Hotărârea nr. 158/2020

Hotărâre pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvenţă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru desemnarea administratorului special al

Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvență

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar al municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 213/CLM/13.07.2020;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 109/18.05.2020 - privind adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară;

 • - Încheierea de ședință / 02.07.2020 pronunțată în Dosarul nr. 1133/114/2020 de către Tribunalul Buzău;

 • - Notificarea administratorului judiciar provizoriu, înregistrată sub nr. 71826/06.07.2020 întemeiată pe dispozițiile art. 53 din Legea nr. 85/2014 cu privire la desemnarea, de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău;

 • - Referatul Direcției Economice nr. 74.720/13.07.2020 pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvență;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

În conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 15/1990 -privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare,

 • - și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.40/1994- privind înființarea,

organizarea și funcționarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

 • - Prevederile art. 52-56 din Legea nr. 85/2014 - privind procedurile de prevenire a

insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul: art. 129, alin. (1), (2), lit. a), alin. (3), lit. c), d), e), art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă desemnarea domnului Ștefăniță Tiberiu Oprea, în calitate de administrator special, în cadrul procedurii insolvenței, al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu sediul social în municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 13 AB, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/1003/1994.

Art.2 Se aprobă modelul de Contract de mandat al administratorului special al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, încheiat între Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău și persoana prevăzută la art. 1, din prezenta hotărâre, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3 Se împuternicește primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să semneze în numele Municipiului Buzău, pentru Consiliul Local al Municipiului Buzău, Contractul de mandat al administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

Art.4 Se aprobă indemnizația lunară a administratorului special al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, în cuantum de 8.550 lei brut/lună.

Art.5 Se împuternicește domnul Matei Valentin să îndeplinească formalitățile necesare de înregistrare a hotărârii consiliului local, cu privire la desemnarea administratorului special, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Art.6 De la data numirii administratorului special al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, în temeiul art. 54 din Legea nr. 85/2014, încetează toate mandatele membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.110/2020- privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.

Art.7 Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstitutională și conducerea/administratorul special al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 158

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 7 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Anexă la HCL Buzău nr. 158/20.07.2020

CONTRACT DE MANDAT NR........../.............

Cap.I PĂRȚI CONTRACTANTE:

Art. 1 Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1, jud. Buzău (în calitate de autoritate publică tutelară/entitate publică care a înființat prin HCL Buzău nr.40/1994 Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 13 AB, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/1003/1994), reprezentat prin domnul Constantin Toma- primar al municipiului Buzău, împuternicit prin HCL Buzău nr......./......... în calitate de mandant

Și

Domnul ..........................................                          administrator special, în procedura insolvenței, al

Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău desemnat prin HCL Buzău nr......./........... în

calitate de mandatar

au convenit perfectarea prezentului contract, părțile stabilind, de comun acord, următoarele:

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 2 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele Și pentru mandant, a activităților de administrare a Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, în procedura de insolvență Și reprezentarea intereselor Municipiului Buzău, în conformitate cu prevederile Contractului de mandat raportate la atribuțiile administratorului special stabilite de prevederile art. 56 din Legea nr. 85/2014.

Cap. III DURATA CONTRACTULUI:

Art. 3 Contractul de mandat produce efecte juridice de la data semnării acestuia între părțile contractante Și până la data la care, potrivit legii, încetează funcția de administrator special.

Cap.IV REMUNERAREA MANDATARULUI:

Art. 4 Pentru activitatea desfăȘurată de mandatar, în calitate de administartor special, în procedura insolvenței, al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, acesta va primi o indemnizație lunară brută în cuantum de 8.550 lei brut achitată din bugetul local al Municipiului Buzău.

Cap. V OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

OBLIGAȚIILE MANDATARULUI:

Art. 5 Administratorul special are următoarele atribuții:

 • a) Participă, în calitate de reprezentant al regiei, la judecarea acțiunilor prevăzute de art. 84 și art. 117-122( acțiuni în anularea actelor frauduloase) din Legea nr. 85/2014;

 • b) Formulează contestații în cadrul procedurii de insolvență;

 • c) Propune, potrivit legii, un plan de reorganizare judiciară, al regiei;

 • d) Administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului de reorganizare judiciară, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;

 • e) După intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raport final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;

 • f) Primește notificarea închiderii procedurii;

 • g) După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care conduce activitatea de afaceri a regiei, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele Municipiului Buzău;

 • h) Respectarea art. 132 alin.1 din Legea nr. 85/2014 în sensul că debitorul poate propune un plan de reorganizare, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în termen de 30 zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe.

