Hotărârea nr. 163/2020

Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr. ,         , ,     ,

aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - solicitarea Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială nr. 69.161/29.06.2020;

 • - cererea domnului Panaitescu Vasile înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 8567/27.03.2017;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 198/CLM/03.07.2020;

 • - raportul nr. 71.105/03.07.2020 al Serviciului Administrare Fond Locativ;

 • - adresa nr. 42225/2020 a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, prin care se propune repartizarea locuinței către domnul Panaitescu Vasile;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - procesul verbal al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din data de 11.03.2020;

 • - art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.275/2000;

 • - prevederile art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. q) și alin. (14), art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. (6), teza a II-a, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către domnul Panaitescu Vasile, a locuinței din fondurile statului, aflată în administrarea Consiliului Local a Municipiului Buzău, situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr.

.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău 20 iulie 2020

Nr. 163

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. (6), teza a II-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 198/CLM/03.07.2020

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în

cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr. ,         ,  ,     ,

aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea domnului Panaitescu Vasile de a i se atribui o locuință, în ședința din data de 11.03.2020 și a constatat următoarele:

 • - necesitatea de a fi mutat în regim de urgență din locuința situată în imobilul -casă naționalizată situat în municipiul Buzău, str.Transilvaniei, nr. , aflat într-un grad avansat de degradare, punându-i în pericol iminent integritatea fizică;

 • - domnul Panaitescu Vasile, împreună cu familia, deține calitatea de chiriaș într-un imobil administrat de Consiliul Local al Municipiului Buzău încă din anul 1981,

Astfel, comisia a stabilit că domnul Panaitescu Vasile este îndreptățit să i se repartizeze, în vederea închirierii locuința situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr.                  și a propus repartizarea prin adresa nr. 42225/2020, urmând

ca domnul Panaitescu Vasile să fie pus în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Administrare Fond Locativ-Nr. 71.105/03.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în

cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr.                    ,

aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău deține în administrare locuința construită din fondurile statului situată cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr.           ,

ap. ., compusă din două camere și dependințe, în suprafață de 53,62 mp.

Având în vedere:

 • - cererea nr. 8567/27.03.2017 a domnului Panaitescu Vasile, prin care solicită atribuirea unei locuințe;

 • - necesitatea de a fi mutat în regim de urgență din locuința situată în imobilul -casă naționalizată situat în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. , aflat într-un grad avansat de degradare, punându-i în pericol iminent integritatea fizică (imobilul fiind pe jumătate prăbușit);

 • - domnul Panaitescu Vasile, împreună cu familia a locuit cu chirie în acest imobil, având calitatea de chiriaș, încă din anul 1981,

 • - caracterul social al locuințelor din fondurile statului (locuințe convenabile, cu chirii ieftine) prin care legiuitorul urmărește asigurarea unei protecții sociale, astfel au acces persoanele/familiile ale căror venituri nu le permit achiziționarea sau închirierea unei locuințe de pe piața liberă,

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea în ședința din data de 09.06.2020 și a dat aviz favorabil pentru repartizare, în vederea închirierii locuinței situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr.                    , domnului

Panaitescu Vasile.

Astfel, a propus această repartizare prin adresa nr. 42225/2020, urmând ca domnul Panaitescu Vasile să fie pus în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Față de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Șef Serviciu Locativ, Carmen Boricianu