Hotărârea nr. 16/2020

Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - cererea nr. 135.162/05.11.2019 prin care Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău, prin reprezentantul său legal Constantin Ionel și-a exprimat opțiunea de cumpărare a terenului aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii;

  • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat   sub nr.

18/CLM/22.01.2020;

  • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații nr. 8.932/22.01.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 1.650 și urm. din Codul civil;

  • -  raportul de evaluare nr. 153.886/13.12.2019, întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR Țigănuș Radu la data de 12.12.2019.

În temeiul prevederilor art. 364, art. 354, art. 355, art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (2), coroborat cu art. 5, lit. dd) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă vânzarea cu drept de preempțiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232, a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, în suprafață măsurată de 1.372,00 m.p. (suprafața din acte de 1370,00 m.p.), situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232, teren aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea societății în baza Sentinței Civile nr. 15.343/2012 a Judecătoriei Buzău, pronunțată în dosarul nr. 12254/200/2012. Proprietatea societății asupra construcțiilor a fost recunoscută de municipiul Buzău prin acordul de mediere din 12 noiembrie 2012, încheiat de Biroul de mediator - Toader N. Niculina.

Terenul prevăzut la alin. 1 din prezentul articol este înscris în cartea funciară nr. 55692 a UAT Municipiul Buzău, cu nr. cadastral 55692 și este identificat conform extrasului de carte funciară pentru informare, document prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Vânzarea prin valorificarea dreptului de preempțiune a terenului de la art. 1 se face cu prețul de 94.668 euro, plătibil în lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua efectuării plății, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, preț stabilit de evaluatorul autorizat ANEVAR Țigănuș Radu prin raportul de evaluare înregistrat la nr. 153.886/13.12.2019.

Art.3.- Consiliul Local al Municipiului Buzău își însușește valoarea prevăzută la art. 2.

Art.4.- Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău, care și-a exprimat intenția de a cumpăra terenul, va achita la bugetul local, anterior eliberării certificatului fiscal necesar autentificării contractului de vânzare-cumpărare prețul terenului, redevența calculată la zi, redevență datorată în baza contractului de concesiune nr. 4.219 din 28 iunie 2002, precum și suma de 686 lei reprezentând contravaloarea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul Țigănuș Radu. Totodată va suporta și cheltuielile ocazionate de autentificarea actului de înstrăinare, inclusiv cele privind înscrierea în cartea funciară a UAT Municipiul Buzău a dreptului său de proprietate asupra terenului dobândit.

Art.5.- Se împuternicește primarul municipiului Buzău să semneze contractul de vânzare-cumpărare.

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu, Licitații, Serviciul Juridic și Direcția Finanțe Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 16

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (2), coroborat cu art. 5, lit. dd) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi pentru, 4 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 18/CLM/22.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială Com Lian S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232

În conformitate cu prevederile Codului administrativ, consiliul local hotărăște vânzarea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii.

Potrivit art. 364, vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, se poate face către constructorii de bună credință, care beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de către consiliul local.

Prin adresa nr. 135.162 din data de 05 noiembrie 2019, revenind la adresa înregistrată la nr. 17.467 din data de 29 iunie 2017, Societatea Comercială Com Lian S.R.L. Buzău, prin reprezentantul său legal, a solicitat cumpărarea terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Transilvaniei nr. 232, în suprafață măsurată de 1.372,00 m.p. (suprafața din acte de 1370,00 m.p.) înscris în cartea funciară nr. 55692 a UAT Buzău, cu nr. cadastral 55692, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea societății în baza Sentinței Civile nr. 15.343/2012 a Judecătoriei Buzău.

Proprietatea societății asupra construcțiilor a fost recunoscută de municipiul Buzău prin acordul de mediere din 12 noiembrie 2012, încheiat de Biroul de mediator - Toader N. Niculina.

Terenul a fost închiriat societății în baza contractului de închiriere nr. 13.120/1998 și ulterior concesionat prin contractul de concesiune nr. 4.219/2002.

La data de 12.12.2019, a fost întocmit de către evaluatorul Țigănuș Radu, un raport de evaluare care estimează valoarea terenului în suprafață măsurată de 1.372,00 m.p. (suprafața din acte de 1370,00 m.p.), la suma de 94.668,00 euro, valoare fără T.V.A.

Față de cele de mai sus propun aprobarea vânzării terenului către Societatea Comercială Com Lian S.R.L. Buzău, vânzarea urmând a se face cu prețul de 94.668,00 euro la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

În acest scop a fost elaborat alăturat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMANIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU -Serviciul Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații-Nr. 8932/22.01.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială Com Lian S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232

Prin adresa nr. 135.162 din data de 05 noiembrie 2019, revenind la adresa înregistrată la nr. 17.467 din data de 29 iunie 2017, Societatea Comercială Com Lian S.R.L. Buzău, prin reprezentantul său legal, a solicitat cumpărarea terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Transilvaniei nr. 232, în suprafață măsurată de 1.372,00 m.p. (suprafața din acte de 1370,00 m.p.) înscris în cartea funciară nr. 55692 a UAT Buzău, cu nr. cadastral 55692, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea societății în baza Sentinței Civile nr. 15.343/2012 a Judecătoriei Buzău.

Proprietatea societății asupra construcțiilor a fost recunoscută de municipiul Buzău prin acordul de mediere din 12 noiembrie 2012, încheiat de Biroul de mediator - Toader N. Niculina.

Terenul a fost închiriat societății în baza contractului de închiriere nr. 13.120/1998 și ulterior concesionat prin contractul de concesiune nr. 4.219/2002.

În conformitate cu prevederile Codului administrativ, consiliul local hotărăște vânzarea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii.

Potrivit art. 364, vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, se poate face către constructorii de bună credință, care beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de către consiliul local.

La data de 12.12.2019, a fost întocmit de către evaluatorul Țigănuș Radu, un raport de evaluare care estimează valoarea terenului în suprafață măsurată de 1.372,00 m.p. (suprafața din acte de 1370,00 m.p.), la suma de 94.668,00 euro la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

Societatea Comercială Com Lian S.R.L. Buzău va achita la bugetul local, anterior eliberării certificatului fiscal necesar autentificării contractului de vânzare-cumpărare prețul terenului, redevența calculată la zi, redevență datorată în baza contractului de concesiune nr. 4.219 din 28 iunie 2002, precum și suma de 686 lei reprezentând contravaloarea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul Țigănuș Radu.

Cumpărătorul terenului, Societatea Comercială Com Lian S.R.L. Buzău, va suporta și cheltuielile ocazionate de autentificarea actului de înstrăinare, inclusiv cele privind înscrierea în cartea funciară a UAT Buzău a dreptului său de proprietate asupra terenului dobândit.

Cu data autentificării contractului de vânzare-cumpărare a terenului contractul de concesiune nr. 4.219 din 28 iunie 2002 se reziliază prin acordul părților contractante.

Terenul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini sau servituți și nu formează obiectul unor litigii.

În acest scop s-a întocmit alăturat proiectul de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU

Marius - Liviu Badiu                                 Întocmit ,

Emilia- Izabela Lungu