Hotărârea nr. 133/2020

Hotărâre pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău.

ROMANIA

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL -

H OT Ă R Â R E

pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului

de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău

Consiliul Local al municiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa societății RER  Ecologic Service  S.A. nr. 5697/12.06.2020,

înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 62039 din 12.06.2020;

-procesul verbal al RER Ecologic Service SA înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr.62.043 din 12.06.2020;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 182/CLM/15.06.2020;

-raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr. 62.823/15.06. 2020 ;

- avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 25 din Contractului de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a municipiului Buzău nr. 3450/2006;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. c și d, alin. (7), lit. n), art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. - Art. 1 din HCL nr.70/30.03.2020 pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău se completeză și va avea următorul cuprins:

”Se aprobă sumele de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiul Buzău, care vor fi în cuantum de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje și 150 lei/tonă, fără TVA pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin incinerare"

Art.II. - Art.11, punctul 6 din Contractul de concesiune al serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 25/23 februarie 2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificat prin HCL nr.165/14.06.2019, se modifică și va avea următorul conținut:

6. de a primi lunar contravaloarea costurilor pentru gestionarea deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului colectate de la utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza UAT Municipiul Buzău. Prețurile stabilite ca și contravaloare a costurilor respective sunt cele ce se regăsesc în contractele pe care UAT Buzău le are încheiate cu OIREP-urile, respectiv 1.222,46 lei/tonă, fără TVA pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje și 150 lei/tonă, fără TVA pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin incinerare."

Art.III. - Celelalte prevederi din HCL nr.70/30.03.2020 pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiul Buzău și din HCL nr.165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare, rămân nemodificate.

Art.IV. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 9                                               9                  9

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 133

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

Doamna consilier local Ionescu Maria nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Nr. 182/CLM/15.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare

a municipiului Buzău

În baza Hotărârii nr. 25/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău și a legislației anterioare aprobării și publicării Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Primăria municipiului Buzău a delegat gestiunea serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău către Societatea Comercială „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, perfectându-se în acest sens contractul de concesiune înregistrat sub nr. 3.450 din 02 martie 2006.    Ulterior perfectării contractului a

intrat în vigoare Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Conform prevederilor OUG 74 din 17 iulie 2018, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipului Buzău nr.70/30.03.2020, a fost aprobată suma de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiul Buzău în cuantum de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje.

Ținând cont de prevederile legislative privind îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, societatea RER Sud S.A. prin adresa 62039/12.06.2020 a transmis fundamentarea costului pentru prestarea serviciului de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, în valoare de 150 lei/tonă, fără TVA, tarif rezultat ca urmare a determinării compoziției efectuată pe linia de sortare RER SUD SA, la refuzul de sortare, motiv pentru care se impune completarea art.1 cu contravaloarea acestui cost de valorificare prin incinerare.

Aceste tarife vor fi practicate pentru toate organizațiile care doresc să încheie parteneriate cu instituția noastră.

Conform art.1, alin. 8 din Ordonanța de Urgență nr. 74 din 17 iulie 2018, pentru modificarea și completarea legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, ,,Unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare'', fapt pentru care sumele ce vor fi încasate de UAT Buzau de la OIREP-uri, vor fi virate prestatorului efectiv al serviciului.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R , Constantin Toma

ROMANIA

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU DIRECȚIA TEHNICĂ Nr. 62.823/15.06.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare

a municipiului Buzău

Conform prevederilor OUG 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Local al Municipului Buzău prin hotărârea nr.70/30.03.2020 a aprobat suma de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiul Buzău în cuantum de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje.

Ținând cont de prevederile legislative privind îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, societatea RER Sud S.A. prin adresa 62039/12.06.2020 a transmis fundamentarea costului pentru prestarea serviciului de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, în valoare de 150 lei/tonă, fără TVA, tarif rezultat ca urmare a determinării compoziției efectuată pe linia de sortare RER SUD SA, la refuzul de sortare.

Aceste tarife vor fi practicate pentru toate organizațiile care doresc să încheie parteneriate cu instituția noastră.

În acest sens propunem modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 70/30.03.2020 care va avea următorul cuprins:

,, Se aprobă sumele de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiul Buzău, care vor fi în cuantum de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA și 150 lei/tonă, fără TVA pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin incinerare.''

Potrivit art.1, alin.8 din Ordonanța de Urgență nr. 74 din 17 iulie 2018, pentru modificarea și completarea legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, ,,Unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoper irea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare'', fapt pentru care sumele ce vor fi încasate de UAT Buzau de la OIREP-uri, vor fi virate prestatorului efectiv al serviciului.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ileana Bănucu