Hotărârea nr. 114/2020

Hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

prin care se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al

Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - adresa nr. 7847 din 22.06.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 65.925 din 22.06.2020, prin care a fost comunicat Ordinul Prefectului nr. 373 din 22.06.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local al domnului Barbu Ion si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 193/CLM/22.06.2020;

  • - referatul constatator nr. 66.017 din 22.06.2020;

  • - raportul de specialitate nr. 66.541/23.06.2020 al Serviciului Juridic;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. 14, teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), în baza art. 196, alin. (1), lit. a) toate din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- La data adoptării prezentei hotărâri, se ia act de constatarea, începând cu data de 22.06.2020, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului local al Municipiului Buzău.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar -Contabil, precum și secretarul general al municipiului Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 9                                               9                  9

consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 26 iunie 2020

Nr. 114

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR -

Nr. 193/CLM/22.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

La data de 22.06.2020, Instituția Prefectului - Județul Buzău, ne-a comunicat, prin adresa nr. 7847 din 22.06.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 6 5.925 din 22.06.2020, Ordinul Prefectului nr. 373 din 22.06.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local al domnului Barbu Ion și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Potrivit acestui Ordin, începând cu data acestuia, respectiv 22.06.2020, prefectul județului a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și a fost declarat vacant locul consilierului local în cadrul Consiliului local al Municipiului Buzău.

Având în vedere faptul că deliberativul local își exprimă manifestarea de voință prin hotărâri de consiliu local, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, a fost emis prezentul proiect de hotărâre, prin care consilierii locali ai Municipiului să ia act de prevederile Ordinului Prefectului nr. 373 din 22.06.2020, instituție care a fost competentă să constate, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și să declare vacant locul consilierului local.

Față de cele de mai sus, supun adoptării plenului consiliului local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- SECRETAR -

Nr. 66.017 din 22.06.2020

REFERAT CONSTATATOR

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

La data de 22.06.2020, Instituția Prefectului - Județul Buzău, ne-a comunicat, prin adresa nr. 7847 din 22.06.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 65.925 din 22.06.2020, Ordinul Prefectului nr. 373 din 22.06.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local al domnului Barbu Ion și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Potrivit acestui Ordin, începând cu data acestuia, respectiv 22.06.2020, prefectul județului a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și a fost declarat vacant locul consilierului local în cadrul Consiliului local al Municipiului Buzău.

Având în vedere faptul că deliberativul local își exprimă manifestarea de voință prin hotărâri de consiliu local, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, a fost emis prezentul proiect de hotărâre, prin care consilierii locali ai Municipiului să ia act de prevederile Ordinului Prefectului nr. 373 din 22.06.2020, instituție care a fost competentă să constate, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și să declare vacant locul consilierului local.

Față de cele de mai sus, supun adoptării plenului consiliului local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Juridic

Nr. 66.541/23.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

La data de 22.06.2020, Instituția Prefectului - Județul Buzău, ne-a comunicat, prin adresa nr. 7847 din 22.06.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 65.925 din 22.06.2020, Ordinul Prefectului nr. 373 din 22.06.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local al domnului Barbu Ion și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Potrivit acestui Ordin, începând cu data acestuia, respectiv 22.06.2020, prefectul județului a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și a fost declarat vacant locul consilierului local în cadrul Consiliului local al Municipiului Buzău.

Având în vedere faptul că deliberativul local își exprimă manifestarea de voință prin hotărâri de consiliu local, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, a fost emis prezentul proiect de hotărâre, prin care consilierii locali ai Municipiului să ia act de prevederile Ordinului Prefectului nr. 373 din 22.06.2020, instituție care a fost competentă să constate, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și să declare vacant locul consilierului local.

Față de cele de mai sus, supun adoptării plenului consiliului local proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Juridic, Dima Viorel