Hotărârea nr. 156/2020

Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

Bifati numai dacă este cazul:

| | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

| | Sucursala

| | GIE - grupuri de interes economic

| | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Versiuni Atenție !


S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL


A An C Semestru

Anul

2019


Suma de control


Precizări MFP |

22.959.220


Entitatea


REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM BUZAU

CS in 4)


Județ

Localitate

Sector

Buzau

BUZAU

Strada                                                                          Nr.             Bloc      Scara     Ap.          Telefon

UNIRII

BL13                     07________


Număr din registrul comerțului


J10/1003/1994

Forma de proprietate


Cod unic de inregistrare


6303828


11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

(•       Situatii financiare anuale

Raportări anuale

( entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Entități de | | interes public|      Entități mici

|     Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni


Corelatii


Import fisier XML - F10,F20 an precedent^


VALIDARE


DEBLOCARE


ANULARE


Import 'balanta.txt'

LISTARE


Import fisier XML creat cu alte aplicații

ADMINISTRATOR


Atenție !


INTOCMIT


Numele si prenumele

DIACONU ION


Numele si prenumele

MATEI GIANI


Calitatea


11--DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura


Semnătura


Nr.de inregistrare in organismul profesionalEntitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

(• DA C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

C DA (î NU

| Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X|


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

KLASS ENTERPRISE SRL


Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS


CIF/ CUI


37099524


F10 - pag. 1

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                           - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

45.189

48.710

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

45.189

48.710

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

47.746.729

47.294.278

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

5.068.398

4.966.284

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

1.956

13.047

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)

12

12

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

52.817.083

52.273.609

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

1.626.575

1.626.575

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

1.626.575

1.626.575

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

54.488.847

53.948.894

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

F10 - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

455.349

313.972

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

159.438

163.741

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

614.787

477.713

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)

31

31

30.389.217

14.936.465

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

213.710

1.152.574

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

30.602.927

16.089.039

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

1.662.100

932.294

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

32.879.814

17.499.046

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

2.215.332

9.949.852

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

2.215.332

9.949.852

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682+5191 +5192+5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

7.951.822

9.497.504

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

19.752.308

20.241.044

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

43.749.129

36.636.684

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

71.453.259

66.375.232

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-46.755.818

-46.212.519

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

7.733.029

7.736.375

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682+5191 +5192+5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

14.478.953

16.144.363

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

14.478.953

16.144.363

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

2.373.387

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

2.373.387

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

8.024.318

7.286.185

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

8.024.318

7.286.185

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

10.397.705

7.286.185

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

F10 - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

22.959.220

22.959.220

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

22.959.220

22.959.220

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

10.896.483

10.896.483

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

55.849.211

58.919.670

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

0

0

SOLD D (ct. 121)

99

98

2.484.568

3.449.560

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-24.478.076

-28.513.527

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

17.732.152

20.105.539

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

-6.745.924

-8.407.988

1014667159/3042556053

Suma de control F10 :


1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

 • *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

 • ** ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

 • ** *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

  într-o perioadă mai mică de 12 luni.

  2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


ADMINISTRATOR

INTOCMIT


Numele si prenumele

Numele si prenumele

DIACONU ION

MATEI GIANI

Semnătura _________________________________

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

36.457.734

29.090.617

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

22.864.776

19.801.632

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

13.592.958

9.288.985

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721 + 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

1.127.779

2.124.152

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

37.585.513

31.214.769

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

226.137

477.738

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

24.242

24.720

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

18

19

29.332.839

22.945.067

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

8.321.743

8.171.701

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

8.047.377

7.973.166

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

274.366

198.535

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

24

25

775.206

591.469

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

775.206

591.469

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

-231.655

-168.272

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

526.668

494.331

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

758.323

662.603

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.771.592

2.163.652

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

647.305

690.681

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

193.049

238.715

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

931.238

1.234.256

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

-25.500

-25.500

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

- Venituri (ct.7812)

39

41

25.500

25.500

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40

42

40.194.604

34.180.575

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42)

41

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 - 16)

42

44

2.609.091

2.965.806

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

188.476

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

209

783

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

31.982

4.280

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

220.667

5.063

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

- Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

96.144

488.817

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

96.144

488.817

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

124.523

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

483.754

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

37.806.180

31.219.832

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

40.290.748

34.669.392

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

2.484.568

3.449.560

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

2.484.568

3.449.560

Suma de control F20 : 539846525 / 3042556053

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

INTOCMIT,


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

DIACONU ION

MATEI GIANI


Calitatea

Semnătura _________________________________


11--DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             -pag.

