Hotărârea nr. 134/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD S.A.” Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ’’RER SUD S.A.’’ Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință ordinară;

Având în vedere:

- convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale ”RER SUD” S.A. Buzău nr. 5.277/02.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 57.497/02.06.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 155/CLM/03.06.2020;

 • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 57.699/03.06.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 113, lit. m), art. 119 ș i art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;

 • - faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), și art. 139, alin. (1), alin. (6), teza II, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se împuternicește domnul David Gheorghe* să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ’’RER SUD’’ S.A. din data de 26.06.2020, ora 12.00 și să voteze favorabil toate punctele de pe ordinea de zi.

*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituții autorizate să le primească.

Art.II. - În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ’’RER SUD’’ S.A. Buzău se reconvoacă pentru data de 29.06.2020, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, dispozițiile prezentei hotărâri rămânând valabile.

Art.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială ’’RER SUD’’ S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 134

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza II, coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

Doamna consilier local lonescu Maria nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 155/CLM/03.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 57.497/02.06.2020, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 26.06.2020, ora 12.00, la sediul social din Buzău, Cartier Independenței, nr. 82, str. Unirii, jud. Buzău, sala de protocol, cu următoarea ordine de zi:

 • 1. Participarea cu 100% la constituirea în România, în calitate de Asociat unic, a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare. Societatea în curs de constituire va avea denumirea TERRA COMPOST S.R.L., conform dovezii privind d isponibilitatea și rezervarea firmei nr. 11546/06.05.2020, eliberată de Registrul Comerțului Buzău (denumită în continuare "Noua Societate"). Capitalul social al Noii Societăți va fi de 100.000 lei, împărțit în 1.000 părți sociale cu o valoare unitară de 100 lei și va avea sediul social în municipiul Buzău, cartier Independenței, bld, Unirii, nr. 82, jud. Buzău, camera Protocol, Județul Buzău.

 • 2. Noua Societate va fi reprezentată legal de dl. Mocanu Liviu Mihai, în calitate de Administrator, fiind identificat prin C.I. seria XZ, nr. 819424, eliberat de SPCLEP Buzău la data de 14.12.2017, domiciliat în Buzău, com. Vernești.

 • 3. Obiectul principal de activitate al Noii Societăți va fi Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (Cod CAEN 3821).

 • 4. Se aprobă Actul Constitutiv al Noii Societăți și se împuternicește Dl. Mocanu Liviu Mihai să semneze actul constitutiv în numele societății.

 • 5. Se împuternicește dna. lonescu Raluca Mihaela, Consilier Juridic al "RER SUD" S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înmatriculării Noii Societăți la Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României.

Potrivit art.129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative ”În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), lit. a), consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.”

Conform prevederilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”acționarii pot participa și vota în Adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

Față de cele de mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău să împuternicească pe domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. "RER SUD" S.A. din data de 26.06.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 29.06.2020, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma propusă.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Nr. 57.699/03.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 57.497/02.06.2020, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 26.06.2020, ora 12.00, la sediul social din Buzău, Cartier Independenței, nr. 82, str. Unirii, jud. Buzău, sala de protocol, cu următoarea ordine de zi:

 • 1. Participarea cu 100% la constituirea în România, în calitate de Asociat unic, a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare. Societatea în curs de constituire va avea denumirea TERRA COMPOST S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 11546/06.05.2020, eliberată de Registrul Comerțului Buzău (denumită în continuare "Noua Societate"). Capitalul social al Noii Societăți va fi de 100.000 lei, împărțit în 1.000 părți sociale cu o valoare unitară de 100 lei și va avea sediul social în municipiul Buzău, cartier Independenței, bld, Unirii, nr. 82, jud. Buzău, camera Protocol, Județul Buzău.

 • 2. Noua Societate va fi reprezentată legal de dl. Mocanu Liviu Mihai, în calitate de Administrator, fiind identificat prin C.I. seria XZ, nr. 819424, eliberat de SPCLEP Buzău la data de 14.12.2017, domiciliat în Buzău, com. Vernești.

 • 3. Obiectul principal de activitate al Noii Societăți va fi Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (Cod CAEN 3821).

 • 4. Se aprobă Actul Constitutiv al Noii Societăți și se împuternicește Dl. Mocanu Liviu Mihai să semneze actul constitutiv în numele societății.

 • 5. Se împuternicește dna. lonescu Raluca Mihaela, Consilier Juridic al "RER SUD" S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înmatriculării Noii Societăți la Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României.

Potrivit art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative ”În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), lit. a), consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.”

Conform prevederilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”acționarii pot participa și vota în Adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

Propunem în acest sens ca dl. David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. "RER SUD" S.A. din data de 26.06.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 29.06.2020, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Consilier juridic, Dima Viorel

Anexa la Hotărârea nr. 134/26.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău

Nume și Prenume: David Gheorghe;

Act de identitate: CI, seria X.Z. nr. 449027, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 04.03.2010;

Domiciliul: Buzău, Bld. Unirii, Bl. 10B, Et. 3, Ap. 12, jud. Buzău.