Hotărârea nr. 12/2020

Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău

Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -   referatul primarului municipiului   Buzău, înregistrat sub nr.

14/CLM/21.01.2020;

 • - raportul Direcției Tehnice nr. 8.173/21.01.2020;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

 • - prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 12

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - P R I M A R -Nr. 14/CLM/21.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. În acest sens în sarcina autoritățile publice locale intră:

-darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum si încredințarea exploatării bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al localităților, aferente serviciului, conform prevederilor legale;

-elaborarea si aprobarea regulamentului serviciului si a caietului de sarcini, în conformitate cu regulamentul-cadru si caietul de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C..

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune aleasă desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice se realizează pe baza unui regulament și unui caiet de sarcini al serviciului, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale.

Ținând cont de cele mai sus menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 48 din 06.03.2019 a fost aprobat Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Buzău , iar prin prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 366 din 12.12.2019 a fost aprobată scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.

Având în vedere măsurile dispuse prin Nota de Control încheiată de echipa de control a A.N.R.S.C. în data de 14.12.2019 și înregistrată la registratura Primăriei municipiului Buzău cu nr. 152744/12.12.2019, Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 145 din 25 august 2005, trebuie actualizat și întocmit în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007.

Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECȚIA TEHNICĂ Nr. 8.173/21.01.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău

Serviciile de iluminat public fac parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală. Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acțiunilor si activităților desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub 5                                                   5                                                       5                                                                                                                            J

autoritatea administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităților.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii acestui serviciu să fie în acord cu principiile cuprinse în Ordinul 86 din 20.03.2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală, iar în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune aleasă desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice se realizează pe baza unui regulament și unui caiet de sarcini al serviciului , elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale.

Ținând cont de cele mai sus menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 48 din 06.03.2019 a fost aprobat Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 366 din 12.12.2019 a fost aprobată scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.

Având în vedere măsurile dispuse prin Nota de Control încheiată de echipa de control a A.N.R.S.C. în data de 14.12.2019 și înregistrată la registratura Primăriei municipiului Buzău cu nr. 152744/12.12.2019, Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 145 din 25 august 2005, trebuie actualizat și întocmit în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ileana Bănucu

ANEXA la Hotărârea nr. 12/30.01.2020 a Consiliului Local al municipiului Buzău

CAIET DE SARCINI al serviciului de iluminat public din Municipiul Buzau

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini-cadru este întocmit în conformitate cu CAIETUL DE SARCINI-CADRU, prevăzut de ORDINUL nr. 87/20 martie 2007, emis de AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ (AMRSC) și stabilește modul prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău, organizează, conduce, coordonează și controlează funcționarea serviciul de iluminat public și modul de funcționare și exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în Municipiul Buzău.

ART. 2

 • (1) Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității administrației publice locale , cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru și în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.

 • (2)  Caietul de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ART. 3

Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligația de a verifica ca la întocmirea Caietului de sarcini s-a utilizat documentația prevăzută în Caietul de sarcini-cadru, după cum urmează:

 • a)  în conținutul documentației Caietului de sarcini se vor prelua din Caietul de sarcini-cadru activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate;

 • b)  conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise, cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini-cadru;

 • c)  conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

ART. 4

Consiliul Local al Municipiului Buzău, are obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public,în Municipiul Buzău, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public, în Municipiul Buzău și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

 • (2)  Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

 • (3)  Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.

ART. 5

Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

 • a)   respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b)  exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c)   respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de iluminat public;

 • d)   întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;

 • e)   furnizarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

 • f)  creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;

 • g)   prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza Municipiului Buzău;

 • h) personal de intervenție operativă;

 • i) conducerea operativă prin dispecer;

 • j) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • k)  analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • l)  elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • m) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;

 • n) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • o)   instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

 • p) lichidarea operativă a incidentelor;

 • q)  funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • r) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

 • s)  aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

 • t)   elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • u)  executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

 • v) elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • w)   corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

 • x)  inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

 • y) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public, în Municipiul Buzău (regulamentul de serviciu se întocmește pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

ART. 8

Condițiile de realizare, aprobare și decontare a reparațiilor (curente și capitale), a investițiilor precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, sunt conform precizărilor din contractual de concesionare a iluminatului public din Municipiul Buzău încheiat între Consiliul Local al Municipiului Buzău și operator.

CAP. III

Sistemul de iluminat public

ART. 9

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, a sistemului de iluminat public, din raza Municipiului Buzău. ART. 10

Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public sunt proprietatea S.C. Electrica Muntenia Nord S.D.E.E Buzău și sunt în administrarea acesteia, ele fiind enumerate în anexa nr.  1. Rezolvarea oricărei defecțiuni

apărută în cadrul acestora cade în sarcina S.C. Electrica Muntenia Nord S.D.E.E Buzău. ART. 11

Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public, branșamentele, instalațiile de forță, instalațiile de legare la pamânt, instalațiile de automatizări, măsură și control, punctele de aprindere, etc. sunt proprietatea S.C. Electrica Muntenia Nord S.D.E.E Buzău și sunt în administrarea acesteia. Rezolvarea oricărei defecțiuni, apărută în cadrul acestor component cade în sarcina S.C. Electrica Muntenia Nord S.D.E.E Buzău, proprietarul și administratorului rețelei. În anexa nr.   2 sunt prezentate

componentele instalațiilor de iluminat public aflate în proprietatea Primăriei municipiului Buzău.

ART. 12

Planul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr. 3. ART. 13

Clasificarea căilor de circulație și caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. 4. ART. 14

Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr.5.

ART. 15

Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile și podurile este prezentat în anexa nr. 6.

ART. 16

Documentația tehnică pentru arterele de circulație prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulație, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul rețelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat și puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor și distanța dintre aceștia, înălțimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat este prezentată în anexa nr. 7.

ART. 17

Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr. 8. ART. 18 Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate în anexa nr. 9 - nu este cazul. ART. 19 Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în anexa nr. 10. ART. 20

Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor sunt prezentate în anexa nr. 11.

ART. 21

Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. 12.

ART. 22

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece, după caz:

 • a) factorul de menținere va fi de 80% ;

 • b) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în anexa nr. 13;

 • c)  specificațiile tehnice și cantitățile de produse aferente iluminatului festiv de sărbători sunt prezentate în anexa nr. 12.

 • d)  programul de reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în anexa nr. 15;

ART. 23

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)   verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție si a corpurilor de iluminat;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului asigurat;

 • d)  întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • e) menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

 • f)    măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

 • g)  întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • h) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • i)  funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

 • j)    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • k)  respectarea Regulamentuluie serviciului de iluminat public în Municipiul Buzău aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în condițiile legii;

 • l)  funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

 • m)  menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • n)  îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

 • o)   încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

 • p)   dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău;

 • q) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;

 • r)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

 • s)  urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;

ș) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării, operatorul serviciului de iluminat public va prezenta Consiliului Local al Municipiului Buzău modul de organizare a acestui sistem;

 • t)   informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Anexa nr.6

Zonele de risc, altele decât tunelurile si pasajele subterane rutiere

Nr. crt.

