Hotărârea nr. 154/2020

Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa nr. 6.984/09.07.2020 a Societății Comerciale „Trans Bus„ S.A. Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 73.481/09.07.2020;

 • - HCL nr. 54 din 30 martie 2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. „Trans Bus „ S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 209/CLM/09.07.2020;

 • - raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 73.062/09.07.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertaților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 111, alin. (2), lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1) și alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

 • Art.1.- Se aprobă completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus„ S.A. Buzău al cărei asociat majoritar este Municipiul Buzău prin Consiliul Local, cu următorul membru:

o Valentin Manolache.

Art.2.- Durata mandatului este până la data de 30.09.2020, durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art.3.- Remunerația este cea cuvenită și celorlalți membri în funcție.

Art.4.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ și Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 154

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 7 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 209/CLM/09.07.2020

R E F E R A T D E A P R O B A R E

la proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Având în vedere:

Prevederile HCL nr. 54 din 30 martie 2020 prin care s-a constatatat încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. „Trans Bus „ S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.

În baza prevederilor :

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere vacanța postului de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Durata mandatului domnului Valentin Manolache, pe care îl propun pentru această calitate, este până la data de 30.09.2020, durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea desemnării unui administrator provizoriu, de către adunarea generală a acționarilor până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, inițiez prezentul proiect de hotărâre privind propunerea de numire a domnului Valentin Manolache în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău .

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

Direcția Tehnică, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ Nr. 73.062/09.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău

Prin referatul de aprobare nr. 209/CLM/09.07.2020, Primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind propunerea de completare a consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău.

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, județul Buzău mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Având în vedere:

 • - HCL nr. 54 din 30 martie 2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. „Trans Bus „ S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin.(1), alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere vacanța postului de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3), lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea desemnării unui administrator provizoriu, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 propunem aprobarea propunerii de numire a unui membru provizoriu în consiliul de administrație al S.C. „Trans Bus „ .

Ca urmare a celor relatate și, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind propunerea de completare de către adunarea generală a acționarilor a consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Viorel Dima