Hotărârea nr. 132/2020

Hotărâre privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a UAT Municipiul Buză. Anexă

ROMANIA

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a UAT

Municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 132/CLM/30.04.2020;

  • - raportul nr. 47426/30.04.2020 al Direcției Tehnice;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

  • - prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău nr. R483/21.10.2019 referitoare la radiograma nr. 686847/03.10.2019 a Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului și nr. 596/DPFBL-51662/03.10.2019 a Direcției Generale Administrație Publică cu privire la obținerea avizului consultativ al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și adoptarea proiectelor de hotărâri pentru reglementarea procedurii de înregistrare și radiere a vehiculelor la nivelul unităților administrativ teritoriale;

  • - Avizul nr. 3794066 din 18.03.2020 al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 41663/07.04.2020,

  • - prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

  • -  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

  • - adresa nr. 63.519 din 16.06.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri;

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d și alin. (7) lit. s, art. 139, alin. 1, alin. (3) lit. c), coroborat cu art. 5, lit. cc) și art. 196, alin. (1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Buzău, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, care va intra în vigoare la data de 01.07.2020.

Art.2.- Cu data prevăzută la art. 1, se stabilește taxa de eliberare a certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării în cuantum de 27 lei, iar taxa de eliberare a plăcuței cu numărul de înregistrare în cuantum de 50 lei.

Sumele realizate din plata taxei de înregistrare se fac venit la bugetul local.

Art.3.- Înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Buzău se va efectua de către Serviciul de Gospodărie Urbană și Protecția Mediului, din cadrul Direcției Tehnice.

Art.4.- Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 97 din 26 mai 2005 privind înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Art.5.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Direcției Finanțe Publice Locale, Direcției Poliției Locale Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 132

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, alin. (3) lit. c), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR-Nr. 132/CLM/30.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

Prin adresa nr. R483/21.10.2019 Instituția Prefectului - Județul Buzău a înaintat Primăriei Municipiului Buzău informarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor nr. MDRAP-119.596/DPFBL-51662/03.10.2019, cu privire la adoptarea de către autoritățile administrației publice locale de hotărâri pentru reglementarea procedurii de înregistrare și radiere a vehiculelor.

În această adresă sunt prezentate detalii cu privire la legislația care reglementează această activitate, instituțiile implicate, ducumentele obligatorii, precum și categoriile de vehicule care se înregistrează la nivelul primăriilor.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul consiliilor locale în adoptarea proiectelor de hotărâri cu privire la reglementarea procedurii de înregistrare și radiere a vehiculelor, dar și pentru o abordare unitară la nivel de țară, pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor a fost postat un model de regulament, avut în vedere la întocmirea Regulamentului din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În prezent, activitatea de înregistrare și radiere a vehiculelor la Primăria Municipiului Buzău este reglementată de HCL al Municipiului Buzău nr. 97/26.05.2005 privind înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

În sensul celor de mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -Direcția Tehnică -Nr. 47426/30.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

În prezent, activitatea de înregistrare și radiere a vehiculelor la Primăria Municipiului Buzău este reglementată de HCL al Municipiului Buzău nr. 97/26.05.2005 privind înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este efectuată de către Serviciul de Gospodărie Urbană și Protecția Mediului, din cadrul Direcției Tehnice.

Prin adresa nr. R483/21.10.2019 a Instituției Prefectului - Județul Buzău și înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 128.178/21.10.2019, ne-a fost înaintată o informare a Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a vehiculelor cu privire la adoptarea de către autoritățile administrației publice locale de hotărâri pentru reglementarea procedurii de înregistrare și radiere a vehiculelor în care sunt prezentate detalii cu privire la legislația care reglementează această activitate, instituții implicate, ducumente obligatorii, precum și categoriile de vehicule care se înregistrează la nivelul primăriilor.

Pentru a veni în sprijinul consiliilor locale în adoptarea proiectelor de hotărâri cu privire la reglementarea procedurii de înregistrare și radiere a vehiculelor și pentru o abordare unitară la nivel de țară, pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor a fost postat un model de regulament, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Buzău, precum și stabilirea taxei de eliberare a certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării în cuantum de 27 lei, iar a plăcuței cu numărul de înregistrare în cuantum de 50 lei, taxe valabile începând cu semestrul II al anului 2020.

Direcția Tehnică Director executiv

Ileana Bănucu