Hotărârea nr. 107/2020

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-avizul Poliției municipiului Buzău nr. 711762/23.01.2019, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 9435/23.01.2019

  • - avizul Poliției municipiului Buzău nr.780.535/06.04.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 49.111/08.05.2020;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 111/CLM/08.04.2020;

  • -   raportul Biroului Comerț și Transporturi Locale nr. 41.926/08.04.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al municipiului Buzău;

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;

  • - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

-nota internă nr. 33.108 din 12.03.2020 a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Buzău;

-nota internă nr. 44.895 din 22.04.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri.

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin (1), alin (2), lit. c) și d), alin. 7, lit. n), alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (l), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 .- (1) Se aprobă locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008.

Art. 2- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităților de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Art. 3- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerț și Transporturi Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 107

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 18 mai 2020,cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc), cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ANEXA

la Hotărârea nr. 107/18.05.2020 a Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău

LOCURILE DE AȘTEPTARE A CLIENȚILOR utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi

Nr.

Crt.

Locurile de așteptare a clienților

Număr de locuri propuse

Detalii

1

Str. Transilvaniei

12

Zona OMV

2

Str. Unirii Nord

12

Bl. 25

3

Micro 14

12

Banca Transilvania

4

Str. Stadionului

13

Spitalul Județean

5

Str.     Mareșal     Al.

Averescu

12

Piața Crâng

6

Str. Unirii Sud

6

Restaurant Buzau

7

Str. Unirii Sud

6

RDS-RCS

8

Str. Unirii Centru

10

Farmacia Catena

9

Str. Independenței

6

Restaurant MIORIȚA

10

Bd-ul Republicii

10

După stația de autobuze GARA C.F.R.

11

Str. Filantropiei

7

Hotel BUCEGI

12

Sala Sporturilor

12

Bl. 1A

13

Str. Teatrului

8

Inters. Str. Al. Marghiloman

14

Str. Dorobanți

13

Bl. A 10-A 11

15

Cart. Dorobanți 2

9

Piața Dorobanți

16

Str. Transilvaniei

9

Scoala 14

17

Str. Transilvaniei

9

Vis-a-vis ROMCARBON

18

Bd-ul Gării

4

TESS JUNIOR

19

Str. Agriculturii

4

Int. Str. Republicii

20

Str. Gen. Baștan

5

Intrarea2 SpitalulJudețean

21

Bd-ul N. Bălcescu

5

Scoala nr. 1 (week-end)

22

Bd-ul N. Titulescu

5

Ambulatoriu de specialitate

23

Tess-pub

10

Orele 22-6 (week-end)

TOTAL

199

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR -

Nr. 111/CLM/08.04.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu completările și modificările ulterioare, Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se desfășoară activitatea de taxi persoane trebuie să asigure locuri de așteptare pentru clienți.

La nivelul municipiului Buzău aceste locuri sunt prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău, cu modificările și completările ulterioare.

Ultima modificare a acestei hotărâri a fost efectuată prin HCL nr. 10/30.01.2020.

Având în vedere prioritățile și posibilitățile municipalității existente la acest moment în ceea ce privește locurile de așteptare clienți (sistematizarea zonei centrale a municipiului și a zonei gării C.F.R.) se impune redimensionarea/relocarea acestora, prin modificarea anexei nr. 4 a H.C.L. nr. 72/2008, astfel cum a fost modificată prin 10/30.01.2020.

Astfel, din această anexă se vor modifica pozițiile nr. 8 și nr. 10, în sensul că se reduce numărul de locuri prevăzut la punctul nr. 8 de la 15 la 10, conform avizului Poliției Rutiere nr. 711762/23.01.2019, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 9435/23.01.2019.

Totodată, se propune relocarea stației de taximetrie existentă în fața Gării CFR Buzău, pe bulevardul Republicii, în continuarea stației de autobuz, spre Spitalul CFR Buzău (punctul nr. 10), conform avizului Poliției Rutiere nr. 780535/06.04.2020, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 49111/08.05.2020.

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-Biroul Comerțși Transporturi Locale-Nr. 41.926/08.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr.

72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Datorită lucrărilor tehnico-edilitare ce se vor efectua pe bulevardul Unirii în zona restaurantului Mc Donalds și a gării C.F.R. se impune mutarea amplasamentului locului de așteptare taxi CENTRU în parcările situate pe bulevardul Unirii în zona farmaciei CATENA-CENTRU , respectiv a locului de așteptare taxi GARA C.F.R. pe bulevardul Republicii, în continuarea stației de autobuz GARA C.F.R.

Se reduce numărul de locuri prevăzut la punctul nr. 8 de la 15 la 10.

Totodată, se mută locația de la punctul nr. 10 - Gara C.F.R. pe bulevardul Republicii, după stația de autobuz.

Se actualizează corespunzător lista locurilor de așteptare a clienților, dupa cum urmeaza:

LOCURILE DE AȘTEPTARE A CLIENȚILOR utilizate de autovehiculele care desfășoarăactivitatea de transport persoaneînregim de taxi

Nr.

Crt.

Locurile de așteptare a clienților

Număr de locuripropuse

Detalii

1

Str. Transilvaniei

12

Zona OMV

2

Str. Unirii Nord

12

Bl. 25

3

Micro 14

12

Banca Transilvania

4

Str. Stadionului

13

SpitalulJudețean

5

Str.     Mareșal     Al.

Averescu

12

PiataCrâng

6

Str. Unirii Sud

6

Restaurant Buzau

7

Str. Unirii Sud

6

RDS-RCS

8

Str. UniriiCentru

10

Farmacia Catena

9

Str. Independenței

6

Restaurant MIORIȚA

10

Bd-ul Republicii

10

Dupăstația de autobuze GARA C.F.R.

11

Str. Filantropiei

7

Hotel BUCEGI

12

Sala Sporturilor

12

Bl. 1A

13

Str. Teatrului

8

Inters.Str. Al. Marghiloman

14

Str. Dorobanți

13

Bl. A10-A11

15

Cart. Dorobanți 2

9

PiațaDorobanți

16

Str. Transilvaniei

9

Scoala 14

17

Str. Transilvaniei

9

Vis-a-vis ROMCARBON

18

Bd-ul Gării

4

TESS JUNIOR

19

Str. Agriculturii

4

Int. Str. Republicii

20

Str. Gen. Baștan

5

Intrarea2 SpitalulJudețean

22

Bd-ul N. Bălcescu

5

Scoala nr. 1 (week-end)

22

Bd-ul N. Titulescu

5

Ambulatoriudespecialitate

23

Tess-pub

10

Orele 22-6 (week-end)

TOTAL

199

Față de cele prezentate, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului local al municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Șef birou, Garofița Iordache