Hotărârea nr. 159/2020

Hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural "Alexandru

Marghiloman" Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - adresa Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău nr. 115/01.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 70551/02.07.2020;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 204/CLM/07.07.2020;

  • - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională nr. 71511/06.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - contractul    de    management    nr.    16156/20.08.2015;

  • - prevederile art. 8, alin. (1) din anexa la HCL nr. 196/19.12.2013 pentru înființarea Centrului Cultural      "Alexandru Marghiloman" Buzău;

  • - prevederile HCL nr. 103/26.06.2015 pentru aprobarea “Proiectului de management cultural“ al Centrului cultural “Alexandru Marghiloman“ Buzău;

  • - prevederile art. 2, lit. a), lit. b) și lit. f) și art. 7, alin. (1) din O. U. G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. d) și alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se constată că la data de 01.07.2020 a încetat contractul de management al doamnei Elena Isbășoiu, managerul Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău.

Cu aceeași dată, se declară vacant postul de director-manager al Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău.

Art. 2.- Se aprobă demararea organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău.

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională și Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 159

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 204/CLM/07.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și demararea organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului

Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău

Prin adresa Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău nr. 115/01.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 70551/02.07.2020 s-a adus la cunoștință că, contractul de management nr. 16156/20.08.2015 al doamnei Elena Isbășoiu a încetat.

Art. 2, lit. a), lit. b) și lit. f), din O. U. G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede că în sensul acestei ordonanțe de urgență, termenii autoritate, manager și contract de management au următoarele semnificații: autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale, autoritatea deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituția publică de cultură, după caz, manager - persoana fizică ce a câștigat concursul de proiecte de management și a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență (managerul nu este funcționar public, nu este angajat cu contract individual de muncă și nu are statut de funcție de autoritate publică) iar contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite și manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remunerații, să asigure conducerea și buna administrare a activității instituției publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență precum, iar art. 7, alin. (1) și alin. (2) care prevede că, în vederea organizării concursului de proiecte management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, pe baza modelului-cadru, și se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliului Local al Municipiului Buzău are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local în exercitarea cărora asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

Ca atare este necesară inițierea acestui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău să ia act de încetarea contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și să aprobe demararea organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională -

Nr. 71511/06.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și demararea organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău

Prin adresa Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău nr. 115/01.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 70551/02.07.2020 s-a adus la cunoștință că, contractul de management nr. 16156/20.08.2015 al doamnei Elena Isbășoiu a încetat.

Art. 2, lit. a), lit. b) și lit. f), din O. U. G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede că în sensul acestei ordonanțe de urgență, termenii autoritate, manager și contract de management au următoarele semnificații: autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale, autoritatea deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituția publică de cultură, după caz, manager - persoana fizică ce a câștigat concursul de proiecte de management și a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență (managerul nu este funcționar public, nu este angajat cu contract individual de muncă și nu are statut de funcție de autoritate publică) iar contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite și manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remunerații, să asigure conducerea și buna administrare a activității instituției publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență precum, iar art. 7, alin. (1) și alin. (2) care prevede că, în vederea organizării concursului de proiecte management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, pe baza modelului-cadru, și se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliului Local al Municipiului Buzău are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local în exercitarea cărora asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

Ca atare este necesară inițierea acestui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău să ia act de încetarea contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și să aprobe demararea organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău.

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

Sef serviciu, Gianina-Cristina Dinu

Întocmit,

Florea Androne