Hotărârea nr. 11/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • -  referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 3/CLM/09.01.2020;

 • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 1863/08.01.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

J                         J                                                                                                                                                                                                                               J

Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 158.239 din 30.12.2019;

 • - prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a și alin.(3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d, art. 136 și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă ca domnul Toma Constantin, in calitate de Primar, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.01.2020, ora 14:00, cu reconvocare în data de 31.01.2020, ora 14:00.

ART. 2 - Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" SA Buzău, nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 158239/30.01.2020, după cum urmează:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU".

ART. 3 - Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 4 - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 11

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 7 abțineri și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier lonescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR Nr. 3/CLM/09.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale

"Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a și alin.(3) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,,Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,,acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, având în vedere Convocatorul nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 158239/30.12.2019 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.01.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 31.01.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

 • 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU aprobarea schimbării sediului social al Societății Comerciale “Compania de Apă" S.A. Buzău, din strada Unirii, bl. 8fGh, mun. Buzău, jud. Buzău, în strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău.

 • 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU aprobarea modificării și completării art. 3.1 și 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social Companiei de Apă S.A. Buzău, în mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează :

 • a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut ,,Sediul Social al Societății este în Buzău, județ Buzău, str. Spiru Haret nr. 6.”

 • b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 ,,Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău.”

 • 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU aprobarea modificării Titulului II - Sistemul financiar și sistemul contabil - Capitolul I -Sistemul financiar - art. 36) - Prețurile, tarifele și alte surse de venit, alin.3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare prin încheierea unui nou act adițional la acesta condiționat de existența avizului A.D.I. Buzău 2008.

 • 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi: PENTRU împuternicirea dnei Loredana Rogoz - Consilier juridic - Compartiment Juridic, să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Nr.1863/08.01.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14.00, și respectiv 31.01.2020, ora 14.00

La data de 30.12.2019, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă“ S.A. Buzău, nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 158239 din 30.12.2019.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale “Compania de Apă" S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a patru proiecte de hotărâri, astfel :

 • 1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății Comerciale “Compania de Apă" S.A. Buzău, din strada Unirii, bl. 8FGH, mun. Buzău, jud. Buzău, în strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău.

 • 2. Aprobarea modificării și completării art. 3.1 și 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social Companiei de Apă S.A. Buzău, în mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează :

 • c) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut ,,Sediul Social al Societății este în Buzău, județ Buzău, str. Spiru Haret nr. 6.”

 • d) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 ,,Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău.”

 • 3. Aprobarea modificării Titulului II - Sistemul financiar și sistemul contabil - Capitolul I - Sistemul financiar - art. 36) - Prețurile, tarifele și alte surse de venit, alin.3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare prin încheierea unui nou act adițional la acesta condiționat de existența avizului A.D.I. Buzău 2008;

 • 4. Împuternicirea dnei Loredana Rogoz - Consilier juridic -Compartiment Juridic, să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a și alin.(3) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,,Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,,acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.01.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 31.01.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

 • 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU;

 • 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU;

 • 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU;

 • 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi: PENTRU.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Consilier juridic, Dima Viorel