Hotărârea nr. 143/2020

Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părți din imobilul 326.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părți din imobilul 326

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 173/CLM/10.06.2020;

  • - adresa Ministerului Apărării Naționale nr. A7525/22.05.2020;

  • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr. 60.751/10.06.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul prevederilor art. 292, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. d), alin. (14), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se solicită Guvernului trecerea unei părți din imobilul 326, având datele de identificare prevăzute în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și se declară bun de interes public local.

Art.2.- După preluare, imobilul menționat la art. 1 va fi reabilitat/consolidat cu fonduri de la bugetul local în vederea realizării Muzeului Militar al Municipiului Buzău, într-un termen de 5 ani.

Art.3.- Partea de imobil prevăzută la art. 1 revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de investiții, pe baza unui protocol de predare -preluare încheiat între Municipiul Buzău și Ministerul Apărării Naționale, prin structurile specializate din subordine, și devine bun de interes public național.

Art. 4.- În cazul în care nu se respectă destinația imobilului și termenul prevăzute la art. 2, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5.- Predarea - preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Buzău, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern de transmitere.

Art. 6.- Primarul și secretarul general al municipiului Buzău vor iniția și realiza toate demersurile necesare emiterii Hotărârii de Guvern pentru trecerea terenului menționat la art. 1 din proprietatea statului în proprietatea municipiului Buzău, fiind împuterniciți în acest sens de către Consiliul Local prin prezenta hotărâre.

Art. 7.- Secretarul general al municipiului Buzău va asigura comunicarea Hotărârii Ministerului Apărării Naționale și Instituției Prefectului Județului Buzău.

Art. 8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 143

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 173/CLM/10.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului

Buzău a unei părți din imobilul 326

Temeiul de drept al proiectului de hotărâre îl reprezintă O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, unde la art. 292, alin. 1 se stipulează că trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face (în cazul nostru) la cererea consiliului local al municipiului, prin hotărâre a Guvernului.

Municipiul Buzău   intenționează   să demareze lucrările de

reparare/consolidare din fonduri de la bugetul local a unei părți din imobilul (pavilionul B -cu destinația - dormitoare - cazarma 326 Buzău) situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 1-3, înscris în C.F. nr. 63798, nr. cadastral 6136 în vederea realizării Muzeului Militar al Municipiului Buzău.

Municipiul Buzău este gazda celei de-a doua mari garnizoane militare a României și acest demers se înscrie în efortul constant al autorităților locale de a pune în valoare trecutul istoric și militar al orașului. Crearea unui Muzeu Militar în locația solicitată se încadrează în ansamblul istoric situat pe Calea Eroilor în apropierea Bisericii și Cimitirului Eroilor, precum și a Expoziției de fotografie militară în aer liber, realizate într-o manieră profesionistă în cadrul manifestărilor destinate celebrării Centenarului marii Uniri.

În prezent clădirea ce face obiectul solicitării (parte din cazarma 326) este încadrată în clasa de risc seismic RS II.

Ministerul Apărării Naționale a comunicat prin adresa nr. A 7525 din 22 mai 2020 acordul privind trecere imobilului în domeniul public al municipiului Buzău.

Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părți din imobilul 326.

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU - Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații-Nr. 60.751/10.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului

Buzău a unei părți din imobilul 326

Temeiul de drept al proiectului de hotărâre îl reprezintă O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, unde la art. 292, alin. 1 se stipulează că trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face (în cazul nostru) la cererea consiliului local al municipiului, prin hotărâre a Guvernului.

Municipiul Buzău intenționează să demareze lucrările de reparare/consolidare din fonduri de la bugetul local a unei părți din imobilul (pavilionul B -cu destinația - dormitoare - cazarma 326 Buzău) situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 1-3, înscris în C.F. nr. 63798, nr. cadastral 6136 în vederea realizării Muzeului Militar al Municipiului Buzău.

Municipiul Buzău este gazda celei de-a doua mari garnizoane militare a României și acest demers se înscrie în efortul constant al autorităților locale de a pune în valoare trecutul istoric și militar al orașului. Crearea unui Muzeu Militar în locația solicitată se încadrează în ansamblul istoric situat pe Calea Eroilor în apropierea Bisericii și Cimitirului Eroilor, precum și a Expoziției de fotografie militară în aer liber, realizate într-o manieră profesionistă în cadrul manifestărilor destinate celebrării Centenarului marii Uniri.

În prezent clădirea ce face obiectul solicitării (parte din cazarma 326) este încadrată în clasa de risc seismic RS II.

Ministerul Apărării Naționale a comunicat prin adresa nr. A 7525 din 22 mai 2020 acordul privind trecere imobilului în domeniul public al municipiului Buzău.

Adoptarea acestui proiect de hotărâre constituie etapă obligatorie și prealabilă emiterii hotărârii de Guvern. Procedura de adoptare a hotărârii de guvern, astfel cum este reglementată în cuprinsul art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ impune:

-declararea imobilului din bun de interes public național în bun de interes public local;

-dat fiind că transmiterea bunului se face într-un anumit scop, este necesară precizarea în cuprinsul hotărârii de consiliu local a termenului în care se preconizează a fi realizată investiția, termen la împlinirea căruia, dacă nu se finalizează lucrările de investiții și nu se respectă destinația acestuia, imobilul va reveni de drept în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale. Propunem ca acest termen să fie de 5 ani.

La sfârșitul lucrărilor de reparare/consolidare imobilul va fi predat pe baza unui protocol de predare - preluare Ministerului Apărării Naționale pentru a fi utilat în vederea înființării Muzeului Militar.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU

Rodica Cuza


Întocmit , Emilia - Izabela Lungu

A N E X A

la Hotărârea nr. 143 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părții din imobilul 326 care este solicitată pentru transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău, județul Buzău

și se declară bun de interes public local

Nr.

MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele cadru de descriere tehnică/Carte Funciară/ Nr. cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

106966 parțial

8.19.01

Imobil 326 partial

Județul Buzău Municipiul Buzău B-dul Unirii nr. 1-3

  • 1. Construcții

C1:

  • - Suprafața construită - 856 mp

  • - Suprafața desfășurată - 1711 mp

  • 2. Suprafața terenului - 1012 mp

CF : 71153

Nr. cad. 71153

Nr. cad. 71153 - C1

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale

CUI - 4183229

Municipiul Buzău Județul Buzău CUI - 4233874