 • i) Orice atribuții prevăzute de lege, dispuse de către judecătorul sindic și/sau de către

Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • j) Să informeze mandantul de toate acțiunile întreprinse de administratorul judiciar, în

exercitarea atribuțiilor de supraveghere, precum și ale celorlalte îndatoriri ale acestuia prevăzute de lege.

 • k) Să respecte principiile de bază ale procedurii de insolvență, cu precădere a celui de maximilizare  a averii debitorului, precum și a celor de  celeritate, transparență,

predictibilitate și de tratament echitabil a creditorilor.

 • l) Să execute personal mandatul neavând dreptul să transmită unui terț în parte sau în totalitate , drepturile și obligațiile conferite de mandat.

 • m) Să predea la încetarea Contractului, mandantului și regiei toate datele și documentele aparținând acestora sau referitoare la aceștia.

n) Să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea regiei, pe perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de zile de la data încetării prezentului contract.

 • o) Să sesizeze mandantul asupra deficiențelor de natură a periclita funcționarea regiei pe care le constată direct sau indirect.

 • p) Să transmită mandantului, lunar, un raport care să conțină principalele măsuri adoptate până la data raportului, impactul acestora asupra operațiunilor desfășurate de către Regia Autonomă Municipală”RAM” Buzău, inclusiv contul de profit și pierdere, bilanțul contabil și situația fluxurilor de numerar, raport care va sta la baza plății indemnizației stabilite;

 • q) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

OBLIGAȚIILE MANDANTULUI:

Art. 6 Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligația, în calitate de mandant, să asigure administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău toate condițiile necesare pentru exercitarea atribuților și obligațiilor legale, în limitele prezentului contract și a prevederilor legale incidente, în materie de mandat.

Cap.VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

RĂSPUNDEREA MANDATARULUI:

Art. 7 Mandatarul este răspunzător pentru:

 • a) neîndeplinirea, omisiunea sau îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor de administrator special stabilite prin lege precum și prin prezentul contract de mandat;

 • b) paguba suferită de mandant și/sau de regie prin acte sau fapte săvârșite din culpă sau/și depășirea limitelor mandatului, mandatarul fiind răspunzător atât pentru dol cât și pentru culpă, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;

 • c) producerea de daune materiale regiei sau municipiului Buzău prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului Contract;

 • d) mandantarul nu răspunde pentru actele și faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite prin respectarea mandatului încredințat de mandant în vederea executării prezentului Contact.

Art. 8 Mandantul este răspunzător pentru:

 • a) nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele și faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de administratorul special prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul Contact.

Cap. VII MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 9 Prezentul Contract de mandat se poate modifica numai prin Act adițional cu acordul ambelor părți, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Cap. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10 Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea perioadei pentru care a fost perfectat, respectiv închiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) renunțarea mandatarului la mandatul acordat; în acest sens mandatarul are obligația notificării mandantului cu cel puțin 30 zile înainte de încetarea mandatului sub sancțiunea suportării de daune interese echivalente cu % din indemnizația de administrator special;

 • d) revocarea de către mandant;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

 • f) acordul părților;

 • g) apariția unui caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

Cap. IX FORȚA MAJORĂ/CAZUL FORTUIT

Art. 11 Forța majoră sau cazul fortuit exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta/acesta acționează.

Art. 12 Partea contractantă care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația de a notifica cealaltă parte, imediat și în mod complet, producerea acesteia/acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Cap. X SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 13 Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei .

Art. 14 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele de judecată competente.

Cap. XI DISPOZIȚII FINALE

Art. 15 Clauzele prezentului Contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil precum și dispozițiile din Legea nr. 85/2014.

