Hotărârea nr. 104/2020

Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 138/CLM/11.05.2020;

 • -  raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională înregistrat sub nr. 49508/11.05.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • -  adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău înregistrata cu nr. 5109/21.04.2020, prin care se comunică numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău, raportat la numărul de locuitori, conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010;

 • - avizul nr. 51815/50971/49005/2016 coroborat cu avizul nr. 18352 conexat cu 18354, 18355 si 22774/2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin care se acordă aviz pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 1, alin. (2), lit. a), art. 5, alin. (1), lit. a) și b) și art. 26, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 1 și art. 4 din O.U.G. nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. III, alin. (1)-(3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 • - prevederile art. I, pct. 12 si pct.13 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile pct. 2 al art. VI din O.U.G nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 2 din Ordinul nr. 1385 / 2020 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011;

 • - prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile H.C.L. nr.  24/11.02.2020  privind aprobarea bugetului

municipiului Buzău pe anul 2020;

 • - prevederile H.C.L. nr. 77/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

În temeiul art. 84, alin. (3), art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se aprobă numărul maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, raportat la numărul de locuitori, astfel:

> Se stabilește numărul maxim de posturi de 625 la nivelul U.A.T. municipiul Buzău, la care se adaugă un număr suplimentar de 178 posturi în temeiul pct. 2-6 din Anexa nr. 1 la O.U.G nr. 63/2010, după cum urmează:

 • a) 38 posturi în cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor

 • b) 132 posturi în cadrul Serviciului public de poliție locală

 • c) 8 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor

Art. 2.- Aplicarea procedurilor legale privind încadrarea în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, în conformitate cu adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău înregistrată cu nr. 5109/21.04.201920, cu modificările stabilite în noile structuri organizatorice aferentă aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău și ale instituțiilor subordonate se realizează, după caz, de la data emiterii avizului favorabil de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și, ulterior după aprobarea noilor structuri organizatorice prin hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 104

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 18 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 7 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 138/CLM/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

Având în vedere:

- adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău înregistrata cu nr. 5109/23.04.2020, prin care se comunică numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău, raportat la numărul de locuitori, conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010;

 • - necesitatea încadrării în numărul de personal stabilit ca urmare a adresei Instituției Prefectului - Județul Buzău.

 • - necesitatea eficientizării activității instituțiilor publice locale și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile reducerii cheltuielilor bugetare locale;

 • - monitorizarea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal pentru crearea bazei de date privind situația numerică și structura pe categorii a personalului din instituțiile publice;

 • - interesul în urmărirea reformei în administrația publică și creșterea calității serviciului public, fapt ce constituie situații de urgență și extraordinare;

 • - faptul că prin proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile sunt prevăzuți indicatori de rezultat sau indicatori de sustenabilitate postimplementare care presupun înființarea unor posturi.

Potrivit prevederilor art.129 alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, respectiv aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora ”, în scopul respectarii prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aferent anului 2020, conform adresei Instituției Prefectului -Județul Buzău.

Având în vedere că, potrivit legii, primarul asigură punerea în aplicare a legilor, ordinelor prefectului și exercită funcția de ordonator principal de credite, propun aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, U.A.T. municipiul Buzău trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia.

În virtutea obligației U.A.T. Buzău de a respecta numărul maxim de posturi de 803 stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate și atribuțiile exercitate prin instituțiile subordonate, propun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională 49508/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

Instituția Prefectului - Județul Buzău comunică prin adresa nr. 5109/21.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 45374/23.04.2020, numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău, raportat la numărul de locuitori, conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010.

Comunicarea numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău este formulată în conformitate cu prevederile art. III, alin. 11) din O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și completările ulterioare, care precizează că numărul maxim de posturi raportat la numărul de locuitori pentru anul 2020, la nivelul unității administrative-teritoriale municipiul Buzău este de 625 de posturi, la care se adaugă un număr suplimentar de 178 posturi în temeiul pct. 2-6 din Anexa nr. 1 la O.U.G nr. 63/2010, după cum urmează:

 • a) 38 posturi în cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor

 • b) 132 posturi în cadrul Serviciului public de poliție locală

 • c) 8 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor

În conformitate cu prevederile art. art.129 alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, respectiv aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora ”.

Având în vedere prevederile legale menționate în cadrul proiectului de hotărâre este necesară adoptarea unor măsuri în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, domnul Constantin Toma prin care se argumentează necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu pentru adoptarea unor măsuri necesare în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, supune atenției prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin care se stipulează:

“În perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget”

Analizând proiectul de hotărâre privind numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și răspunde necesității încadrării în numărul de personal stabilit ca urmare a adresei Instituției Prefectului - Județul Buzău..

Pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău, autoritățile administrației publice locale pot aloca sume din veniturile proprii încasate și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Având în vedere necesitatea creării condițiilor pentru asigurarea continuității operaționale a Sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice și a evitării unor eventuale blocaje în desfășurarea activităților la nivelul entităților publice și ținând cont că luarea tuturor măsurilor necesare pentru respectarea angajamentelor asumate privind asigurarea capacității instituționale și financiare a U.A.T. Buzău pentru realizarea performanței în domeniul de activitate, aspecte ce vizează interesul public general și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune luarea de urgență a unor măsuri prin care să se asigure cadrul necesar pentru întărirea capacității operaționale și financiare a unității administrativ-teritoriale cu încadrarea în numărul maxim de posturi aferent anului 2020, conform adresei Instituției Prefectului -Județul Buzău.

Precizez că acest proiect de hotărâre este întemeiat și se promovează pentru încadrarea în numărul maxim de posturi.

Aplicarea procedurilor legale în noile structuri organizatorice aferente aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău și ale instituțiilor subordonate se va realiza, după caz, de la data emiterii avizului favorabil de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și, ulterior după aprobarea noilor structuri organizatorice prin hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în termenele reglementate de legislația în vigoare

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, poate fi supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Având în vedere cele de mai sus, necesitatea și oportunitatea și în conformitate cu prevederile art.136, alin.(10) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate, care însoțește proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna mai 2020, avizăm favorabil proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și propunem adoptarea lui în forma prezentată de inițiator.

Sef serviciu,

Gianina-Cristina Dinu