06.2020 al Direcției Economice;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. V, alin. (1), lit. a) și lit. b), art. VI, alin. (2) și art. XVII, alin. 1) și 2) din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

 • - prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică, republicată;

 • - adresa nr. 71.895 din 07.07.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. c, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Art.2. Procedura de acordare reducere impozit anual pe clădiri cu cota de 50% prevăzută la art.1, face obiectul anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art.4. Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri la art.3, face obiectul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Art.6. Procedura de scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la art.6, face obiectul anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 30.09.2020.

Art.8. Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la art.8, face obiectul anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă reducerea cu 50% în perioada 01.06.2020-31.12.2020 a taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice pentru terase sau grădini de vară stabilită potrivit Anexei nr. 9 din HCL nr. 346/12.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, în condițiile achitării obligațiilor restante aferente acestei taxe scadente la 01.06.2020.

Art.10. Anexele nr. 1,2,3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 165

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. c, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

PROCEDURA ACORDARE REDUCERE IMPOZIT ANUAL PE CLĂDIRI CU O COTĂ DE 50%

pentru clădirile nerezidențiale situate în raza administrativ-teritoriala a municipiului Buzău, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora, precum și a celor date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice

 • 1. Proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcția Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Buzău o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 2. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la pct. (1) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la pct. (1) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • 3. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la pct. (1) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • 4. Pentru încadrarea în situația prevăzută la pct. 3, lit b), proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice a fost afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • 5. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la pct.1 vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la pct.3 lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • 6. În cazul în care persoanele prevăzute la art 1 din prezenta hotărâre au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile la art 1 din prezenta hotărâre, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

PROCEDURA ACORDARE SCUTIRE DE LA PLATA TAXEI LUNARE PE CLĂDIRI

 • 1. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unități i administrativ-teritoriale municipiul Buzău , după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Buzău o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 2. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

 • 3. În cazul în care persoanele prevăzute la pct.1 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

PROCEDURA ACORDARE SCUTIRE DE LA PLATA TAXEI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE

1. Pentru a beneficia de prevederile art (6) din prezenta hotărâre, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află suprafața o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

PROCEDURA DE ANULARE A ACCESORIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL

Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

datorate bugetului local al Municipiului Buzău

Art. 1. Sfera de aplicare

 • (1) Prezenta hotărâre se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, cu restanțe de obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, către bugetul local al Municipiului Buzău.

 • (2) În sensul prezentei hotărâri, prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central ca urmare a unei inspecții fiscale;

 • c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • e) facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezenta hotărâre își menține valabilitatea și în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal.

 • (3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • (4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Art. 2. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzile, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de Municipiul Buzău, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de Municipiul Buzău cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • d) accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu fac obiectul hotărârii.

Art. 3. Cererea de anulare a accesoriilor

Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentei hotărâri, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

 • - PRIMAR -

Nr. 195/CLM/26.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

Municipiul Buzău, în calitate de unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, propune aprobarea acordării de facilități fiscal pentru anul 2020, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal se pot acorda, prin Hotărâre de Consiliu Local, până la data de 14.08.2020, facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri respectiv:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • c) scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • d) anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Buzău.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilități fiscale, pentru anul 2020, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

 • - Direcția Economică -

Nr. 68.371/26.06.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

Municipiul Buzău, în calitate de unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, propune aprobarea acordării de facilități fiscal pentru anul 2020, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal se pot acorda facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri respectiv:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • c) scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • d) anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Buzău

Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre supus spre analiză și aprobare îndeplinește condițiile legale spre a fi adoptat.

Director Executiv, Cristian Ștefan Ceaușel