Prezentul contract a fost încheiat azi ..................           în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MANDANT                                    MANDATAR

MUNICIPIUL BUZĂU                                     Administrator special

Consiliul Local al Municipiului Buzău                                       al

prin                                         Regiei Autonome Municipale”RAM”Buzău

Constantin Toma-primar al municipiului Buzău             ...........................................

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR

Nr. 213/CLM/13.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvență

Prin Încheierea de ședință/02.07.2020 pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1133/114/2020 instanța de judecată a admis cererea regiei și a dispus intrare a Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în procedura generală a insolvenței, fiind desemnat în acest sens, prin raportare la prevederile art. 45 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 un administrator judiciar provizoriu.

Potrivit art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 - administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în procedură și, atunci când debitorului i se permite să își administreze activitatea, să efectueze, în numele și pe contul acestuia, actele de administrare necesare.

Prin raportare la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar provizoriu, desemnat în cauză, a notificat Consiliul Local al Municipiului Buzău, prin adresa nr. 71.826/06.07.2020 în vederea numirii administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

Potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2014:

 • (1) Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.

 • (2) Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. Dacă adunarea asociaților/acționarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociații/acționarii/membrii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate prin administrator special.

 • (3) Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117 - 122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților. În cazul în care ulterior adunarea generală a asociaților/acționarilor/membrilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura în stadiul în care se găsește la data desemnării.

De la data numirii administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, în temeiul art. 54 din Legea nr. 85/2014, încetează toate mandatele membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.110/2020- privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

Administratorul special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău își va exercita atribuțiile în concordanță cu prevedrile art. 56 din Legea nr. 85/2014, iar retribuția brută lunară a acestuia va fi în cuantum de 8.550 lei brut/lună plătibilă din bugetul local al Municipiului Buzău; în acest sens autoritatea publică locală și administratorul special al regiei vor stabili printr-un Contract de mandat toate aspectele cu privire la executarea și exercitarea mandatului de administrator special.

Potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 administratorul special are următoarele atribuții:

 • a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 117 - 122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;

 • b) formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;

 • c) propune un plan de reorganizare;

 • d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;

 • e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;

 • f) primește notificarea închiderii procedurii.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre cu privire la desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municip ale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvență.

PRIMAR, CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU - Direcția Finanțe Publice Locale -

Nr. 74.720/13.07.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău

în cadrul procedurii de insolvență

Prin Încheierea de ședință/02.07.2020 pronunțată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1133/114/2020 instanța de judecată a admis cererea regiei și a dispus intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în procedura generală a insolvenței, fiind desemnat în acest sens, prin raportare la prevederile art. 45 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 un administrator judiciar provizoriu.

Potrivit art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 - administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în procedură și, atunci când debitorului i se permite să își administreze activitatea, să efectueze, în numele și pe contul acestuia, actele de administrare necesare.

Prin raportare la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar provizoriu, desemnat în cauză, a notificat Consiliul Local al Municipiului Buzău, prin adresa nr. 71.826/06.07.2020 în vederea numirii administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

Potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2014:

 • (1) Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.

 • (2) Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. Dacă adunarea asociaților/acționarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociații/acționarii/membrii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate prin administrator special.

 • (3) Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117 - 122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților. În cazul în care ulterior adunarea generală a asociaților/acționarilor/membrilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura în stadiul în care se găsește la data desemnării.

De la data numirii administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, în temeiul art. 54 din Legea nr. 85/2014, încetează toate mandatele membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.110/2020- privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

Administratorul special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău își va exercita atribuțiile în concordanță cu prevedrile art. 56 din Legea nr. 85/2014, iar retribuția brută lunară a acestuia va fi în cuantum de 8.550 lei brut, plătibilă din bugetul local al Municipiului Buzău; în acest sens autoritatea publică locală și administratorul special al regiei vor stabili printr-un Contract de mandat toate aspectele cu privire la executarea și exercitarea mandatului de administrator special.

Potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 administratorul special are următoarele atribuții:

 • a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 117 - 122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;

 • b) formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;

 • c) propune un plan de reorganizare;

 • d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;

 • e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;

 • f) primește notificarea închiderii procedurii.

Față de cele de mai sus, s-a întocmit prezentul referat la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvență.

DIRECTOR FINANȚE PUBLICE LOCALE ec. CRISTIAN CEAUȘEL