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                               - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd.

OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

1

3.449.560

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind platile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

59.711.395

24.303.454

35.407.941

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

4.062.410

4.062.410

- peste 30 de zile

06

06

273.188

273.188

- peste 90 de zile

07

07

3.789.222

3.789.222

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

20.241.044

20.241.044

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

35.407.941

0

35.407.941

- contributia asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Numar mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Numar mediu de salariati

20

19

185

156

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

165

153

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

1.719.512

1.719.512

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

1.719.512

1.719.512

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

1.719.512

1.719.512

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- detineri de cel putin 10%

59

52a (307)

- obligatiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

33.101.664

14.936.465

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

7.893

6.202

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

69

61

50.151

53.979

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

34.841

53.531

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)

71

63

1.209

448

- subventii de incasat(ct.445)

72

64

14.101

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

2.051.104

11.943.313

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

2.051.104

11.943.313

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506

+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- actiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligatiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86 )

93

84

8.075

8.718

- în lei (ct. 5311)

94

85

8.075

8.718

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.651.563

922.360

- în lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.638.414

908.746

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

13.149

13.614

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

2.461

1.236

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

2.461

1.236

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

93.956.529

89.805.779

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

- în lei

109

100

F30 - pag.5

- în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

27.704.130

29.738.548

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

221.781

251.426

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

49.575.470

44.099.142

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

231.242

231.319

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

123

113

12.538.670

8.334.123

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

124

114

12.540

12.564

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

36.793.018

35.521.136

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

16.455.148

15.716.663

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

16.455.148

15.716.663

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licente (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154

141

22.959.220

X

22.959.220

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

22.959.220

100,00

22.959.220

100,00

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 : 927383755 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9042556053

ADMINISTRATOR,                          INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU ION


Numele si prenumele

MATEI GIANI

Semnatura _________________________________


Calitatea


11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F40 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                           - lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrari si casari

A

B

1

2

3

4

5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

333.635

39.127

X

372.762

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

333.635

39.127

X

372.762

II.Imobilizari corporale

Terenuri

06

2.693.885

X

2.693.885

Construcții

07

54.891.557

54.891.557

Instalații tehnice si masini

08

14.188.923

212.194

217.878

14.183.239

Alte instalatii , utilaje si mobilier

09

15.793

12.386

28.179

Investitii imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizari corporale in curs de executie

13

Investitii imobiliare in curs de executie

14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

71.790.158

224.580

217.878

71.796.860

IlI.Imobilizari financiare

17

1.719.512

X

1.719.512

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

73.843.305

263.707

217.878

73.889.134

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Sold initial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

288.446

35.606

324.052

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

288.446

35.606

324.052

Il.Imobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

9.838.713

452.451

10.291.164

Instalații tehnice si masini

25

9.120.525

96.430

9.216.955

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

26

13.837

1.295

15.132

Investitii imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

18.973.075

550.176

19.523.251

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)

31

19.261.521

585.782

19.847.303

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Sold initial

Ajustari constituite in cursul anului

Ajustari reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si masini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investitii imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizari corporale in curs de executie

43

Investitii imobiliare in curs de executie

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

IlI.Imobilizari financiare

46

92.937

92.937

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

92.937

92.937

Suma de control F40 : 560658614 / 3042556053

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


MATEI GIANI


INTOCMIT,


Numele si prenumele

DIACONU ION

Semnătura _________________________________

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

| Precizări MFP (înapoi) ~|            LISTARE

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. Întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • entități care depun raportări contabile anuale:

 • - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

 • - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

 • - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

 • - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

 • - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

 • - pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

 • - pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 10 „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)

Conturi entitati mijlocii si mariPreluare F10, F20 col.2 Sterge date incarcate


1011 SC(+)F10L.R81

1

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


□□ rara


1

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

2

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

3

Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

4

În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

7

Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

8

La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

9

La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

10

A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Bifati numai dacă este cazul:

| | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

| | Sucursala

| | GIE - grupuri de interes economic

| | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Versiuni Atenție !


