Hotărârea nr. 105/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00,

respectiv 03.04.2020, ora 14:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • -   referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 131/CLM/30.04.2020;

 • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 49.568/11.05.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

5                       5                                                                                                                                                                                        5                                                                                  5

Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131/CLM/30.04.2020;

 • - dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă ca domnul Toma Constantin, în calitate de reprezentant legal, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 28.05.2020, ora 14:00, cu reconvocare în data de 29.05.2020, ora 14:00.

ART. 2 - Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului

Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" SA Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 131/CLM/30.04.2020, la punctul I, după cum urmează:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

ART. 3.- Se ia act, fără observații formulate, de următoarele rapoarte, menționate la pct. II din Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" SA Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 131/CLM/30.04.2020 -RAPOARTE:

 • 1. Raport anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55, alin. 2 din O.U.G. 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

 • 2. Raportul anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv și ale ROF C.A. pentru exercițiul financiar 2019.

ART. 4 - HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00 se va completa cu art. 21 , care va avea următorul conținut:

„Se ia act, fără observații formulate, de Raportul aferent semestrului II al anului 2019 referitor la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55) alin. 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor’.

ART. 5 - Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 6 - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 105

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 18 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier local Ionescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 131/CLM/30.04.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău,

din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare "acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

Astfel, având în vedere Convocatorul nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131/CLM/30.04.2020 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea

reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. "Compania de Apă" S.A.

Buzău, organizată în data de 28.05.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 29.05.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

Totodată propun să se ia act fără observații formulate de cele două rapoarte enumerate la punctul II din convocator.

De asemenea se impune modificarea HCL nr. 65/30.03.2020, pentru a înlătura omisiunea privind raportul menționat în convocatorul nr. 2461/28.02.2020.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic si Contencios Administrativ-Nr. 49.568/11.05.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

A. La data de 30.04.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă“ S.A. Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131/CLM/30.04.2020.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale “Compania de Apă" S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a șase proiecte de hotărâri, respectiv să se ia act, fără observații formulate, de cele două rapoarte menționate în convocator.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional - Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, lit. a „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ...a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar”

Conform art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală” și art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 .Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin convocatorul cu nr. de înregistrare 6495/28.04.2020.

Documentele supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislative în vigoare specifice societăților comerciale, respectiv: Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și ale guvernanței corporative impuse prin O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, auditate conform legislației în vigoare de un auditor financiar statutar aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre propune acordarea unui mandat de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău, pentru următoarele hotărâri:

 • 1. Aprobarea Bilanțului Contabil și a Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2019, compuse din:

 • •  Bilanțul contabil

 • •  Contul de profit și pierdere

 • •  Situația modificării capitalului propriu

 • •  Situația fluxului de numerer și notele explicative la situațiile financiare.

 • 2. Aprobarea alocării profitului nerepartizat în valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevăzut de O.U.G. 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă și ale art. 36 din Contractul de Delegare a gestiunii încheiat între ADI Buzau 2008 și societate.

 • 3.  Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Consiliului de Administrație întocmit în baza art. 56 din O.U.G. 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2019.

 • 4. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2019 întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL).

 • 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019, în următoarea componență:

 • 1. Zoița Manuela Claudia - Președinte C.A. administrator neexecutiv

 • 2. Săvulescu Mariana-Simona- administrator executiv

 • 3. Sălcuțan Alexandru Lucian- administrator neexecutiv

 • 4. Bogdan Ion - administrator neexecutiv

 • 5. Hintă Petruș - administrator neexecutiv

 • 6. Împuternicirea dlui Gogu Florin - Consilier juridic/Secretar tehnic C.A. să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Proiectul de hotărâre de consiliu local propune, totodată, acordarea unui mandat de a lua act, fără observații formulate, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău, pentru următoarele rapoarte:

 • 1. Raport anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55, alin. 2 din O.U.G. 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

 • 2. Raportul anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv și ale ROF C.A. pentru exercițiul financiar 2019.

Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 2019 au fost următoarele:

Nr. crt.

Element

Suma -lei-

1

Venituri totale

78.296.929

1.1

Venituri exploatare

77.968.322

1.2.

Venituri financiar

328.607

2

Cheltuieli totale

72.373.890

2.1

Cheltuieli de exploatare

70.641.351

2.2

Cheltuieli financiare

1.732.539

3

Profit brut

5.923.039

4

Profit net

4.936.641

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare și se identifică astfel:

 • •  Activ net/total capitaluri proprii: 10.808.817 lei

 • •  Profitul net al exercițiului financiar: 4.936.641 lei

Rapoartele supuse  aprobării  și  prezentate au fost întocmite  în

conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă și ale Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău: Raport Anual al

Administratorilor, Raportul Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Admininstrație și Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Admininstrație.

Conform cadrului instituțional al operatorului regional - Companie de Apă S.A. Buzău, Bilanțul contabil, Situațiile financiare, repartizarea profitului net, raportul anual asupra activității de administrare, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe baza raportului anual și ra portul financiar de audit extern ; pentru anul financiar 2019 au fost avizate de autoritatea tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” și aprobate de Consiliul de Administrație.

Propunem astfel acordarea unui mandate special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 28.05.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 29.05.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU".

 • - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

B. În Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 65 din 30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00, prin care au fost aprobate punctele de pe ordinea de zi, solicitate de Compania de Apă SA Buzau prin convocatorul AGOA inregistrat la societate sub nr. 2461/28.02.2020, a fost omis să se facă trimitere la punctul de vedere cu privire la Raportul aferent semestrului II al anului 2019 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor.

Acest raport figura si el pe convocatorul nr. 2461/28.02.2020, la Capitolul II - Rapoarte.

Toți acționarii minoritari (Județ, Municipiu Rm. Sărat, Oraș Nehoiu, Oraș Pogoanele, Oraș Pătârlagele) și-au exprimat prin HCJ/HCL-uri punctul lor de vedere, acesta fiind- „se ia act, fără observații formulate „I" se ia act”.

Ca urmare a acestui fapt, în cadrul ședinței AGOA care a avut loc la sediul Companiei de Apă, în data de 02.04.2020, de comun acord cu acționarii prezenți, a fost adoptată formularea folosită de Consiliul Județean în HCJ nr. 66/26.03.2020, art. 2) , astfel încât societatea a emis HGOA nr. 3/02.04.2020 (poate fi consultată și pe site-ul societății - www.cabuzau.ro) și care la art. 4) stipulează:

Se ia act, fără observații formulate, de Raportul aferent semestrului II al anului 2019 referitor la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 55) alin. 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor”

În consecință, se impune completarea HCL 65/30.03.2020 cu un nou articol, care să conțină aceeași formulare uzitată în HGOA nr 3/02.04.2020.

Așadar, HCL nr. 65/30.03.2020 se va completa cu art. 21 , care va avea următorul conținut:

„Se ia act, fără observații formulate, de Raportul aferent semestrului II al anului 2019 referitor la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55) alin. 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Dima Viorel