Hotărârea nr. 131/2020

Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău”.

ROMANIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice "Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului

și Crâng din municipiul Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - referat de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 171/CLM/10.06.2020;

  • - raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 60.524/10.06.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- avizul nr. 82/2020 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate "Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din Municipiul Buzău”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice "Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din Municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 131

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ANEXA NR. 2

la Hotărârea nr. 131 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PUBLICE

J

" Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din Municipiul Buzău”

Valoarea totală a investiției :


2.128.167,44 lei , cu TVA


din care: construcții-montaj :


514.527,44 lei , cu TVA


Durata de execuție


1 lună


ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - P R I M A R -Nr. 171/CLM/10.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice

"Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău”

În municipiul Buzău există trei parcuri principale: Parcul Crâng, Parcul Tineretului și Parcul Marghiloman.

Lacul din parcul Crâng este prevăzut cu margini betonate. Lacul are o insulă mai mică și o insulă mai mare, care este legată de mal și pe care funcționează un restaurant. Lacul este prevăzut cu un debarcader și la data vizitei exista lângă debarcader o barcă cu motor. Lacul este înconjurat cu alei pietonale frecventate de mulți oameni. Din punct de vedere estetic, lacul este sărac și nu are elemente decorative care să bucure pietonii care frecventează acest parc și care se plimbă in jurul lacului. Realizarea a doua fântâni arteziene pe acest lac va schimba în bine aspectul lacului și va asigura bucuria copiilor, părinților și a locatarilor municipiului Buzău ce vor sta mai mult în parc spre folosul sănătății.

Cele două lacuri din parcul Tineretului au o suprafață mare și sunt despărțite de o zonă de uscat. Zona este săracă în elemente decorative cu excepția statuii compozitorului George Enescu.

Realizarea a două fântâni pe lacul din partea stângă și a unei fântâni pe lacul din partea dreaptă vor îmbunătăți aspectul lacului și vor mări numărul de vizitatori.

Executarea celor cinci fântâni arteziene va mări numărul de vizitatori și în special copii, părinți și bunici. Locuitorii municipiului Buzău vor mări timpul petrecut în parc cu efecte pozitive asupra sănătății. Locatarii municipiului Buzău vor face mai multă mișcare în folosul sănătății. Fântânile arteziene vor deveni elemente de atracție turistica si vor aduce un adaos la spectacolul evenimentelor ce au loc in aceste parcuri.

In acest fel, acestea vor deveni obiective de atracție turistică, ajutând la ridicarea indicatorilor de imagine și încredere a municipiului Buzău la nivel local cât și national.

În parcul Crâng vor fi amplasate două fântâni arteziene în linie curbă cu jeturi variabile. Fântânile arteziene vor avea 20 pompe cu până la 20 de jeturi simple, cate 10 pe fiecare fântâna, ce vor atinge înălțimea de 9-10 m. Jeturile vor fi distanțate și amplasate pe o linie curbă în forma de C, având lungimea de 14m.

În parcul Tineretului vor fi amplasate trei fântâni. Fântânile au o formă circulară fiind realizate din două cercuri cu diametru de 3,40 m și 4,20 m. Fântâna are o duza centrală care va genera un jet de 30 ml, 6 duze pe cercul mic care vor genera un joc de apa de 14-15m si 12 duze pe cercul mare care vor genera un joc de apa de 7-8 m.

Acest studiu de fezabilitate prezintă două scenarii posibile. Ambele scenarii au același număr de fântâni arteziene, însă diferența este dată de tipul de fundație al fântânilor arteziene.

Primul scenariu presupune realizarea unor fundații directe, așa cum prevede studiul geotehnic. Studiul geotehnic spune că se pot avea în vedere utilizarea unor sisteme de fundare metalice elicoidale introduse prin înșurubare, utilizarea micro-piloților executați prin îndesare (batere).

Al doilea scenariu presupune realizarea unor fântâni plutitoare. Acest sistem presupune realizarea unor cutii metalice plutitoare care susțin fântânile și care sunt proptite de marginea din beton a lacului și care sunt ancorate de ancore speciale fixate pe fundul lacului.

În urma evaluării alternativelor s-a ales varianta cu piloți ca fiind varianta optimă, corespunzătoare celui mai bun punctaj.

Față de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMANIA

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU Serviciul Investiții, Achiziții Publice Nr. 60524/2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice

"Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău”

Parcul Crâng are o suprafața de 104.831 mp din care lacul existent are o suprafață de 9.777 mp , iar Parcul Tineretului are o suprafață totală de 162.999 mp, cu o suprafața de luciu de apa de 101.600 mp.