S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL


A An C Semestru

Anul

2019


Suma de control


Precizări MFP |

22.959.220


Entitatea


REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM BUZAU

CS in 4)


Județ

Localitate

Sector

Buzau

BUZAU

Strada                                                                          Nr.             Bloc      Scara     Ap.          Telefon

UNIRII

BL13                     07________


Număr din registrul comerțului


J10/1003/1994

Forma de proprietate


Cod unic de inregistrare


6303828


11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

(•       Situatii financiare anuale

Raportări anuale

( entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Entități de | | interes public|      Entități mici

|     Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni


Corelatii


Import fisier XML - F10,F20 an precedent^


VALIDARE


DEBLOCARE


ANULARE


Import 'balanta.txt'

LISTARE


Import fisier XML creat cu alte aplicații

ADMINISTRATOR


Atenție !


INTOCMIT


Numele si prenumele

DIACONU ION


Numele si prenumele

MATEI GIANI


Calitatea


11--DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura


Semnătura


Nr.de inregistrare in organismul profesionalEntitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

(• DA C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

C DA (î NU

| Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X|


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

KLASS ENTERPRISE SRL


Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS


CIF/ CUI


37099524


F10 - pag. 1

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                           - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

45.189

48.710

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

45.189

48.710

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

47.746.729

47.294.278

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

5.068.398

4.966.284

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

1.956

13.047

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)

12

12

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

52.817.083

52.273.609

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

1.626.575

1.626.575

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

1.626.575

1.626.575

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

54.488.847

53.948.894

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

F10 - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

455.349

313.972

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

159.438

163.741

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

614.787

477.713

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)

31

31

30.389.217

14.936.465

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

213.710

1.152.574

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

30.602.927

16.089.039

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

1.662.100

932.294

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

32.879.814

17.499.046

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

2.215.332

9.949.852

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

2.215.332

9.949.852

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682+5191 +5192+5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

7.951.822

9.497.504

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

19.752.308

20.241.044

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

43.749.129

36.636.684

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

71.453.259

66.375.232

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-46.755.818

-46.212.519

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

7.733.029

7.736.375

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682+5191 +5192+5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

14.478.953

16.144.363

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

14.478.953

16.144.363

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

2.373.387

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

2.373.387

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

8.024.318

7.286.185

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

8.024.318

7.286.185

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

10.397.705

7.286.185

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

F10 - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

22.959.220

22.959.220

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

22.959.220

22.959.220

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

10.896.483

10.896.483

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

55.849.211

58.919.670

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

0

0

SOLD D (ct. 121)

99

98

2.484.568

3.449.560

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-24.478.076

-28.513.527

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

17.732.152

20.105.539

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

-6.745.924

-8.407.988

1014667159/3042556053

Suma de control F10 :


1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

 • *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

 • ** ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

 • ** *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

  într-o perioadă mai mică de 12 luni.

  2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


ADMINISTRATOR

INTOCMIT


Numele si prenumele

Numele si prenumele

DIACONU ION

MATEI GIANI

Semnătura _________________________________

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

36.457.734

29.090.617

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

22.864.776

19.801.632

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

13.592.958

9.288.985

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721 + 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

1.127.779

2.124.152

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

37.585.513

31.214.769

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

226.137

477.738

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

24.242

24.720

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

18

19

29.332.839

22.945.067

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

8.321.743

8.171.701

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

8.047.377

7.973.166

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

274.366

198.535

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

24

25

775.206

591.469

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

775.206

591.469

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

-231.655

-168.272

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

526.668

494.331

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

758.323

662.603

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.771.592

2.163.652

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

647.305

690.681

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

193.049

238.715

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

931.238

1.234.256

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

-25.500

-25.500

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

- Venituri (ct.7812)

39

41

25.500

25.500

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40

42

40.194.604

34.180.575

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42)

41

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 - 16)

42

44

2.609.091

2.965.806

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

188.476

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

209

783

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

31.982

4.280

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

220.667

5.063

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

- Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

96.144

488.817

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

96.144

488.817

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

124.523

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

483.754

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

37.806.180

31.219.832

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

40.290.748

34.669.392

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

2.484.568

3.449.560

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

2.484.568

3.449.560

Suma de control F20 : 539846525 / 3042556053

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

INTOCMIT,


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

DIACONU ION

MATEI GIANI


Calitatea

Semnătura _________________________________


11--DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             -pag.

