Hotărârea nr. 13/2020

Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale

Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 6/CLM/13.01.2020;

  • - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3.839/13.01.2020 al Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - solicitările Parohiei Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, înregistrate la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 60.023 din 17 mai 2019 și 149.750 din 05 decembrie 2019;

  • - prevederile art. 8, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 489/2006 (republicată) privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

  • - prevederile art. 136, alin. 4 din Constituția României, republicată;

  • - prevederile art. 861, alin. 3, art. 866, art. 874 din Codul civil;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),lit. d), alin. (6), lit. a) și alin. (8), lit. a), art. 286, alin. (1) și (4), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.- Art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere, se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art.2.- Terenul va avea destinația curți construcții, iar beneficiarul folosinței gratuite îl va folosi pentru oficierea slujbelor specifice, procesiunilor religioase ce se desfășoară în exteriorul bisericii, precum și pentru edificarea (construirea) unui spațiu social - filantropic, cultural - educativ și de binefacere. În caz contrar folosința gratuită se reziliază de drept, fără îndeplinirea unor altor formalități.”

Art.II.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Patrimoniu și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 13

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 6/CLM/13.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

Biserica parohială Sfântul Spiridon din Buzău, prin preot Mușat Nicolae, a solicitat cu cererile nr. 60.023/17.05.2019 și 149.750/05.12.2019, modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Prin această hotărâre s-a aprobat darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere. Beneficiarul folosinței gratuite avea obligația să îl folosească pentru oficierea slujbelor specifice, procesiunilor religioase ce se desfășoară în exteriorul bisericii și pentru activități de binefacere.

Biserica parohială Sfântul Spiridon din Buzău solicită modificarea art. 2 în sensul permiterii construirii unui spațiu social - filantropic, cultural - educativ și de binefacere.

Conform prevederilor art. 8, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 (republicată) privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, "Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică” ; conform alin. (3) "Autoritățile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun și sprijină activitatea acestora".

Terenul în suprafață de 432,00 m.p. este proprietate privată a municipiului Buzău, conform H.C.L. nr. 83/2017, este înscris în cartea funciară nr. 66994, cu nr. cadastral 66994.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații-Nr. 3.839/13.01.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

Biserica parohială Sfântul Spiridon din Buzău, prin preot Mușat Nicolae, a solicitat cu cererile nr. 60.023/17.05.2019 și 149.750/05.12.2019, modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Prin această hotărâre s-a aprobat darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere. Beneficiarul folosinței gratuite avea obligația să îl folosească pentru oficierea slujbelor specifice, procesiunilor religioase ce se desfășoară în exteriorul bisericii și pentru activități de binefacere.

Biserica parohială Sfântul Spiridon din Buzău solicită modificarea art. 2 în sensul permiterii construirii unui spațiu social - filantropic, cultural - educativ și de binefacere.

Conform prevederilor art. 8, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 (republicată) privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, "Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică” ; conform alin. (3) "Autoritățile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun și sprijină activitatea acestora”.

Terenul în suprafață de 432,00 m.p. este proprietate privată a municipiului Buzău, conform H.C.L. nr. 83/2017, este înscris în cartea funciară nr. 66994, cu nr. cadastral 66994.

Modificarea scopului pentru care terenul a fost dat în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon se face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii.

Față de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru fi promovat pe ordinea de zi a ședinței consiliului local.

ȘEF SERVICIU,

Marius - Liviu Badiu

Întocmit,

Emilia- Izabela Lungu