În vederea îmbunătățirii aspectului celor două parcuri și a atragerii locuitorilor municipiului în petrecerea timpului liber într-un mod plăcut , în aer liber, municipalitatea a întocmit un studiu de fezabilitate pentru amplasarea a cinci fântâni arteziene în lacurile din cele două parcuri.

Realizarea fântânilor arteziene pe lacurile Crâng si Tineretului vor îmbunătăți total aspectul lacurilor și al parcurilor. Fântânile arteziene își modifică permanent jetul de apă. Fântânile arteziene au un joc al apei care vor bucura atât pe copii, cât și pe părinți și pe bunici. Fântânile arteziene modifică atmosfera prin particulele fine de apă care sunt luate de vânt și în special pe timpul verii, îmbunătățind mediul ambiant. În timpul diverselor evenimente fântânile arteziene vor aduce un plus de spectacol și vor atrage mai mulți vizitatori.

În Parcul Crâng vor fi amplasate două fântâni arteziene în linie curbă cu jeturi variabile. Fântânile arteziene vor avea 20 pompe cu până la 20 de jeturi simple, cate 10 pe fiecare fântâna, ce vor atinge înălțimea de 9-10 m. Jeturile vor fi distanțate și amplasate pe o linie curbă în forma de C, având lungimea de 14 m. Acest studiu de fezabilitate prezintă două scenarii posibile. Ambele scenarii au același număr de fântâni arteziene, însă diferența este dată de tipul de fundație al fântânilor arteziene.

Primul scenariu presupune realizarea unor fundații directe, așa cum prevede studiul geotehnic. Studiul geotehnic spune că se pot avea în vedere utilizarea unor sisteme de fundare metalice elicoidale introduse prin înșurubare, utilizarea micro-piloților executați prin îndesare (batere).

Al doilea scenariu presupune realizarea unor fântâni plutitoare. Acest sistem presupune realizarea unor cutii metalice plutitoare care susțin fântânile și care sunt proptite de marginea din beton a lacului și care sunt ancorate de ancore speciale fixate pe fundul lacului

În Parcul Tineretului vor fi amplasate trei fântâni. Fântânile au o formă circulară fiind realizate din două cercuri cu diametru de 3,40 m și 4,20 m. Fântâna are o duza centrală care va genera un jet de 30 ml, 6 duze pe cercul mic care vor genera un joc de apa de 14-15m si 12 duze pe cercul mare care vor genera un joc de apa de 7-8,. Acest studiu de fezabilitate prezintă două scenarii. Ambele scenarii au același număr de fântâni arteziene, însă diferența este dată de tipul de fundație al fântânilor arteziene

Primul scenariu presupune realizarea unor fundații directe, așa cum prevede studiul geotehnic. Studiul geotehnic spune că se pot avea în vedere utilizarea unor sisteme de fundare metalice elicoidale introduse prin înșurubare, utilizarea micro-piloților executați prin îndesare (batere).

Al doilea scenariu presupune realizarea unor fântâni plutitoare. Acest sistem presupune realizarea unor cutii metalice plutitoare care susțin fântânile și care sunt proptite de marginea din beton a lacului și care sunt ancorate de ancore speciale fixate pe fundul lacului.

Echiparea si dotarea specifica a fântânii arteziene tip Crâng

Ce doua fântâni arteziene de pe lacul din parcul Crâng vor fi formate din câte 10 jeturi verticale care vor atinge o înălțime de maxim 9-10 m. Fiecare jet va fi alimentat de o pompă variabilă prin comanda DMX ce va permite controlul individual al acestora și va fi luminat cu lumina RGB furnizata de un spoturi de tip LED controlabile prin DMX. Atât jeturile de apă cât și gradientul de culoare al fiecărui spot vor fi controlate individual putând astfel, a fi realizat un joc de apă și de lumină după placul beneficiarului.

Echiparea si dotarea specifica a fântânii arteziene tip Tineretului

Cele trei fântâni arteziene de pe lacul din parcul Tineretului vor fi formate din 19 jeturi distribuite astfel:

  • - 1 jet central vertical ce va atinge o înălțime de 25-30 m.

  • - 6 jeturi de 14-15 m înălțime așezate, pe un cerc distribuitor din inox cu diametrul de 3-4m, la o ușoara înclinație față de normala la plan (10-15°) către exteriorul cercului.

- 12 jeturi de 7-8 m înălțime așezate, pe un cerc distribuitor din inox cu diametrul de 4-5m, la o înclinație de aproximativ 30° față de normala la plan către exteriorul cercului.

Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite , conform listelor de investitii aprobate potrivit legii .

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Sef Serviciu , Aurelia Turcoman