Hotărârea nr. 109/2020

Hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în insolvenţă/reorganizare judiciară.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea

Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • - adresa Regiei Autonome Municipale RAM Buzău nr. 2089/14.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 147/CLM/14.05.2020;

 • - referatul de aprobare al domnului primar al municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 147/CLM/14.05.2020;

 • - raportul nr. 50.595/14.05.2020 al Direcției Finanțe Publice Locale;

 • - Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, efectuat de către Cabinetul de Insolvență, Expertize, Evaluări Apostol Ion, înregistrat sub nr. 2077/13.05.2020;

 • - Hotărârea nr. 25/13.05.2020 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 40/1994- privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, cu modificările și completările ulterioare ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a), alin. (3), lit. c), d), e), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se aprobă, inițierea procedurilor legale, prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare ulterioare, pentru intrarea Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară.

Art.2- Administratorul special va fi numit de către UAT Municipul Buzău prin consiliul local, în condițiile legii, prin hotărâre de consiliu local.

Art.3- Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale și conducerea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 109

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 18 mai 2020, cu respectarea prevederilo r art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR

Nr. 147/CLM/14.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău

în insolvență/reorganizare judiciară

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect adoptarea demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale’RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară, pentru următoarele considerente:

Potrivit art.5 alin.(1)pct.29 din Legea nr. 85/2014 - insolvența este acea stare a

patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

 • a) insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;

 • b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței;

Prin Raportul de expetiză contabilă extrajudiciară, întocmit de către Cabinet de Insolvență Expertize, Evaluări, Apostol Ion, expertul constata, la pag. 3, lit. A,B și C respectiv pag. 4 răspuns la Obiectivul nr. 1, următoarele:

 • A. Sume de bani existente în patrimoniu la 31.03.2020

Conturi de trezorerie(casa, bănci, acreditive, viramente interne) clasa 5 )=2.902.057lei;

 • B. Sume de bani, privind datoriile certe, lichide și exigibile

 • 1. Total datorii = 87.535.908,04lei din care:

 • 2. Incerte și neexigibile(solduri ct.403, 4481.8 și 462.8)= 55.802.289,61lei

Ct. 403-efecte de plată FBME=20.241.044,23lei(cesiune de datorie, din scontarea biletelor la ordin emise de Ecogen Energy S.A, în favoarea băncii, în anii 2014-2015, cu privire la datoria RAM către Ecogen Energy S.A);

Ct. 4481.8 - majorări/penalități de întârziere către Ministerul Finanțelor Publice din derularea creditului BERD aprobat prin O.G nr. 38/1997(credit BERD accesat cu garanții guvernamentale pentru investiții în domeniul public al Municipiului Buzău cu privire la rețele/utilaje energie termică)= 27.137.915,54lei;

Ct.462.8- creanță principală către Ministerul Finanțelor Publice din derularea creditului BERD aprobat prin O.G nr. 38/1997(credit BERD accesat cu garanții guvernamentale pentru investiții în domeniul public al Municipiului Buzău cu privire la rețele/utilaje energie termică = 8.423.329,84lei;

 • 3. Datorii certe,lichide și exigibile= 31.733.618,43lei și concluzionează că:

RAM Buzău se află în stare de insolvență iminentă la 31.03.2020 așa cum este definită de prevederile Legii nr. 85/2014 respectiv cu sumele de bani disponibile de 2.902.057,31lei nu se pot plăti datorii exigibile în cuantum de 31.733.618,43lei respectiv rămâne o sumă de 28.831.561,12lei care nu poate fi plătită la scadență.

Prin urmare RAM Buzău se confruntă cu o insuficiență de fonduri bănești pentru a plăti datoriile certe, lichide și exigibile la 31.03.2020.

Potrivit art. 66 din Legea nr. 85/2014- Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.

Față de constatările domnului expert, în concordanță cu prevederile art. 5 alin.(1)pct. 29 coroborate cu dispozițiile art. 66 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 consider că Regia Autonomă Municipală "RAM” Buzău se află într-o situație iminentă de insolvență și propun adoptarea demesurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară motivat și de faptul că:

Potrivit art. 5 alin.(1) pct.54 din Legea nr. 85/2014- reorganizare judiciară este procedura ce se aplică debitorului în insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, nelimitativ, împreună sau separat:

 • a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului;

 • b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;

 • c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din avere a debitorului;

Prin Raportul de expetiză contabilă extrajudiciară, întocmit de către Cabinet de Insolvență Expertize, Evaluări, Apostol Ion, expertul constata, la pag. 4 răspuns la Obiectivul nr. 2, următoarele:

Analizând activele regiei la 31.03.2020 se constată existența în patrimoniu:

 • 1. Imobilizări la valoarea netă: 53.767.698,27lei- unde se deține posesie și folosință pentru bunurile aparținând domeniului public și privat al UAT-Municipiul Buzău(din care patrimoniu propriu RAM Buzău, inclusiv teren+construcții în valoare de 5.204.128lei);

 • 2. Stocuri la valoare netă= 460.291,19lei;

 • 3. Creanțe de încasat=22.622.073,06lei;

 • 4. Mijloace bănești= 2.902.057,31lei;

Total active: 79.752.119,83lei.

și concluziona că,

Dat fiind faptul că valoarea activelor este mare, comparativ cu valoarea datoriilor, reorganizarea activității combinată cu un plan de infuzie de capital(credite pentru investiții, subvenții, etc) ar putea conduce la redresarea activității regiei.Prin urmare, analizând condițiile solicitate de Legea nr.85/2014 privind posibilitățile reorganizării activității regiei, expertul constată că se îndeplinesc aceste prevederi. De asemenea expertul contabil consideră că regia dispune de active însemnate care pot constitui baza realizării unui plan de reorganizare care să poată fi aprobat de către creditori.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU Direcția Finanțe Publice Locale Nr. 50.595/14.05.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău

în insolvență/reorganizare judiciară

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect adoptarea demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale'RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară, pentru următoarele considerente:

Potrivit art.5 alin.(1)pct.29 din Legea nr. 85/2014 - insolvența este acea stare a

patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

 • a) insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;

 • b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței;

Prin Raportul de expetiză contabilă extrajudiciară, întocmit de către Cabinet de Insolvență Expertize, Evaluări, Apostol Ion, expertul constată, la pag. 3, lit. A,B și C respectiv pag. 4 răspuns la Obiectivul nr. 1, următoarele:

 • C. Sume de bani existente în patrimoni la 31.03.2020

Conturi de trezorerie(casa, bănci, acreditive, viramente interne) clasa 5 )=2.902.057lei;

 • D. Sume de bani, privind datoriile certe, lichide și exigibile

 • 3. Total datorii = 87.535.908,04lei din care:

 • 4. Incerte și neexigibile(solduri ct.403, 4481.8 și 462.8)= 55.802.289lei

Ct. 403-efecte de plată FBME=20.241.044,23lei(cesiune de datorie, din scontarea biletelor la ordin emise de Ecogen Energy S.A, în favoarea băncii, în anii 2014-2015, cu privire la datoria RAM către Ecogen Energy S.A);

Ct. 4481.8 - majorări/penalități de întârziere către Ministerul Finanțelor Publice din derularea creditului BERD aprobat prin O.G nr. 38/1997(credit BERD accesat cu garanții guvernamentale pentru investiții în domeniul public al Municipiului Buzău cu privire la rețele/utilaje energie termică)= 27.137.915,54lei;

Ct.462.8- creanță principală către Ministerul Finanțelor Publice din derularea creditului BERD aprobat prin O.G nr. 38/1997(credit BERD accesat cu garanții guvernamentale pentru investiții în domeniul public al Municipiului Buzău cu privire la rețele/utilaje energie termică = 8.423.329,84lei;

3. Datorii certe,lichide și exigibile= 31.733.618,43lei și concluzionează că: RAM Buzău se află în stare de insolvență iminentă la 31.03.2020 așa cum este definită de prevederile Legii nr. 85/2014 respectiv cu sumele de bani disponibile de 2.902.057,31lei nu se pot plăti datorii exigibile în cuantum de 31.733.618,43lei respectiv rămâne o sumă de 28.831.561,12lei care nu poate fi plătită la scadență.

Prin urmare RAM Buzău se confruntă cu o insuficiență de fonduri bănești pentru a plăti datoriile certe, lichide și exigibile la 31.03.2020.

Potrivit art. 66 din Legea nr. 85/2014- Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.

Față de constatările domnului expert, în concordanță cu prevederile art. 5 alin.(1)pct. 29 coroborate cu dispozițiile art. 66 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 consider că Regia Autonomă Municipală "RAM” Buzău se află într-o situație iminentă de insolvență și propun adoptarea demesurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară motivat și de faptul că:

Potrivit art. 5 alin.(1) pct.54 din Legea nr. 85/2014- reorganizare judiciară este procedura ce se aplică debitorului în insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, nelimitativ, împreună sau separat:

 • a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului;

 • b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;

 • c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din averea debitorului;

Prin Raportul de expetiză contabilă extrajudiciară, întocmit de către Cabinet de Insolvență Expertize, Evaluări, Apostol Ion, expertul constata, la pag. 4 răspuns la Obiectivul nr. 2, următoarele:

Analizând activele regiei la 31.03.2020 se constată existența în patrimoniu:

 • 1. Imobilizări la valoarea netă: 53.767.698,27lei- unde se deține posesie și folosință pentru bunurile aparținând domeniului public și privat al UAT-Municipiul Buzău( din care patrimoniu propriu RAM Buzău, inclusiv teren+construcții în valoare de 5.204.128lei);

 • 2. Stocuri la valoare netă = 460.291,19lei;

 • 3. Creanțe de încasat=22.622.073,06lei;

 • 4. Mijloace bănești= 2.902.057,31lei;

Total active: 79.752.119,83lei.

și concluziona că,

Dat fiind faptul că valoarea activelor este mare, comparativ cu valoarea datoriilor, reorganizarea activității combinată cu un plan de infuzie de capital(credite pentru investiții, subvenții, etc) ar putea conduce la redresarea activității regiei.Prin urmare, analizând condițiile solicitate de Legea nr.85/2014 privind posibilitățile reorganizării activității regiei, expertul constată că se îndeplinesc aceste pre vederi. De asemenea expertul contabil consideră că regia dispune de active însemnate care pot constitui baza realizării unui plan de reorganizare care să poată fi aprobat de către creditori.

Față de cele de mai sus, considerăm ca întemeiat susținerea proiectului de hotărâre pentru adoptarea demersurilor, cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în insolvență/reorganizare judiciară.

DIRECTOR FINANȚE PUBLICE LOCALE,

CRISTIAN CEAUȘEL