Hotărârea nr. 147/2020

Hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr. 374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 şi nr. 46/27.02.2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, nr. 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr. 374/12.12.2019, nr.

375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 și nr. 46/27.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-adresa nr. 4.849/10.04.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 44.229/16.04.2020;

-referatul de aprobare al domnului primar al municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 172/CLM/10.06.2020;

  • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații înreînregistrat sub nr. 60.858/10.06.2020;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcelele 541 și 536, respectiv Tarlaua 35, Parcelele 585 și 583.

Art. 2.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 267/09.09.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente unor locuri de joacă.

Art. 3.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 307/21.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, intersecția Gară CFR Buzău.

Art. 4.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 308/21.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541.

Art. 5.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 309/21.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a terenului intravilan, în suprafață de 66564 m.p., situat în Tarlaua 34, parcela 541, adiacent Centurii de Est.

Art. 6.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.

335/15.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, șoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele

cadastrale 18829, 16905 și 66359.

Art. 7.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.

336/15.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis.

Art. 8.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 374/12.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a două terenuri, categoria de folosință drum, situate în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683, respectiv între numerele cadastrale 67185 și 65265.

Art. 9.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 375/12.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor imobile situate în municipiul Buzău, strada Unirii, blocurile 8F, 8G și 8H.

Art. 10.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 19/30.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeni ul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.).

Art. 11.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 38/27.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, zona pieței din cartierul Crâng (fost Micro 14).

Art. 12.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 39/27.02.2020 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.

Art. 13.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 46/27.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536.

Art. 14.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020 Nr. 147

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 172/CLM/10.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, nr. 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr.

374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 și nr. 46/27.02.2020

Instituția Prefectului, prin adresa nr. 4.849 din 10.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 43.665 din 14.04.2020, ne-a comunicat că, în perioada august 2019 - februarie 2020, un număr de 13 acte administrative (hotărâri de consiliu) au fost adoptate cu încălcarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărârile vizau atestarea unor terenuri la domeniul public (12 hotărâri), respectiv atestarea unui teren la domeniul privat.

Potrivit reglementărilor instituite de art. 289 din Codul administrativ trebuiau adoptate într-o primă etapă hotărâri prin care să fie declarate ca fiind bun de uz sau de interes public local fiecare din bunurile care au fost atestate la domeniul public.

Drept urmare, ni s-a solicitat să dispunem, în regim de urgență, revocarea acestor acte administrative.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații

Nr. 60.858/10.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, nr. 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr.

374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020,

nr. 39/27.02.2020 și nr. 46/27.02.2020

În perioada august 2019 - februarie 2020, au fost adoptate un număr de 12 hotărâri privind atestarea la domeniul public al municipiului a unor terenuri, precum și o hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului a unui teren aferent unei locuințe.

Instituția Prefectului, prin adresa nr. 4.849 din 10.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 43.665 din 14.04.2020, ne-a comunicat că aceste acte administrative (hotărâri de consiliu) au fost adoptate cu încălcarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Potrivit reglementărilor instituite de art. 289 din Codul administrativ trebuiau adoptate într-o primă etapă hotărâri prin care să fie declarate ca fiind bun de uz sau de interes public local fiecare din bunurile care au fost atestate la domeniul public.

Drept urmare s-a solicitat, în regim de urgență, revocarea acestor acte administrative.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU,

Rodica Cuza


Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu