Hotărârea nr. 136/2020

Hotărâre privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al „Sport Club Municipal Gloria Buzău”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa nr. 2937/15.06.2020 a ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 63842/17.06.2020;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 189/CLM/18.06.2020;

  • -  raportul Serviciului Juridic nr. 64.470/18.06.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - dispozițiile art. 94, alin. 21, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

  • - dispozițiile art. 8, alin. 2, teza I din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău” , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/30.01.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a și d, alin. 3, lit. c și alin. 7, lit. f, art. 139, alin. 1 și alin. 6, teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.07.2020, Consiliul Local al Municipiului Buzău aprobă ca reprezentantul său în Comitetul Director al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău” să fie domnul Cristian - Ștefan Ceaușel, până la data expirării mandatului actualului Comitet Director, respectiv 29.08.2021.

*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prel ucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituții autorizate să le primească.

Art.2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 136

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1 și alin. 6, teza a Il-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 189/CLM/18.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (5), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primarul ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129, alin. (7) din același Cod, și anume, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul (art. 129, alin. 7, lit. f).

Prin Hotărârea nr. 22/30.01.2020, Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău” în care, la art. 8, alin. (1) și (2), se prevede că acesta este condus de un Comitet Director, format din cinci membri, numiți prin hotărâre a Consiliului Local, pentru un mandat de patru ani.

Având în vedere:

-complexitatea acțiunilor în domeniul sportului ce se impun a fi implementate la nivelul clubului, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- Cov-2 și menținerea stării de alertă;

-luarea unor măsuri la nivelul clubului, care necesită cel puțin 2/3 din numărul de voturi al Comitetului Director în ceea ce privește bugetul clubului, transferul de jucători, achiziții de echipamente sportive, etc.; în această împrejurare, dat fiind că sunt ocupate 4 din cele 5 posturi ale Comitetului Director, se impune ocuparea și celui vacant;

-măsuri impuse de Federația Europeană de Handbal în vederea participării echipei de handbal în Cupele Europene,

Propun Consiliului Local al Municipiului Buzău să aprobe proiectul de hotărâre de desemnare a unui nou membru în Comitetul Director, respectiv al domnului Cristian - Ștefan Ceaușel (pe considerentul că deține experiență necesară, acumulată în anii anteriori, la club), competență prevăzută de Regulamentul de Organizare și Funcționare, art. 8, alin. (2) al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Nr. 64.470/18.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”

Prin adresa nr. 2937/15.06.2020 a ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 63842/17.06.2020, directorul clubului a solicitat domnului primar să inițieze demersurile pentru completarea postului vacant din Comitetul Director al clubului.

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (5), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primarul ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129, alin. (7) din același Cod, și anume, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul (art. 129, alin. 7, lit. f).

În aplicarea acestor prevederi, domnul primar a inițiat prezentul proiect de hotărâre, prin care a propus deliberativului local ca - începând cu data de 01.07.2020 - Consiliul Local al Municipiului Buzău să fie

reprezentat în Comitetul Director al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău” să fie domnul Cristian - Ștefan Ceaușel, până la data expirării mandatului actualului Comitet Director, respectiv 29.08.2021.

Consiliul Local are competența de a face această numire, potrivit dispozițiilor art. 8, alin. 2, teza I din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/30.01.2020.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. a și d, precum și ale alin. 3, lit. c și alin. 7, lit. f, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local poate să își desemneze și un reprezentant în acest club, cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 1, alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”, acesta este un club sportiv de drept public, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Nu în ultimul rând, învederăm că funcționarul public nominalizat nu este în stare de incompatibilitate, în speță fiind aplicabilă excepția prevăzută la art. 94, alin. 21, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, acordăm aviz favorabil proiectului de hotărâre.

SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Consilier juridic, Dima Viorel

Anexa la Hotărârea nr. 136/26.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Comitetul Director al Clubului ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”

Nume și Prenume: Cristian - Ștefan Ceaușel;

Act de identitate: CI, seria X.Z. nr. 857000, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 25.10.2018;

Domiciliul: Buzău, Str. Zona Bazar, Bl. 4A, Et. 2, Ap. 9, jud. Buzău.