Hotărârea nr. 146/2020

Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 170/CLM/10.06.2020;

  • -  raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr. 60.695/10.06.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 392/2020;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), art. 289, alin. (2) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUg nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - La data adoptării prezentei, se ia act că Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău își încetează aplicabilitatea.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, precum și comisia desemnată la art.1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 146

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 170/CLM/10.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău

Prin Hotărârea nr. 19/2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău a numit Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău, potrivit art. 21, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și a pct. II alin. 1 din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, legislație în vigoare în acel moment.

Odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ au fost abrogate art. 18-27 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

În temeiul prevederilor art. 289, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, după caz, comisia fiind constituită prin dispoziția fiecărei autorități executive a unității administrativ-teritoriale.

Totodată prin art. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, care reglementa numirea vechii comisii.

Prin normele tehnice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 392/2020, în vigoare de la data de 22 mai 2020, au fost instituite reguli noi privind componența comisiei speciale.

În aceste condiții, vechea comisie și-a încetat activitatea la data abrogării actului în baza căreia a fost constituită, sens în care propun să se ia act de încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău, comisie ce urmează a fi nominalizată conform Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 prin dispoziție, în componența precizată la art. 5.

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat in forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -Nr. 60.695/10.06.2020

R A P O R T

la proiectul de hotarâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău

Prin Hotărârea nr. 19/2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău a numit Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău, potrivit art. 21, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și a pct. II alin. 1 din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, legislație în vigoare în acel moment.

Odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ au fost abrogate art. 18-27 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

În temeiul prevederilor art. 289, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, după caz, comisia fiind constituită prin dispoziția fiecărei autorități executive a unității administrativ-teritoriale.

Totodată prin art. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 548/1999. Prin normele tehnice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 a fost stabilită componența comisiei speciale.

Propunem încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău, comisie ce urmează a fi nominalizată conform Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 prin dispoziție, în componența precizată la art. 5.

Depunem alăturat proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU

Rodica Cuza


Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu