Hotărârea nr. 145/2020

Hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții Îngeri”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții Îngeri"

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 179/CLM/12.06.2020;

  • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații nr. 62.089/12.06.2020;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - adresa nr. 292/10.12.2019 a Parohiei Sfinții Îngeri, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 155.987/19.12.2019;

  • - Hotărârea nr. 14/30.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art. 1.763 - 1.765 din Codul civil.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2). lit. c), art. 139, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 5, lit. dd), art. 354 și 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă schimbul de terenuri proprietate privată, libere de sarcini ( servituți sau alte drepturi reale ) între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții Îngeri", cu sediul în municipiul Buzău, strada Ostrovului nr. 10, după cum urmează:

a) Municipiul Buzău predă și Parohia „Sfinții Îngeri" primește un teren proprietate privată a municipiului Buzău în suprafață de 433,00 m.p., cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lot 2), evaluat la data de 29.04.2020 la valoarea de piață fără T.V.A. de 44.600,00 euro conform raportului de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Buzău sub nr. 60.900/10.06.2020, finalizat la data de 04.06.2020 de către S.C. EVALCONS CONTABILITATE S.R.L. prin evaluatorii autorizați Adrian loan și Alexandru - lonuț Cerbu, raport pe care Consiliul Local al Municipiului Buzău îl însușește.

Terenul este identificat conform extrasului de carte funciară, document prevăzut în anexa nr. 1.

b) Parohia „Sfinții Îngeri" predă și Municipiul Buzău primește un teren în suprafață de 144,00 m.p., cu nr. cadastral 71120, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului nr. 10, evaluat la data de 29.04.2020 la valoarea de piață fără T.V.A. de 26.200,00 euro, conform raportului de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Buzău sub nr. 60.890/10.06.2020, finalizat la data de 04.06.2020 de către S.C. EVALCONS CONTABILITATE S.R.L. prin evaluatorii autorizați Adrian Ioan și Alexandru - lonuț Cerbu, raport pe care Consiliul Local al Municipiului Buzău îl însușește.

Terenul este identificat conform extrasului de carte funciară, document prevăzut în anexa nr. 2.

Art.2.- Contractul de schimb al terenurilor prevăzute în prezenta hotărâre se va perfecta în formă autentică, cheltuielile ocazionate de încheierea contractului fiind suportate de Municipiul Buzău.

Art.3.- Terenul primit de către Municipiul Buzău în urma perfectării contractului de schimb va fi înscris în cartea funciară a Municipiului Buzău și în evidențele proprii ca bun aflat în domeniul public al Municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.4.- Se ia act de faptul că Municipiul Buzău nu are pretenții pentru diferența de teren, urmare a schimbului pe care l-a propus.

Art.5.- Se mandatează primarul municipiului Buzău să semneze contractul de schimb al terenurilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Patrimoniu, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, Serviciului Financiar - Contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 145

Această Hotărăre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 5, lit. dd) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 179/CLM/12.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții Îngeri"

UAT Municipiul Buzau urmărește reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei - avand obiectiv realizarea unui spatiu pietonal extins, in zona centrala a Municipiului Buzau care cuprinde zona Piata Daciei, str. Aleea Trandafirilor de la intersectia cu str.Ostrovului si str. Tudor Vladimirescu de la Hotel Pietroasa pana la intersectia cu N. Balcescu.

Fiind amplasata in imediata proximitate a Primariei Mun. Buzau si a unui centru comercial important, zona pietonala se constituie intr-un pol important de atragere a calatorilor, atat datorita pozitiei, cat si prin punctele de interes aflate in imediata apropiere: Primăria Mun. Buzău, Piata Centrala, Episcopia, Catedrala Arhiepiscopala, Centrul vechi al municipiului.

Creșterea nivelului de atractivitate al zonei pietonale și transformarea acesteia într-o zonă majoră de interes local va aduce noi valențe în peisajul socio-cultural și turistic al Municipiului Buzău și va contribui la îmbunătățirea calității mediului și la creșterea calității vieții locuitorilor.

Totodata, se urmareste ca utilizarea autoturismelor în zona centrală a municipiului, una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului, să devină mai puțin atractivă, prin restricționarea accesului auto.

În procesul de elaborare a Studiului de fezabilitate, a fost realizată o analiză detaliată a situației actuale, în ceea ce privește sistemul de transport, fiind evidențiate disfuncționalitățile existente pentru fiecare dintre componentele acestuia, principalele probleme constatate fiind congestii de trafic, în special în orele de vârf, datorită gradului de încărcare ridicat al unor intersecții. Parte integranta din sectiunea proiectelor destinate zonelor cu nivel ridicat de complexitate, este evidenta necesitatea fluidizarii traficului auto pe strada Ostrovului precum si modernizarea statiei de transport in comun, care a rămas printre puținele din municipiul Buzău în care călătorii așteaptă, pe trotuarul ingust, în conditii improprii, in vânt, frig sau ploaie, autobuzele, fără a avea posibilitatea de a se adăposti.

Datorită localizării sale ( zona centrală, Piața Stan Săraru, Biserica Sfinții Îngeri), traficul de călători în această zonă este foarte mare. La anumite ore din zi trotuarul care deservește stația de autobuz este efectiv blocat, creând astfel un disconfort major atât celor care așteaptă mijloacele de transport în comun, cât și celor care vor să tranziteze zona, auto sau pietonal.

