Hotărârea nr. 110/2020

Hotărâre privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa nr. 2088/14.05.2020 înaintată de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 148/CLM/14.05.2020;

 • - referatul de aprobare al domnului primar al mun. Buzău, înregistrat sub nr. 148/CLM/14.05.2020;

 • - raportul nr. 50.637/14.05.2020 al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile HCLM Buzău nr. 94/26.05.2016 - privind numirea membrilor

consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

 • - prevederile HCLM Buzău nr. 349/12.12.2019 - privind numirea unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

 • - prevederile HCLM Buzău nr. 233/23.08.2019 - privind numirea unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

 • - prevederile art. 641 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se numesc, în calitate de membri neexecutivi ai consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, (înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/1003/1994 și având Cod unic de înregistrare RO6303828, regie aflată sub autoritatea UAT-Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău), pentru un mandat provizoriu de 4 luni, respectiv de 2 luni, începând cu data de 28.05.2020,

 • -  membrii cu mandat reînnoit, pe o perioadă de 4 luni:

Lungu Emilia Izabela;

Moldoveanu Adriana;

Dragu Valentin Marian.

 • -   membru cu mandat reînnoit, pe o perioadă de 2 luni:

Vornicu Daniela.

Art. 2- În prima sa ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

Art. 3- În cadrul consiliului de administrație se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit formate din administratori neexecutivi cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie.

Art. 4- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 2.200 lei și o componentă variabilă.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 5- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 110

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 18 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 148/CLM/14.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău

În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat prin HCLm Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 01.06.2016 (cu excepția membrilor consiliului de administrație numiți prin HCLM Buzau nr. 349/12.12.2019, respectiv, prin HCLM Buzau nr. 233/23.08.2019).

Având in vedere ca la sfârșitul lunii mai 2020, incetează:

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzău al doamnei Lungu Emilia - Izabela, numită prin

HCLM Buzau nr. 94/26.05.2016 (expiră în data de 01.06.2020) ;

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzau al doamnei Vornicu Daniela numită prin HCLM Buzau nr. 349/12.12.2019 (expiră în data de 28.05.2020);

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzau al doamnei Moldoveanu Adriana numită prin HCLM

Buzau nr. 94/26.05.2016 (expiră în data de 01.06.2020 );

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzau al domnului Dragu Valentin Marian numit prin HCLM

Buzau nr. 233/23.08.2019(expiră în data de 31.05.2020),

vă rugăm să dispuneți, potrivit:

 • -  art.3 pct.1 lit.b din O.U.G nr.109/2011  - Autoritatea publica tutelara are

urmatoarele competente la regiile autonome: să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.

 • -  art.5 alin.(1) din OUG nr.109/2011- Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 3 - 7 persoane.

 • -  art. 5 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 - Consiliul de administrație este constituit din:

 • a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau j uridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

 • b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • c) 1 - 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

 • -  art.5 punct (3) O.U.G 109/2011 - Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea tutelara. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

 • -  art.641 punctul (1) si punctul (2) O.U.G nr.109/30.11.2011 - Autoritatea publica tutelara poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selectie,

numirea cu celeritate, a unui numar de 4 administratori, cu un mandat provizoriu, de 4 luni, respectiv, 2 luni după cum urmează:

 • -  membrii cu mandat reînnoit, pe o perioadă de 4 luni:

Lungu Emilia Izabela;

Moldoveanu Adriana;

Dragu Valentin Marian.

 • -   membru cu mandat reînnoit, pe o perioadă de 2 luni:

Vornicu Daniela.

În acest sens, propun ca:

-în prima sa ședință, consiliul de administrație să aleagă dintre membrii săi, un președinte și un vicepreședinte;

-în cadrul consiliului de administrație să se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit formate din administratori neexecutivi cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie;

 • - remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 2.200lei și o componentă variabilă.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Juridic Nr. 148/CLM/14.05.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău

În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat prin HCLm Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău , pentru un mandat de 4 ani, începând cu 01.06.2016 (cu excepția membrilor consiliului de administrație numiți prin HCLM Buzau nr. 349/12.12.2019 respectiv prin HCLM Buzau nr. 233/23.08.2019).

Având in vedere ca la sfârșitul lunii mai 2020, incetează:

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzău al doamnei Lungu Emilia - Izabela, numită prin

HCLM Buzau nr. 94/26.05.2016 (expiră în data de 01.06.2020) ;

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzau al doamnei Vornicu Daniela numită prin HCLM Buzau nr. 349/12.12.2019 (expiră în data de 28.05.2020);

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzau al doamnei Moldoveanu Adriana numită prin HCLM

Buzau nr. 94/26.05.2016 (expiră în data de 01.06.2020 );

 • -  Mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome

Municipale “R.A.M” Buzau al domnului Dragu Valentin Marian numit prin HCLM

Buzau nr. 233/23.08.2019(expiră în data de 31.05.2020).

vă rugăm să dispuneți, potrivit:

 • -  art.3 pct.1 lit.b din O.U.G nr.109/2011  - Autoritatea publica tutelara are

urmatoarele competente la regiile autonome: să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.

 • -  art.5 alin.(1) din OUG nr.109/2011- Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 3 - 7 persoane.

 • -  art. 5 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 - Consiliul de administrație este constituit din:

 • a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau    juridice      și cu experiență în domeniul economic, contabilitate,

audit, financiar sau juridic de cel puțin 5       ani de la data obținerii diplomei de studii

superioare;

 • b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • c) 1 - 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu

pot fi funcționari publici sau     alte categorii de personal din cadrul autorității publice

tutelare sau al altor instituții publice.

 • -  art.5 punct (3) O.U.G 109/2011 - Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea tutelara. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

 • -  art.641 punctul (1) si punctul (2) O.U.G nr.109/30.11.2011 - Autoritatea publica tutelara poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selectie,

numirea cu celeritate, începând cu data de 28.05.2020, a unui numar de 4 administratori, cu un mandat provizoriu, de 4 luni, respectiv, 2 luni după cum urmează:

 • -  membrii cu mandat reînnoit, pe o perioadă de 4 luni:

Lungu Emilia Izabela;

Moldoveanu Adriana;

Dragu Valentin Marian.

 • -   membru cu mandat reînnoit, pe o perioadă de 2 luni: Vornicu Daniela.

În acest sens, propun ca:

-în prima sa ședință, consiliul de administrație să aleagă dintre membrii săi, un președinte și un vicepreședinte;

-în cadrul consiliului de administrație să se constitui e, prin decizie, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit formate din administratori neexecutivi cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie;

 • - remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 2.200lei și o componentă variabilă.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Față de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței consiliului local.

Serviciul Juridic, Viorel Dima