Hotărârea nr. 164/2020

Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială “R.E.R. SUD” S.A. (fostă Societatea Comercială “R.E.R. Ecologic Service” S.A.).

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr.

3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău și Societatea Comercială " R.E.R.

SUD " S.A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A.)

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 203/CLM/07.07.2020;

  • - adresa nr. 5015/25.05.2020 a Societății Comerciale " R.E.R. SUD " S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 72338/07.07.2020;

  • - nota nr. 72.293/07.07.2020 a Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații;

  • - raportul de specialitate nr. 72.346/07.07.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - Hotărârea nr. 275/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, șoseaua Buzău - Vadu Pașii;

  • - contractul de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău și Societatea Comercială " R.E.R. SUD " S.A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A.);

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(1), (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) și art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. 1, lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

  • A rt. 1.- Se aprobă modificarea și completarea contractului de închiriere nr. 3.033/2017 perfectat cu Societatea Comercială "R.E.R. SUD" S.A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A.), cu sediul social în municipiul Buzău, cartier Independenței, bulevardul Unirii nr. 82, înregistrată la

Registrul Comerțului sub nr. J10/572/1995 și având codul unic de înregistrare RO 7449237, după cum urmează:

I. Art. 1 din Cap. II "OBIECTUL CONTRACTULUI" din contractul de închiriere nr. 3.033/23.02.2017, se completează cu următorul alineat:

"Locatarul va construi pe terenul închiriat o platformă betonată, împrejmuită cu gard cu fundație de beton, având destinația de depozitare temporară a deșeurilor stradale, nepericuloase - construcție provizorie (pe durata contractului de închiriere)."

II. Art. 4 din Cap. IV "PREȚUL ÎNCHIRIERII" din contractul de închiriere nr. 3.033/23.02.2017, se modifică după cum urmează:

"Prețul închirierii terenului este de 46,00 euro/lună, respectiv echivalentul în lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua efectuării plății."

Art. 2. Modificarea contractului de închiriere se va face prin act adițional.

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, Serviciului Juridic, Direcției Finanțe Publice Locale, precum și Societatea Comercială "R.E.R. SUD" S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 164

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

Doamna consilier local Maria Ionescu cu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 203/CLM/07.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău și Societatea

Comercială " R.E.R. SUD " S.A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic

Service" S.A.)

Societatea Comercială " R.E.R. SUD" S.A. a solicitat acordul în privința realizării unei platforme betonate, împrejmuită cu gard cu fundație de beton, având destinația de depozitare temporară a deșeurilor stradale, nepericuloase, în vederea eficientizării transportului acestora la Depozitul Ecologic de Deșeuri Nepericuloase din comuna Gălbinași.

Prin Hotărârea nr. 275/2016 Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat închirierea prin licitație publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, șoseaua Buzău -Vadu Pașii, în suprafață de 1.200,00 m.p., teren înscris în cartea funciară nr. 66.566 a UAT Buzău, cu numărul cadastral 66.566.

Urmare a licitației publice a fost perfectat cu Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A. contractul de închiriere nr. 3.033 din 23 februarie 2017, în care, la art. 1 din Cap. II "Obiectul Contractului" se specifica " Obiectul contractului este închirierea terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în șoseaua Buzău - Vadu Pașii, în suprafață de 1.200,00 m.p. ".

Conform Caietului de sarcini (anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 275/2016), la Cap. IV "Condiții de exploatare", în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General, U.T.R. 26, terenul se încadrează în zona pentru gospodărie comunală. Pe acest teren se pot autoriza lucrări de întreținere, reparații curente, îmbunătățirea confortului edilitar, lucrări de îndepărtare a construcțiilor parazitare și construcții noi în cadrul incintelor existente. În zonă nu se vor autoriza lucrări ce pot avea grad ridicat de nocivitate sau prezintă pericol de accidente tehnologice. Aceste permisiuni nu au fost inserate în contractul de închiriere.

Întrucât construcția care se dorește a fi realizată se încadrează în condițiile de exploatare prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 275/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, propun completarea contractului de închiriere nr. 3.033/2017 în sensul adăugării unui nou alineat la art. 1 din Cap. II "OBIECTUL CONTRACTULUI" care va prevede următoarele :

"Locatarul va construi pe terenul închiriat o platformă betonată, împrejmuită cu gard cu fundație de beton, având destinația de depozitare temporară a deșeurilor stradale, nepericuloase - construcție provizorie (pe durata contractului de închiriere)."

