Hotărârea nr. 153/2020

Hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”.

ROMANIA

JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul

Buzău”

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 211/CLM/09.07.2020, prin care se propune participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”;

 • - Raportul Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte nr. 72.998/09.07.2020;

 • - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - Ordinul 1162/2020 Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public

 • - Cerințele Ghidului Solicitantului;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit. k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 • Art.1. - Se aprobă participarea Municipiului Buzău la "Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public";

 • Art.2. - Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 10% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților;

 • Art.3.- Se aprobă contractarea finanțării și se mandatează dl. Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău, să reprezinte solicitantul Municipiul Buzău în relația cu Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;

 • Art.4.- Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 52.467,75 lei ;

 • Art.5.- Municipiul Buzău se angajează să întocmească documentația de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului;

 • Art.6. - Se aprobă documentația tehnico - economică, faza DALI, caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții cuprinși în anexa privind descrierea sumară a investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • Art.7.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • Art.8.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

 • - Primarulului Municipiului Buzau

 • - Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte

 • A rt.9.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau și publicare pe site -ul propriu Primăriei Municipiului Buzau.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 153

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR -

Nr. 211/CLM/09.07.2020

REFERAT DE APROBARE

privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul

Buzău”

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat Ghidul Programului privind sprijinirea eficintei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public.

Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care sa determine o eficinta energetica crescuta dar si achizitionarea si instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de investitii.

Având în vedere faptul că Municipiul Buzău dorește realizarea de investitii in sistemele de iluminat public cât și ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, în scopul siguranței traficului, confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie și diminuării poluarii luminoase la nivelul întregului areal al municipiului prezenta procedură este destinată realizarii documentației tehnice care să propună soluții de investiții care să ducă la:

S Realizarea unui iluminat public corect, in conformitate cu standardul EN 13201-2/2003 (Road lighting - Part 2), orientat catre utilizatori, adaptat la functiunile spatiului public si la ritmul orasului, care contribuie astfel la prelungirea accesibilitatii spatiilor urbane

S Gestionarea centralizata, in timp real a sistemului de iluminat public care genereaza reducerea costurilor de intretinere

S Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul orasului (modificarea dinamica a nivelului luminantei si/sau a iluminarii ca urmare a monitorizarii traficului auto si/sau pietonal) conducand la economii de energie electrica.

S Crearea unui iluminat interactiv fara a compromite siguranta populatiei

J Propunerea de aparate de iluminat care respecta principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse.

In acest sens UAT Municipiul Buzau a intocmit documentatia necesara participarii in cadrul acestui program anual al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru mediu in vederea imbunatatirii sistemului de iluminat public pe bulevardul Unirii, tronson cuprins intre bulevardul Maresal Averescu si podul Maracineni pe o lungime de 3.451 m.

Prin implementarea investiției se va realiza o economie a consumului de energie electrică de minim 71%, față de situația actuală.

Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR, CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL DE DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE Nr. 72.998/09.07.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”

În prezent, în multe zone ale Municipiului Buzău se constată existența unui iluminat public neconform, fără a fi realizate nivelele de iluminare recomandate de normele europene. Conform standardelor UE trebuie îndeplinite o serie de cerințe minime impuse, fără însă a supradimensiona sistemele. În caz contrar ne putem confrunta cu apariția poluării luminoase și implicit cu o serie de costuri ridicate nejustificate.

Deoarece în proporție de aproximativ 99% aparatele de iluminat existente sunt echipate cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu, se constată o serie de deficiențe la nivelul întregului sistem de iluminat, precum ar fi: calitatea iluminatului, redarea culorilor, diminuarea rapidă a eficienței luminoase, costurile ridicate de mentenanță, consumuri mari de energie electrică, la care se adaugă elementele de sistem îmbătrănite.

Avand in vedere finalizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău” propunem aprobarea in cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzau a indicatorilor tehnico-economici, conform specificatiilor Ghidului Solicitantului cat si a participarii in cadrul programului de finantare al Agentiei Fondului pentru Mediu.

Lucrările prevăzute s-au fundamentat în raportul de audit energetic și în raportul de expertiză tehnică și s-au detaliat în documentatiile tehnice.

Proiectul isi propune imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care sa determine o eficienta energetica ridicata.

Pentru toate corpurile (aparatele) de iluminat se vor executa lucrările necesare demontării și montării acestora și echiparea cu sistemul inteligent de management prin telegestiune:

 • - deconectarea de la rețea a sistemului de iluminat;

 • - demontarea corpurilor (aparatelor) de iluminat existente, împreună cu brațele de prindere;

 • - montarea noilor corpuri (aparate) de iluminat, bazate pe tehnologie LED cu accesoriile aferente;

 • - realizarea conexiunilor;

 • - instalarea sistemului de dimare/telegestiune;

 • - configurarea inițială a sistemului de dimare/telegestiune;

 • - testare, verificare și punere în funcțiune.

