Hotărârea nr. 111/2020

Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie provizoriu al S.C. URBIS-SERBV S.R.L. .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa nr. 4365/13.05.2020 a S.C. Urbis - Serv S.R.L Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 149/CLM/14.05.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 149/CLM/14.05.2020;

 • - raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ și Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 50.694/14.05.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor neasociați ai societății;

 • - HCL nr. 56/2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

- prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a Il-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se numește Consiliul de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L., format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, în următoarea componență:

 • 1. Breaz Mariana

 • 2. Cuza Dan

 • 3. Diaconu Ion

 • 4. Matei Valentin

 • 5. Scîntei Faustin Doru

Art.2.- Prezenta hotărâre va produce efecte juridice de la data comunicării.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională și Serviciului Juridic, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 111

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 18 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 149/CLM/14.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Având în vedere:

 • - adresa nr. 4365/13.05.2020 a S.C.Urbis - Serv S.R.L Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 149/14.05.2020;

 • - încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor neasociați ai societății;

În baza prevederilor :

 • - HCL nr. 56/2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere vacanța tuturor posturilor de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Consiliul de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L., format din 5 (cinci) membri, va fi numit pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, iar propunerile de candidați în Consiliul de administrație provizoriu sunt:

 • 1. Breaz Mariana

 • 2. Cuza Dan

 • 3. Diaconu Ion

 • 4. Matei Valentin

 • 5. Scîntei Faustin Doru

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea desemnării unor administratori provizorii, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, inițiez prezentul proiect de hotărâre privind privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU Direcția Tehnică,

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională Nr. 50694/ 14.05.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L.

Prin referatul de aprobare nr.  149/CLM/14.05.2020, Primarul

municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L.

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, județul Buzău mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Având în vedere: prevederile

- adresa nr. 4365/13.05.2020 a S.C.Urbis - Serv S.R.L Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 149/14.05.2020;

 • - HCL nr. 56/2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin.(1), alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere vacanța tuturor posturilor de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea desemnării unor administratori provizorii, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 propunem aprobarea numirii unui Consiliul de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L., cu condiția ca membrii consiliului de administrație provizoriu desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor să îndeplinească Condiția specifică prevăzută de art. 28 alin (3) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și anume: cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Ca urmare a celor relatate și, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L.

Proiectul de hotarare împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Buzău.

Direcția tehnică,                  Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Director executiv                             Viorel Dima

Ileana Bănucu

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională Șef Serviciu, Dinu Gianina Cristina