Hotărârea nr. 126/2020

Hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău – Buzău Velocity, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul

Buzău - Buzău Velocity

proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referat de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 168/CLM/09.06.2020, prin care se propune actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor" din municipiul Buzău - Buzău Velocity;

 • - HCL nr. 310/17 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor" din municipiul Buzău - Buzău Velocity;

 • - raportul de specialitate nr. 60.228/09.06.2020 al Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare precum și al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ghidului Solicitantului privind anexele obligatorii la momentul contractarii proiectului;

 • - prevederile Ordinului 2522/22.03.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 3729/2017;

 • - Conform scrisorii AMPOR nr. 50508/18.05.2018 privind finalizarea etapei de analiză a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI al Autorității Urbane a municipiului Buzău fără obiecții și posibilitatea de depunere a cererilor de finațare ce provind din fișele de proiect selectate în cadrul listei de proiecte prioritare;

 • - Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit. k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity, prevăzuti în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform ultimei variante a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.

Art.2.- Finanțarea obiectivului de investiții se va face în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

 • -   Primarului Municipiului Buzau

 • -   Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Buzau.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurentiu - Cristinel Tepelus 5          9 19

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020 Nr. 126

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor 139, alin. (3), lit. a) și d) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 168/CLM/09.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity

proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Avand in vedere faptul ca proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity COD SMIS 129193 a fost admis pentru finanțare si a parcurs etapa precontractuala iar in urma evaluarilor a rezultat necesitatea actualizarii bugetului proiectului, conform Ghidului Solicitantului (anexe obligatorii în etapa pre-contractuală (secțiunea 5.4.2)- Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte este necesara actualizarea documentatie si a indicatorilor tehnico-economici cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, aprobat inițial prin HCL nr. 310/17 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity.

În vederea implementarii este necesară aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

PRIMAR,

CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE Nr. 60.228/09.06.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity

proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ

DURABILĂ

Avand in vedere faptul ca proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity COD SMIS 129193 a fost admis pentru finantare si a parcurs etapa precontractuala iar in urma evaluarilor a rezultat necesitatea actualizarii bugetului proiectului, conform Ghidului Solicitantului (anexe obligatorii în etapa pre-contractuală (secțiunea 5.4.2)- Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte este necesara actualizarea documentatie si a indicatorilor tehnico-economici cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul decongestionării traficului, reducerii nivelului de poluare în zonele centrale și creșterea calității vieții per ansamblu.

Proiectul urmărește obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

S Realizarea unui sistem alternativ de transport individual, orientat către călător și către nevoia acestuia de mobilitate, care contribuie astfel la eficiența deplasării în zonele congestionate și la reducerea emisiilor poluante.

S Dezvoltarea intermodalității prin amplasarea stațiilor de biciclete în proximitatea stațiilor de transport în comun, în parcările park&ride și terminale intermodale de transport, într-o abordare mai apropiată de cererea de servicii de mobilitate a populației.

S Implementarea unui portal de acces la informații și la sistemul de închiriere a bicicletelor.

S Integrarea sistemului de ticketing cu cel al transportului public.

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU

Anexa la Hotararea nr. 126/26.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity

Indicatori maximali

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA: 11.716.157,97 lei

Din care C+M: 624.474,40 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA: 9.845.533,43 lei

Din care C+M: 524.768,40 lei

Indicatori minimali

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

 • - Număr de stații: 48

 • - Număr de biciclete: 475

 • - Număr stații de depanare: 10

 • - Număr locuri de parcare suplimentare: 50

Indicatori de operare și de impact:

 • - Reducerea emisiilor de CO2 cu: 1,2%

Indicatori de realizare:

Operațiuni (proiecte) implementate: 1 sistem de mobilitate alternativă implementat, care să asigure creșterea accesibilității și atractivității deplasărilor cu bicicleta

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, durata estimată de implementare este de 24 de luni după semnarea contractului de implementare, din care 12 luni pentru execuția efectivă a investiției.

Descrierea succintă a lucrărilor propuse în scenariul optim conform documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate

Descrierea conceptului:

Componența soluției proiectate de mobilitate urbană alternativă va conține următoarele componente:

S Terminale inteligente de închiriere a bicicletelor.

S Stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor.

S Biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord.

S Triciclete inteligente prevăzute cu computer de bord.

S Centru de operare cu sistem integrat software și hardware de gestiune și comunicații:

 • ■   Modul de comunicații pentru integrarea elementelor din teren.

 • ■   Modul de management operațional, mentenanță și service.

S Sistem de logistică și distribuție.

S Stații de depanare de urgență ale bicicletelor.

S Kit echipamente mentenanță.

Echipamente componente

Stațiile de închiriere a bicicletelor au în componență terminalul inteligent/panoul SmartSign, stația analogică/inteligentă de andocare și bicicleta inteligentă, clasică sau electrică.

Terminalul de închiriere reprezintă elementul central și integrator al unei stații de închiriere. Terminalul de stație servește ca interfață principală pentru clienți și oferă spațiu pentru furnizarea de informații statice și dinamice despre sistem și despre utilizare.

Terminalul indeplineste următoarele cerințe tehnice și funcționale:

- se încadrează în arhitectura urbană

 • - sunt prevăzute cu ecrane tactile, soluție de plată cu card bancar, cititor de card „contactless”, sistem de iluminat, sisteme de siguranță și protecție antivandalizare

 • - sunt prevăzute cu un modul de comunicații mobile și cu un sistem de comunicații cu stațiile de biciclete

 • - sunt independente energetic, prin dotarea cu baterii și sistem de panouri fotovoltaice (dar să fie pregătite și pentru branșare la rețeaua electrică).

Stația virtuală reprezintă o variantă de rezervă pentru a putea preda bicicleta atunci când stația de andocare nu mai pune la dispoziție nici un loc liber. Idea de stație virtual va fi implementată în aplicația de bike-sharing, reprezentând o arie în jurul stației fizice în care blocarea bicicletei e permisă. De asemenea în cazul unor evenimente speciale se pot dedica în aplicație stații virtuale de predare fără a fi necesară o stație fizică.

Bicicleta inteligentă este ergonomică, unisex, construită dintr-un aliaj ușor (de preferință aluminiu) pentru usurință în utilizare, să fie prevăzută cu sistem de protecție împotriva furtului, să fie prevăzută conform normelor europene cu sisteme de frânare performante pe ambele roți, sistem de iluminat, angrenaj cu mai multe viteze de deplasare. Toate cablurile de acționare a elementelor de frânare și schimbare a vitezelor de deplasare trebuie să se afle în interiorul cadrului bicicletei.

Echipamentele ce compun computerul de bord al bicicletei trebuie să includă monitorizarea permanentă GPS, modul de comunicații mobile GPRS si Wifi precum si modul de comunicații cu terminalele si stațiile de preluare si predare, sistem integrat în cadrul bicicletei de facilitare a închirierii directe cu ajutorul telefonului mobil (NFC -Near Field Communication).

Computerul de bord al bicicletei va fi independent energetic.

Tricicletă special adaptată pentru soluțiile de bike sharing dedicată persoanelor în vârstă. Aceasta dispune de aceeași configurație tehnologică, dar cu stabilitate sporită datorată celor două roți din spate. Aceste tricicluri pot fi folosite atât de persoanele în vârstă cât și de persoanele care nu pot utiliza o bicicletă clasică.

Tricicletă pentru persoanele cu dizabilități. Dispune de stabilitate și siguranță sporită față de bicicleta clasică, scaun confortabil, suport pentru picioare, sistem de frânare și propulsie adaptată.

Centrul de operare

Sistemul integrat software și hardware de gestiune și comunicații - centru operațional are un grad mare de automatizare pentru a putea facilita eficiența în utilizare precum și eficiența economică. Soluția software și hardware trebuie să se constituie într-un centru de date, comandă și control la cheie, care să asigure gestiunea în timp real a tuturor activităților de închiriere, monitorizare și distribuție în teren a elementelor mobile, inclusiv mentenanță și service.

Aplicație software mobilă de închiriere pentru telefoane inteligente este realizată în cel puțin 3 limbi de circulație internațională, si limba romana. Aplicația de interfațare cu utilizatorii trebuie să aibă module dedicate pentru plata prin SMS, plata prin apel telefonic sau card bancar. Centrul de operare va integra și un call center.

Modulul de comunicații pentru integrarea elementelor din teren va fi un element integrator al sistemului de gestiune și va avea capacitatea de interconectare a tuturor elementelor din teren (biciclete, stații, terminale, alte elemente). Toate comunicațiile se vor realiza în mod securizat.

Modul de mentenanță, sistem de logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații. Asigurarea în mod informatizat a soluției de mentenanață, service și distribuție este un element foarte important în funcționarea optimă a sistemului de mobilitate alternativă. Sistemul trebuie să gestioneze verificările periodice, problemele în utilizare, prevenirea furturilor, accesibilitatea sistemului, rapoarte, programare revizii, programarea distribuției bicicletelor în stații, gestiune utilizatori, precum și prognoze privind utilizarea unor anumite rute optime care pot genera informație importantă pentru fundamentarea viitoarelor lucrări de infrastructură pentru biciclete, etc.

