Hotărârea nr. 127/2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,

în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 169/CLM/10.06.2020, prin care se propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193;

 • - raportul Serv Dezvoltare si Implementare Proiecte nr.60.484/10.06.2020;

 • - HCL nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2016-2023”;

 • - avizul comisiei Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - adresa nr. 13981/DIPOR/29.05.2020 privind proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193;

 • - prevederile Ghidului Solicitantului;

 • -   prevederile Ordinului 2522/22.03.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr.3729/2017.

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART 1. Se aprobă proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, în cuantum de 11.716.157,97 lei (inclusiv TVA) in conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 947.422,66 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.374,71 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Buzău.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

ART 6. Se împuternicește dl. Constantin Toma, Primar al Municipiului Buzău să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Buzău.

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

 • -  Primarului Municipiului Buzău

 • -  Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Buzău.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurentiu - Cristinel Tepelus

5                                       5 JF          5

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020 Nr. 127

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor 139, alin. (3), lit. a) și d) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 169/CLM/10.06.2020

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Având în vedere Documentele strategice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzau 2016-2030, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău prin HCL nr. 102/28 aprilie 2017 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2016-2023 aprobată prin HCL 183/30 iunie 2017, a Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău a depus spre finațare proiectele avizate ca prioritare.

Proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău a parcus etapa de evaluare si selectie si a fost selectat pentru finantare. Conform Ghidului Solicitantului - Cap.5.4 - anexe obligatorii la momentul contractarii Hotararea de aprobare a proiectului si cheltuielilor legate de proiect trebuie corelata cu ultima forma a bugetului aprobat.

Proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity face parte din proiectele prioritare din cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementare a unui sistem automat, independent energetic de inchiriere biciclete in regim self service conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

Investiția in acest sistem de închiriere de biciclete integrat cu transportul public cu autobuze va facilita comutarea de la transportul cu autoturismul la bicicleta si va participa la rezolvarea disfunctionalitatilor identificate in documentele strategice in vederea atingerii obiectivului major de scădere a emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera GES echivalent din Municipiul Buzău, provenite din transportul rutier.

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul decongestionării traficului, reducerii nivelului de poluare în zonele centrale si creșterea calității vieții per ansamblu.

Proiectul urmărește obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

S Realizarea unui sistem alternativ de transport individual, orientat către călător și către nevoia acestuia de mobilitate, care contribuie astfel la eficiența deplasării în zonele congestionate și la reducerea emisiilor poluante.

S Dezvoltarea intermodalității prin amplasarea stațiilor de biciclete în proximitatea stațiilor de transport în comun, în parcările park&ride și terminale intermodale de transport, într-o abordare mai apropiată de cererea de servicii de mobilitate a populației.

S Implementarea unui portal de acces la informații și la sistemul de închiriere a bicicletelor.

S Integrarea sistemului de ticketing cu cel al transportului public.

Valoarea totală a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, este în cuantum de 11.716.157,97 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău este de 947.422,66 lei cheltuieli neeligibile ale proiectului, și 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.374,71 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

În vederea depunerii documentelor la faza de contractare, conform Ghidului Solicitantului fiind necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul Buzău in conformitate cu ultima forma a bugetului aprobat in etapa de evaluare si selctie, anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma și conținutul prezentat.

P R I M A R,

Constantin Toma

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

Nr. 60.484/10.06.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Conform adresei Nr. 1841/DIPOR/ 30.01.2020 a OI POR Regiunea Sud-Est Proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 a parcurs etapa de evaluare administrativă și tehnică fiind admis la etapa de precontractare.

In urma transmiterii documentelor de precontractare in vederea semnarii contractului de finantare este necesara aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in conformitate cu ultima forma a bugetului aprobat in urma etapei de evaluare si selectie.

Proiectul face parte din proiectele prioritare și complementare obligatorii depuse de UAT Municipiul Buzău conform Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul decongestionării traficului, reducerii nivelului de poluare în zonele centrale și creșterea calității vieții per ansamblu.

Proiectul urmărește obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

S Realizarea unui sistem alternativ de transport individual, orientat către călător și către nevoia acestuia de mobilitate, care contribuie astfel la eficiența deplasării în zonele congestionate și la reducerea emisiilor poluante.

S Dezvoltarea intermodalității prin amplasarea stațiilor de biciclete în proximitatea stațiilor de transport în comun, în parcările park&ride și terminale intermodale de

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

transport, într-o abordare mai apropiată de cererea de servicii de mobilitate a populației.

S Implementarea unui portal de acces la informații și la sistemul de închiriere a bicicletelor.

S Integrarea sistemului de ticketing cu cel al transportului public

Obiectivele specifice care se urmăresc a fi atinse prin realizarea acestei investitii sunt:

 • a) Creșterea accesibilității populației la deplasările cu bicicleta, prin implementarea unui sistem integrat de închiriere a bicicletelor pentru promovarea mobilității durabile.

 • b) Sporirea gradului de mobilitate în zona centrală și limitrofă.

 • c) Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele urbane.

 • d) Diminuarea poluării și a zgomotului urban.

 • e) Promovarea unui transport public modern și comutarea de la autoturism la soluții alternative de mobilitate.

 • f) Asigurarea intermodalității fizice și informatice (stații comune de biciclete și autobuz).

 • g) Crearea unei soluții alternative de transport urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes.

 • h) Creșterea calității vieții în Municipiul Buzău.

Valoarea totală a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, este în cuantum de 11.716.157,97 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău este de 947.422,66 lei cheltuieli neeligibile ale proiectului, și 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.374,71 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

În vederea depunerii documentelor la faza de contractare, conform Ghidului Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul Buzău in conformitate cu ultima forma a bugetului aprobat in etapa de evaluare si selectie. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU