Hotărârea nr. 157/2020

Hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.

Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. 157/20.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație de la RAM TERMO VERDE S.R.L

 • Nume și Prenume: SĂVULESCU MARIANA-SIMONA

Act de identitate:

 • Nume și Prenume: DIMCIU BEATRICE-VALENTINA

Act de identitate:

 • Nume și Prenume: PRAHOVEANU CORNEL Act de identitate:

 • Nume și Prenume: DORIN-ILIAN LETEA Act de identitate:

 • Nume și Prenume: MATEI GIANI-GABRIEL

Act de identitate: 1

Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. 157/20.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație de la RAM TERMO VERDE S.R.L

 • Nume și Prenume: SĂVULESCU MARIANA-SIMONA

Act de identitate:

 • Nume și Prenume: DIMCIU BEATRICE-VALENTINA

Act de identitate:

 • Nume și Prenume: PRAHOVEANU CORNEL Act de identitate:

 • Nume și Prenume: DORIN-ILIAN LETEA Act de identitate:

 • Nume și Prenume: MATEI GIANI-GABRIEL

Act de identitate: 1

Anexa Nr. 2

la HCL Nr. 157/20.07.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ..........

Sediul/Adresa ..........

Cod unic de înregistrare ..........

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

( septembrie - decembrie 2020)

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an

N+1

Estimări an

N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

1288

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1288

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

615

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

1701

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

1701

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

594

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

65

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+R d.17) din care:

10

1042

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.1 1=Rd.12+Rd.1 3)

11

873

C1

ch. cu salariile

12

823

C2

bonusuri

13

50

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizăril or de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

147

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

22

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2

Cheltuieli financiare

19

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

-413

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR

ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE

NEPREZENTATE LA

ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

-413

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

leg^^_

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Mffmu^w^ărsămntel^

bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

49

500

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

55

2

Nr. mediu de salariați total

51

55

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa la ria lă

52

3740

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

3740

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

23418,18

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

23418,18

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

12,07

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ..........

Sediul/Adresa ..........

Cod unic de înregistrare ..........

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC si repartizarea pe trimestre

(septembrie - decembrie 2020)

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-

2

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

7=6/5

8=5/3 a

conform HG/Ordin comun

conform

Hotararii C.A.

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1                      2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1 .

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

50

1288

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:

2

50

1288

din producția vândută

(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), a           din care:

3

27

673

a1

din vânzarea produselor

4

a2

din servicii prestate

5

27

673

a3

din redevențe și chirii

6

a4

alte venituri

7

b

din vânzarea mărfurilor

8

c

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

23

615

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

23

615

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d

din producția de imobilizări

12

e

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd. 21, din care:

14

0

0

f1

din amenzi și penalități

15

f2

din vânzarea activelor și alte operații de capital

(red.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

0

f3

- active corporale

17

f4

- active necorporale

18

f5

din subvenții pentru investiții

19

f6

din valorificarea certificatelor

CO2

20

f7

alte venituri

21

2

Venituri finâncîâ^^"

(Rd. 22= Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+

Rd.26+Rd.27), din care:

22

0

0

a b c d

e

din imobilizări financiare

23

din investiții financiare

24

din diferențe de curs

25

din dobânzi

26

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

425,25

1701

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd .113), din care:

29

425,25

1701

a

ai

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii

(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

148,5

594

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:

31

128,75

515

aia

aib

cheltuieli cu materiile prime

32

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

7,5

30

albi

cheltuieli cu piesele de schimb

34

5

20

a1b2

a1c

a1d

ale

a2

a2a

a2b

a2b1

a2b2

a2c

a3

a3a

a3b

a3b1

cheltuieli cu combustibilii

35

2,5

10

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

12,5

50

cheltuieli privind energia și apa

37

108,75

435

cheltuieli privind mărfurile

38

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

2,5

10

cheltuieli cu întreținerea și reparatiil^^

40

2,5

10

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

0

0

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

- către operatori cu capital privat

43

prime de asigurare

44

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

17,25

69

cheltuieli cu colaboratorii

46

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

cheltuieli privind consultanța juridică

48

a3c

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

1,25

5

a3c1

cheltuieli de protocol, din care:

50

1,25

5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

a3c2

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

a3d

a3d1

a3d2

a3d3

a3e

a3f


a3g

a3h

a3i

a3i1

a3i2

a3i3

a3i4


- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

0

0

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

60

cheltuieli cu transportul de bunuri si percoan^^

61

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

0

-interna

64

-externa

65

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

3

12

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

2,5

10

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

8

32

cheltuieli de asigurare si pază

69

5

20

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

3

12

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73


a3i5

a3i6

a3i7

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

109/2011

75

cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile

76

a3j

alte cheltuieli

77

2,5

10

b Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

B          (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd

.82+ Rd.83+Rd.84), din care:

78

16,25

65

a

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

80

1,25

5

c

ch. cu taxa de licență

81

15

60

d

ch. cu taxa de autorizare

82

e

ch. cu taxa de mediu

83

f

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

C. Cheltuieli cu personalul

C          (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+

Rd. 112), din care:

85

260,5

1042

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

205,75

823

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

87

193,25

773

a) salarii de bază

88

193,25

773

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

c) alte bonificații (conform CCM) '

90

Bonusuri

C2

(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd

91

12,5

50

a

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 19

- tichete cadou pentru cheltuiel

93

94

b

b) tichete de masă;

95

12,5

50

c

c) vouchere de vacanță;

96

d

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

e

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:

99

0

0

a

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

a

b

c

d

C5

D

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:

103

36,75

147

a) pentru directori/directorat

104

26,75

107

-componenta fixă

105

26,75

107

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliu^^^ administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

10

40

-componenta fixă

108

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

5,5

22

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11 8+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

0

0

a

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din

care:

114

0

0

b c d e

f

- către bugetul genem^™ consolidat

115

- către alți creditori

116

cheltuieli privind activele imobilizate

117

cheltuiel ^ferent^" transferurilor pentru plata personalului

118

alte cheltuieli

119

ch. cu amo^îzâre^™ imobilizărilor corporale și necorporale

120

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

0

0

f1

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

f1.1

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1.2

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

124

f2

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

f2.1

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:

126

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuie llfnâncîâ^^" (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:

130

0

0

a

ai

a2

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

aferente creditelor pentru investiții

132

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b

b1

b2 c

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

aferente creditelor pentru investiții

135

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

(rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

-375,25

-413

venituri neimpozabile

139

cheltuieli

nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)

142

50

1288

a

- venituri din subvenții și transferuri

142)

b

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

425,25

1701

a

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

14B

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)

147

205,75

823

..........

147 a)

..........

147 b)

..........

147

c)

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

14B

55

S

Nr. mediu de salariați

149

55

B

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)

150

x

x

x

3,74

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 -rd.92* -

rd.97)/Rd.7491/12*1000

151

x

x

x

3,74

c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

x

x

x

3,74

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

x

x

x

23418,18

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

x

x

x

23418,18

c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149

155

x

x

x

12,07

c1

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care

156

x

x

x

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

x

x

x

2656

- pret mediu (p)

158

x

x

x

484

- valoare=QPF x p

159

x

x

x

1285504

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

x

x

x

8

Plăți restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

- de la operatori cu capital

integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de ramburcaț^^

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

1.

Venituri din exploatare*)

2.

Venituri financiare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a primite de la bugetul de stat.

Conducătorul

Conducătorul compartiment unității, ului financiar-contabil,

mii lei


% 7=6/5


a sumelor


Data finalizării

An precedent (N-1)

Valoare

INDICATORI

investiției

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent (N)

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:

1

Surse proprii, din care:

a) amortizare

b) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)interne

b) externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de

natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de

natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de

natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de

natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de

natura domeniului public al statului sau al unității administrative' teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de

natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)interne

b) externe

Conducătorul

Conducătorul compartiment unității, ului financiar-contabil,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1)

An curent (N)

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 . . .

X

X

2

Măsura 2 . . .

X

X

Măsura n . . .

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 . . .

X

X

2

Cauza 2 . . .

X

X

Cauza n . . .

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

Conducătorul

Conducătorul compartiment unității, ului financiar-contabil

7

8

mii lei

An N+1

An N+2

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

7

8

9

10

Anexa nr.3 la Hotărârea nr. 157/20.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII

RAM TERMO VERDE S.R.L

CAP.I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE FONDATORILOR/ASOCIAȚILOR:

MUNICIPIUL BUZĂU, persoană juridică română de drept public, prin CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BUZĂU, cu sediul în Municipiul Buzău, Piața Daciei nr.1, jud. Buzău , atribut fiscal/CUI RO 4233874 reprezentată legal prin domnul Constantin Toma - primar al municipiului Buzău, în calitate de asociat unic al RAM TERMO VERDE S.R.L,

în temeiul art. 7 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin.(1), (3) lit.a), d) și f), art.28 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 - privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 - privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat,

în calitate de fondator/asociat unic al societății cu răspundere limitată, emite prezentului Act constitutiv, pentru RAM TERMO VERDE S.R.L, cu următorul cuprins:

CAP.II. DENUMIREA, FORMA ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII:

1.1.Denumirea societății este RAM TERMO VERDE S.R.L , conform dovezii de

disponibilitate denumire nr. 21667 din data de 13.07.2020 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate cu răspundere limitată" sau de inițialele "S.R.L.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului și codul unic de înregistrare/atributul fiscal.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII:

 • 2.1 . Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L este o societate cu răspundere limitată.

 • 2.2 Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L este o întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societății.

 • 2.3 Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură: producerea,transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condițiile reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite, de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice;

 • 2.4 În concordanță cu prevederile pct. 2.2-2.3, RAM TERMO VERDE S.R.L își asumă organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice în scopul asigurării în bune condiții a îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, definite potrivit exigențelor / cerințelor fundamentale, și anume :

 • a) universalitate;

 • b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;

 • e) transparență decizională și protecția utilizatorilor.

 • 2.5 Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L ca persoană juridică de drept român constituită cu participare română, își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Actul Constitutiv.

 • 2.6 Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII:

 • 3.1 Sediul social al RAM TERMO VERDE S.R.L se află în România, municipiul Buzău, Str. Unirii, bl. 13AB, etaj. 1, județul Buzău.

 • 3.2 Sediul societății poate fi mutat la o altă adresă din România, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • 3.3 Societatea își poate deschide sau închide puncte de lucru, sucursale, filiale cu personalitate juridică, agenții, reprezentanțe, în România sau/și în străinătate, cu respectarea prevederilor legale și cu acordul Consiliului Local al Municipiului Buzău .

CAP.III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 4 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII:

4.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

353 FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT

Activitatea principală a societății:

3530 FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT

Această clasă include:

-producerea, colectarea și distribuția aburului ș i a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri;

-producerea și distribuția de aer rece;

-producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire;

-producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar;

 • 4.2 Societatea este constituită și pentru desfășurarea următoarelor activități :

 • - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale împletite- Cod CAEN 1629;

 • - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală - Cod CAEN 2521.

 • - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație - Cod CAEN 2651

 • - Repararea articolelor fabricate din metal - Cod CAEN 3311.

 • - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale - Cod CAEN 3320.

 • - Producția de energie electrică - Cod CAEN 3511.

 • - Transportul energiei electrice - Cod CAEN 3512.

 • - Distribuția energiei electrice - Cod CAEN 3513.

 • - Comercializarea energiei electrice- Cod CAEN 3514

 • - Producția gazelor - Cod CAEN 3521

 • - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte - Cod CAEN 3522

 • - Comercializarea combustibililor gazoș i prin conducte- Cod CAEN 3523

 • - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor - Cod CAEN 4211

 • - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide - Cod CAEN 4221.

 • - Lucrări de instalații electrice - Cod CAEN 4321.

 • - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - Cod CAEN 4322.

 • - Alte lucrări de instalații pentru construcții - Cod CAEN 4329.

 • - Alte lucrări de construcții n.c.a -Cod CAEN 4399.

 • - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor

derivate-Cod CAEN 4671.

 • - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate-Cod

CAEN 4778.

 • - Transporturi rutiere de mărfuri - Cod CAEN 4941.

 • - Transporturi prin conducte- Cod CAEN 4950

 • - Depozitări - Cod CAEN 5210.

 • - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul -Cod CAEN 6203.

 • - Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei - Cod CAEN 6209.

 • - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Cod CAEN 6820.

 • - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - Cod CAEN 6832;

 • - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - Cod CAEN 7112.

 • - Activități de testare și analize tehnice Cod CAEN 7120.

 • - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele - Cod CAEN 7712.

 • - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a - Cod CAEN 7729.

 • 4.3 RAM TERMO VERDE S.R.L va putea desfășura activitățile mai sus menționate atât direct cât și în asociere cu terți prin constituirea de societăți noi, prin fuziune cu alte societăți , prin subscriere, cumpărarea de acțiuni sau orice altă modalitate permisă de lege.

 • 4.4 RAM TERMO VERDE S.R.L va putea avea calitatea de acționar/asociat și la alte societăți, în baza autonomiei de voință a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • 4.5 Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări(interne sau / și internaționale) pentru desfășurarea activităților menționate etc.

 • 4.6 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP.IVCAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT AL SOCIETĂȚII

Art. 5 CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII:

Capital social subscris al RAM TERMO VERDE S.R.L este de 1.200.000 lei, divizat în 12.000 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 100 lei/parte socială, constituit, prin aport în numerar din partea Municipiul Buzău, cu suma de 1.200.000lei.

Art. 6 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL:

 • 6.1 Capitalul social al societăț ii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea obligației de majorare a capitalului social, în baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • 6.2 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emit e noi părți sociale decât după vărsarea integrală a capitalului s ocial inițial subscris.

 • 6.3 Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii adunării generale a asociaților, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Art. 7 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

 • 7.1 Capitalul social poate fi redus prin:

 • a) micșorarea numărului de părți sociale;

 • b) reducerea valorii nominale a părților sociale;

 • c) dobândirea propriilor părți sociale, urmată de anularea lor.

 • 7.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

 • a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;

 • b) alte procedee prevăzute de lege.

 • 7.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută cu acordul Consiliului Local al Municipiului Buzău și numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAP.V. PĂRȚILE SOCIALE, DREPTURILE/ OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN PĂRȚI SOCIALE PRECUM ȘI TRANSFERUL ACESTORA

Art. 8 PĂRȚILE SOCIALE

 • 8.1 Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

 • 8.2 Creditorii prevăzuți la art.66 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot s echestra și vinde acțiunile ori părțile sociale ale debitorului lor.

 • 8.3 Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Buzău cu votul a cel puțin trei pătrimi.

 • 8.4 Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaților privitoare la transmiterea părților sociale pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat, precum și, dacă este cazul, atragerea răspund erii civile a asociatului care intenționează să își cedeze părțile sociale.

Art. 9 DREPTURI Șl OBLIGAȚII DECURGÂND DIN PĂRȚI SOCIAL E

 • 9.1 Pentru părțile sociale subscrise și vărsate de asociatul unic, acestea conferă dreptul la vot în Adunarea Generală a Asociaților/Consiliul Local al Municipiului Buzău, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale aplicabile în materie, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

 • 9.2 Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

 • 9.3 Drepturile și obligațiile legate de părți sociale le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

 • 9.4 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociatul unic răspunde în limita părților sociale pe care le deține în societate.

 • 9.5 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obli gații personale ale asociaților.

Art. 10 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PĂRȚILOR SOCIALE

 • 10.1 Dreptul de proprietate asupra părților sociale se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • 10.2 Orice transfer al părților sociale ale societății va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău .

CAP.VI. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 11 ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

 • 11.1 Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială a societății.

 • 11.2 Dat fiind faptul că societatea are ca asociat unic Municipiul Buzău, Adunările Generale a Asociaților se realizează prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care se țin, în general, la sediul Municipiului Buzău, respectiv a Primăriei Municipiului Buzău din Piața Daciei nr. 1, municipiul Buzău, județul Buzău;

 • 11.3 Convocarea adunării generale a asociaților poate fi prin telefax/ scrisoare electronică/ scrisoare cu confirmare de primire sau personal, prin luare la cunoștință. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

 • 11.4 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 15 de zile de la data comunicării convocării.

 • 11.5 Adunarea generală a asociaților este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia, potrivit legii și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din consilierii locali ai Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • 11.6 Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată de Consiliul de Administrație.

 • 11.7 Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

 • 11.8 În convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua ș i ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

 • 11.9 . Asociatul unic poate, dac ă nici unul dintre membrii C onsiliului Local al Municipiului Buzău nu se opun, să țină o adunare generală a asociaților și să adopte orice hotărâre, care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

Art.12 ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

 • 12.1 Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale:

 • a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;

 • b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta are caracter obligatoriu, potrivit legii;

 • c) să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

 • d) să modifice actul constitutiv.

 • 12.2 Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

 • a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și stabilește repartizarea profitului net;

 • b) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație potrivit legii;

 • c) aprobă și încheie contractele de mandat ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

 • d) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

 • e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăș te asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

 • f) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • g) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație al societății;

 • h) stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;

 • i) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori; j)hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

k)stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garanț iilor;

l)analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit si dividende, poziția pe piața energiei, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clientii;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiț ie a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;

n)hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

o)în cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, pâna la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa potrivit reglementărilor legale în materie.

 • 12.3 Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea se va întruni la o a doua convocare și poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, cu majoritatea voturilor exprimate.

 • 12.4 Pentru adunările generale, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit ș i pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor/societății de audit financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

 • 12.5 Adunarea Generală a Asociaților poate fi convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta, din cadrul Consiliului, și se va putea desfășura la sediul Municipiului Buzău, respectiv a Primăriei Municipiului Buzău sau în alt loc , după cum va fi stabilit prin avizul din convocare.

Art. 13 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

 • 13.1 Adunarea generală extraordinară s e întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

 • a) schimbarea formei juridice a societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • b) mutarea sediului societății;

 • c) schimbarea/completarea obiectului de activitate al societății;

 • d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

 • e) prelungirea duratei societății;

 • f) majorarea capitalului social;

 • g) reducerea capitalului social;

 • h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

 • i) dizolvarea/lichidarea anticipată a societății;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

 • 13.2 Adunarea Generală Extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul Municipiului Buzău respectiv a Primăriei Municipiului Buzău sau în alt loc, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare.

 • 13.3 În cadrul Adunării Generale Extraordinare, asociatul unic va decide, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, asupra proiectelor de investiții, de natura bunurilor din domeniului public, aduse la cunoștința sa de către Consiliul de Administrație al socității și va decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societ ății.

 • 13.4 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numir ea administratorilor, în convocare se va menționa lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrat or, care se află la dispoziția asociatului unic, putând fi consultată și completată de aceștia.

 • 13.5 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

 • 13.6 Înștiințarea pentru prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul in care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate intruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

Art. 14 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

14.1. Adunarea Generală a Asociaților, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de președintele Consiliului de Administrație al societății sau, în absența președintelui, de o altă persoană dintre ceilalți membri din Consiliul de Administrație, care să prezideze adunarea.

14.2. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Asociaților sunt obligatorii pentru asociatul unic cât și pentru societate, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 15 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

 • 15.1 . Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității membrilor în funcție a autorității deliberative, a asociatului unic, cu excepția hotărârilor care potrivit legii se adoptă cu o majoritate simplă, calificată sau absolută.

 • 15.2 Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret se va folosi în cazul numirii/revocării membrilor din Consiliul de Administrație, precum și în caz de atragere a răspunderii administratorilor societății.

 • 15.3 Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta asociații în cadrul Adunărilor Generale ale Asociaților, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Asociatul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operaț iune, în caz contrar, asociatul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • 15.4 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței

Art. 16 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • 16.1 . Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

 • 16.2 . Consiliul de Administrație este format din 3(trei) membri, numiți potrivit prevederilor din OUG nr. 109/2011 de c ătre Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru un mandat de maxim 4 ani care își desfășoară puterile împreună.

 • 16.3 Față de regula instituită la art.16 pct.16.2 primii administratori ai Consiliului de administrație, ai RAM TERMO VERDE S.R.L, sunt:

 • - MEMBRU - SĂVULESCU MARIANA-SIMONA

 • - MEMBRU - DIMCIU BEATRICE-VALENTINA

 • - MEMBRU - PRAHOVEANU CORNEL

 • 16.4 (1) Durata mandatului primilor administratori, nominalizați la pct. 16.3, este unul provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire de către A.G.A, potrivit OUG nr. 109/2011) , de la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău iar puterile le exercită împreună.

 • (2) În termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea și aprobarea proiectului de înființare a societății se procedează de către Adunarea Generală a Asociaților/A.G.A respectiv Consiliul de Administrare/C.A al societății la demararea procedurilor de recrutare membrilor consiliului de administrație (de către A.G.A) respectiv a directorilor societății (de către C.A)în conformitatea cu prevederile OUG 109/2011.

 • 16.5 . Membrii Consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiti oricând de Adunarea Generală a Asociaților societății cu respectarea normelor legale în materie.

 • 16.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, prin raportare la prevederile art. 28 alin. 6 din OUG nr. 109/2011, va fi formată din administratori neexecutivi, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990.

 • 16.7 Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

 • 16.8 Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

 • 16.9 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

 • 16.10 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Asociaților în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabila, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

 • 16.11 Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte care nu poate fi și directorul general al societății( art. 35 alin.3 din OUG nr.109/2011).

 • 16.12 Consiliul de administrație reprezintă, de principiu, societatea în raport cu terții și în justiție.

 • 16.13 Consiliul de administrație și/sau directorul general înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

 • 16.14 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția asociaților și comisiei de cenzori sau societății de audit financiar, l a cererea acestora, toate documentele societății.

Art. 17 ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • 17.1 Consiliul de administrație poate fi convocat la cerea directorului general sau a oricărui membru din Consiliul de Administrație.În situația în care Consiliul de Administrație este convocat de directorul general, ordinea de zi va conține materialul supus convocării Consiliului de administrație al societății.

 • 17.2 Președintele Consiliului de Administrație stabilește ordinea de zi si veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

 • 17.3 Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înaint e de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

 • 17.4 Directorii și auditorii interni ai societății pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

 • 17.5 Consiliul de administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

 • 17.6 Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității( jumătate plus unu din numărul administratorilor) membrilor săi și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

 • 17.7 Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație sa fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administrație, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

 • 17.8 Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație al societății.

 • 17.9 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

 • 17.10 Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din rândul juriștilor societății.

Art. 18 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE:

 • 18.1 (1)Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

(2)În cazul în care consiliul de administrație deleagă directorilor atribuțiile de conducere a societății, prin hotărâre de consiliul de administrație, puterea de a reprezenta societatea, în justiție și în raport cu terții, aparține directorului general;

 • 18.2 Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 • a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

 • b) aprobă Codul de etică al societății;

 • c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

 • d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;

 • e) avizează organigrama societății;

 • f) numește si revocă, potrivit legii, directorii societății;

 • g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății;

 • h) conferă procuri de reprezentare a societății;

 • i) prezintă anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

 • j) avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;

 • k) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfașurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

 • l) convoacă Adunările Generale ale asociaților în condițiile Actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;

 • m) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;

 • n) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

 • o) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;

 • p) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile lua te de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

 • r) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;

 • s) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoar e;

ș) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;

 • t) propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

ț) în termen de 90 de zile de la data delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Consiliul de Administrație al societății are obligația de a prezenta Consiliului Local al Municipiului Buzău planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.

 • u) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a asociaților, dar fără depășirea prevederilor legale în materie. v) avizează prețurile/tarifele locale de energie termică în vederea aprobării acestora, potrivit legii, de către Consiliul Local al Municipiului Buzău;

x) decide asupra oricăror altor probleme ale societății, potrivit legii, date în competența sa.

z) propune spre aprobare, în Consiliul Local al Municipiului Buzău, Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău sau orice modificare al acestuia la propunerea directorului general al societății.

aa) aprobă, la propunerea directorului general al societății, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare(ROF);

bb) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

cc) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății, în vederea aprobării în Consiliul Local al Municipiului Buzău.

dd) aprobă programul de productie și stabilește măsurile necesare pentru creșterea eficienței activității.

ee)avizează investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al societății, care se finanțează din surse proprii, din alocațiile de la bugetul local sau/și din credite bancare.

ff) supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul economico-financiar cu privire la activitatea societății și proiectul programului de activitate pentru anul în curs, și solicită descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul anterior.

gg) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate.

hh) aprobă proiectul contractului colectiv de munca, negociat de directorul general al societății.

ii)încheie contractul de mandat cu directorii societății prin intermediul președintelui consiliului de administratie, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobati.

jj)aprobă delegarea competențelor directorului general al societății către directorul economic.

kk)aprobă încheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competențelor acordate.

ll) avizează și propune Consiliului Local al Municipiului Buzau aprobarea prețurilor pentru serviciile de utilitati publice în condițiile prevăzute de lege, precum și a tarifelor și taxelor prestate pentru servicii conexe activității de bază.

mm)aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății, în condițiile legii, cu exceptia bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău .

nn)propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții.

oo)propune Consiliului Local al Municipiului Buzău asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun.

pp) propune către Consiliul Local al Municipiului Buzau scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosința gratuită a societății , în condițiile prevazute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local în concordanță cu autonomia de voință a autorității publice locale exprimată prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Buzău .

rr)rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău și hotărăște în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.

ss) adoptă regulamentul Consiliului de administrație al societății .

șș)Consiliul de Administratie va putea adopta hotărâri , în mod valabil , dacă cei 3(trei) membrii , din cadrul Consiliului de administrație , sunt prezenți și hotărârea e luată cu 2/3 din membrii prezenti; în acest sens, dacă la ședință nu se prezintă cei 3(trei) membrii ai Consiliului de administrație ai societății, se consideră că nu există întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței, fapt ce va conduce la amânarea, la o dată ulterioară, a ședinței consiliului de administrație.

tt)Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz față de societate, pentru prejuduciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

țț) Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

 • 18.3 Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

 • 18.4 Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală asociaților pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu asociații/acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

 • 18.5 Administratorii pierd aceasta calitate și prin:

 • a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea generală a asociaților;

 • b) declararea ca incapabili;

 • c) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 3 luni succesiv.

Art. 19 DIRECTORII SOCIETĂȚII

 • 19. 1 Director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație și are perfectat, cu președintele Consiliului de Administrație un contract de mandat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

 • 19. 2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv.

 • 19. 3 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

 • 19. 4 Consiliul de Administrație (cu excepția primului director general respectiv a primului director economic numiți provizoriu de către Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău în calitate de autoritate publică tutelară/asociat unic, prin prezentul Act constitutiv), poate numi și delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei, în acest sens, director general.

 • 19. 5 Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

 • 19. 6 In înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății este numai acea persoana careia i-au fost delegate atribuții de conducere.

 • 19. 7 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de administrație și Adunării Generale ale Asociaților.

 • 19. 8 Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin Actul constitutiv sau prin decizie a Consiliului de administrație.

 • 19. 9 Directorii, pot fi revocați, potrivit legii, oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

 • 19.1 0 La data perfectării prezentului Act constitutiv este numit, în calitate de director general al societății, cu un mandat provizoriu de 4 luni ( cu posibilitatea de prelungire, de către Consiliul de administrație, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011) de la înmatricularea societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău domnul Dorin Ilian LETEA.

 • 19.1 1 La data perfectării prezentului Act constitutiv este numit, în calitate d e director economic al societății, cu un mandat provizoriu de 4 luni( cu posibilitatea de prelungire ,de către Consiliul de administrație, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011) de la înmatricularea societății la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău, domnul Matei Giani-Gabriel.

 • 19.1 2 Pe perioada exercitării mandatului, Directorului general al societății, are următoarele atribuții:

 • a) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății .

 • b) selectează, angajează, transferă potrivit legii, promovează și concediază personalul salariat al societății cu respectarea legislației muncii, Contractului colectiv de muncă, Regulamentului de Organizare Interioara (ROI), a Regulamentului de Organizare și Funcționare(ROF), Organigramei și a Ștatului de funcții a personalului societății.

 • c) dispune, cu respectarea legislației muncii, a Regulamentului de Organizare Interioara (ROI), a Organigramei și a Ștatului de funcții a personalului societății, în cadrul numarului total de personal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău, distribuirea personalului societății pe functii, meserii sau activități.

 • d) negociază și încheie contractul colectiv de muncă , în baza mandatului dat de consiliul de administrație;

 • e) negociază și încheie potrivit legislației muncii, contractele individuale de muncă.

 • f) reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată, încheie cu terții acte juridice, în numele și pe seama societății , conform legii.

 • g) aprobă operatiunile  de  vânzare  și/sau cumpărare de  bunuri în limetele

competențelor acordate de consiliul  de administratie sau/și Consiliul  Local al

Municipiului Buzău.

 • h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor.

 • i) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului și securității muncii, potrivit legislației în vigoare.

 • j) gestionează în condițiile  legii,  bunurile  proprietatea publică sau privată a

municipiului, date în administrarea sau/și folosința societății.

 • k) aduce la indeplinire obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzuți în contractul de mandat , încheiat potrivit legii.

 • l) prezintă rapoarte, informații și orice alte documente privind activitatea societății la solicitarea asociaților.

 • m) îndeplinește orice alte atribuțiuni, la solicitarea Consiliul Local al Municipiului Buzău/A.G.A, consiliul de administrație sau primarului municipiului Buzău, în condițiile respectării legii.

 • n) Directorul General al societății poate delega o parte din atribuțiile sale către directorul economic cu acordul consiliului de administrație.

 • o) rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău/ A.G.A, Consiliul de administrație al societății și hotărăște/decide în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.

 • p) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;

 • r) propune consiliului de administrație strategia și politica tehnico-economică și de dezvoltare a societății;

 • s) propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

ș) rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;

 • t) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite până la limita prevăzută de OUG nr. 109/2011;

ț) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor si know-how;

 • u) conferă procuri de reprezentare a societății, în legătură cu atribuțiile delegate de Consiliul de Administrație/C.A.;

 • v) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual aprob at de A.G.A si transmis Directorului General de către Consiliul de Administrație și aprobă masurile pentru desfasurarea activitatii în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

 • x) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

z) reprezintă societatea în relațiile cu terții și în fața organelor jurisdicționale (acțiuni de chemare în justiție, formularea de apărări, formularea de căi de atac în numele societății și/sau constituire ca parte, atât in fata instanțelor judecătorești, cât si in fata curților de arbitraj, în caz de litigii) și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

aa) rezolvă problemele stabilite de A.G.A si C.A. și execută hotărârile luate de acestea în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare;

bb) elaborează situațiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venitu ri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;

cc) propune spre aprobare investițiile care urmeaza să se realizeze de către societate în condițiile legislației în vigoare;

dd) supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;

ee) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanta lor pot influenta poziția financiară și comerciala sau politica societății, sau care sunt date in competenta sa de către C.A., dar fără depășirea prevederilor legale în materie;

ff) conduce nemijlocit activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;

gg) este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conduc erii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A;

hh) exercită administrarea generală a societății, atribuțiilor delegate de de C.A.;

ii) execută angajamentele și hotărârile luate de C.A. masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și solicită președintelui C.A. convocarea A.G.A.;

jj) numește si revocă personalul societății, cu excepția directorilor, necesar bunei desfășurări a activitatii și totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor aprobate;

kk) promovează proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;

ll) propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societății;

mm) aprobă la propunerea directorilor și a șefilor de servicii aflați în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății;

nn) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau prin hotărârile C.A sau/și A.G.A. .

19.13 Pe perioada exercitării mandatului, Directorului economic al societății are atribuțiile stabilite de către Consiliul de administrație prin Contractul de mandat precum și atribuțiile delegate de directorul general al societății cu avizul Consiliului de administrație.

CAP.VII CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 20 Verificarea evidentei contabile si a bilanțului contabil:

20.1 Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planuri lor de conturi și o va înainta A.G.A un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

20.2 Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor ori de cate ori aceștia le solicită pentru verificare.

Art. 21 Cenzorii/Societatea de audit financiar:

 • 21. 1. Gestiunea societății este controlata de o societate de audit financiar.

 • 21. 2. Prima societate de audit financiar a societății este: KLASS ENTERPRISE S.R.L cu sediul în mun. Craiova, str. Primăverii 9C, jud. Dolj, CUI 37099524, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/320/2017

 • 21. 3. Prin raportare la prevederile art. 47 alin. 1A1 din OUG nr. 109/2011 societatea nominalizată la pct. 21.2 este numită pe o perioada de 3(trei) ani . Societatea de audit poate fi revocată sau suspendată prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • 21. 4. Societatea de audit financiar are următoarele îndatoriri:

 • a) să supravegheze gestiunea societății;

 • b) să verifice dacă bilanțul contabil si contul de profit și pierderi sunt evidențiate în registre;

 • c) să verifice dacă registrele societății sunt corect tinute;

 • d) să verifice daca evaluarea patrimoniului s-a făcut conform bilanțului contabil;

 • e) să informeze Adunarea Generală a Asociaților asupra rezultatelor examinărilor;

 • f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul societății de audit financiar;

 • g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții asupra casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

 • h) prin decizia societății de audit financiar să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administrator;

 • i) să ia parte la adunările ordinare si extraordinare, putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

 • j) să constate regulat depunerea garanției din partea administratorilor;

 • k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv sa fie îndeplinite de administrator si lichidatori.

 • 21. 5 Societatea de audit financiar va aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

 • 21. 6 Societatea de audit financiar are dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

 • 21. 7 Societatea de audit financiar ia parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

 • 21. 8 Este interzis societății de audit financiar să comunice asociaților în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

 • 21. 9 Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreuna, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Societatea de audit financiar va trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului contractual acordat.

 • 21.1 0 Societatea de audit financiar este remunerată contractual cu o indemnizație fixă stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților, pentru activitatea pe care o desfășoară.

 • 21.1 1. Revocarea societății de audit financiar se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

CAP VIII. ACTIVITATEA ECONIMICĂ A SOCIETĂȚII:

Art. 22 EXERCIȚIUL ECONOMIC FINANCIAR

 • 22.1 Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiaș an.

 • 22.2 În fiecare an societatea trebuie să-si elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

 • 22.3 . Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală.

 • 22.4 Contabilitatea și evidențele contabile se vor ține in moneda națională cât și în valută ( unde e cazul).

 • 22.5 În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre: a) registrele contabile prevăzute de lege;

 • b) registrul asociaților/acționarilor;

 • c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

 • d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

 • e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;

 • f) registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;

 • g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

 • 22.6 Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, num it de Adunarea Generală a Asociaților, la propunerea Consiliului de Administrație.

 • 22.7 Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

 • 22.8 . Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 23 CALCULUL Șl REPARTIZAREA BENEFICIILOR

 • 23.1 . Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generala a Asociaților. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum si pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generala după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

 • 23.2 Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generala pentru fiecare exercițiu financiar.

 • 23.3 Plata dividendelor cuvenite acționarului se face de societate, după aprobarea A.G.A, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generala a asociaților, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 24 FINANȚAREA

 • 24.1 Fondurile necesare finanțării societății, în plus fată de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății.

 • 24.2 Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

 • 24.3 Veniturile societății se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații bugetare, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către societate a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

 • 24.4 Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice practicate de societate se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a

gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a

sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

 • 24.5 Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare competente.

 • 24.6 Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de societate și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

 • 24.7 Prețurile, tarifele și taxele stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor legale sunt nelegale, iar sumele încasate necuvenit și constatate ca atare de către autoritățile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz.

 • 24.8 Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de societate și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către societate.

 • 24.9 Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității și eficienței economice;

 • b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul colectivităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

 • c) întărirea autonomiei fiscale a unităților administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;

 • d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;

 • e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

 • 24.10 Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unităților administrativ -teritoriale, dacă sunt finanțate din fonduri publice, sau revin în proprietatea publică a acestora, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanțare privată în cadrul unor programe de investiții asumate de societate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.

 • 24.11 Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetul local, având ca scop serviciile de utilități publice, după caz, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorității deliberative.

 • 24.12 Obiectivele de investiții menționate la pct. 24.11 se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

 • 24.13 Administrarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se face cu diligența unui bun proprietar.

Art. 25 PERSONALUL SOCIETĂȚII

 • 25. 1. Membrii Consiliului de Administrație și societatea de audit finaciar sunt numiți de către Adunarea Generală a Asociaților/Consiliul Local al Municipiului Buzău.

 • 25. 2. Directorii societății, cu excepți a primului director general (cu mandat provizoriu de 4 luni) și a primului director economic( cu un mandat provizoriu de 4 luni) numiți prin prezenul Act constitutiv, sunt numiți de către Consiliul de Administrație al societății;

 • 25. 3 Personalul societății (cu excepția persoanelor prevăzute la pct. 25.1-25.2) are calitatea de angajat contractual, în baza contractelor individuale de muncă inregistrate la organele competente ale statului. Angajarea personalului se face de către directorul general, în concordanță cu organigrama și ștatul funcții al societății.

 • 25. 4. Nivelul salariilor în cadrul societății (minim/maxim pe fiecare funție/meserie) se vor stabili prin Contractul colectiv de muncă . Salariul individual se stabilește prin negocieri individuale între angajator/director general și salariat în concordanță cu prevederile Codului muncii, Contractului colectiv de muncă precum și a altor acte normative aplicabile în materie.

Art. 26 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

CAP IX . DURATA SOCIETĂȚII

Art. 27 DURATA SOCIETĂȚII:

 • 27.1S ocietatea se constituie pe durată nelimitată, începând data înmatriculării în Registrul Comerțului.

 • 27.2 Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

CAP. X. PUNCTE DE LUCRU /SEDII SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII

Art. 28 PUNCTE DE LUCRU

 • 28.1 Atribuirea bunurilor de natura domeniului public către RAM TERMO VERDE S.R.L se realizează, în condițiile legii, prin Contractul d e delegare a gestiunii serviciului public.

 • 28.2 Bunurile de natura domeniului public ale Municipiul Buzău, atribuite prin delegarea gestiunii serviciului către RAM TERMO VERDE S.R.L sunt bunuri de retur și sunt scoase din circuitul civil ( inalienabile, insesizabile , imprescriptibile).

 • 28.3 Bunurile vor putea fi utilizate de catre delegat in baza contractului de delegare pentru infiintarea punctelor de lucru necesare desfasurarii activitatii.

 • 28.4 Schimbarea destinației bunurilor de natura domeniului public, atribuite prin delegarea gestiunii serviciului, poate fi făcută numai cu acordul autorității publice locale la propunerea consiliului de administrare al societății;

 • XI. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 29 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

291 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • 29.2 Noua societate va îndeplini formalitățile legale de autorizare a funcționării, de înregistrare și de publicitate cerute la înființarea societății.

Art. 30 DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA SOCIETĂȚII

 • 30.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

 • b) declararea nulității societății;

 • c) hotararea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • d) falimentul societății;

 • 30.2 Dizolvarea societății va fi inregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

 • 30.3 Lichidarea societății se face de către unul sau mai multi lichidatori numiți de Adunarea Generala a Asociaților.

 • 30.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

 • 30.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

 • 30.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care sa constate situația exactă a activului și pasivului societății.

 • 30.7 Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

 • 30.8 Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

 • 30.9 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor/societății de audit.

 • 30.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitandu-se precizarea pretențiilor.

 • 30.11 Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

 • 30.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând parte a ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Asociaților. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului

 • XII. LITIGII /DISPOZIȚII FINALE

Art. 31 LITIGII

Litigiile în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părti vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art. 32 DISPOZIȚII FINALE

 • 32.1. Orice litigiu rezultat din sau referitor la prezentul act co nstitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

 • 32.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

 • 32.3. Bunurile mobile si imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

 • 32.4 Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății;

 • 32.5. Prezentul Act constitutiv este Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău   nr. 157/20.07.2020 - privind privind aprobarea înființării unei societăți cu

răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău,cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi în 6 (șase) exemplare originale.

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU REPREZENTAT PRIN

PRIMAR AL MUNICIPIULUI BUZĂU CONSTANTIN TOMA


o

Q >

Q

>


STAT DE FUNCȚII AL SOCIETĂȚII RAM TERMO VERDE S.R.L

Nr.

Crt.

Nr. post

Functia / Meseria + Cod COR

Nivelul de studii minim

Observati

CONDUCERE

1

1

DIRECTOR GENERAL - 112014

S

2

1

DIRECTOR ECONOMIC - 112020

S

BIROU PRODUCȚIE, FACTURARE, CONTRACTARE ȘI RECUPERARE CREANȚE, JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE

3

1

ȘEF BIROU - 121904

S

4

1

INGINER - 214401/214203

S

5 - 7

1- 3

ECONOMIST - 263106

S

8

1

INFORMATICIAN - 251203

S

9

1

CONSILIER JURIDIC - 261103

S

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE, ANALIZĂ PREȚURI, ÎNCASARE, GESTIUNE

10

1

ȘEF BIROU - 121904

S

11

1

ECONOMIST - 263106

S

12

1

CONTABIL - 331302

M

13

14

1-2

CASIER - 523003

M

BIROU RESURSE UMANE, RELAȚII PUBLICE

15

1

ȘEF BIROU - 121904

S

16

17

1-2

INSPECTOR RESURSE UMANE -

333304

M

18

1

CONSILIER ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - 242201

S

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENȚĂ, ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, AUTO

19

1

INSPECTOR SSM - 325723

S

20

21

1-2

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV -

411001

M

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

22

1

AUDITOR INTERN - 241105

S

BIROU TEHNIC, MANAGEMENT INTEGRAT, CALITATE MEDIU, MARKETING

23

1

ȘEF BIROU - 121904

S

24

25

1-2

INGINER - 214651/214401/251203

S

26

1

INGINER - 215108

S

27

1

REFERENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - 242204

S

28

1

REFERENT- 331309

M/PL

29

1

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV -

411001

M

SECȚIA TERMOFICARE

30

1

ȘEF SECȚIE TERMOFICARE -

121903

S

DISPECERAT TERMIC

31

1

MAISTRU - 311303

Sc.ms

32

35

1- 4

DISPECER - 432201

Sc..pr.

SECȚIA DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TREMICĂ, MENTENANȚĂ Ș INFORMATIZARE

INFORMATIZARE

36

1

OPERATOR SUPORT TEHNIC -

351107

M + curs spec.

SECȚIA DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TREMICĂ, MENTENANȚĂ

37

39

1-3

MAISTRU - 311303

Sc.ms

40

52

1-13

FOCHIST - 818207

G+c.calif

53

1

FOCHIST - 818207 / OPERATOR PUNCT TERMIC - 313109

G+c.calif

54

1

FOCHIST - 818207 / OPERATOR STA -313205

G+c.calif

55

60

1-6

ELECTRICIAN - 741307

G+c.calif

61

64

1- 4

INSTALATOR - 712604

G+c.calif

65

1

LĂCĂTUȘ MECANIC -721410

G+c.calif

66

1

LĂCĂTUȘ MECANIC -721410 / STRUNGAR - 722413

G+c.calif

67

68

1-2

SUDOR - 721208

G+c.calif

NOTĂ : STUDII : S -Superioare ; M - Medii ; G+c.calif. - Generale + curs de calificare ;

Sc.ms. -Scoala de maiștri ; Sc.pr - Scoala profesionala