Stații de depanare

Datorită utilizării intensive a bicicletelor și a stațiilor de închiriat biciclete este necesară existența unei zone de service. Această zonă este special amenajată și echipată pentru a deservi reparația bicicletelor defecte, a stațiilor avariate și a tuturor elementelor componente ale sistemului de închiriat biciclete. Stația de depanare oferă instrumente utile pentru bicicliști 24/24. Este compatibilă cu toate tipurile de biciclete și poate găzdui 2 biciclete simultan, fiind foarte ușor de folosit. Aceasta putând fi utilizată de toți bicicliștii, nu doar de utilizatorii sistemului de bike-sharing.

Scenariul optim selectat este compus din:

 • - Flota de biciclete inteligente cu computer de bord și modul inteligent de acces (475 vehicule)

 • - Stații inteligente de andocare a flotei de biciclete (48 stații)

 • - Terminal de închiriere cu modul de plată cu card bancar (48 terminale/panouri)

 • - Stații de depanare pentru reparații de urgență (10 stații)

 • - Management integrat, mentenanță, sistem de logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații

 • - Sistem de ticketing integrat cu transportul public urban

 • - Sistem de comunicații pentru operaționalizarea echipamentelor din teren

Amplasamentul stațiilor si configurația acestora este:

Nr.crt

Locație

Suprafața estimata

Configurație

Numar echipamente

1

Parcul Crang 1

38 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locație

Suprafața estimata

Configurație

Numar echipamente

2

Parcul Crang 2

39 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

13

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locație

Suprafața estimata

Configurație

Numar echipamente

3

Nicolae Titulescu

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

8

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locație

Suprafața estimata

Configurație

Numar echipamente

4

Piața Daciei 1

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

1

estimata

5

Piata Daciei 2

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

13

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

6

Cuza Voda

25 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

9

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

7

Tudor Vladimirescu

25 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

8

Unirii 1

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

9

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

9

Unirii 2

13 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

10

Aurora Mall 1

40 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

8

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

11

Aurora Mall 2

40 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

12

Autogara Buzau Nord

42 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

9

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

13

Unirii 3

13 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

14

Unirii 4

12 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

4

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

15

Unirii 8

16 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

16

Unirii 9

13 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

17

Unirii 12

12 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu

0

dizabilitati

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

18

Unirii 14

23 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

8

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

19

Ice Magic Club

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

8

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

20

Aleea Trandafirilor 1

13 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

4

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

21

Aleea Trandafirilor 2

12 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu

0

dizabilitati

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

22

Unirii 15

25 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

23

Blocurile ANL

16 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

24

Gara Buzau

25 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

8

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

25

Autogara Buzau Sud

25 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

8

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locație

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

26

Spitalul CFR

16 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

3

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

27

Parcul Marghiloman

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

13

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

28

Industriilor 1

16 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

29

Industriilor 2

42 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

8

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

1

estimata

30

Industriilor 3

68 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

13

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

31

Industiilor 4

25 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

32

Industriilor 6

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

9

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

33

Aurel Vlaicu

16 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

34

Brăilei 1

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirecționala

0

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

35

Brailei 2

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

36

Transilvaniei 1

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

37

Transilvaniei 2

16 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

38

Transilvaniei 4

16 m2

Statie dubla, incarcare

0

bidirecționala

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

39

Colegiul National B.P.Hasdeu

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

40

Colegiul National Mihai Eminescu

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

41

Liceul Filipescu

52 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

42

Parcul Tineretului 1

52 m2

Statie dubla, incarcare

0

bidirecționala

Statie simpla, incarcare unidirecționala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

18

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

43

Scoala nr. 11

25 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

44

Liceul I.Balas

Soter 1

42 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

14

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

45

Stadion Gloria

77 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

7

Tricicleta pentru seniori

2

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

1

Statie de depanare de urgenta

1

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

46

Liceul Marghiloman

42 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare

1

unidirecționala

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

47

Obor

16 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

4

Tricicleta pentru seniori

1

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0

Nr.crt

Locatie

Suprafata estimata

Configuratie

Numar echipamente

48

Liceul Sportiv

I.Balas Soter 2

42 m2

Statie dubla, incarcare bidirectionala

0

Statie simpla, incarcare unidirectionala

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicleta pentru seniori

0

Tricicleta pentru personae cu dizabilitati

0

Statie de depanare de urgenta

0