Realizarea acestui obiectiv mai mult decat necesar pentru comunitate, solicitat de ani buni si de catre comunitatea locala, nu se poate face decat prin realizarea unui refugiu pentru mijloacele de transport in comun si amplasarea unui adapost pentru calatori. Terenul necesar realizarii acestui proiect poate fi obtinut de la Parohia Sfintii Ingeri, care detine terenul adiacent strazii Ostrovului. Prin adresa nr. 292/10.12.2019, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 155.987/19.12.2019, Parohia Sfinții Îngeri comunică acordul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop pentru efectuarea schimbului de terenuri.

Conform Inventarului General întocmit la data de 31.03.1941, Parohia Sfinții Îngeri avea în proprietate suprafața de 4.150 m.p. In prezent Parohia Sfinții Îngeri este proprietar asupra terenului de 3.199 m.p.

Avand in vedere ca in zona parcului, deși a stăpânit continuu și netulburat terenul proprietatea sa, Parohia nu a emis absolut nici un act de dispoziție asupra acestuia, lăsându-l permanent liber, în administrarea efectivă a Primăriei Municipiului Buzău, terenul oferit la schimb este in apropierea Bisericii, fara ca acesta sa isi schimbe destinatia de spatiu verde si alei, asa cum se prezinta la momentul schimbului.

Având în vedere cele de mai sus, precum si importanta si interesul public, propun schimbul terenului în suprafață de 433,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), aflat in proprietatea municipiului Buzau, cu terenul in suprafata de 144,00 mp din str. Ostrovului nr. 10 , lot 2, aflat in proprietatea Parohiei Sf. Ingeri. Apreciem că realizarea acestui obiectiv mai mult decât necesar pentru comunitate, ca unică posibilitate, se încadrează fundamentat și necondiționat în cauzele de utilitate publică, cu un impact social realmente benefic.

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -Nr. 62.089/12.06.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții Îngeri"

Municipiul Buzău dorește să amenajeze o stație de autobuz modernă pe strada Ostrovului care să ofere condiții civilizate pentru așteptarea autobuzelor. Această locație a rămas printre puținele din municipiul Buzău în care călătorii așteaptă în vânt sau ploaie autobuzele, fără a avea posibilitatea de a se adăposti. Datorită localizării sale ( zona centrală, Piața Stan Săraru, Biserica Sfinții Îngeri), traficul de călători în această zonă este foarte mare.

În același timp locuitorii municipiului care în momentele de mare bucurie (nunți, botezuri) sau tristețe (înmormântări) au apelat la sprijinul spiritual al Parohiei Sfinții Îngeri au semnalat dificultățile pe care le întâmpină cu privire la accesul la lăcașul de cult din incinta Parcului Sfinții Îngeri.

Investiția poate fi realizată în condițiile efectuării unui schimb de terenuri între municipiul Buzău și Parohia SFINȚII ÎNGERI.

Prin adresa nr. 292/10.12.2019, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 155.987/19.12.2019, Parohia Sfinții Îngeri a comunicat acordul Înaltpreasințitului Părinte Arhiepiscop pentru efectuarea schimbului de terenuri.

Pentru amenajarea stației de autobuz imobilul - teren cu număr cadastral 70975 a fost dezmembrat în două loturi. Terenul (lotul 2) în suprafață de 433,00 m.p., având numărul cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu a fost trecut din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului.

Având în vedere cele de mai sus, propunem efectuarea unui schimb de terenuri după cum urmează:

a) Municipiul Buzău predă și Parohia „Sfinții Îngeri" primește un teren proprietate privată a municipiului Buzău în suprafață de 433,00 m.p., cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lot 2), evaluat la data de 29.04.2020 la valoarea de piață fără T.V.A. de 44.600,00 euro conform raportului de evaluare înregistrat sub nr. 60.900/10.06.2020, finalizat la data de 04.06.2020 de către S.C. EVALCONS CONTABILITATE S.R.L. prin evaluatorii autorizați Adrian Ioan și Alexandru - Ionuț Cerbu.

b) Parohia „Sfinții Îngeri" predă și municipiul Buzău primește un teren în suprafață de 144,00 m.p., cu nr. cadastral 71120, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului nr. 10, evaluat la data de 29.04.2020 la valoarea de piață fără T.V.A. de 26.200,00 euro conform raportului de evaluare înregistrat sub nr. 60.890/10.06.2020, finalizat la data de 04.06.2020 de către S.C. EVALCONS CONTABILITATE S.R.L. prin evaluatorii autorizați Adrian loan și Alexandru -lonuț Cerbu.

Actul de schimb urmează să fie perfectat în formă autentică, cu suportarea cheltuielilor contractului de către inițiatorului schimbului, respectiv Municipiul Buzău.

Având în vedere importanta si interesul public, propunem ca schimbul terenului în suprafață de 433,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), aflat in proprietatea municipiului Buzau, cu terenul in suprafata de 144,00 mp din str. Ostrovului nr. 10 , lot 2, aflat in proprietatea Parohiei Sf. Ingeri să se facă fără nici o pretenție a Municipiului Buzău pentru diferența de teren dintre cele două loturi. Apreciem că realizarea acestui obiectiv mai mult decât necesar pentru comunitate, ca unică posibilitate, se încadrează fundamentat și necondiționat în cauzele de utilitate publică, cu un impact social realmente benefic.

Mai mult, în zona parcului, deși a stăpânit continuu și netulburat terenul proprietatea sa, Parohia nu a emis absolut nici un act de dispoziție asupra acestuia, lăsându-l permanent liber, în administrarea efectivă a Primăriei Municipiului Buzău. Terenul oferit la schimb este in apropierea Bisericii, fără ca acesta să își schimbe destinația de spațiu verde și alei așa cum se prezintă la momentul schimbului.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU

Rodica Cuza


Întocmit , Emilia - Izabela Lungu