Prin implementarea investiției se va realiza o economie a consumului de energie electrică de minim 71%, față de situația actuală.

În vederea implementarii este necesară aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a Indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte, LUMINIȚA COLȚEANU

Anexa

La Hotararea de Consiliu Local al Municipiului Buzau nr. 153, din data 20.07.2020

PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

AMPLASAMENT: MUNICIPIUL BUZĂU - Bulevardul Unirii

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):

952.673,70 lei din care:

810.185,35 lei din bugetul alocat prin program

90.020,60 lei contribuția solicitantului

52.467,75 lei cheltuieli neeligibile

din care construcții-montaj (C+M): 119.518,00 LEI

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, pentru varianta aleasă:

Indicatori de proiect

Capacități (în unități fizice și valorice)

Nr. corpuri (aparate) de iluminat instalate prin proiect: 256 buc;

Nr. corpuri (aparate) de iluminat controlate prin telegestiune: 256 buc;

Nr. brațe de prindere: 256 buc;

Nr. de stâlpi păstrați prin proiect: 221 buc;

Indicatori de performanță

Nr.

Crt.

Indicator de performanță

Consumul de energie finală în iluminatul public/KWh

Indicator de performanță/realizare (de output)

Valoarea indicatorului la începutul implemnetării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

1

Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an)

289.030,90

81.629,67

2

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)

82,97

23,43

 • c) Indicatori de impact și de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, pentru varianta aleasă:

Indicatori de rezultat/operare

Scăderea puterii instalate totale: minim 55%;

Scăderea consumului de energie electrică: minim 71%;

Scăderea emisiilor de CO2 cu: minim 71%;

Consum actual în condiții normale de funcționare (sistem ipotetic): 289.030,90 kWh/an;

Consum rezultat din calculele luminotehnice în urma implementării proiectului: 81.629,67 kWh/an;

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata de realizare: 4 luni, în conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiției.

Descrierea sumară a soluției:

În cadrul investiției propuse se vor monta 256 corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, cu respectarea încadrării în clasele de iluminat a drumurilor/străzilor aferente proiectului și implementarea unui sistem de dimare/telegestiune în 10 puncte de aprindere (PA) ale orașului Buzău, care va permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție.

Soluția propusă presupune în special modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal - rutier și stradal - pietonal, prin înlocuirea și completarea corpurilor de iluminat existente pe stâlpii existenți (aferenți sistemului/rețelelor de distribuție a energiei electrice), cu corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, echipate cu sistem de dimare, precum și instalarea unui sistem de management prin telegestiune în punctele de aprindere ale sistemului de iluminat public.

Pentru toate corpurile (aparatele) de iluminat se vor executa următoarele lucrări de bază, necesare demontării și montării acestora și echiparea cu sistemul inteligent de management prin telegestiune:

 • - deconectarea de la rețea a sistemului de iluminat;

 • - demontarea corpurilor (aparatelor) de iluminat existente, împreună cu brațele de prindere;

 • - montarea noilor corpuri (aparate) de iluminat, bazate pe tehnologie LED cu accesoriile aferente;

 • - realizarea conexiunilor;

 • - instalarea sistemului de dimare/telegestiune;

 • - configurarea inițială a sistemului de dimare/telegestiune;

 • - testare, verificare și punere în funcțiune.

Prin implementarea investiției se va realiza o economie a consumului de energie electrică de minim 71%, față de situația actuală. Pentru a obține această economie, se vor monta 256 corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED și se va implementa unui sistem de dimare/telegestiune în 10 puncte de aprindere (PA) existente.

Drumuri/străzile/zonele vizate în prezentul proiect au fost încadrate în clasele de iluminat M2, în conformitate prevederile standardului SR EN 13201.

Dimensionarea, cantitatea, dispunerea, tipul și puterea nominală a noilor corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED se stabilesc în urma breviarelor de calcul luminotehnic martor, cu respectarea prevederilor standardului SR EN 60598.

În urma implementării investiției va exista posibilitatea de a reduce consumurile generale, de a crește și scădea nivelul de iluminare în anumite zone și în anumite momente ale nopții. Aceste modernizări ale sistemului de iluminat vor permite și scăderea costurilor de întreținere și vor optimiza intervențiile pentru reparații / mentenanță și totodată vor crește gradul de confort și siguranță al cetățenilor pe timp de noapte.