Hotărârea nr. 142/2020

Hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Nicu Constantinescu”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada „Slt. Ciprian- Ștefan Polschi” din municipiul Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind schimbarea denumirii tronsonului din

Strada „Nicu Constantinescu”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada „Slt. Ciprian- Ștefan Polschi” din municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • -    referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 47/CLM/18.02.2020;

  • - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21.523/18.02.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • -  avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul nr. 5 din 10.06.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Buzău;

  • - prevederile art. 2, lit. d) și art. 3, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

  • - adresa nr. 39.282 din 31.03.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Nicu Constantinescu”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont în Strada Slt. Ciprian-Ștefan Polschi ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă modificarea și completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin H.C.L. nr.101/26 iunie 2015, cu Strada Slt. Ciprian- Ștefan Polschi ”.

Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Servicii Publice, Direcției Finanțe Publice Locale, Direcției Evidența Persoanelor, Arhitectului Șef, Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor și Secretariat și Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 142

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 47/CLM/18.02.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada „ Nicu Constantinescu ”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont,

în Strada Slt. Ciprian- Ștefan Polschi ” din municipiul Buzău

Potrivit art. 129, alin. (6), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a art. 2, lit. d) din Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, piețe, oboare, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea acestora.

Sublocotenentul post-mortem Ciprian-Ștefan Polschi a căzut victimă a exploziei unei mașini capcană în data de 5 septembrie 2019, în timp ce se afla într-o misiune de patrulare, în apropiere de Green Zone din Kabul, capitala Afganistanului.

Ciprian-Ștefan Polschi era șofer în cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, avea 38 de ani, era căsătorit și avea doi copii. Era angajat în MApN din anul 2004 și se afla la a treia misiune în Afganistan.

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a semnat ordinul de avansare la gradul de sublocotenent post-mortem a lui Ciprian-Ștefan Polschi și a înaintat președintelui României propunerea de a-i conferi Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război.

Pentru păstrarea vie a memoriei sacrificiului suprem al unui cetățean al municipiului Buzău, propun schimbarea denumirii tronsonului din Strada „ Nicu Constantinescu ”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din cartierul Orizont în Strada Slt. Ciprian-Ștefan Polschi ”, cât și modificarea și completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local ~ nr. 101/26 iunie 2015.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU SI LICITAT II

J                                                                                             J                                                J

Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS

Nr. 21.523/18.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din

Strada „ Nicu Constantinescu ”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada Slt. Ciprian- Ștefan Polschi ” din municipiul Buzău

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune schimbarea denumirii tronsonului din Strada „ Nicu Constantinescu ”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont în Strada Slt. Ciprian- Ștefan Polschi ”.

Potrivit art.129, alin. (6), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a art. 2, lit. d) din Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, piețe, oboare, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea acestora.

În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Ordonanța nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, proiectele de hotărâri ale consiliilor județene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimb area unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de Comisia de atribuire de denumiri a județului Buzău.

Întrucât, Strada Nicu Constantinescu are carte funciară, întocmită, nr. CF 52182, va trebui să se facă mai întâi dezmembrarea tronsonului de mai sus și apoi notarea schimbării denumirii în cartea funciară.

Imobilele adiacente tronsonului din strada Nicu Constantinescu, a cărui denumire se propune a fi schimbată, au intrarea dintr-un alt tronson al aceleași străzi, astfel încât, adresa administativă (poștală ) a acestora, nu va suferi modificări.

Sublocotenentul post-mortem Ciprian-Ștefan Polschi a căzut victimă a exploziei unei mașini capcană în data de 5 septembrie 2019, în timp ce se afla într-o misiune de patrulare, în apropiere de Green Zone din Kabul, capitala Afganistanului.

Ciprian-Ștefan Polschi era șofer în cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, avea 38 de ani, era căsătorit și avea doi copii. Era angajat în MApN di n anul 2004 și se afla la a treia misiune în Afganistan.

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a semnat ordinul de avansare la gradul de sublocotenent post-mortem a lui Ciprian-Ștefan Polschi și a înaintat președintelui României propunerea de a-i conferi Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război.

Având în vedere cele de mai sus, dar și pentru păstrarea vie a memoriei sacrificiului suprem al unui cetățean al municipiului Buzău, Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, Compartiment Evidență Rețele, Gestionare GIS supune aprobării Consiliului Local al municipiului Buzău, proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada Nicu Constantinescu, menționat mai sus.

Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 101/26 iunie 2015 se va modifica și completa în mod corespunzător.

Elementele de identificare ale drumului se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ținând cont de precizările de mai sus, considerăm necesar ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, să fie adus la cunoștință publică, în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Întocmit, Marilena Mircioagă


ȘEF SERVICIU Evidentă Patrimoniu si Licitații 9                                          9                      9

Marius Liviu Badiu