Tipul zonei de riscl

Locația

Lungimea/suprafața2

Clasa sistemului de iluminat

1

Intersecție semaforizata

B-dul. Unirii - intersecție cu Bd. Marsal Alexandru Averescu si Bd. 1 Decembrie 1918

2548

C1

2

Intersectie semaforizata

B-dul. Unirii - intersecție cu Str. Patriei

2644

C1

3

Intersectie semaforizata

B-dul. Unirii - intersectie cu Str. Soroca si Str. Colonel Ion Buzoianu

1097

C1

4

Intersectie semaforizata

B-dul. Unirii - intersectie cu Aleea Trandafirilor si Str. Lt.

Ion Godeanu

3682

C1

5

Intersectie semaforizata

B-dul. Unirii - intersectie cu Bd. Nicolae Balcescu

2572

C1

6

Intersectie semaforizata

B-dul. Unirii - intersectie cu Bd. Transilvaniei si Str. Obor

4186

C1

7

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Unirii - intersectie cu Str. Orizontului si Str. Frasinet

5833

C1

8

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Unirii - intersectie cu Str. Nicu Constantinescu

3917

C1

9

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Industriei - sens giratoriu Mol si Lukoil

7204

C1

10

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Industriei - sens giratoriu cu Str. Dimitrie Filipescu

6001

C1

11

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Industriei - sens giratoriu cu B-dul. 1 Decembrie 1918

2537

C1

12

Intersectie semaforizata

B-dul. Transilvaniei - intersectie cu B-dul. Unirii

3912

C1

13

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Transilvaniei - intersectie cu Str. Constructiei si B-dul. Nicolae Titulescu

1039.78

C1

14

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Transilvaniei - intersectie cu Str. Bazalt

1334.07

C1

15

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Transilvaniei - intersectie cu Str. Gradinilor

3626.02

C1

16

Intersectie nesemaforizata

B-dul. 1 Decembrie 1918 - intersectie cu B-dul Garii (Gara Buzau)

4189.96

C1

17

Intersecție nesemaforizata

Str. Obor - intersectie cu Str. Unirii, Str. Chiristigii si Str.

Sf. Sava Gotul

5757.42

C1

18

Intersectie semaforizata

B-dul. G-ral. Averescu - intersectia cu B-dul. Stadionului si B-dul. Nicolae Balcescu

1949.19

C1

19

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Republicii - intersectia cu Soseaua Brailei si Str. Al. Marghiloman

6362.19

C1

20

Intersectie nesemaforizata

Str. Al. Marghiloman - intersectia cu Aleea Sporturilor

1043.22

C1

21

Intersectie semaforizata

Str. Al. Marghiloman - intersectia cu Str. Mesteacanului si Str. Obor

1509.8

C1

22

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Stadionului - intersectia cu Str. Caraiman

1655.51

C2

23

Intersectie nesemaforizata

B-dul. G-ral. Stadionului - intersectia cu Str. Bazalt

2928.84

C2

24

Intersectie semaforizata

B-dul. Dorobanti - intersectia cu Aleea Sporturilor

2736.75

C2

25

Intersectie nesemaforizata

Aleea Sporturilor - intersectia cu Str. Mesteacanului

1883.34

C2

26

Intersectie nesemaforizata

B-dul. Garii - intersectia cu B-dul. Libertatii si B-dul Tudor Vladimirescu

2928.89

C2

27

Intersectie semaforizata

B-dul. Nicolae Balcescu - intersectia cu B-dul. Nicolae Titulescu

1878

C2

28

Intersectie nesemaforizata

Str. Oltului - intersectia cu sens giratoriu cu strazile: Caraiman, I. L. Caragiale si Martirilor

6385.15

C2

29

Treceri de pietoni

B-dul. Unirii - 20 de treceri de pietoni

2905.08

C1/C0

30

Treceri de pietoni

B-dul. Industriei - 7 treceri de pietoni

681.46

C1/C0

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Pagina 1 din 16


G>

ki

G>

KJ

Nr. Crt.

LĂSTUNULUI - Intrând 3

LĂSTUNULUI - Intrând 2

LĂSTUNULUI - Intrând 1

LĂSTUNULUI

PASAJULUI

SIRIULUI

IZLAZULUI

Denumire Strada / Zona

ro

ro

o

ro

SC 10001

Beton Stradal [buc]

Tip Stâlp [

SC 10002

ro

w

CD

ro

SC 10005

w

w

ro

SE 4

SE 10

w

SE 11

ELECTRICA

Metalic

Stradal [buc]

UAT

cr c o 1—^

ELECTRICA

Metalic Ornamental [buc]

UAT

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stâlp de lemn [buc]

ro

ro

w o

o

CD

00

Total Stâlpi [buc]

ro

ro

ro

Total Stâlpi pe colt [buc]00 CD 2 ro

o S'


Anexa Nr. 1


Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICĂ

UĂT

ELECTRICĂ

UĂT

4.4.

LĂSTUNULUI - Intrand 4

3

3

5

LUMINISULUI

2

2

4

6

RĂCHITEI

6

13

1

1

21

6.1.

RĂCHITEI - Intrand 1

1

1

1

7

STĂVILĂRULUI

11

6

1

9

3

2

32

7.1.

STĂVILĂRULUI - Intrand 1

1

1

8

DEPOZITULUI

1

16

17

1

9

INTR. COSMINULUI

2

1

3

10

INFRĂTIRII

1

3

2

6

11

HĂIDUCULUI

2

1

5

3

11

11.1.

HĂIDUCULUI - Intrand 1

1

1

12

ĂLEEĂ LIVEZILOR

4

1

5

13

ORIZONTULUI 1

1

11

1

7

20

1

14

FOISOR

2

2

15

CERCULUI

1

5

4

10

16

MORILOR

12

1

13

17

FDT. PESCĂRUS

6

1

7

1

18

ORIZONTULUI 2 + Intraduri

1

18

40

20

2

81

3

19

ĂLEEĂ CIMBRULUI

1

1

Pagina 2 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal

[buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

20

LILIACULUI

1

1

21

CHIMIEI

4

4

22

GRADINILOR 1

3

2

1

6

23

ALEEA PLOPILOR

7

7

1

2

17

1

23.1.

ALEEA PLOPILOR - Intrand 1

2

2

24

ALEEA GRADINILOR

5

1

6

25

CERBULUI

4

6

4

14

26

CONSTITUTIEI

6

10

16

1

27

FDT. SALCAMILOR

1

1

28

PAUN PINCIO

5

4

9

1

29

PRUTULUI

4

10

2

16

1

30

I. ANDREESCU

3

5

8

1

31

VASILE GOLEA

7

3

10

32

V. CONTA

1

1

2

33

M. COSTIN

2

3

5

34

VASILE CALOIAN

5

3

2

10

1

35

FUNDATURA BERZEI

4

4

36

PENTELEU

5

2

1

3

11

37

SUCIU MURESAN

6

6

38

RAICU IONESCU

1

3

4

39

POPA TUN

1

2

3

40

FUNDATURA MELODIEI

2

16

18

Pagina 3 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

41

ALEEA SAHIA

1

6

7

1

42

AL VLAHUTA

3

2

1

6

1

43

OVIDIU

5

5

1

44

OITUZ

8

8

2

45

VICTOR BABES

4

4

46

ALMASULUI

1

12

13

1

47

ARDEALULUI

5

5

48

CAPSUNILOR

9

9

3

49

NICU CONSTANTINESCU

86

86

50

VICE AMIRAL ION MURGESCU

16

16

51

B-DUL TRANSILVANIEI

90

115

4

5

1

1

216

7

51.1.

B-DUL TRANSILVANIEI - Intrand 1

3

3

51.2.

B-DUL TRANSILVANIEI - Intrand 2

6

6

12

52

FLORILOR

3

1

4

53

BAZALT (+ zona blocuri)

5

37

1

2

4

49

2

54

TIGLARI

10

2

12

55

VETERANILOR

18

18

56

INTRAREA BAZALTULUI

5

4

1

1

11

1

57

SIMILA

3

14

1

18

3

58

GOGU VICATUS

2

6

3

11

59

IAZULUI

4

9

3

2

18

1

60

RASCOALEI 1907

21

7

1

29

61

FDT. UZINEI

3

4

7

Pagina 4 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

62

DIMITRIE CANTEMIR

3

2

3

8

3

63

H.P. BENGESCU

1

3

5

9

3

64

I. L. CARAGIALE

1

4

1

6

3

65

V. GRADEANU

2

2

1

5

2

66

TIMOTEI CIPARIU

11

6

17

4

67

PALTINIS

2

2

68

DORNEI

2

2

69

FAGETULUI

1

1

4

4

10

3

70

GHIOCEILOR

1

1

71

OLTULUI

4

31

35

14

72

ION CREANGA

5

10

5

2

22

8

73

MOLIDULUI

1

5

2

8

5

74

MARASESTI

1

3

4

1

75

PROLETARILOR

1

2

1

1

5

3

76

CARPATI

6

4

2

12

5

77

ALECU RUSSO

2

1

3

2

78

PROGRESULUI

5

5

1

79

22 DECEMBRIE.

2

4

6

2

80

GEORGE COSBUC

10

10

3

81

ELOCINTEI

3

8

11

3

82

MARTIRILOR

15

15

5

83

CARAIMAN

1

20

2

23

5

84

ECOULUI

1

2

3

Pagina 5 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

85

I BUGA

5

5

86

E. TEODOROIU

2

2

87

VISEU

4

4

88

MIHAI EMINESCU

1

1

2

1

89

VLASIEI

1

4

3

1

9

2

90

DEMOCRATIEI

8

24

1

33

5

91

GHEORGHE DOJA

6

2

8

92

NICOLAE BELDICEANU

5

3

8

2

93

APOLON

4

4

94

NUCULUI

1

2

3

95

I. D. PETRESCU

2

1

4

7

3

96

POET THEODOR NECULUTA

10

10

2

97

ENECHITA VACARESCU

11

5

1

17

4

98

CHILIAN V. TELEGESCU

2

1

3

99

NICOLAE TITULESCU

9

51

60

12

99.1.

NICOLAE TITULESCU - Intrand 1

2

2

100

ALEEA CASTANILOR

1

1

9

17

22

50

101

MAGHIRAN

7

7

1

102

MERISORULUI

2

2

1

103

I. H. RADULESCU

13

6

1

20

5

104

ZEFIRULUI

7

10

17

4

105

DREAPTA

2

4

6

106

CRINULUI

3

7

1

11

4

Pagina 6 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

107

NARCISELOR

1

5

6

3

108

CRISAN

3

14

17

1

109

RENASTERII

4

2

6

1

110

PROSPERITATII

2

2

4

111

CLUJULUI

2

3

5

10

1

112

CRISULUI

2

2

113

NUFARULUI

5

6

11

114

ECATERINA VARGA

1

3

4

1

115

TRIFOIULUI

2

2

4

116

PROIECTATA

3

3

6

117

POET GHE. SION

3

2

5

118

TURDEI

5

3

8

119

ALEEA DUMBRAVEI

2

4

2

8

1

120

GENERAL GRIGORE BASTAN

16

1

17

1

121

1 DECEMBRIE 1918. (+ zona blocuri)

13

8

1

8

30

1

122

PRIETENIEI

13

4

1

1

19

123

ALEEA LEAGANULUI-ZONA BLOCURI

6

3

4

21

34

124

ALEEA SCOLILOR

11

3

14

125

ALEEA CONSTRUCTORILOR

6

6

5

17

126

ALEEA CENTRALA

11

4

4

36

36

91

127

ALEEA PALTINILOR

2

2

10

17

31

128

B-DUL STADIONULUI

22

17

3

42

129

B-DUL NICOLAE BALCESCU

93

4

5

102

1

Pagina 7 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

130

TRAIAN VUIA

8

16

3

27

6

131

ZAMBILELOR

1

3

4

132

VANATORI

1

6

7

2

133

ALEEA PARCULUI

2

1

2

17

1

23

134

CARTIERUL N. BALCESCU

4

19

21

28

72

135

B-DUL SPIRU HARET

56

14

70

135.1.

B-DUL SPIRU HARET - Intrand 1

3

3

136

BISCA

4

1

4

5

1

15

4

137

PANDURI

8

12

1

2

23

137.1.

PANDURI - Intrand 1

1

2

3

138

ALEEA GOLESCU

1

1

2

139

DIMITRIE FILIPESCU

3

6

10

19

1

140

SATURN LINIE

3

1

2

6

141

CATUNULUI

1

1

2

142

SATURN

2

9

1

12

143

MUNCII

11

6

1

18

1

144

URZICENI

7

7

2

5

21

1

145

FRASINULUI

6

4

10

1

146

NEGREASCA

5

2

1

8

3

147

POSTEI

2

4

1

1

8

3

148

ALBINELOR

5

1

6

1

149

MURGULUI

3

2

3

8

2

150

SANTIERULUI

4

8

3

14

6

35

5

Pagina 8 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

151

DEPOULUI

23

1

9

3

36

4

152

1 MAI.

1

2

4

7

3

153

PROFESORILOR

13

6

19

3

154

LUPENI

16

5

21

4

155

STUPARIEI

2

1

1

8

12

5

156

BAZIL IORGULESCU

3

1

1

2

3

10

3

157

GHEORGHE MAGHERU

1

4

1

2

8

2

158

DREPTATII

1

6

1

8

1

159

ION COSTINESCU

1

7

1

9

2

160

PINULUI

1

14

2

5

22

4

161

SERELOR

5

1

3

9

1

162

PIERSICULUI

17

3

5

25

3

163

COMETEI

1

13

2

16

1

164

DINICU GOLESCU

10

5

15

2

165

PANAIT MOSOIU

1

14

1

6

22

9

166

AUREL VLAICU

23

5

2

3

33

3

167

PARC CRANG

40

82

122

168

PARC CRANG - Strada

9

9

169

STADION

5

2

7

170

AERODROMULUI

3

2

5

10

171

B-DUL UNIRII

27

223

8

13

22

293

172

MIORITEI

3

2

7

12

173

I. BAIESU SI CLEMENTEI

7

4

2

1

4

1

19

1

Pagina 9 din 16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

174

OSTROVULUI

1

2

7

17

2

29

1

175

A. IPATESCU

4

5

9

176

TUNEL

8

3

1

2

14

177

PACII

21

1

22

2

178

SF. SAVA GOTUL

7

7

179

BISTRITEI 1

4

4

180

OLTETULUI

3

2

1

6

181

GRIVITEI

3

3

182

PIATA TEATRULUI

4

3

7

1

183

SPERANTEI

5

5

10

1

184

ALEEA SPERANTEI

1

2

3

185

VERII

3

5

8

1

186

ARIESULUI

3

4

7

1

187

NAPOCA

4

8

5

17

188

CUZA VODA

30

30

189

PIATA DACIA

4

9

13

190

ALEEA TRANDAFIRILOR

5

4

2

11

191

PARCUL SF. INGERI

16

16

192

LT. ION GODEANU

12

4

16

193

DEMOCRATIEI 2 (+ Parculet)

9

11

20

1

194

PIETROASELE

27

1

1

1

19

58

15

122

195

FRASINET

1

36

37

196

CHIRISTIGII

8

8

15

31

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

197

ALEEA CHIRISTIGII

2

1

3

198

VISINULUI

10

10

199

G. ALEXANDRESCU

8

8

1

200

TABACARI

1

9

2

12

201

MESTEACANULUI

4

13

17

3

202

ALEEA TEILOR

6

6

1

203

ROMANITEI

8

8

1

204

ALEEA EPISCOPIEI

12

12

205

BICAZ

6

6

206

LT. GHEORGHE IACOB

9

9

207

ALEEA PARCULUI TINERETULUI

16

16

208

PARCUL TINERETULUI

2

4

126

1

133

209

ALEEA SPORTURILOR

21

9

1

31

210

IAZUL MORII

11

4

2

17

211

UNIRII 2 (+ Zona blocuri)

5

10

15

212

OBOR

4

27

31

1

213

ALEXANDRU MARGHILOMAN

1

100

101

2

214

FDT. DELTEI

1

3

4

215

FDT. GIRLEI

1

5

6

216

FDT. FRAGILOR

1

1

2

217

FDT. AGRISELOR

2

2

218

SOSEAUA BRAILEI

2

3

71

76

219

ALEEA INDUSTRIILOR

33

1

2

121

46

2

205

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

220

B-DUL MARESAL AL. AVERESCU

4

21

25

221

SPATARULUI

1

1

222

POGOANELE

17

17

223

B-DUL 1 DECEMBRIE 1918

1

44

3

48

1

224

B-DUL REPUBLICII

2

61

1

64

225

ALEEA CEFERISTILOR

4

3

7

226

HORTICOLEI

6

22

10

6

44

4

227

DOROBANTI

33

27

10

6

4

1

1

82

1

228

GARLASI

11

10

3

6

30

229

FDT. SALCIILOR

1

4

1

6

230

CALARASI

4

2

6

231

COLUMBELOR DOROBANTI 2 (+ Zona blocuri)

76

23

11

110

232

DIMINETII

9

5

14

233

EGALITATII

4

2

6

234

PRIMAVERII

17

13

1

12

2

8

1

54

1

234.1.

PRIMAVERII - Intrand 1

5

5

234.2.

PRIMAVERII - Intrand 2

3

3

235

ALEEA LUNCII

1

6

7

236

RAHOVEI

10

4

6

2

22

1

237

FDT. VIILOR

2

5

7

238

VIILOR

4

11

1

1

1

18

1

239

IZVOR

3

2

5

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

240

FDT PESCARUS

4

4

241

LUMINII

7

14

1

2

24

2

242

CALMATUI

2

2

4

1

243

CALNAU

4

4

244

UMBRELOR

9

9

1

245

LUCEAFARULUI

2

23

2

27

1

246

BUCEGI

2

8

12

22

5

247

GH LAZAR

4

1

5

1

248

ARMONIEI

6

2

1

9

1

249

PARANG

11

11

250

ALEEA PARANG

7

7

251

SCULPTURII

17

3

20

1

252

FDT. VIRTUTII

4

4

253

AUROREI

8

8

1

254

ALEEA SCULPTURII

1

4

5

255

SOARELUI

1

4

5

1

256

TRIUMFULUI

2

3

1

6

2

257

AGRICULTURII

2

2

6

1

2

13

1

258

GLORIEI

1

2

6

9

1

259

VULTURULUI

4

6

10

3

260

OILOR

2

1

1

4

261

LEONARD

4

3

1

8

262

ALEEA MARGARIT

1

1

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

263

PETRU MAIOR

2

2

264

FILANTROPIEI

6

7

13

1

265

TRIUMFULUI 2

3

10

3

16

2

266

LIBERTATII

17

12

29

5

267

SALVARII

11

11

1

268

COSTACHE NEGRUZZI

1

3

4

1

269

PETROSANI

2

2

4

2

270

PLEVNEI

8

13

1

5

2

29

3

271

VICTORIEI

7

24

3

34

3

272

FDT. VICTORIEI

2

2

4

273

SCANTEII

1

8

5

14

4

274

13 DECEMBRIE.

5

2

7

2

275

B-DUL GARII

2

32

2

36

276

BISTRITEI 2 (+ Zona blocuri)

5

6

1

10

4

4

30

277

PARC B.P. HASDEU

5

5

278

TUDOR VLADIMIRESCU

11

11

279

INDEPENDENTEI

7

18

20

1

3

9

58

3

280

CAROL DAVILA

2

4

6

281

ALEEA VIITORULUI

1

1

2

282

TOAMNEI

6

6

1

283

PLANTELOR

6

2

1

2

11

284

PARCUL MARGHILOMAN

2

169

171

285

NIMFELOR

4

1

3

4

12

2

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal

[buc]

Metalic Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

LU (/)

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

286

STELEI

4

2

2

8

3

287

ANTON PANN

4

4

1

288

GRANICERI

2

2

4

1

289

MARASTI

1

10

2

13

1

290

BRADULUI

3

3

291

RAZBOIENI

1

13

14

1

292

FDT. SLANIC

4

4

293

VULCAN

1

6

5

12

2

294

FDT. GRAUSORULUI

2

8

3

1

14

295

M. KOGALNICEANU

1

2

3

6

3

296

CONSTANTIN BRANCOVEANU

2

2

4

2

297

GHEORGHE ASACHI

3

5

8

2

298

FDT. ROZELOR

2

2

299

FDT. DALIEI

2

1

3

300

SOMESUL MIC

6

4

2

12

1

301

LUNEI

1

2

3

1

302

SIMION BARNUTIU

9

4

13

2

303

ZIMBRULUI

3

3

6

1

304

CORBULUI

4

1

5

305

POMPILIU SIEU

7

8

15

306

CRIZANTEMELOR

9

9

1

307

COLONEL ION BUZOIANU

40

1

41

2

308

FDT. SOIMULUI

1

2

1

1

5

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Tip Stalp [buc]

Total Stalpi [buc]

Total Stalpi pe colt [buc]

Beton Stradal [buc]

Metalic

Stradal [buc]

Metalic Ornamental [buc]

Beton Ornamental [buc]

Fonta Ornamental [buc]

Stalp de lemn [buc]

T-O o o T

U (/)

SC 10002

SC 10005

SE 4

o T-

UJ

cn

SE 11

ELECTRICA

UAT

ELECTRICA

UAT

309

ZONA BLOCURI - AL. INSULEI, AL. STEJARULUI SI STR. CIOCHINESCU

30

5

15

4

2

26

82

310

CIUCURETE

5

5

311

PATRIEI (+ Zona blocuri)

12

14

8

34

3

312

16 FEBRUARIE.

3

2

5

2

313

CART. BROSTENI

30

3

10

5

6

47

7

18

25

151

314

VLADIMIR MAXIMILIAN

3

2

1

2

8

315

DECEBAL

12

5

4

21

2

316

CARTIER MICRO V

6

1

3

9

7

7

33

1

67

317

MICA

6

4

3

1

14

318

CARTIER OBOR

3

25

28

319

CARTIER DOROBANTI 1

61

9

3

1

10

28

22

4

1

139

320

CARTIER UNIRII SUD 1

32

3

2

9

26

2

74

321

CARTIER UNIRII SUD 2

7

1

2

2

9

21

Total:

1419

2184

87

656

32

220

59

596

152

695

304

83

51

6538

364

Nota: Din totalul de stalpi (6538 buc), 364 de stalpi sunt amplasați in intersecția a doua strazi, motiv pentru care aceștia au fost inventariati pe ambele strazi.

Anexa Nr. 1

Beneficiar: Primăria Municipiului Buzău

Centralizator Situația Existentă - Municipiul Buzău - Aparate de iluminat - Partea II

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg - 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

1

IZLAZULUI

17

17

2

SIRIULUI

6

6

3

PASAJULUI

7

7

4

LASTUNULUI

27

2

29

4.1.

LASTUNULUI - Intrand 1

1

1

4.2.

LASTUNULUI - Intrand 2

1

1

4.3.

LASTUNULUI - Intrand 3

1

1

4.4.

LASTUNULUI - Intrand 4

2

2

5

LUMINISULUI

2

2

4

6

RACHITEI

20

20

6.1.

RACHITEI - Intrand 1

1

1

7

STAVILARULUI

2

30

32

7.1.

STAVILARULUI - Intrand 1

1

1

8

DEPOZITULUI

15

15

Pagina 1 din 14

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

9

INTR. COSMINULUI

2

1

3

10

INFRATIRII

6

6

11

HAIDUCULUI

11

11

11.1.

HAIDUCULUI - Intrand 1

1

1

12

ALEEA LIVEZILOR

4

4

13

ORIZONTULUI 1

20

20

14

FOISOR

2

2

15

CERCULUI

10

10

16

MORILOR

6

6

17

FDT. PESCARUS

1

6

7

18

ORIZONTULUI 2 + Intraduri

11

67

2

80

19

ALEEA CIMBRULUI

1

1

20

LILIACULUI

1

1

21

CHIMIEI

4

4

22

GRADINILOR 1

5

5

23

ALEEA PLOPILOR

16

1

17

23.1.

ALEEA PLOPILOR - Intrand 1

1

1

24

ALEEA GRADINILOR

6

6

25

CERBULUI

14

14

26

CONSTITUTIEI

15

15

27

FDT. SALCAMILOR

0

28

PAUN PINCIO

8

8

29

PRUTULUI

16

16

30

I. ANDREESCU

7

7

31

VASILE GOLEA

10

10

32

V. CONTA

2

2

33

M. COSTIN

5

5

Pagina 2 din 14

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

34

VASILE CALOIAN

8

8

35

FUNDATURA BERZEI

4

4

36

PENTELEU

11

11

37

SUCIU MURESAN

6

6

38

RAICU IONESCU

4

4

39

POPA TUN

3

3

40

FUNDATURA MELODIEI

18

18

41

ALEEA SAHIA

6

6

42

AL VLAHUTA

5

5

43

OVIDIU

5

5

44

OITUZ

6

6

45

VICTOR BABES

4

4

46

ALMASULUI

11

1

12

47

ARDEALULUI

4

1

5

48

CAPSUNILOR

9

9

49

NICU CONSTANTINESCU

22

55

10

87

50

VICE AMIRAL ION MURGESCU

13

3

16

51

B-DUL TRANSILVANIEI

214

214

51.1.

B-DUL TRANSILVANIEI - Intrand 1

3

3

51.2.

B-DUL TRANSILVANIEI - Intrand 2

12

12

52

FLORILOR

4

4

53

BAZALT (+ zona blocuri)

5

1

29

3

1

3

42

54

TIGLARI

11

11

55

VETERANILOR

16

4

1

21

56

INTRAREA BAZALTULUI

10

10

57

SIMILA

17

17

58

GOGU VICATUS

8

8

Pagina 3 din 14

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

59

IAZULUI

19

19

60

RASCOALEI 1907

29

29

61

FDT. UZINEI

7

7

62

DIMITRIE CANTEMIR

8

8

63

H.P. BENGESCU

6

6

64

I. L. CARAGIALE

3

3

65

V. GRADEANU

3

3

66

TIMOTEI CIPARIU

17

17

67

PALTINIS

2

2

68

DORNEI

2

2

69

FAGETULUI

10

10

70

GHIOCEILOR

1

1

71

OLTULUI

34

34

72

ION CREANGA

1

21

22

73

MOLIDULUI

4

4

74

MARASESTI

1

2

3

75

PROLETARILOR

4

4

76

CARPATI

7

7

77

ALECU RUSSO

1

1

78

PROGRESULUI

4

4

79

22 DECEMBRIE.

4

4

80

GEORGE COSBUC

8

8

81

ELOCINTEI

8

8

82

MARTIRILOR

13

13

83

CARAIMAN

22

1

23

84

ECOULUI

2

2

85

I BUGA

5

5

Pagina 4 din 14

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

86

E. TEODOROIU

1

1

2

87

VISEU

4

4

88

MIHAI EMINESCU

1

1

89

VLASIEI

9

9

90

DEMOCRATIEI

32

32

91

GHEORGHE DOJA

7

7

92

NICOLAE BELDICEANU

6

6

93

APOLON

1

4

5

94

NUCULUI

3

3

95

I. D. PETRESCU

7

7

96

POET THEODOR NECULUTA

10

10

97

ENECHITA VACARESCU

15

15

98

CHILIAN V. TELEGESCU

3

3

99

NICOLAE TITULESCU

60

60

99.1.

NICOLAE TITULESCU - Intrand 1

2

2

100

ALEEA CASTANILOR

3

45

3

51

101

MAGHIRAN

5

5

102

MERISORULUI

1

1

103

I. H. RADULESCU

18

18

104

ZEFIRULUI

15

15

105

DREAPTA

6

6

106

CRINULUI

9

9

107

NARCISELOR

5

5

108

CRISAN

16

16

109

RENASTERII

2

2

4

110

PROSPERITATII

4

4

111

CLUJULUI

8

8

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg - 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

112

CRISULUI

2

2

113

NUFARULUI

10

10

114

ECATERINA VARGA

3

3

115

TRIFOIULUI

4

1

5

116

PROIECTATA

6

6

117

POET GHE. SION

5

5

118

TURDEI

8

8

119

ALEEA DUMBRAVEI

3

4

7

120

GENERAL GRIGORE BASTAN

17

17

121

1 DECEMBRIE 1918. (+ zona blocuri)

8

1

22

31

122

PRIETENIEI

2

20

22

123

ALEEA LEAGANULUI-ZONA BLOCURI

29

6

3

38

124

ALEEA SCOLILOR

3

11

14

125

ALEEA CONSTRUCTORILOR

11

7

18

126

ALEEA CENTRALA

72

6

18

96

127

ALEEA PALTINILOR

25

4

29

128

B-DUL STADIONULUI

78

78

129

B-DUL NICOLAE BALCESCU

1

62

63

130

TRAIAN VUIA

26

26

131

ZAMBILELOR

4

4

132

VANATORI

5

5

133

ALEEA PARCULUI

20

3

23

134

CARTIERUL N. BALCESCU

72

1

73

135

B-DUL SPIRU HARET

35

35

135.1.

B-DUL SPIRU HARET - Intrand 1

3

3

136

BISCA

14

14

137

PANDURI

2

26

28

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

137.1.

PANDURI - Intrand 1

3

3

138

ALEEA GOLESCU

2

2

139

DIMITRIE FILIPESCU

18

18

140

SATURN LINIE

4

4

141

CATUNULUI

2

2

142

SATURN

12

12

143

MUNCII

17

17

144

URZICENI

1

17

18

145

FRASINULUI

9

9

146

NEGREASCA

7

7

147

POSTEI

8

8

148

ALBINELOR

5

5

149

MURGULUI

6

6

150

SANTIERULUI

33

33

151

DEPOULUI

35

35

152

1 MAI.

6

6

153

PROFESORILOR

16

16

154

LUPENI

16

16

155

STUPARIEI

9

9

156

BAZIL IORGULESCU

7

7

157

GHEORGHE MAGHERU

7

7

158

DREPTATII

8

8

159

ION COSTINESCU

8

8

160

PINULUI

20

20

161

SERELOR

1

7

8

162

PIERSICULUI

2

1

18

21

163

COMETEI

15

15

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

164

DINICU GOLESCU

14

14

165

PANAIT MOSOIU

17

17

166

AUREL VLAICU

31

31

167

PARC CRANG

131

131

168

PARC CRANG - Strada

12

12

169

STADION

9

9

170

AERODROMULUI

9

9

171

B-DUL UNIRII

2

2

319

4

327

172

MIORITEI

7

5

12

173

I. BAIESU SI CLEMENTEI

1

18

19

174

OSTROVULUI

9

28

1

38

175

A. IPATESCU

5

1

8

12

26

176

TUNEL

15

15

177

PACII

22

22

178

SF. SAVA GOTUL

5

2

7

179

BISTRITEI 1

4

4

180

OLTETULUI

7

7

181

GRIVITEI

3

3

182

PIATA TEATRULUI

9

9

183

SPERANTEI

10

10

184

ALEEA SPERANTEI

3

3

185

VERII

7

7

186

ARIESULUI

6

6

187

NAPOCA

5

12

17

188

CUZA VODA

60

60

189

PIATA DACIA

4

27

31

190

ALEEA TRANDAFIRILOR

2

14

16

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

191

PARCUL SF. INGERI

16

16

192

LT. ION GODEANU

1

1

4

13

19

193

DEMOCRATIEI 2 (+ Parculet)

9

11

4

6

30

194

PIETROASELE

82

48

130

195

FRASINET

54

54

196

CHIRISTIGII

16

15

31

197

ALEEA CHIRISTIGII

0

198

VISINULUI

10

10

199

G. ALEXANDRESCU

7

7

200

TABACARI

7

5

12

201

MESTEACANULUI

16

1

17

202

ALEEA TEILOR

5

5

203

ROMANITEI

3

4

7

204

ALEEA EPISCOPIEI

12

12

205

BICAZ

6

6

206

LT. GHEORGHE IACOB

9

9

207

ALEEA PARCULUI TINERETULUI

0

208

PARCUL TINERETULUI

1

130

2

133

209

ALEEA SPORTURILOR

1

30

31

210

IAZUL MORII

17

17

211

UNIRII 2 (+ Zona blocuri)

7

8

15

212

OBOR

55

55

213

ALEXANDRU MARGHILOMAN

58

58

214

FDT. DELTEI

4

4

215

FDT. GIRLEI

6

6

216

FDT. FRAGILOR

2

2

217

FDT. AGRISELOR

2

2

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

218

SOSEAUA BRAILEI

79

79

219

ALEEA INDUSTRIILOR

48

26

28

120

17

239

220

B-DUL MARESAL AL. AVERESCU

3

46

49

221

SPATARULUI

1

1

222

POGOANELE

18

18

223

B-DUL 1 DECEMBRIE 1918

53

53

224

B-DUL REPUBLICII

72

72

225

ALEEA CEFERISTILOR

7

7

226

HORTICOLEI

4

48

52

227

DOROBANTI

2

3

66

71

228

GARLASI

15

16

31

229

FDT. SALCIILOR

4

4

230

CALARASI

4

2

6

231

COLUMBELOR DOROBANTI 2 (+ Zona blocuri)

11

104

115

232

DIMINETII

15

15

233

EGALITATII

6

6

234

PRIMAVERII

1

3

34

15

53

234.1.

PRIMAVERII - Intrand 1

5

5

234.2.

PRIMAVERII - Intrand 2

2

2

235

ALEEA LUNCII

7

7

236

RAHOVEI

1

2

18

21

237

FDT. VIILOR

2

5

7

238

VIILOR

16

1

17

239

IZVOR

5

5

240

FDT PESCARUS

1

3

4

241

LUMINII

2

21

23

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

242

CALMATUI

3

3

243

CALNAU

4

4

244

UMBRELOR

9

9

245

LUCEAFARULUI

1

25

26

246

BUCEGI

19

1

20

247

GH LAZAR

4

4

248

ARMONIEI

1

6

7

249

PARANG

12

12

250

ALEEA PARANG

6

1

7

251

SCULPTURII

2

16

18

252

FDT. VIRTUTII

4

4

253

AUROREI

7

7

254

ALEEA SCULPTURII

5

5

255

SOARELUI

4

4

256

TRIUMFULUI

5

5

257

AGRICULTURII

6

7

13

258

GLORIEI

1

8

9

259

VULTURULUI

7

7

260

OILOR

4

4

261

LEONARD

9

9

262

ALEEA MARGARIT

1

1

263

PETRU MAIOR

2

2

264

FILANTROPIEI

12

12

265

TRIUMFULUI 2

13

13

266

LIBERTATII

28

28

267

SALVARII

11

11

268

COSTACHE NEGRUZZI

3

3

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

269

PETROȘANI

2

2

270

PLEVNEI

28

28

271

VICTORIEI

3

28

31

272

FDT. VICTORIEI

4

4

273

SCANTEII

14

14

274

13 DECEMBRIE.

5

5

275

B-DUL GARII

34

7

41

276

BISTRIȚEI 2 (+ Zona blocuri)

8

24

32

277

PARC B.P. HASDEU

5

4

9

278

TUDOR VLADIMIRESCU

1

13

14

279

INDEPENDENTEI

13

54

2

69

280

CAROL DAVILA

6

6

281

ALEEA VIITORULUI

2

2

282

TOAMNEI

6

6

283

PLANTELOR

10

10

284

PARCUL MARGHILOMAN

4

176

180

285

NIMFELOR

10

10

286

STELEI

7

7

287

ANTON PANN

3

3

288

GRANICERI

3

3

289

MARASTI

3

11

14

290

BRADULUI

3

3

291

RAZBOIENI

14

14

292

FDT. SLANIC

4

4

293

VULCAN

12

12

294

FDT. GRAUSORULUI

3

11

14

295

M. KOGALNICEANU

4

4

Nr. Crt.

Denumire Strada / Zona

Putere l

ampa [W]

Total AIL [buc]

Hg- 125 [W]

Hg - 250 [W]

Na - 50 [W]

Na - 70 [W]

Na - 100 [W]

Na - 150 [W]

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

Cosmopolis -

90 [W]

Led - 30 [W]

Led - 50 [W]

296

CONSTANTIN BRANCOVEANU

3

3

297

GHEORGHE ASACHI

6

6

298

FDT. ROZELOR

1

1

2

299

FDT. DALIEI

2

2

300

SOMESUL MIC

11

11

301

LUNEI

3

3

302

SIMION BARNUTIU

12

12

303

ZIMBRULUI

5

5

304

CORBULUI

5

5

305

POMPILIU SIEU

16

16

306

CRIZANTEMELOR

7

7

307

COLONEL ION BUZOIANU

41

2

43

308

FDT. SOIMULUI

2

2

3

7

309

ZONA BLOCURI - AL. INSULEI, AL. STEJARULUI SI STR. CIOCHINESCU

43

42

85

310

CIUCURETE

5

5

311

PATRIEI (+ Zona blocuri)

29

12

41

312

16 FEBRUARIE.

3

3

313

CART. BROSTENI

92

51

12

155

314

VLADIMIR MAXIMILIAN

5

2

1

8

315

DECEBAL

21

21

316

CARTIER MICRO V

1

55

6

14

76

317

MICA

1

12

13

318

CARTIER OBOR

28

28

319

CARTIER DOROBANTI 1

62

55

25

142

G> KJ

G>

KJ O

Nr.

Crt.

Total:

CARTIER UNIRII SUD 2

CARTIER UNIRII SUD 1

Denumire Strada / Zona

<o

Hg-125 [W]

Putere I

Hg - 250 [W]

360

Na - 50 [W]

1237

CD

w

Na - 70 [W]

2958

w cn

Na -100 [W]

1648

_k

ro

CD

Na -150 [W]

N)

Na - 250 [W]

Na - 400 [W]

am pa [W]

o> o

Fluorescent -

23 [W]

Fluorescent -

36 [W]

o> cn

Fluorescent -

45 [W]

HM - 70 [W]

176

Cosmopolis -90 [W]

o

Led - 30 [W]

00

Led - 50 [W]

6586

ro

_k

o

Total AIL [buc]

Pagina 14 din 14


Anexa Nr. 1

Beneficiar: Primăria Municipiului Buzău

Centralizator Situația Existentă - Municipiul Buzău - Partea III

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

1

SC 10002

B

1 OK

M5

TYIR

IZLAZULUI

2

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

3

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

4

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

5

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

6

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

7

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

8

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

9

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

10

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

11

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

12

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

13

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

14

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

15

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

16

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

17

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

IZLAZULUI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

18

SE 11

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,3

1 OK

IZLAZULUI

1

SC 10005

B

TIMLUX

NA

100

A

N

VF 1

0,5

M6

TYIR

SIRIULUI

2

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

N

VF 1

0,5

SIRIULUI

3

SC 10005

B

TIMLUX

NA

100

A

N

VF 1

0,5

SIRIULUI

4

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

N

VF 1

0,5

SIRIULUI

5

SC 10005

B

TIMLUX

NA

100

A

N

CSR

0,2

SIRIULUI

6

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

N

VF 1

0,5

SIRIULUI

1

SE 11

N

1 OK

M5

TYIR

PASAJULUI

2

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PASAJULUI

3

SC 10005

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PASAJULUI

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PASAJULUI

5

SC 10001

B

PASAJULUI

6

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PASAJULUI

7

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PASAJULUI

8

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PASAJULUI

9

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PASAJULUI

10

SC 10002

B

1 OK

PASAJULUI

1

ST LEMN

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

TYIR

LASTUNULUI

2

SC 10002

B

LASTUNULUI

3

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

4

SC 10002

B

TIMLUX

NA

100

A

A

VF 1

0,5

1 OK

LASTUNULUI

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

6

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

8

SC 10001

B

LASTUNULUI

9

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

10

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

11

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

12

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

13

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

14

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

15

SC 10001

B

LASTUNULUI

16

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

17

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

18

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

19

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

20

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

21

SC 10001

B

LASTUNULUI

22

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

23

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

24

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

25

SC 10001

A

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

26

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

27

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

28

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

29

SC 10001

B

TIMLUX

NA

100

A

N

VF 1

0,5

LASTUNULUI

30

SC 10002

B

1 OK

LASTUNULUI

31

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

CSR

0,5

LASTUNULUI

32

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

CSR

0,5

LASTUNULUI

33

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

CSR

0,5

LASTUNULUI

34

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

CSR

0,5

LASTUNULUI

35

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

36

SC 10001

A

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

37

SE 4

A

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LASTUNULUI

38

SE 4

A

OFFICE

FLUO

45

B

A

CSR

0,5

LASTUNULUI

OFFICE

FLUO

45

B

A

CSR

0,5

LASTUNULUI

1

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M6

LEA

LUMINISULUI

2

SC 10001

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

LUMINISULUI

3

ST LEMN

N

OFFICE

NA

70

N

N

CSR

0,5

LUMINISULUI

4

ST LEMN

N

OFFICE

NA

70

N

N

CSR

0,5

LUMINISULUI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

1

SC 10005

B

1 OK

M5

TYIR

RACHITEI

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

6

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

8

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

10

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

11

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

12

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

13

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

14

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

15

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

16

ST LEMN

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

17

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

18

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

19

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

20

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

21

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

22

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

RACHITEI

1

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

TYIR

STAVILARULUI

2

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

3

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

4

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

5

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

6

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

9

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

10

SC 10001

B

OFFICE

HG

125

A

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

11

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

12

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

13

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

14

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

15

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

16

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

17

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

18

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

19

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

20

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

21

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

22

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

23

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

24

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

25

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

26

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

27

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

28

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

29

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

30

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

31

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

32

ST LEMN

N

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

33

ST LEMN

N

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

STAVILARULUI

1

SC 10002

B

1 OK

M5

TYIR

DEPOZITULUI

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

10

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

11

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

12

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

13

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

14

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

15

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

DEPOZITULUI

16

SC 10001

B

TIMLUX

NA

100

A

A

CSR

0,5

DEPOZITULUI

17

SC 10002

B

DEPOZITULUI

1

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

INTR. COSMINULUI

2

SC 10001

A

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

INTR. COSMINULUI

3

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

INTR. COSMINULUI

1

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

TYIR

INFRATIRII

2

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

INFRATIRII

3

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

INFRATIRII

4

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

INFRATIRII

5

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

INFRATIRII

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

INFRATIRII

1

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

HAIDUCULUI

2

SE 4

A

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

3

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

4

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

5

ST LEMN

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

6

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

7

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

8

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

9

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

10

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

11

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

12

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

HAIDUCULUI

1

SC 10002

B

M6

LEA

ALEEA LIVEZILOR

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA LIVEZILOR

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA LIVEZILOR

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA LIVEZILOR

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA LIVEZILOR

1

SC 10005

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

LEA

ORIZONTULUI 1

2

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

3

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

4

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

5

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

6

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

7

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

8

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

9

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

10

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

11

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

12

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

13

SE 10

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

14

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

15

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

16

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

17

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

18

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

19

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

ORIZONTULUI 1

20

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

21

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

22

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 1

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

1

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M6

LEA

CERCULUI

2

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

3

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

4

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

5

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

6

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

8

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

9

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

10

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CERCULUI

1

SE 10

B

M6

TYIR

MORILOR

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

MORILOR

3

SC 10001

A

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

MORILOR

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

MORILOR

5

SC 10001

B

MORILOR

6

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

MORILOR

7

SC 10001

B

MORILOR

8

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

MORILOR

9

SC 10001

B

MORILOR

10

SC 10001

B

MORILOR

11

SC 10001

B

MORILOR

12

SC 10001

B

MORILOR

13

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

MORILOR

1

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

M6

LEA

FDT. PESCARUS

2

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

FDT. PESCARUS

3

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

FDT. PESCARUS

4

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

FDT. PESCARUS

5

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

FDT. PESCARUS

6

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

FDT. PESCARUS

7

SE 11

B

PVB 7B

HG

250

N

N

VF 1

0,5

1 OK

FDT. PESCARUS

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

1

SC 10001

B

CITADIN 12C

NA

150

A

N

VF 1

0,5

M4

TYIR

ORIZONTULUI 2

2

SE 4

B

CITADIN 12C

NA

150

N

N

VF 2

0,5

ORIZONTULUI 2

MALAGA

NA

100

B

A

VF 2

0,5

ORIZONTULUI 2

3

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

4

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

5

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

6

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

7

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

8

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

9

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

10

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

11

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

12

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

13

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

14

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

15

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

16

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

17

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

18

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

19

SE 4

B

ORIZONTULUI 2

20

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

21

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

22

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

23

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

24

ST LEMN

N

ORIZONTULUI 2

25

ST LEMN

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

26

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

27

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

28

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

29

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

30

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

31

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

ORIZONTULUI 2

32

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

33

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

34

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

35

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

36

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

37

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

38

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

39

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

40

SE 4

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

41

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

42

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

43

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

44

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

45

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

46

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

47

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

48

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

49

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

50

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

51

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

52

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

53

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

54

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

55

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

56

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

57

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

58

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

59

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

60

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

61

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

62

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

63

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

64

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

65

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

66

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

67

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

68

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

69

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

70

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

71

SE 11

A

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

ORIZONTULUI 2

72

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

73

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

74

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

75

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

76

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

77

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

ORIZONTULUI 2

78

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

79

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

80

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

81

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

82

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

83

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

84

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

85

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

86

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

87

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ORIZONTULUI 2

1

SE 4

B

M6

GRADINILOR 1

2

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

GRADINILOR 1

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

3

SE 4

A

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

GRADINILOR 1

4

SE 4

A

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

GRADINILOR 1

5

SE 10

A

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

GRADINILOR 1

6

SE 10

A

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

GRADINILOR 1

1

SE 11

B

1 OK

M5

LEA

ALEEA PLOPILOR

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

8

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

9

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

10

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

11

SE 4

B

ALEEA PLOPILOR

12

SE 4

B

PVB 7B

HG

250

N

N

CSR

0,2

ALEEA PLOPILOR

13

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

14

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

15

SE 4

N

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

16

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

17

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

18

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

CITADIN 9C

NA

150

N

N

CSR

0,2

ALEEA PLOPILOR

19

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

ALEEA PLOPILOR

1

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

M6

LEA

ALEEA GRADINILOR

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA GRADINILOR

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA GRADINILOR

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA GRADINILOR

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA GRADINILOR

6

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA GRADINILOR

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

1

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

M5

TYIR

CERBULUI

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

10

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

11

SE 4

A

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

12

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

13

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

14

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

CERBULUI

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M4

LEA

CONSTITUTIEI

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

3

SC 10002

B

CONSTITUTIEI

4

SC 10002

B

CONSTITUTIEI

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

CONSTITUTIEI

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

9

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

10

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

11

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

12

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

13

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

14

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

15

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

16

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

17

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CONSTITUTIEI

1

SC 10002

B

1 OK

M6

LEA

PAUN PINCIO

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

8

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

PAUN PINCIO

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M4

LEA

PRUTULUI

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

PRUTULUI

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

5

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

6

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

10

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

11

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

12

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

13

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

14

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

15

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

16

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PRUTULUI

1

SC 10002

B

1 OK

M6

LEA

I. ANDREESCU

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

I. ANDREESCU

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

I. ANDREESCU

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

I. ANDREESCU

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

I. ANDREESCU

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

I. ANDREESCU

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

I. ANDREESCU

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

I. ANDREESCU

1

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

LEA

VASILE GOLEA

2

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

3

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

4

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

5

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

6

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

7

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

8

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

9

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

10

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

11

SE 4

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

12

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

13

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

14

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

15

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

16

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

17

SE 11

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE GOLEA

1

SC 10002

B

M6

TYIR

VASILE CALOIAN

2

SE 11

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

6

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

8

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

10

SE 11

B

1 OK

VASILE CALOIAN

11

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

12

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

13

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

14

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

VASILE CALOIAN

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

LEA

PENTELEU

2

SE 10

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

3

SE 10

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

4

SE 10

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

5

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

6

SE 4

A

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

7

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

8

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

9

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

10

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

11

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

PENTELEU

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

TYIR

SUCIU MURESAN

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

SUCIU MURESAN

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

SUCIU MURESAN

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

SUCIU MURESAN

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

SUCIU MURESAN

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

SUCIU MURESAN

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

RAICU IONESCU

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

RAICU IONESCU

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

RAICU IONESCU

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

RAICU IONESCU

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M4

LEA

POPATUN

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

POPATUN

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

POPATUN

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

TYIR

FUNDATURA MELODIEI

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

10

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

11

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

12

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

13

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

14

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

15

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

16

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

17

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

18

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

FUNDATURA MELODIEI

1

SC 10002

B

M6

TYIR

ALEEA SAHIA

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA SAHIA

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA SAHIA

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

ALEEA SAHIA

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

1 OK

ALEEA SAHIA

1

SC 10002

B

1 OK

M6

TYIR

AL VLAHUTA

2

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

AL VLAHUTA

3

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

AL VLAHUTA

4

SC 10001

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

AL VLAHUTA

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

AL VLAHUTA

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

6

SE 4

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

AL VLAHUTA

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

AL VLAHUTA

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

AL VLAHUTA

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

OVIDIU

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

OVIDIU

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

1 OK

OVIDIU

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

OVIDIU

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

70

B

A

VF 1

0,5

OVIDIU

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

OITUZ

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

OITUZ

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

OITUZ

4

SC 10002

B

1 OK

OITUZ

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

OITUZ

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

OITUZ

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

OITUZ

8

SC 10002

B

1 OK

OITUZ

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

VICTOR BABES

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

VICTOR BABES

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

VICTOR BABES

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

VICTOR BABES

1

SC 10001

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

ALMASULUI

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

10

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

11

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

12

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ALMASULUI

13

SC 10002

B

1 OK

ALMASULUI

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

M6

TYIR

ARDEALULUI

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

B

A

VF 1

0,5

ARDEALULUI

3

SC 10002

B

TIMLUX

NA

70

A

A

VF 1

0,5

ARDEALULUI

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

A

A

VF 1

0,5

ARDEALULUI

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

50

A

A

VF 1

0,5

ARDEALULUI

1

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

M5

CAPSUNILOR

2

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CAPSUNILOR

3

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

CAPSUNILOR

4

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CAPSUNILOR

5

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CAPSUNILOR

6

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

CAPSUNILOR

7

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CAPSUNILOR

8

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

1 OK

CAPSUNILOR

9

SC 10002

B

MALAGA

NA

100

B

A

VF 1

0,5

CAPSUNILOR

1

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

M5

LES

NICU CONSTANTINESCU

2

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

3

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

4

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

5

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

6

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

7

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

8

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

9

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

10

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

11

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

12

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

Stalp Nr. :

Tip stalp

Stare stalp

TIP AIL

Tip lampa

Putere lampa

Stare AIL

Intretinere AIL

Consola

Lungime consola [m]

Stalp pe colt

Clasif. Caii drumului

Alimentare

Nume strada

13

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

14

MET STR

B

MARBELLA

NA

100

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

15

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

16

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

17

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

18

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

19

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

20

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

21

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

22

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

23

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

24

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

25

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

26

MET STR

B

AKILA

LED

30

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

27

MET STR

B

MARBELLA

NA

150

B

B

VF 1

1

NICU CONSTANTINESCU

28

MET STR

B

MARBELLA

NA

150<