Hotărârea nr. 140/2020

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Anexa la Hotărârea nr. 140/26.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Buzău.

Cap. I. Cadrul General.

Art. 1. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr.35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II Dispoziții generale

Art. 2. (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

 • (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 • (3) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin.

 • (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art.1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Buzău, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.

 • (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată).

Art. 4. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art.59 lit.b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. III Acordarea dreptului la ajutorul financiar

Art. 5. Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 6. (1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău.

 • (2) Documentele doveditoare sunt :

 • a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1;

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art.3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art.7 din Legea nr.167/2014.

 • f) angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția pentru plăți și inspecție socială a județului Buzău.

 • g) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată).

 • (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea este însoțită de următoarele documente:

 • a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și lit. e)-g);

 • b) alte documente eliberate de Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului Buzău.

Art. 7.(1) Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

 • (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

 • (3) În cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art. 8. (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 9. Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Art. 10. Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

Art. 11. Ajutorul pentru plata bonelor se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate .

Cap. IV. Modificarea cuantumului dispoziției de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 12. (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău.

(2) În situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art. 10.

Cap. VII Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 13. (1) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea solicitantului.

(2)Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

 • (3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) primarul dispune reverificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

 • (4) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz modificarea/încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate necuvenit.

 • (5) În situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Cap. VIII. Încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 14. (1) Încetarea dreptului intervine:

 • a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) la data decesului copilului;

 • c) la data la care copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță (publică/privată);

 • d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 6 alin.2 lit. e;

 • e) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • f) la cererea titularului;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 8 din prezenta metodo logie;

 • h) neîndeplinirii condițiilor de acordare;

(2) Încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului.

Cap. IX. Dispoziții finale

Art. 15. Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recuperează conform legii.

Art. 16. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău.

Anexa la Hotărârea nr. 140/26.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Buzău.

Cap. I. Cadrul General.

Art. 1. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr.35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II Dispoziții generale

Art. 2. (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

 • (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 • (3) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin.

 • (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art.1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Buzău, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.

 • (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată).

Art. 4. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art.59 lit.b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. III Acordarea dreptului la ajutorul financiar

Art. 5. Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 6. (1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău.

 • (2) Documentele doveditoare sunt :

 • a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1;

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art.3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art.7 din Legea nr.167/2014.

 • f) angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția pentru plăți și inspecție socială a județului Buzău.

 • g) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată).

 • (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea este însoțită de următoarele documente:

 • a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și lit. e)-g);

 • b) alte documente eliberate de Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului Buzău.

Art. 7.(1) Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

 • (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

 • (3) În cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art. 8. (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 9. Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Art. 10. Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

Art. 11. Ajutorul pentru plata bonelor se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate .

Cap. IV. Modificarea cuantumului dispoziției de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 12. (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău.

(2) În situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art. 10.

Cap. VII Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 13. (1) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea solicitantului.

(2)Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

 • (3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) primarul dispune reverificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

 • (4) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz modificarea/încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate necuvenit.

 • (5) În situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Cap. VIII. Încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 14. (1) Încetarea dreptului intervine:

 • a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) la data decesului copilului;

 • c) la data la care copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță (publică/privată);

 • d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 6 alin.2 lit. e;

 • e) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • f) la cererea titularului;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 8 din prezenta metodo logie;

 • h) neîndeplinirii condițiilor de acordare;

(2) Încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului.

Cap. IX. Dispoziții finale

Art. 15. Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recuperează conform legii.

Art. 16. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ...........................................................

CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Pentru acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Doamnă/Domnule Director

A. Subsemnatul

Numele

Prenumele

Cod numeric personal

Cetățenia?      |  | Română

Starea civilă?   |   | căsătorit(ă)

|   | văduv(ă)


|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|

|__|__L_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|   | Alte țări...............................................................................

|  | necăsătorit(ă)        |  | uniune consensuală

|   | divorțat(ă)            |   | despărțit(ă) în fapt

Act de identitate/doveditor*) (copie atașată) |___|___|___|___| Seria |___|___|___| Nr. |___|___|___|___|___|___|___|

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|      La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|

(z z) (l l) (a a a a)

Date de contact: Strada |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|  Bl. |__|__|__|__|__|  Sc. |__|__|  Et. |__|__|  Apart. |__|__|__|__| Sector |__|__|

Localitatea |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Județ ||||||||||||||| Tel./Mobil |__|__|__L_| __|__|__|__|__|__|__|__| Situația școlară?        |   | fără studii |   | generale      |   | medii      |   | superioare

Situația profesională? |   | salariat        |   | pensionar         |   | șomer                 |   | student

|   | independent |   | lucrător agricol |   | lucrător ocazional     |   | elev

Altele..............................................................................................................

În conformitate

cu prevederile legale, sunt:


| Părinte major |  | Reprezentant legal

| Reprezentant legal al copilului


al părintelui minor

(*) Pentru cetățenii români:

CN - certificat de naștere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - pașaport


Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

PST - permis de ședere temporară

DI - document de identitate

PSTL - permis de ședere pe termen lung


Pentru cetățenii UE, SEE sau Confed. Elvețiană: CIN - certificat înregistrare CR - carte de rezidență


B. Împreună cu partenerul/partenera:

Numele

Prenumele

Cod numeric personal Cetățenia?


|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|   | Română               |   | Alte țări.........................................

Act de identitate/doveditor*) (copie atașată) |___|___|___|___| Seria |___|___|___| Nr. |___|___|___|___|___|___|___|

Eliberat de |_U_U_U_U_U_U_U_U   La data de |__|_|_|_|_|_|_|_|

(z z) (l l) (a a a a)

C. Vă rugăm să aprobați acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă:


Copil


1. Numele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Prenumele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Cod numeric personal


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Act de identitate/doveditor*) (copie atașată)


l __l__l__l__l Seria l __l __l __l Nr.


l__l__l__l__l__l__l__l


Relația de rudenie cu l l copil natural l l copil adoptat l l copil în plasament familial persoana îndreptățită l l copil în tutelă l l copil în curatelă l l copil încredințat spre adopție

l l copil în întreținere, cu părinți plecați la muncă în străinătate


D. Alți copii ai familiei:


1. Numele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Prenumele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


lCodlnumericlpersonal


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


2. Numele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Prenumele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Codlnumericlpersonal


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


3. Numele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Prenumele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Codlnumericlpersonal


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


4. Numele


Prenumele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


lCodlnumericlpersonal


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


E. Date despre bona


Numelel

Prenumele


l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l


Cod numeric personal       J__l__l__l__l__l__l__l__l=_l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l_

Cetățenia                     |  | Română              |  | Alte țări.........................................

Act de identitate/doveditor*) (copie atașată) |___|___|___|___| Seria |___|___|___| Nr. |___|___|___|___|___|___|___|

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|

(z z) (l l) (a a a a)

Situația profesională? salariat

persoana fizica autorizata


F. Venituri permanente nete realizate de familia/persoana singură îndreptățită în luna:

Cod

Categoria de venituri

Acte doveditoare*

Venitul realizat** lei

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

1

Venituri din profesii libere, veniturile obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii

adeverință eliberată de Administrația financiară

2

Venituri comerciale provenite din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum și din practicarea unei meserii

3

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea

SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE

4

Salariul obținut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu

adeverință eliberată de angajator

5

Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

6

Salariul asistentului maternal

7

Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

8

Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă

adeverință eliberată de Adm. financiară

9

Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar de completare

mandat poștal/extras de cont/decizie

10

Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

adeverință eliberată de Adm. financiară

11

Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

12

Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii

13

Indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome

14

Remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăților comerciale

15

Remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

16

Sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică

17

Sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și în comisia de cenzori

18

Sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii

19

Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declarația de asigurări sociale

