Hotărârea nr. 138/2020

Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E privind repartizarea, în vederea închirierii,

a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. , aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  solicitarea Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială nr. 63.696/16.06.2020;

 • - cererea doamnei Ene Mihaela înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 4.752/14.01.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 187/CLM/16.06.2020;

 • - raportul nr. 63.733/16.06.2020 al Serviciului Administrare Fond Locativ;

 • - adresa nr. 42.228/2020 a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, prin care se propune repartizarea locuinței către doamna Ene Mihaela;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - procesul verbal al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din data de 11.03.2020;

 • - art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.275/2000;

 • - prevederile art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. q) și alin. (14), art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. (6), teza a II-a, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către doamna Ene Mihaela, a locuinței din fondurile statului, aflată în administrarea Consiliului Local a Municipiului Buzău, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. .

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău 26 iunie 2020

Nr. 138

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. 6, teza a Il-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 187/CLM/16.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. , aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea doamnei Ene Mihaela de a i se atribui o locuință, în ședința din data de 11.03.2020 și a constatat următoarele:

 • -  necesitatea de a fi mutată în regim de urgență din locuința situată în imobilul -casă naționalizată situat în municipiul Buzău, str. Cuza-Vodă, nr. 13, aflat într-un grad avansat de degradare, punându-i în pericol iminent integritatea fizică;

 • -  doamna Ene Mihaela deține calitatea de chiriaș într-un imobil administrat de Consiliul Local al Municipiului Buzău încă din anul 1973,

Astfel, comisia a stabilit că doamna Ene Mihaela este îndreptățită să i se repartizeze, în vederea închirierii locuința situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. și a propus repartizarea prin adresa nr. 42228/2020, urmând ca doamna Ene Mihaela să fie pusă în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Administrare Fond Locativ-Nr. 63.733/16.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în

cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. , aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău deține în administrare locuința construită din fondurile statului situată.in cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. , compusă din o cameră și dependințe, în suprafață de 33,22 mp.

Având în vedere:

 • -  cererea nr. 4752/14.01.2020 a doamnei Ene Mihaela, prin care solicită atribuirea unei locuințe;

 • -  necesitatea de a fi mutată în regim de urgență din locuința situată în imobilul -casă naționalizată situat în municipiul Buzău, str. Cuza-Vodă, nr. 17, aflat într-un grad avansat de degradare, punându-i în pericol iminent pe chiriașii care locuiesc în incintă (clădirea prezintă un grad avansat de degradare privind portanta zidurilor din cărămidă, existând riscul de prăbușire a acestora, neavând structură de rezistență);

 • -  doamna Ene Mihaela, împreună cu familia, a locuit cu chirie în acest imobil, având calitatea de chiriaș, încă din anul 1973,

 • -  caracterul social al locuințelor din fondurile statului (locuințe convenabile, cu chirii ieftine) prin care legiuitorul urmărește asigurarea unei protecții sociale, astfel au acces persoanele/familiile ale căror venituri nu le permit achiziționarea sau închirierea unei locuințe de pe piața liberă,

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea în ședința din data de 11.03.2020 și a dat aviz favorabil pentru repartizare, în vederea închirierii locuinței situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. , doamnei Ene Mihaela.

Astfel, a propus această repartizare prin adresa nr. 42228/2020, urmând ca doamna Ene Mihaela să fie pusă în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Față de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Șef Serviciu Locativ, Carmen Boricianu