Hotărârea nr. 128/2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 175/CLM/11.06.2020, prin care se propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor pentru „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646;

  • - raportul Serv. Dezvoltare si Implementare Proiecte nr. 60.060/09.06.2020;

  • - HCL nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2016-2023”;

  • - avizul comisiei Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - adresa Nr. 12543/DIPOR/18.05.2020 a OI POR Regiunea Sud-Est de demarare a etapei precontractuale pentru proiectul „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646;

  • -   prevederile Ordinului 2522/22.03.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr.3729/2017;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART 1. Se aprobă proiectul „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646, în cuantum de 12.740.582,89 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 254.811,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Buzău.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește dl. Constantin Toma, Primar al Municipiului Buzău să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Buzău.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

  • -  Primarului Municipiului Buzău

  • -  Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Buzău.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurentiu - Cristinel Tepelus

5                                       5 JF         5

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020 Nr. 128

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor 139, alin. (3), lit. a) și d) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 175/CLM/11.06.2020

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Având în vedere Documentele strategice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzau 2016-2030, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău prin HCL nr. 102/28 aprilie 2017 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2016-2023 aprobată prin HCL 183/30 iunie 2017, a Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău a depus spre finațare proiectele avizate ca prioritare.

Proiectul „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646 face parte din proiectele prioritare din cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin

investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

Principalul obiectiv al investiției îl constituie amenajarea unei zone de accesibilitate, confort și siguranță corelată cu dezvoltarea transportului public, care vor conduce la un mod de transport cu emisii de CO2 reduse și cu eficiență ridicată.

Obiectivul general - Proiectul are ca scop dezvoltarea urbană durabilă prin promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare și își propune reducerea emisiilor de CO2 provenite din transportul rutier și schimbarea opțiunii utilizării autoturismelor față de utilizarea modurilor nemotorizate de transport și a transportului public, realizându-se astfel schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea autoturismelor, la o mobilitate bazată pe transportul public și a altor moduri nemotorizate de transport, mersul cu bicicleta, mersul pe jos, ceea ce va conduce la reducerea emisiilor de echivalent CO2 și a altor gaze cu efect de seră (GES) provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Buzău.

Obiectivul de investiții cuprinde realizarea următoarelor lucrări de construcții și instalații aferente, astfel:

Obiect 1 Construire clădire administrativă Centru Intermodal de transport BUZĂU

Obiect 2 Construire peroane de garare temporară Centru Intermodal de transport BUZĂU

Obiect 3 Infrastructura zona de parcare

Obiect 4 Amenajare zone stații rapide de încărcare a autobuzelor electrice pe peroane

Obiect 5 Infrastructura, securitate, bike - sharing, sistem de e-ticketing

Se dorește implementarea sistemului de Smart-Ticketing și în special sistemul de carduri de abonament constă în dotarea obiectivului cu soft de vânzare și rezervare a biletelor pentru călători, dar și în transparentizarea sistemului de măsurare a performanței prin indicatori.

Valoarea totală a proiectului „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646, este în cuantum de 12.740.582,89 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău este de 0,00 lei cheltuieli neeligibile ale proiectului, și 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 254.811,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

În vederea depunerii documentelor la faza de precontractare conform Ghidului Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul Buzău la implementarea obiectivului de investiții, anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma și conținutul prezentat.

P R I M A R,

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

Nr.60.060/09.06.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Conform adresei 12543/DIPOR/18.05.2020 a OI POR Regiunea Sud-Est Proiectul „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646 a parcurs etapa de evaluare administrativă și tehnică fiind admis la etapa de precontractare.

Proiectul face parte din proiectele prioritare și complementare obligatorii depuse de UAT Municipiul Buzău conform Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Principalul obiectiv al investiției îl constituie amenajarea unei zone de accesibilitate, confort și siguranță corelată cu dezvoltarea transportului public, care vor conduce la un mod de transport cu emisii de CO2 reduse și cu eficiență ridicată.

Obiectivul de investiții cuprinde realizarea următoarelor lucrări de construcții și instalații aferente, astfel:

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

Obiect 1 Construire clădire administrativă Centru Intermodal de transport BUZĂU

Obiect 2 Construire peroane de garare temporară Centru Intermodal de transport BUZĂU

Obiect 3 Infrastructura zona de parcare

Obiect 4 Amenajare zone stații rapide de încărcare a autobuzelor electrice pe peroane

Obiect 5 Infrastructura, securitate, bike - sharing, sistem de e-ticketing

Se dorește implementarea sistemului de Smart-Ticketing și în special sistemul de carduri de abonament constă în dotarea obiectivului cu soft de vânzare și rezervare a biletelor pentru călători, dar și în transparentizarea sistemului de măsurare a performanței prin indicatori.

Valoarea totală a proiectului „Realizarea unui centru intermodal de transport al Municipiului Buzau, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646, este în cuantum de 12.740.582,89 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău este de 0,00 lei cheltuieli neeligibile ale proiectului, și 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 254.811,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

În vederea depunerii documentelor la faza de precontractare conform Ghidului Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul Buzău la implementarea obiectivului de investiții . În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU