Hotărârea nr. 151/2020

Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local. Anexa nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării și completării

Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 202/CLM/07.07.2020;

  • - raportul de specialitate al Direcției Economice și Serviciul ui Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice înregistrat sub nr. 71.972/07.07.2020;                  ’        ’

  • - avizul Comisiei  pentru  patrimoniu și activități economico -

financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul  Comisiei  pentru  administrație publică, juridică și de

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,

  • - prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

  • - prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 1, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018, astfel cum a fost modificată și completată, rămân nemodificate.

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020

Nr. 151

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR-

Nr. 202/CLM/07.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/28.03.2018, modificata si completata prin HCL nr.143/13.06.2018, HCL nr. 229/23.08.2019, HCL nr 250/09.09.2019 și HCL nr.344/12.12.2019, administrația publică locală a Municipiului Buzau a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public local.

Aparatul de specialitate al Primăriei a identificat principalele obiective de investiții necesare a fi executate pentru realizarea dezideratului principal - dezvoltarea durabilă a Municipiului Buzau. Astfel, în anul 2018 a fost contractat un imprumut de la CEC Bank, în valoare de maxim 49.590.331 lei, cu o maturitate de 10 ani.

În prezent, din cauza unor motive independente de voința autorității contractante, obiectivele de investiții nu au putut fi demarate.

Au fost identificate unele obiective de investitii a caror realizare reprezinta o prioritate a municipiului Buzau si care ar putea fi demarate in perioada imediat următoare, astfel:

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

CAPITOLUL 51 - Autorități publice și acțiuni externe

7.047.199

1.

Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar - transformare în sediu administrativ al Primariei Municipiului Buzău

6.347.199

2.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

700.000

CAPITOLUL 65-Invatamant

20.092.000

3.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

20.092.000

CAPITOLUL 67- Cultură, recreere și religie

10.297.000

4.

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet                                         prin

amenajarea unui spațiu de recreere

1.013.000

5.

Reabilitare   stadion   de   atletism   și   refacere

imprejmuire teren

8.814.000

Nr.Cr t.

Denumire proiect

Valoare (lei)

6.

Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău

470.000

CAPITOLUL 70- Locuințe, servicii și Dezvoltare Publică

1.832.000

7.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzau

1.587.000

8.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4 D.Filipescu si Gerom 2 din municipiul Buzau

245.000

CAPITOLUL 81 - Combustibil

8.228.000

9.

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

6.109.000

10.

Modernizare sistem   de încălzire cu   sursă

independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți    și    agropeleți    la    centrala    termică

Integral,municipiul Buzău

2.119.000

CAPITOLUL 84- Transporturi

2.094.132

11.

Reabilitare pasaj Unirii

945.132

12.

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1936, in vederea expunerii muzeistice , intersectia dintre Bd.Garii, bd.1 Decembrie 1918 și str.Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău

1.149.000

Total

49.590.331

Se propune astfel aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcția Economică

Serviciul Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice

Nr. 71.972/07.07.2020

Avizat

Director Executiv

Cristian Ștefan Ceaușel

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/28.03.2018, modificata si completata prin HCL nr.143/13.06.2018, HCL nr. 229/23.08.2019, HCL nr 250/09.09.2019 și HCL nr.344/12.12.2019, administrația publică locală a Municipiului Buzau a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public local.

Aparatul de specialitate al Primăriei a identificat principalele obiective de investiții necesare a fi executate pentru realizarea dezideratului principal - dezvoltarea durabilă a Municipiului Buzau. Astfel, în anul 2018 a fost contractat un imprumut de la CEC Bank, în valoare de maxim 49.590.331 lei, cu o maturitate de 10 ani.

În prezent, din cauza unor motive independente de voința autorității contractante, obiectivele de investiții nu au putut fi demarate.

Au fost identificate unele obiective de investitii a caror realizare reprezinta o prioritate a municipiului Buzau si care ar putea fi demarate in perioada imediat următoare, astfel:

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

CAPITOLUL 51 - Autorități publice și acțiuni externe

7.047.199

1.

Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar - transformare în sediu administrativ al Primariei Municipiului Buzău

6.347.199

2.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

700.000

CAPITOLUL 65-Invatamant

20.092.000

Nr.Cr t.

Denumire proiect

Valoare (lei)

3.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

20.092.000

CAPITOLUL 67- Cultură, recreere și religie

10.297.000

4.

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str.Frăsinet                                         prin

amenajarea unui spațiu de recreere

1.013.000

5.

Reabilitare   stadion   de   atletism   și   refacere

imprejmuire teren

8.814.000

6.

Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău

470.000

CAPITOLUL 70- Locuințe, servicii și Dezvoltare Publică

1.832.000

7.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzau

1.587.000

8.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4 D.Filipescu si Gerom 2 din municipiul Buzau

245.000

CAPITOLUL 81 - Combustibil

8.228.000

9.

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

6.109.000

10.

Modernizare sistem   de încălzire cu   sursă

independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți    și    agropeleți    la    centrala    termică

Integral,municipiul Buzău

2.119.000

CAPITOLUL 84- Transporturi

2.094.132

11.

Reabilitare pasaj Unirii

945.132

12.

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1936, in vederea expunerii muzeistice , intersectia dintre Bd.Garii, bd.1 Decembrie 1918 și str.Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău

1.149.000

Total

49.590.331

Se propune astfel aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Director Executiv Adjunct

Daniela Gogea

Sef serviciu Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice Aurelia Turcoman