Hotărârea nr. 160/2020

Hotărâre pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice şi instituţiilor publice de subordonare locală.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 176/CLM/11.06.2020;

 • - raportul nr. 71.330/03.07.2020 al Direcției Poliției Locale;

 • - avizul comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 1, alin. (1) și art. 5, alin. (1) și alin. 31 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. II, alin. 2 din OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), cu trimitere la art. 4, alin. (5) din O.G. nr. 80/2001, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 • A rt.1.- Se aprobă completarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală, la Direcția Poliția Locală, cu pozițiile 9,10,11,12, după cum urmează:

  Nr.

  Crt.

  Autovehicul / an de fabricație

  Nr. de înmatriculare/ serie sasiu

  Cotă /litri/luna

  DIRECȚIA POLITIEI LOCALE

  9.

  Dacia DUSTER / 2020

  VF1HJD20865116643

  300

  10.

  Dacia DUSTER / 2020

  VF1HJD20265116637

  300

  11.

  Dacia DUSTER / 2020

  VF1HJD20765116634

  300

  12.

  Dacia DUSTER / 2020

  VF1HJD20965342920

  300

Art.2.- Celelalte prevederi ale HCL nr. 58/28.03.2017 rămân nemodificate.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale și Direcției Poliției Locale Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 160

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 176/CLM/11.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului

Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală

Propunerea de completare a anexei la Hotărârea nr. 58/ 28.03.2017 a Consiliului Local Municipal Buzău, s-a fundamentat pe împrejurarea că parcul auto al poliției locale se va mări cu un număr de 4 autovehicule.

Acest lucru se datorează faptului că asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul municipiului Buzău, buna gospodărire a acestuia, constituie îndatoriri ale administrației publice locale, dar și a agenților economici și instituțiilor publice, a asociațiilor de proprietari, precum și a tuturor cetățenilor.

Având în vedere atribuțiile politiei locale în domeniul protecției mediului, conform Legii 155/2010 privind poliția locală și a H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, structura de protecția mediului din cadrul Direcției Poliției Locale Buzău a fost dotată cu 4 autospeciale Dacia Duster, pentru executarea de activități și misiuni specifice privind stoparea depozitării de deșeuri de orice fel în zonele mărginașe ale municipiului, precum și abandonarea de deșeuri menajere în alte locuri decât cele special amenajate, în cadrul asociațiilor de proprietari.

Apreciez propunerea de alocare a 300 litri/autovehicul ca fiind oportună și legală, prin prisma faptului nu există limită maximă de cantitate prevăzută de lege, prin faptul că celelalte autoturisme au alocată aceeași cantitate, dar și prin prisma conținutului raportului nr. 19.804/11.07.2018 al Serviciului Administrativ Gospodăresc, care a constituit baza de calcul avută în vedere la adoptarea HCL nr. 164/27.07.2018, prin care a fost efectuată prima modificare la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală.

Față de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28 martie 2017, având ca obiect stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autospecialele care deservesc Direcția Poliției Locale Buzău.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Direcția Poliției Locală Buzău Nr. 71.330/03.07.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea

Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală

Având în vedere achiziționarea a 4 autospeciale marca Dacia DUSTER solicităm alocarea a 300 litri combustibil lunar pentru fiecare din cele 4 autospeciale care completează parcul auto propriu, începând cu data de 01.07.2020.

Consinderam că 300 de litri carburant lunar pentru fiecare autospeciala este suficient pentru a acoperi nevoile curente. Cota stabilită are la bază specificul activităților, în scopul verificării normelor privind pastrarea curateniei în locurile publice, protejarea spațiilor verzi, depozitarea necontrolată de deșeuri de orice fel în alte locuri decât cele special amenajate, efectuarea de misiuni de patrulare și verificare a sesizărilor cetațenilor adresate/repartizate Direcției Poliției Locale.

În cazul în care cota alocată nu este suficientă se va veni cu dovezi, respectiv cu foi de parcurs, prin care se va mării cota în limita maximă admisă de lege (300 litri lunar pentru fiecare autovehicul).

Director Executiv, Adrian Teodorescu