Hotărârea nr. 14/2020

Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinţii Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului şi strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - cererea Parohiei Sfinții Îngeri nr. 292/10.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 155.987/19.12.2019;

  • -   referatul primarului municipiului   Buzău, înregistrat sub nr.

10/CLM/16.01.2020;

  • - raportul Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații nr. 6.452/16.01.2020;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - adresa nr. 292/10.12.2019 a Parohiei Sfinții Îngeri, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 155.987/19.12.2019.

În temeiul prevederilor art. 361, alin. (2) și (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului Buzău a terenului în suprafață de 433,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2). Terenul are numărul cadastral 71087 și este identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 14

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR -

Nr. 10/CLM/16.01.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

Pentru a veni în întâmpinarea locuitorilor municipiului Buzău care folosesc mijloacele de transport în comun, Municipiul Buzău dorește să amenajeze o stație de autobuz modernă pe strada Ostrovului care să ofere condiții civilizate pentru așteptarea autobuzelor. Această locație a rămas printre puținele din municipiul Buzău în care călătorii așteaptă în vânt sau ploaie autobuzele, fără a avea posibilitatea de a se adăposti. Datorită localizării sale ( zona centrală, Piața Stan Săraru, Biserica Sfinții Îngeri), traficul de călători în această zonă este foarte mare. La anumite ore din zi trotuarul care deservește stația de autobuz este efectiv blocat creeând astfel un disconfort major atât celor care așteaptă mijloacele de transport în comun cât și celor care vor să tranziteze în zonă.

Investiția poate fi realizată în condițiile efectuării unui schimb de terenuri între municipiul Buzău și Parohia SFINȚII ÎNGERI.

Prin adresa nr. 292/10.12.2019, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 155.987/19.12.2019, Parohia Sfinții Îngeri comunică acordul Înaltpreasințitului Părinte Arhiepiscop pentru efectuarea schimbului de terenuri.

Pentru realizarea schimbului, terenul trebuie trecut din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului. Terenul nu face obiectul vreunei cereri de revendicare.

Având în vedere cele de mai sus, propun trecerea terenului în suprafață de 433,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2) din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Evidență, Administrare Patrimoniu, Licitații -

Nr. 6452/16.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

Municipiul Buzău dorește să amenajeze o stație de autobuz modernă pe strada Ostrovului care să ofere condiții civilizate pentru așteptarea autobuzelor. Această locație a rămas printre puținele din municipiul Buzău în care călătorii așteaptă în vânt sau ploaie autobuzele, fără a avea posibilitatea de a se adăposti. Datorită localizării sale ( zona centrală, Piața Stan Săraru, Biserica Sfinții Îngeri), traficul de călători în această zonă este foarte mare.

În același timp locuitorii municipiului care în momentele de mare bucurie (nunți, botezuri) sau tristețe (înmormântări) au apelat la sprijinul spiritual al Parohiei Sfinții Îngeri au semnalat dificultățile pe care le întâmpină cu privire la accesul la lăcașul de cult din incinta Parcului Sfinții Îngeri.

Investiția poate fi realizată în condițiile efectuării unui schimb de terenuri între municipiul Buzău și Parohia SFINȚII ÎNGERI.

Prin adresa nr. 292/10.12.2019, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 155.987/19.12.2019, Parohia Sfinții Îngeri comunică acordul Înaltpreasințitului Părinte Arhiepiscop     pentru efectuarea schimbului de

terenuri.

Pentru amenajarea stației de autobuz imobilul - teren cu număr cadastral 70975 a fost dezmembrat în două loturi.

Pentru realizarea schimbului, terenul (lotul 2) trebuie trecut din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului. Terenul nu face obiectul vreunei cereri de revendicare.

Având în vedere cele de mai sus, propunem trecerea terenului în suprafață de 433,00 m.p., având numărul cadastral 71087, teren situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU

Marius - Liviu Badiu                                  Întocmit ,

Emilia- Izabela Lungu