Hotărârea nr. 129/2020

Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - raportul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 178/CLM/12.06.2020, prin care se propune modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - raportul de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr. 61874/11.06.2020;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Raportul Camerei de Conturi Buzău privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 122981/11.10.2019.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E:

Art.1 - Se aprobă modificarea Anexei Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 135/ 26.05.2017, în sensul că atribuțiile Serviciului Financiar-Contabilitate, precum și ale Serviciului Buget, Finanțe, se completează cu:

“Înregistrarea în contabilitate a veniturilor bugetului local, inclusiv a facturilor emise de entitate pentru operațiunile de vânzare de terenuri din domeniul privat al municipiului.”

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 129

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU PRIMAR

Nr. 178/CLM/12.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Nevoia modificării regulamentului a apărut ca urmare a măsurii dispuse prin decizie de către Camera de Conturi Buzău în raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr.20 din data de 27.08.2018 înregistrat cu numărul 122981/11.10.2019.

Măsura dispusă prin decizie a fost următoarea:

“Ordonatorul principal de credite va dispune măsuri în vederea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului municipiului Buzău și a fișelor posturilor salariaților din cadrul compartimentelor de buget, evidență venituri și cheltuieli și contabilitate în sensul stabilirii atribuțiilor privind înregistrarea în contabilitate a veniturilor bugetului local, inclusiv a facturilor emise de entitate pentru operațiunile de vânzare de terenuri din domeniul privat al municipiului”.

În baza considerentelor expuse mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Țoma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MINICIPIULUI BUZĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 61874/ 11.06.2020


Avizat, Director Executiv

Cristian Stefan Ceausel

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Nevoia modificării regulamentului a apărut ca urmare a masurii dispuse prin decizie de către Camera de Conturi Buzău în raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr.20 din data de 27.08.2018 înregistrat cu numărul 122981/11.10.2019.

Măsura dispusă prin decizie a fost următoarea:

“Ordonatorul principal de credite va dispune măsuri în vederea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului municipiului Buzău și a fișelor posturilor salariaților din cadrul compartimentelor de buget, evidență venituri și cheltuieli și contabilitate în sensul stabilirii atribuțiilor privind înregistrarea în contabilitate a veniturilor bugetului local, inclusiv a facturilor emise de entitate pentru operațiunile de vânzare de terenuri din domeniul privat al municipiului”.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv Adjunct, Daniela Gogea