Hotărârea nr. 115/2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Ioniță Constantin.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului loniță Constantin

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Partidului Național Liberal nr. 22 din 22.06.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 192/CLM/22.06.2020;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 192/CLM/22.06.2020;

-raportul nr. 66.260/23.06.2020 al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului Ioniță Constantin;

-raportul de specialitate nr. 66.245/23.06.2020 al Serviciului Juridic;

-avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 31, art. 311), alin. (1), art. 32 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 204, alin. 15, art. 122 cu trimitere la art. 597, alin. 1, lit. e și alin. 2, lit. e, art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Ioniță Constantin, ales supleant pe lista de candidați Partidului Național Liberal la alegerile din 05 iunie 2016, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion.

Art.2- Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

Art.3.- Domnul loniță Constantin îl înlocuiește pe domnul Barbu Ion în comisiile Consiliului Local al Municipiului Buzău din care acesta făcea parte.

Art.4.- Hotărârea nr. 104/2016 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Administrației Publice Locale și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 9                                               9                  9

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020 Nr. 115

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

J               J                                                                         I                                   J                     J                         J

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 192/CLM/22.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului loniță Constantin

În conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și prevederile art. 31, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Partidul Național Liberal, prin adresa nr. 22 din 22.06.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 192/CLM/22.06.2020, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău validarea mandatului de consilier al domnului Ioniță Constantin, supleant pe lista de candidați a acestui partid politic la alegerile din 05 iunie 2016, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier, înainte de termen, a domnului Barbu Ion.

Față de cele de mai sus și ținând cont de raportul comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în conformitate cu prevederile legale susmenționate, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău să adopte proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Ioniță Constantin în Consiliul Local al Municipiului Buzău.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL - Comisia de validare -Nr. 66.260/23.06.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului loniță Constantin

Urmare încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, a devenit vacant un mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, mandat care se cuvine următorului supleant de pe lista de candidați a Partidului Național Liberal, rezultat în urma scrutinului local din 05 iunie 2016.

În acest sens Partidul Național Liberal, prin adresa nr. 22 din 22.06.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 192/CLM/22.06.2020, a solicitat validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului loniță Constantin.

Domnul Dumitru Gheorghe este născut în orașul Buzău, județul Buzău, având domiciliul în municipiul Buzău.

Nu este înscris în certificatul de cazier judiciar, conform certificatului de cazier judiciar nr. 24176277 din 19.06.2020.

Având în vedere faptul că la alegerile din 05 iunie 2016 nu s-a constatat încălcarea condițiilor de eligibilitate, iar alegerea nu s-a făcut prin fraudă electorală, comisia de validare a Cosiliului Local al Municipiului Buzău propune validarea, prin votul deschis al consilierilor, a mandatului domnului Ioniță Constantin.

COMISIA DE VALIDARE,

Maria Ionescu

Kati Orzea

Nicu Liviu Bănică

Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

Dumitru Gheorghe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Juridic

Nr. 66.245/23.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului loniță Constantin

În conformitate cu dispozițiile art. 204, alin. 15 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, funcția constatată vacantă în condițiile alin. (6) - (8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, care este validat și depune jurământul, în condițiile art. 117, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanței.

La art. 122 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ este reglementată noua procedură a validării mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local.

Având în vedere că, în conformitate cu dispozițiile art. 597, alin. 1, lit. e din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, procedura de validare instituită la art. 122 intră în vigoare la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020, rezultă că procedura de validare se realizează potrivit legii anterioare, respectiv prin hotărâre de consiliu local.

Prin urmare, sunt incidente dispozițiile art. 31, art. 311), alin. (1), art. 32 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, conform art. 100, alin. 33 Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Raportat la dispozițiile legale de mai sus, proiectul de hotărâre prin care a fost propus validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului loniță Constantin, ales supleant pe lista de candidați a Partidului Național Liberal la alegerile din 05 iunie 2016, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local, înainte de termen, a domnului Barbu Ion, este legal.

Serviciul Juridic,

Dima Viorel

Subsemnatul loniță Constantin, luând cunoștință de validarea mandatului pentru funcția de consilier local, depun și semnez în fața Consiliului Local al Municipiului Buzău următorul jurământ:

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună - credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului BUZĂU.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

Buzău, 26 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONSILIER LOCAL, loniță Constantin

2 ex.