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                               - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd.

OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

1

3.449.560

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind platile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

59.711.395

24.303.454

35.407.941

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

4.062.410

4.062.410

- peste 30 de zile

06

06

273.188

273.188

- peste 90 de zile

07

07

3.789.222

3.789.222

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

20.241.044

20.241.044

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

35.407.941

0

35.407.941

- contributia asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Numar mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Numar mediu de salariati

20

19

185

156

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

165

153

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

1.719.512

1.719.512

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

1.719.512

1.719.512

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

1.719.512

1.719.512

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- detineri de cel putin 10%

59

52a (307)

- obligatiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

33.101.664

14.936.465

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

7.893

6.202

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

69

61

50.151

53.979

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

34.841

53.531

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)

71

63

1.209

448

- subventii de incasat(ct.445)

72

64

14.101

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

2.051.104

11.943.313

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

2.051.104

11.943.313

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506

+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- actiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligatiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86 )

93

84

8.075

8.718

- în lei (ct. 5311)

94

85

8.075

8.718

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.651.563

922.360

- în lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.638.414

908.746

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

13.149

13.614

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

2.461

1.236

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

2.461

1.236

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

93.956.529

89.805.779

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

- în lei

109

100

F30 - pag.5

- în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

27.704.130

29.738.548

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

221.781

251.426

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

49.575.470

44.099.142

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

231.242

231.319

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

123

113

12.538.670

8.334.123

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

124

114

12.540

12.564

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

36.793.018

35.521.136

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

16.455.148

15.716.663

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

16.455.148

15.716.663

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licente (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154

141

22.959.220

X

22.959.220

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

22.959.220

100,00

22.959.220

100,00

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 : 927383755 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9042556053

ADMINISTRATOR,                          INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU ION


Numele si prenumele

MATEI GIANI

Semnatura _________________________________


Calitatea


11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F40 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                           - lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrari si casari

A

B

1

2

3

4

5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

333.635

39.127

X

372.762

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

333.635

39.127

X

372.762

II.Imobilizari corporale

Terenuri

06

2.693.885

X

2.693.885

Construcții

07

54.891.557

54.891.557

Instalații tehnice si masini

08

14.188.923

212.194

217.878

14.183.239

Alte instalatii , utilaje si mobilier

09

15.793

12.386

28.179

Investitii imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizari corporale in curs de executie

13

Investitii imobiliare in curs de executie

14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

71.790.158

224.580

217.878

71.796.860

IlI.Imobilizari financiare

17

1.719.512

X

1.719.512

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

73.843.305

263.707

217.878

73.889.134

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Sold initial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

288.446

35.606

324.052

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

288.446

35.606

324.052

Il.Imobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

9.838.713

452.451

10.291.164

Instalații tehnice si masini

25

9.120.525

96.430

9.216.955

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

26

13.837

1.295

15.132

Investitii imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

18.973.075

550.176

19.523.251

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)

31

19.261.521

585.782

19.847.303

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Sold initial

Ajustari constituite in cursul anului

Ajustari reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si masini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investitii imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizari corporale in curs de executie

43

Investitii imobiliare in curs de executie

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

IlI.Imobilizari financiare

46

92.937

92.937

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

92.937

92.937

Suma de control F40 : 560658614 / 3042556053

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


MATEI GIANI


INTOCMIT,


Numele si prenumele

DIACONU ION

Semnătura _________________________________

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

| Precizări MFP (înapoi) ~|            LISTARE

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. Întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • entități care depun raportări contabile anuale:

 • - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

 • - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

 • - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

 • - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

 • - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

 • - pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

 • - pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 10 „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)

Conturi entitati mijlocii si mariPreluare F10, F20 col.2 Sterge date incarcate


1011 SC(+)F10L.R81

1

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


□□ rara


1

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

2

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

3

Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

4

În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

7

Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

8

La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

9

La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

10

A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).