Hotărârea nr. 135/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020,

ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință ordinară;

Având în vedere:

- convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale ”RER SUD” S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 58.874/04.06.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 190/CLM/18.06.2020;

 • -  raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 64.499/18.06.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 119 și art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;

 • - faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), și art. 139, alin. (1), alin. (6), teza II, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se împuternicește domnul David Gheorghe* să reprezinte

Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ’’RER SUD’’ S.A. din data de 29.06.2020, ora 12.00 și să voteze favorabil toate punctele de pe ordinea de zi.

*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din T7 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituții autorizate să le primească.

Art.II. - În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ’’RER SUD’’ S.A. Buzău se reconvoacă pentru data de 30.06.2020, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, dispozițiile prezentei hotărâri rămânând valabile.

Art.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială ’’RER SUD’’ S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 135

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza II, coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

Doamna consilier local lonescu Maria nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 190/CLM/18.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.

Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00

La data de 04.06.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD “ S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58874/04.06.2020.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale “RER SUD " S.A., s-a solicitat votul acționarilor pentru aprobarea ordinii de zi având șapte puncte.

Conform art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală” și art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Având în vedere că și Municipiul Buzău este acționar, s-a impus elaborarea prezentului proiect de hotărâre, cu propunerea ca întreaga ordine de zi să fie votată cu pentru, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și aprobare.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Nr. 64.499/18.06.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.

Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020,

ora 12:00

A. La data de 04.06.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD “ S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58874/04.06.2020.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale “RER SUD " S.A., s-a solicitat votul acționarilor pentru aprobarea ordinii de zi având șapte puncte.

Conform art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală” și art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 .Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Documentele supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislative în vigoare specifice societăților comerciale, respectiv: Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și ale guvernanței corporative impuse prin O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, auditate conform legislației în vigoare de un auditor financiar statutar aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre propune acordarea unui mandat de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, pentru următoarele hotărâri:

 • 1. Aprobarea Bilanțului Contabil și a Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2019, compuse din:

 • •  Bilanțul contabil

 • •  Contul de profit și pierdere

 • •  Date informative

Situația activelor imobilizate.

 • 2. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul

financiar 2019 întocmit de auditorul financiar statutar DELOITTE AUDIT SRL.

 • 3. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație întocmit în baza art. 56 din O.U.G. 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2019.

 • 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019, în următoarea componență:

 • 1. Radu Merica - Președinte C.A.

 • 2. Alexander Remmert- Membru C.A.

 • 3. Georgiana Garea- Membru C.A.

 • 5. Repartizarea profitului net aferent anului 2019 în valoare de 2.214.074 lei astfel : 128.116 lei la rezerva legala, în conformitate cu dispozițiile art. 13.5 din Actul Constitutiv actualizat al RER Sud SA .

 • 6. Aprobarea planului de afaceri/ bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 prin care societatea își propune obținerea unui rezultat net de 2.810.000 lei

 • 7. Aprobarea planului de investiții aferent anului 2020 prin care se intenționeaza efectuarea de investitii totale in valoare de 2.792.691 lei

Proiectul de hotărâre de consiliu local propune, totodată, acordarea unui mandat de a lua act, fără observații formulate, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, pentru următoarele rapoarte:

 • 1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv pentru exercițiul financiar 2019.

 • 2. Raportul auditorului independent extern Deloitte Audit SRL

Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 2019 au fost următoarele:

Nr. crt.

Element

Suma -lei-

1

Venituri totale

44.867.377

1.1

Venituri exploatare

44.827.700

1.2.

Venituri financiar

39.677

2

Cheltuieli totale

42.305.057

2.1

Cheltuieli de exploatare

42.227.209

2.2

Cheltuieli financiare

77.848

3

Profit brut

2.562.320

4

Profit net

2.214.074

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare și se identifică astfel:

 • •  Activ net/total capitaluri proprii: 24.029.733 lei

 • •  Profitul net al exercițiului financiar: 2.214.074 lei

Rapoartele supuse aprobării și prezentate au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă și ale Actului Constitutiv al RER SUD S.A. Buzău: Raport Anual al Administratorilor si Raportul Auditorului Independent.

Propunerea acordării unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD " S.A. Buzău, organizată în data de 29.06.2020, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 30.06.2020, ora 12:00 și a vota astfel:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU".

Apare ca fiind oportună și legală.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Dima Viorel

Anexa la Hotărârea nr. 135/26.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău

Nume și Prenume: David Gheorghe;

Act de identitate: CI, seria X.Z. nr. 449027, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 04.03.2010;

Domiciliul: Buzău, Bld. Unirii, Bl. 10B, Et. 3, Ap. 12, jud. Buzău.