Întrucât terenul a fost evaluat în cursul lunii decembrie 2016, în urma aplicării indicelui prețurilor de consum pentru perioada decembrie 2016 - mai 2020, indice comunicat de Institutul Național de Statistică, rezultă că chiria actualizată datorată este de 46,00 euro/lună, așa cum rezultă din nota nr. 72.293/07.07.2020 a Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații.

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre dezbatere Consiliului Local.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -

Nr. 72.346/07.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău și Societatea

Comercială " R.E.R. SUD " S.A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic

Service" S.A.)

Prin Hotărârea nr. 275/2016 Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat închirierea prin licitație publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, șoseaua Buzău -Vadu Pașii, în suprafață de 1.200,00 m.p., teren înscris în cartea funciară nr. 66.566 a UAT Buzău, cu numărul cadastral 66.566.

Urmare a licitației publice a fost perfectat cu Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A. contractul de închiriere nr. 3.033 din 23 februarie 2017, în care, la art. 1 din Cap. II "Obiectul Contractului" se specifica " Obiectul contractului este închirierea terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în șoseaua Buzău - Vadu Pașii, în suprafață de 1.200,00 m.p. ".

Conform Caietului de sarcini (anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 275/2016), la Cap. IV "Condiții de exploatare", în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General, U.T.R. 26, terenul se încadrează în zona pentru gospodărie comunală. Pe acest teren se pot autoriza lucrări de întreținere, reparații curente, îmbunătățirea confortului edilitar, lucrări de îndepărtare a construcțiilor parazitare și construcții noi în cadrul incintelor existente. În zonă nu se vor autoriza lucrări ce pot avea grad ridicat de nocivitate sau prezintă pericol de accidente tehnologice. Aceste permisiuni nu au fost inserate în contractul de închiriere.

Prin adresa nr. 3.408/20.04.2020 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Buzău la nr. 33.521/12.03.2020, completată prin adresa nr. 5.015/25.05.2020, Societatea Comercială " R.E.R. SUD" S.A. a solicitat acordul în privința realizării unei platforme betonate, împrejmuită cu gard cu fundație de beton, având destinația de depozitare temporară a deșeurilor stradale, nepericuloase, în vederea eficientizării transportului acestora la Depozitul Ecologic de Deșeuri Nepericuloase din comuna Gălbinași.

Construcția care se dorește a fi realizată se încadrează în condițiile de exploatare prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 275/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Propunem completarea contractului de închiriere nr. 3.033/2017 în sensul adăugării unui nou alineat la art. 1 din Cap. II "OBIECTUL CONTRACTULUI" care va prevede următoarele :

"Locatarul va construi pe terenul închiriat o platformă betonată, împrejmuită cu gard cu fundație de beton, având destinația de depozitare temporară a deșeurilor stradale, nepericuloase - construcție provizorie (pe durata contractului de închiriere)."

Întrucât terenul a fost evaluat în cursul lunii decembrie 2016, în urma aplicării indicelui prețurilor de consum pentru perioada decembrie 2016 - mai 2020, indice comunicat de Institutul Național de Statistică, rezultă că chiria actualizată datorată este de 46,00 euro/lună.

Modificarea contractului se va face prin act adițional.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU

Rodica Cuza


Întocmit , Emilia - Izabela Lungu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU - Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -

Nr. 72.293/07.07.2020

NOTĂ privind actualizarea chiriei pentru terenul proprietate privată închiriat Societății Comerciale " R.E.R. SUD" S.A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A.)

Întrucât terenul a fost evaluat în cursul lunii decembrie 2016, în urma aplicării indicelui prețurilor de consum pentru perioada decembrie 2016 - mai 2020, indice comunicat de Institutul Național de Statistică, rezultă următoarea chirie datorată :

40,50 euro x 4,8365 (lei/euro la data de 07.07.2020) x 1,1262 (IPC) : 4,8365 (lei/euro la data de 07.07.2020) = 45,61 euro => 46,00 euro/lună.

INTOCMIT,

Emilia-Izabela Lungu