20

Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte entități neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația primită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariații din instituțiile publice

21

Indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net cuvenite administratorilor societăților comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor

adeverință eliberată de Adm. financiară

22

Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de inflație

23

Indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă

24

Orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR

25

Veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente

adeverință eliberată de Adm. financiară

VENITURI DIN INVESTIȚII

26

Dividende

adeverință eliberată

27

Venituri impozabile din dobânzi

de Adm. financiară

28

Câștiguri din transferul titlurilor de valoare

29

Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare

adeverință eliberată de Adm. financiară

30

Venituri din lichidarea unei persoane juridice

PENSII

PENSII DE STAT

31

Pensia pentru limită de vârstă

mandat poștal/extras

32

Pensia anticipată

de cont/decizie

33

Pensia anticipată parțială

34

Pensia de invaliditate

35

Pensia de urmaș

PENSII AGRICULTORI

36

Pensie agricultor

mandat poștal/extras de cont/decizie

PENSII MILITARE

37

Pensie de serviciu

mandat poștal/extras

38

Pensia de invaliditate

de cont/decizie

39

Pensia de urmaș

40

Pensia I.O.V.R.

INDEMNIZAȚII

41

Indemnizația pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluție și pentru urmașii acestora

mandat poștal/extras de cont/decizie

42

Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevăzători handicap grav

43

Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă

adeverință angajator

44

Indemnizația lunară pentru activitatea de liber- profesionist a artiștilor interpreți sau executanți

INDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

45

Indemnizația pentru maternitate

adeverință angajator

46

Indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani

mandat poștal/extras de cont/decizie

47

Stimulent lunar/de inserție

48

Indemnizația și ajutoare pentru creșterea copilului cu handicap

INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT

49

Indemnizația lunară acordată magistraților înlăturați din justiție din considerente politice

mandat poștal/extras de cont/decizie

50

Indemnizația lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice

51

Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

52

Indemnizația lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961

mandat poștal/extras de cont/decizie

53

Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, membri ai uniunilor de creație, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

54

Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap

55

Indemnizația cuvenită revoluționarilor

56

Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002

57

Renta viageră pentru sportivi

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE

58

Venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat

adeverință eliberată de Administrația financiară

59

Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor

60

Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea

61

Venituri din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare

adeverință eliberată de Administrația financiară

VENITURI DIN PREMII ȘI DIN JOCURI DE NOROC

62

Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri

adeverință eliberată

63

Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot

de Administrația financiară

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONI PERSONAL ȘI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA

U

64

Venituri din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de moștenire

adeverință eliberată de Administrația financiară

VENITURI DIN ALTE SURSE

65

Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii

adeverință eliberată de Administrația financiară

66

Câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare

67

Venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale

68

Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial

69

Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile

VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE

70

Venituri obținute din străinătate

Contract de muncă

ALOCAȚII

71

Alocația de stat pentru copii

mandat poștal/extras

72

Alocația lunară de plasament

de cont/decizie

73

Alocația de întreținere

Hotărâre judecătorească

BURSE*)

74

Burse pentru elevi

adeverință instituție

75

Burse pentru studenți

învățământ

*) Cu excepția burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1.488/2004

AJU

fOARE

76

Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate

mandat poștal/extras de cont/decizie

ALT

E SURSE DE VENIT

77

Depozite bancare

adeverință eliberată

78

Rentă viageră agricolă

de Administrația

79

Alte venituri

financiară

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

G. Solicitantul declară pe proprie răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326, din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, că datele și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și se obligă să aducă la cunoștința autorităților, în scris, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.

Data.............................................

Numele solicitantului..........................................................................................

Semnătura.............................................................................................................

Prin prezenta cerere sunteți informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și din actele atașate la aceasta, vor fi prelucrate de DAS Buzau si AJPIS Buzau cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.