Hotărârea nr. 161/2020

Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău.

ROMANIA

JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

-CONSILIUL LOCAL -

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa Asociației Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău înregistrată sub nr. 66.079/22.06.2020;

 • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 210/CLM/09.07.2020;

 • - raportul Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații, înregistrat sub nr. 73.262/09.07.2020;

 • - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. a, d, e, alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 • Art.1. Proiectul: „Recuperarea si punerea in valoare, pastrarea si transmiterea tradițiilor” este proiect de interes public local.

Art. 2. Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău în vederea realizării în comun J                               J                                                 I                               J                           J

a proiectului prevăzut la art. 1.

Art. 3. Proiectul se va desfasura pe o perioada de 5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri de consiliu local.

Art. 4. Actiunile desfasurate in cadrul proiectului constau in implicarea in actiuni de transmitere a mestesugurilor populare si tehnicilor acestora, catre tanara generatie, actiuni desfasurate atat in gradinite, scoli, licee, colegii si orice centre educationale de pe teritoriul municipiului Buzau, precum si expunerea creatiilor artistice in locuri stabilite de comun acord.

Art. 5. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 161

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 210/CLM/09.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău

Avand in vedere preocuparea continua si sustinuta privind recuperarea si punerea in valoare a trecutului si a traditiilor populare si artistice locale, consideram utilă cooperarea cu Asociatia Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău.

Proiectul, cu titlul „Recuperarea si punerea in valoare, pastrarea si transmiterea tradițiilor” are obiective atat in domeniul educațional cat si in domeniul cultural, cum ar fi:

 • - incurajarea si stimularea creativitatii in educatia buzoiana;

 • - organizarea permanenta de actiuni de afirmare a valorilor locale

buzoiene

 • - transformarea culturii in resursa de dezvoltare economica si sociala sustenabila a municipiului Buzau;

 • - realizarea de actiuni culturale si de promovare a adevaratelor valori buzoiene pe tot parcursul anului;

 • - programe de raspandire a artei si culturii in scoli si in celelalte institutii publice, proiectul fiind astfel de interes public local.

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile Codului administrativ:

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

De asemenea, Consiliul Local hotărăște cooperarea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații Nr. 73.262/09.07.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău J                               J                                                 I                               J                           J

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău în vederea în vederea colaborarii pentru recuperarea si punerea in valoare, pastrarea si transmiterea traditiilor locale.

Scopul cooperarii este:

 • - programe de raspandire a artei si culturii in scoli si in celelalte institutii publice, incurajarea si stimularea creativitatii in educatia buzoiana;

 • - stimularea practicarii si recunoasterii mestesugurilor traditionale, ca mijloc important de educatie si realizare a unor produse de arta populara si artizanat, inspirate din specificul traditional local;

 • - organizarea permanenta de actiuni de afirmare a valorilor locale buzoiene pe tot parcursul anului;

 • - organizarea, promovarea, coordonarea si dezvoltarea activitatilor de realizare si expunere a creatiilor artistice ale mesterilor populari si a creatiilor artistilor plastici, a creatiilor de arta religioasa;

 • - transformarea culturii in resursa de dezvoltare economica si sociala sustenabila a municipiului Buzau;

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile Codului administrativ:

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

De asemenea, Consiliul Local hotărăște cooperarea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Interesul public local a fost demonstrat în referatul de aprobare al inițiatorului.

Totodată, proiectul de contract de cooperare este întocmit în acord cu Codul administrativ.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Sef serviciu EAPL

Rodica Cuza