Hotărârea nr. 139/2020

Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi – casă naționalizată, situată în str. Libertății, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată,

situată în str. Libertății, nr. ,

aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  solicitarea Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială nr. 63.694/16.06.2020;

 • - cererea doamnei Gavrilă Filofteia - Ramona înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 150.766/09.12.2019;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 188/CLM/16.06.2020;

 • - raportul nr. 63.700/16.06.2020 al Serviciului Administrare Fond Locativ;

 • - adresa nr. 4.230/2020 a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, prin care se propune repartizarea locuinței către doamna Gavrilă Filofteia - Ramona;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - procesul verbal al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din data de 11.03.2020;

- art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.275/2000;

- prevederile art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. q) și alin. (14), art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. (6), teza a II-a, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către doamna Gavrilă Filofteia - Ramona, a locuinței din fondul vechi - casă naționalizată, aflată în administrarea Consiliului Local a Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, str. Libertății, nr. .

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău 26 iunie 2020

Nr. 139

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. 6, teza a Il-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 188/CLM/16.06.2020

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată, situată în str. Libertății, nr. ,

aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea doamnei Gavrilă Filofteia-Ramona de a i se atribui o locuință, în ședința din data de 11.03.2020, și a constatat următoarele:

este familie monoparentală, cu doi copii minori în întreținere, iar venitul net pe membru de familie este sub venitul mediu net pe economie, astfel că nu poate achiziționa/închiria o locuință la prețurile pieței.

Astfel, considerând că, în interesul superior al minorilor, doamna Gavrilă Filofteia-Ramona este îndreptățită să i se repartizeze, în vederea închirierii locuința situată în str. Libertății, nr. din municipiul Buzău, Comisia a propus repartizarea - prin adresa nr. 42230/2020, urmând ca doamna Gavrilă Filofteia-Ramona să fie pusă în posesia locuinței, după aprobarea propunerii de repartizare de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială este determinat și de ancheta socială cu nr. 11064/15.10.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, care susține afirmațiile solicitantei.

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Administrare Fond Locativ-

Nr. 63.700/16.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată, situată în str. Libertății, nr. ,

aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău deține în administrare locuința din fondul vechi - casă naționalizată aparținând imobilului din str. Libertății, nr. , compusă din:

 • cameră: 22,05 mp;

 • cameră 15,75 mp;

 • •  bucătărie: 14,76 mp;

 • •  hol: 9,64 mp;

 • •  hol: 4,73 mp;

 • •  hol cu lumină directă: 14,06 mp;

 • •  baie: 1,68 mp;

 • curte: 106,00 mp (42,50 mp în exclusivitate, 63,50 mp în comun).

Având în vedere:

 • -  cererea nr. 150.766/15.10.2019 a doamnei Gavrilă Filofteia-Ramona, prin care solicită atribuirea unei locuințe, văduvă, fiind unic întreținător a doi copii minori;

 • -  ancheta socială cu nr. 11064/18.02.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

 • -  caracterul social al locuințelor naționalizate (locuințe convenabile, cu chirii ieftine) prin care legiuitorul urmărește asigurarea unei protecții sociale, astfel au acces persoanele/familiile ale căror venituri nu le permit achiziționarea sau închirierea unei locuințe de pe piața liberă,

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea în ședința din data de 11.03.2020, stabilind că doamna Gavrilă Filofteia-Ramona este îndreptățită să primească avizul de repartizare, în vederea închirierii, a locuinței situată în str. Libertății, nr. din municipiul Buzău.

Astfel, a propus această repartizare prin adresa nr. 42230/2020, urmând ca doamna Gavrilă Filofteia-Ramona să fie pusă în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Față de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Șef Serviciu Locativ,

Carmen Boricianu