Hotărârea nr. 149/2020

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/30.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/30.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al

Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară: Având în vedere :

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 194/CLM/24.06.2020;

-raportul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații nr. 67.245/24.06.2020;

-avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din proprietatea statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

-prevederile Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din proprietatea statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1084 din 19 noiembrie 2018;

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. 14 raportat la art. 2, alin. (1) din Legea nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională -vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din proprietatea statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale,

Precum și ale art. 139, alin. (3), lit. g) cu trimitere la art. 5, lit. cc), art. 196, alin

 • (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art.I.- Art. 1 din Hotărârea nr. 202/2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău, se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art.1. - (1) Se aprobă cererea privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafeței de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b., aferentă Pădurii Crâng, în suprafață măsurată de 177,7895 hectare, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • (2) Suprafața de fond forestier prevăzută la alin. 1 este identificată conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II.- Se aprobă completarea Hotărârii nr. 202/2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău, după cum urmează:

a. După art. 1, alin. (2), se vor introduce alin. (3) și (4), care vor avea următorul cuprins:

”(3) Scopul transmiterii imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) îl reprezintă regenerarea Pădurii Crâng și menținerea funcției sale de protecție, în condițiile legii.

 • (4) Sursa de finanțare a lucrărilor de întreținere și modernizare care se vor realiza asupra imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) este bugetul Municipiului Buzău, din surse proprii și/sau surse atrase, respectiv credite și fonduri europene”.

Art. III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență -Administrare Patrimoniu, Direcției Tehnice și Direcției Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 149

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) cu trimitere la art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere, și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - P R I M A R -Nr. 194/CLM/24.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/30.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău

 • 1. Prin HCL nr. 202/30.07.2019 privind aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău, a fost aprobată cererea Municipiului Buzău, prin Consiliul Local, de transmitere, cu titlu gratuit, a suprafeței de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b., aferentă Pădurii Crâng, în suprafață măsurată de 177,5 ha, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

În urma măsurătorilor efectuate cu ocazia întocmirii cărții funciare, lucrare finalizată la data de 23.06.2020, a rezultat că suprafața precizată inițial în actul administrativ este în fapt 177,7895 ha, sens în care se impune modificarea art. 1 din HCL nr. 202/30.07.2019 pe acest considerent.

Totodată, întocmirea cărții funciare impune și completarea anexei cu toate datele de identificare ale bunului ce fac obiectul transmiterii.

 • 2. Învederez că, prin adresa Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 287/CLM/07.08.2019, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Buzău la nr. 10483/07.08.2019, a fost solicitat prefecturii, în mod expres, un punct de vedere cu privire la legalitatea acestui act administrativ.

Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local nr. 202/30.07.2019 a fost contestată în instanță, nu a fost elaborat de către prefectură un astfel de punct de vedere, aspect învederat în adresa nr. 342/20.01.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, în care a fost menționat că, cităm: "prefectul trebuie să lase la aprecierea instanței stabilirea legalității acestui act’.

În această ordine de idei, vă comunicăm că prin decizia nr. 97/19.02.2020, definitivă prin neapelare, Tribunalul Buzău a respins cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 1577/114/2019, prin care a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/30.07.2019.

 • 3. Scopul trecerii suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău este acela că va contribui activ la protejarea mediului înconjurător, a sănătății buzoienilor, având un rol important în dezvoltarea orașului.

Astfel, odată cu dezvoltarea industrială și a infrastructurii, rolul recreativ al pădurii a devenit din ce în ce mai apreciat, mai ales de către populația urbană care, prin activitățile de lucru, este supusă unui nivel de stres tot mai accentuat.

În mediul urban, spațiile verzi au rolul de a asigura componenta de recreere în natură, acestea fiind însă cu mult mai apreciate dacă sunt ocupate de vegetație forestieră și, cu atât mai mult, dacă aspectul acestora se apropie de cel al unui mediu forestier natural. Termenul de pădure urbană a apărut pentru prima dată în America de Nord la nivelul anilor 1960, unde era înțeles drept o modalitate de a gestiona resursele forestiere aflate în mediul urban. Definițiile actuale identifică amenajarea pădurilor urbane cu arta, știința și tehnologia de conducere a arborilor, a resurselor forestiere și a ecosistemelor din jurul comunităților în scopul obținerii beneficiilor de natură psihologică, socială, economică și estetică, care satisfac ulterior nevoile societății.

Pădurile urbane nu se rezumă doar la existența unor suprafețe împădurite în interiorul mediilor urbane, ci sunt spații care, prin modul de amenajare, îndeplinesc funcții extrem de importante pentru locuitorii orașelor. Tocmai de aceea, pădurile urbane punctează rolul lor estetic și de recreere.

Dintre soluțiile de diminuare a stresului, s-a dovedit că locuitorii preferă ieșirile în zonele împădurite, departe de aglomerația urbană, de zgomot sau de „peisajul” monoton al clădirilor și străzilor, de aceea păstrarea gradului de naturalețe este foarte important pentru amenajarea unei păduri urbane. Asemenea păduri, cum este și Pădurea Crâng, oferă în plus facilități pentru iubitorii de activități sportive sau activități în aer liber. Nu în ultimul rând, trebuie amintit rolul educativ al unei păduri, populația asimilând mult mai ușor informații legate de plante, animale, insecte sau alte date legate de mediul înconjurător prin contact vizual cu mediul pădurii.

Serviciile ecosistemice oferite de spațiile verzi din aria urbană, contribuie și la îmbunătățirea calității mediului antropizat, născut urmare interferenței dintre om și natură, dar și la dezvoltarea durabilă a zonei urbane. Beneficiile de natură socială, economică, psihologică, estetică și recreativă depind însă de modul de amenajare a acestor păduri urbane, care diferă semnificativ de amenajarea unei păduri cu rol de producție.

Investițiile în "infrastructura verde” pot schimba percepția locuitorilor, a vizitatorilor sau a viitorilor investitori privind atractivitatea unui oraș.

În esență, scopul transmiterii îl reprezintă regenerarea Pădurii Crâng, prin înlocuirea arborilor bolnavi cu alții sănătoși și menținerea funcției sale de protecție, manifestată prin capacitatea de a produce oxigen, de a normaliza temperatura, prin rolul său antipoluare.

Sursele de finanțare vor fi: bugetul local, credite, precum și fondurile europene.

Acesta este scopul pentru care municipalitatea a solicitat trecerea Pădurii Crâng în patrimoniul său, din cele menționate rezultând fără dubiu că această pădure este, prin natura sa, de interes local, deci trebuie să aparțină Municipiului Buzău.

Din păcate, la momentul actual, pădurea este în proporție de circa 50% uscată și ea trebuie salvată.

Mai mult, justificarea temeinică a uzului sau interesului public local rezidă din însăși legislația în vigoare.

Astfel, actele normative care reglementează dreptul de proprietate publică prevăd și care sunt titularii săi, în mod limitativ. În afara acestora, nici o altă persoană fizică sau juridică nu poate să fie titular al dreptului de proprietate publică.

În acest sens, art. 136, alin. 2 din Constituție, republicată, statuează că “proprietatea publică aparține statului și unităților administrativ - teritoriale”.

Tot astfel, dispun:

- art. 4, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Domeniul public poate fi de interes național, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea, în regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor).

-art. 286, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, prevede că domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136, alin. (3) din Constituție, din cele stabilite în anexele nr. 2 - 4 și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Art. 136, alin. 3 din Constituție, republicată, prevede: Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

Din aceste texte legale rezultă că titulari ai dreptului de proprietate publică sunt:

 • a. statul, asupra bunurilor din domeniul public de interes național.

 • b. unitățile administrativ-teritoriale - comuna, orașul, municipiul, județul, pentru bunurile din domeniul public de interes local, aparținând unităților administrativ- teritoriale ca persoane juridice de drept public, titulare ale acestui drept de proprietate.

În acest context, nici un alt subiect de drept public sau privat nu poate să fie titular al dreptului de proprietate asupra bunurilor din domeniul public.

Fiind în prezența a două categorii de titulari ai proprietății publice, apare problema determinării bunurilor care le aparțin.

Criteriul utilizat este cel al interesului național sau local, pentru realizarea căruia bunurile sunt destinate.

La acest interes se referă dispozițiile art. 4, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Codului administrativ, pentru ca un bun aparținând proprietății publice să facă parte din domeniul public al statului, este necesar ca el să fie declarat de interes national, iar Pădurea Crâng nu este. În lipsa unei asemenea declarări, el trebuie să aparțină domeniului public al unității administrativ - teritoriale pe raza căreia se află.

În cauză, plecând de la expunerea prezentată, “Pădurea Crâng” este, fără îndoială, un bun de uz și de interes public local.

6. Așa cum am arătat, potrivit Legii nr. 1104/1881, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/1881, ”Statul recunoaște Primăriei Buzău dreptul de proprietate asupra pădurii numită Crâng, situată la marginea orașului Buzău, condițiunea ca pentru totdeauna să servească ca loc de preumblare și înfrumusețarea orașului”.

Verificările pe care le-am efectuat până în prezent nu au evidențiat modalitatea juridică prin care, după anul 1881, acest bun imobil a intrat în proprietatea statului.

În prezent, bunul imobil Pădurea Crâng se află în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, în cadrul amenajamentului Unității de Producție III Buzău, Ocolul Silvic Buzău- Direcția Silvică Buzău.

În consecință, în opinia noastră, preluarea dreptului de proprietate a Pădurii Crâng în proprietatea statului s-a făcut fără titlu, neexistând nici un act normativ care să anuleze dreptul de proprietate instituit în anul 1881.

În prezent, UAT Municipiul Buzău are în proprietate și administrare “Parcul Crâng”, o mică parte din Pădurea Crâng, care figurează în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Buzău, atestat prin HG 1348/2001, anexa 2, la poziția nr. 1309, ca bunul imobil “Parcul Crâng”, în suprafață de 9,57 ha.

Pe lângă această parte centrală a “Parcului Crâng”, în suprafață de 9,57 ha, există și o suprafață denumită generic Pădurea Crâng, aflată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pe care o solicităm.

Prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Buzău a Pădurii Crâng s-ar reîntregi un obiectiv al unității noastre administrativ-teritoriale, astfel încât să se asigure pe deplin uzul său de interes local.

Din această perspectivă, municipalitatea ar avea posibilitatea să inițieze un program viabil de punere în valoare a Parcului și Pădurii Crâng.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm ca fiind oportun și legal demersul nostru, motiv pentru care, domnilor consilieri, vă rog să îl aprobați.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații Nr. 67.245/24.06.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău

Prin Hotărârea nr. 202/2019 Consiliul Local al Municipiului Buzău a apr obat cererea privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafeței de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b., aferentă Pădurii Crâng, în suprafață măsurată de 177,5 ha, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

În urma măsurătorilor cadastrale efectuate de către Societatea Comercială

Teta Cons S.R.L. suprafața totală rezultată este de 177,7895 hectare, formată din 8 corpuri după cum urmează:

Corp 1- înscris în cartea

suprafață de 132,3762 hectare;

Corp 2- înscris în cartea

suprafață de 1,8733 hectare;

Corp 3- înscris în cartea

suprafață de 0,3374 hectare;

Corp 4- înscris în cartea

suprafață de 18,7549 hectare;

Corp 5- înscris în cartea

suprafață de 19,4358 hectare;

Corp 6- înscris în cartea

suprafață de 2,3382 hectare;

Corp 7- înscris în cartea

suprafață de 2,1195 hectare;

Corp 8- înscris în cartea

suprafață de 0,5542 hectare.


funciară nr. 71471 cu nr. cadastral 71471 în

funciară nr. 71461 cu nr. cadastral 71461 în

funciară nr. 71460 cu nr. cadastral 71460 în

funciară nr. 71495 cu nr. cadastral 71495 în

funciară nr. 71470 cu nr. cadastral 71470 în

funciară nr. 71464 cu nr. cadastral 71464 în

funciară nr. 71500 cu nr. cadastral 71500 în

funciară nr. 71498 cu nr. cadastral 71498 în

Extrasele de carte funciară pentru informare ale celor 8 corpuri sunt anexate prezentului raport.

În prezent, bunul imobil “Pădurea Crâng” se află în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva R.A., în cadrul amenajamentului Unității de Producție III Buzău, Ocolul Silvic Buzău - Direcția Silvică Buzău.

Având în vedere faptul că în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Buzău atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001, anexa nr. 2, la poziția 1309 figurează bunul imobil “Parcul Crâng” în suprafață doar de 9,57 ha, prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Buzău și a ”Pădurii Crâng” s-ar reîntregi un obiectiv al unității administrativ-teritoriale, astfel încât să se asigure pe deplin uzul său de interes local.

Din această perspectivă, municipalitatea ar avea posibilitatea să inițieze un program viabil de punere în valoare a Parcului și Pădurii Crâng, cu fonduri din bugetul local, credite și, inclusiv prin atragerea de fonduri europene, precum și să asigure suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor, potrivit exigențelor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

După cum am arătat și în raportul serviciului la hotărârea anterioară, potrivit Legii nr. 1104/1881, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/1991, Statul recunoaște Primăriei Buzău dreptul de proprietate asupra pădurii numită Crâng, situată la marginea orașului Buzău, condițiunea ca pentru totdeauna să servească ca loc de preumblare și înfrumusețarea orașului.

S-a arătat că verificările pe care le-am efectuat până în prezent nu au evidențiat modalitatea juridică prin care, după anul 1881, acest bun imobil a intrat în proprietatea statului și că, în prezent, bunul imobil Pădurea Crâng se află în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, în cadrul amenajamentului Unității de Producție III Buzău, Ocolul Silvic Buzău- Direcția Silvică Buzău, ceea ce denotă că preluarea dreptului de proprietate a Pădurii Crâng în proprietatea statului s-a făcut fără titlu, neexistând nici un act normativ care să anuleze dreptul de proprietate instituit în anul 1881.

Justificarea uzului sau interesului public local rezidă din însăși legislația în vigoare, din interpretarea căreia rezultă că acest bun, prin natura sa, este de interes local, deci trebuie să aparțină Municipiului Buzău.

În acest sens, art. 136, alin. 2 din Constituție, republicată, statuează că “proprietatea publică aparține statului și unităților administrativ - teritoriale”.

Fiind în prezența a două categorii de titulari ai proprietății publice, apare problema determinării bunurilor care le aparțin.

Criteriul utilizat este cel al interesului național sau local, pentru realizarea căruia bunurile sunt destinate.

La acest interes se referă dispozițiile art. 4, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Codului administrativ, pentru ca un bun aparținând proprietății publice să facă parte din domeniul public al statului, este necesar ca el să fie declarat de interes național. În lipsa unei asemenea declarări, el va aparține domeniului public al unei unități administrativ - teritoriale.

Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din  Legea nr. 220/2018 privind

transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu  funcții speciale de  protecție din  proprietatea statului  și din

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, toate aceste demersuri precum și amenajările prevăzute în studiile de specialitate trebuie realizate în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în caz contrar suprafețele de fond forestier menționate mai sus urmând a reveni în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

ȘEF SERVICIU,

Rodica Cuza


Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu

A N E X A Nr. 1

la Hotărârea nr. 149 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafeței de fond forestier care este solicitată pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău, județul Buzău

și se declară bun de interes public local

Nr.

MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele cadru de descriere tehnică/Carte Funciară/ Nr. cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

1363

1364

8.04.01

8.04.02

Fond forestier

Județul Buzău Municipiul Buzău Padurea Crâng

Suprafață totală fond forestier -177,7895 hectare, respectiv:

 • - Corp 1 - 132,3762 hectare

C.F.- 71471 Nr. cad. - 71471

 • - Corp 2 - 1,8733 hectare

C.F. - 71461 Nr. cad. - 71461

 • - Corp 3- 0,3374 hectare

C.F. - 71460 Nr. cad. - 71460

 • - Corp 4 - 18,7549 hectare

C.F. - 71495 Nr. cad. - 71495

 • - Corp 5 - 19,4358 hectare

C.F. - 71470 Nr. cad. - 71470

Statul    român,    din

administrarea     Regiei

Naționale a Pădurilor -Romsilva

CUI - 1590120

Municipiul Buzău Județul Buzău, în administrarea Consiliului Local CUI - 4233874

 • - Corp 6 - 2,3382 hectare

C.F. - 71464 Nr. cad. - 71464

 • - Corp 7 - 2,1195 hectare

C.F. - 71500 Nr. cad. - 71500

 • - Corp 8 - 0,5542 hectare

C.F. - 71498 Nr. cad. - 71498